BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4085
RAČUNANjE ROKA ZA POKRETANjE UPRAVNOG SPORA ZA ZAŠTITU PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

član 63 stav 5

Rok od 15 dana za pokretanje upravnog spora za zaštitu prava iz rada državnih službenika se cijeni od datuma prijema konačne odluke čija se zakonitost preispituje.

Obrazloženje:

"Imajući u vidu ova utvrđenja, upravno vijeće je cijenilo da li je tužba podnesena u roku od 15 dana koji rok je propisan za zaštitu prava iz rada državnih službenika članom 63. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH" broj 19/02 sa izmjenama). Primjenjujući relevantne zakonske odredbe koje propisuju način računanja rokova, citirane u obrazloženju rješenja, upravno vijeće je jasno i argumentovano obrazložilo izvedeni zaključak o neblagovremenosti tužbe i primjenom člana 25. stav 1. tačka 1 Zakona o upravnim sporovima BiH, donijelo odluku o odbacivanju tužbe.

I prema zaključku vijeća za upravne sporove Apelacionog odjeljenja Suda BiH, tužba tužiteljice nije blagovremena jer je podnesena istekom zakonom propisanog roka za pokretanje upravnog spora u kome državni službenik može ostvariti pravo sa sudsku zaštitu u radnom sporu. Naime, rok za pokretanje upravnog spora cijeni se od datuma prijema konačne odluke čija se zakonitost preispituje, a upravo ove okolnosti cijenilo je upravno vijeće i donijelo odluku koja je zasnovana na pravilno provedenom postupku i primjeni relevantnih zakonskih odredbi.

Neosnovano tužiteljica u zahtjevu ukazuje da se rok za pokretanje upravnog spora računa od datuma prijema zaključka o ispravci jednog od osporavanih rješenja donesenih 14. 3. 2019. godine. Zaključak o ispravci rješenja koje je donio drugostepeni organ, prema odredbi člana 209. stav 4. Zakona o upravnom postupku ("Sl. glasnik BiH", broj 29/02 sa izmjenama) može se pobijati u upravnom sporu. Citirana odredba propisuje pokretanje upravnog spora, samo u odnosu na ispravljeni dio, ali ne i u odnosu na preostali dio rješenja na koje se ispravka odnosi. Ovo iz razloga jer rješenje kojim je odlučeno o nekoj upravnoj stvari i zaključak o ispravci ove odluke pobijaju se u različitim rokovima koji se vezuju za dan prijema svakog od rješenja, a i u različitom obimu jer se odluka preispituje u cijelosti, a zaključak samo u odnosu na ispravljeni dio. Stoga, upravno vijeće nije pogrešno primijenilo važeće zakone kod donošenja predmetnog rješenja, na način na koji ukazuje zahtjev tužiteljice, a datum prijema zaključka je potpuno irelevantan budući da tužba nije bila usmjerena na poništenje istog."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 032091 19 Uvp od 17.12.2019. godine)

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja