BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2634
PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA
ČLAN 61. A) DO 61. F) ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

43.
I

“DA SE INSTITUT ZAŠTITE MINIMALNE PLAĆE (KAO INSTRUMENT ZAŠTITE RADNIKA OD IZRABLJIVANJA, KAO INSTRUMENT POMOĆI RADNICIMA SA NISKIM PLAĆAMA) I S TIM U VEZI ODLUKE VLADE FEDERACIJE BIH O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE SATNICE, ODNOSI NA SVE PLAĆE I SATNICE, PA I ONE KOJE SU VEĆE OD NAJNIŽE SATNICE.

II“DA SUD NEMA OVLAŠTENJA DA PRIMJENOM KRITERIJA PROPISANIH ODREDBOM ČLANA 9. OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH VRŠI USKLAĐIVANJE NAJNIŽE BRUTO SATNICE U SKLADU SA POVEĆANJEM TROŠKOVA ŽIVOTA I UKUPNIM PRIVREDNIM NAPRETKOM, JER USKLAĐIVANJE NAJNIŽE BRUTO SATNICE VRŠI VLADA F BIH NA OSNOVU ZVANIČNIH PODATAKA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU.

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 496860 16 SPP 2 od
27.01.2017. godine).

44.

ZAŠTITU SVOJIH PRAVA IZ ČLANA 84. KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PODRUČJE TELEKOMUNIKACIJA U FEDERACIJI BIH U SMISLU PRENOSA PRIPADAJUĆEG DIJELA DIONICA ILI ISPLATE PROTUVRIJEDNOSTI U NOVCU, RADNIK DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO, U SUDSKOM POSTUPKU MOŽE TRAŽITI TEK NAKON PROVEDENE EMISIJE DIONICA, KADA STIČE AKTIVNU LEGITIMACIJU U INDIVIDUALNOM GRAĐANSKOM SPORU.

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 499246 16 Spp od 10.03.2017. godine).45.

OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, DOGOVORENA IZMEĐU PREGOVARAČKOG TIMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREGOVARAČKOG TIMA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, SPORAZUMIMA OD 19.11.2012. GODINE I OD 14.11.2013. GODINE SE NE SMATRA IZUZETKOM OD NAČELA POVOLJNOSTI IZ ČLANA 8. STAV 3. U VEZI SA ČLANOM 3. STAV 3. OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

RADNOPRAVNI ODNOS IZMEĐU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, KAO ZAPOSLENIKA I ORGANA I TIJELA, KOJI VRŠE POSLOVE IZ OKVIRA NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO POSLODAVCA, UREĐEN JE ZAKONOM O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJI SE, KAO LEX SPECIALIS, PRIMJENJUJE NA OBRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA.

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 539250 16 Spp od 17.03.2017. godine).

46.

47.

1.- VLASNIK ZGRADE, ODNOSNO POSEBNOM DIJELU ZGRADE, IZGRAĐENE NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, ČIJE PRAVO VLASNIŠTVA NA ZGRADI, ODNOSNO POSEBNOM DIJELU ZGRADE, JE VEĆ UPISANO U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, STUPANJEM NA SNAGU ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE („SLUŽBENE NOVINE FBIH“, BROJ: 25/03 I 54/04 - U DALJEM TEKSTU: ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU) DANA
16.05.2003. GODINE, ODNOSNO ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA („SLUŽBENE NOVINE FBIH“, BROJ: 66/13 I 100/13 - U DALJEM TEKSTU: ZAKON O STVARNIM PRAVIMA) PO SAMOM ZAKONU (EX LEGE) STIČE PRAVO VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU POD ZGRADOM I NA ONOJ POVRŠINI ZEMLJIŠTA KOJE SLUŽI ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE.

ZA STJECANJE NAVEDENOG PRAVA VLASNIŠTVA OSNOVOM ČLANA 39. ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU BEZ PRAVNOG ZNAČAJA JE ČINJENICA DA VLASNIK ZGRADE, ODNOSNO NJENOG POSEBNOG DIJELA, NIJE BIO UPISAN KAO NOSILAC PRAVA KORIŠTENJA NA TOM ZEMLJIŠTU, PRAVO KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA DA NIJE STEKAO RANIJE NEKIM PRAVNIM POSLOM ILI NA DRUGI NAČIN, PA I DA LI JE OVO PRAVO, DAKLE, PRAVO KORIŠTENJA, STEKAO EX LEGE PO ČLANU 7. STAV 2. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI („SLUŽBENI LIST SRBIH“, BROJ: 38/78, 4/89, 29(90 I 22/91, TE „SLUŽBENI LIST RBIH“, BROJ: 21/92, 3/93, 17/93, 13/94, 18/94 I 33/94, SA UPISANIM PRAVOM KORIŠTENJA ILI PAK IZOSTANKOM OVOGA UPISA NA ISTOM U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, JER JE DOVOLJNO DA JE VLASNIK NEKE ZGRADE ILI POSEBNOG DIJELU ZGRADE, PA DA NJEGOVO TRAJNO PRAVO KORIŠTENJA (NASTALO PRIVOĐENJEM SVRSI GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZGRADNJOM ZGRADE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI REGULIŠU GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE I NJENOM UKNJIŽBOM) BUDE PO SILI ZAKONA PRETVORENO U PRAVO VLASNIŠTVA.

2.- KADA JE U PITANJU UPIS PRAVA VLASNIŠTVA U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 39. ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U KORIST VLASNIKA ZGRADE ILI POSEBNOG DIJELA ZGRADE NA ZEMLJIŠTU POD ZGRADOM I NA ONOJ POVRŠINI ZEMLJIŠTA KOJE JE PROSTORNIM PLANOM ILI PLANOM PARCELACIJE UTVRĐENO DA SLUŽI ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE, TE, DA AKO PROSTORNIM (REGULACIONIM) PLANOM ILI PLANOM

1 Službene novine FBiH br. 32/03;PARCELACIJE NIJE UTVRĐENA POVRŠINA ZEMLJIŠTA KOJE JE POTREBNO ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE, TU POVRŠINU UTVRĐUJE RJEŠENJEM OPĆINSKI ORGAN UPRAVE (ORGAN UPRAVE) NADLEŽAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE URBANIZMA, UZ OVAKVO ZAKONSKO ODREĐENJE I DOKAZE O OSTVARENJU NAVEDENIH ZAKONSKIH PRETPOSTAVKI, IZVAN ZAKONSKIH PRETPOSTAVKI ZA UPIS PRAVA VLASNIŠTVA SADRŽANIM U OVIM ODREDBAMA TE ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA („SLUŽBENE NOVINE FBIH“, BROJ: 58/02), NE PREDSTOJE ZAKONSKA OGRANIČENJA ZA TAKAV UPIS NA OVOM ZEMLJIŠTU, PA NI POSEBNE ODREDBE ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VIDU PRAVA NA NAKNADU ZA DODIJELJENO I PREUZETO GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.

NAVEDENIM STEČENIM PRAVOM VLASNIKA ZGRADE, ODNOSNO POSEBNOG DIJELA ZGRADE, RANIJEG NOSIOCA PRAVA KORIŠTENJA (BEZ OBZIRA ŠTO IZOSTAJE UPIS TOG PRAVA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA), SADA VLASNIKA NA ZEMLJIŠTU POD ZGRADOM I ZEMLJIŠTU KOJE SLUŽI REDOVNOJ UPOTREBI ZGRADE, OSNOVOM VLASNIŠTVA NA IZGRAĐENOJ ZGRADI, ODNOSNO POSEBNOM DIJELU ZGRADE, SE NE USKRAĆUJU EVENTUALNO POVRIJEĐENA PRAVA OSOBA KOJE PRETENDUJU NA ISTA ILI NEKA DRUGA PRAVA NA TOM ZEMLJIŠTU, PA I PRAVO NA NAKNADU ZA NJEGOVO ODUZIMANJE, DA ZAŠTITU TIH POVRIJEĐENIH SUBJEKTIVNIH PRAVA ZATRAŽE U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU.

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 70 0 P 006062 16 Spp od 07.04.2017. godine).

48.

U PERIODU OD 07.12.2015. DO 11.11.2016. GODINE ZA ISPLATU TOPLOG OBROKA PRIMJENJUJU SE ODREDBE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U F BIH (SLUŽBENE NOVINE F BIH BROJ 97/13), SLIJEDOM ČEGA SU U OVOM PERIODU PRESTALE DA VAŽE ODREDBE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BIH IZ 2000. GODINE ZA ISPLATU TOPLOG OBROKA U TEKSTU KOJI JE BIO USVOJEN PRIJE DONOŠENJA OVOG UGOVORA.

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 564161 17 Spp od 04.10.2017. godine).

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]