BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4031
PRISTUP PODACIMA O ZDRAVSTVENOM STANjU PACIJENTA
Zakon o zaštiti ličnih podataka

član 3 stav 1 alineja 3) tačka a) i član 9

Porodični ljekar nije ovlašćen da dostavi advokatu izvještaj o privremenoj nesposobnosti za rad i fotokopiju doznaka za bolovanje, bez pismene saglasnosti pacijenta, iako je u zahtjevu navedeno da se podaci traže za potrebe postupka, jer navedeni podaci spadaju u posebnu kategoriju podataka, te ih porodični ljekar može dostaviti samo po nalogu suda i to direktno sudu.

"Cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.), je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

S druge strane, cilj Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Sl. glasnik BiH", br. 28/2000, 45/2006, 102/2009 i 62/2011 - dalje: Zakon), je:

"a) ustanoviti da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za demokratski proces;

b) da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da objave informacije;...."

Nadalje, Zakon je propisao da će nadležni javni organ, na osnovu ispitivanja svakog pojedinačnog slučaja, utvrditi izuzetak od objavljivanja tražene informacije samo u slučajevima kada utvrdi izuzetak u smislu čl. 6. do 8. za cijelu informaciju ili dio informacije i odredi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9, da objavljivanje informacije nije od javnog interesa."

Naime, u članu 9. (Ispitivanje javnog interesa) Zakon o slobodi pristupa informacijama je ustanovio obavezu javnih organa da objave traženu informaciju, bez obzira na utvrđeni izuzetak u smislu čl. 6. do 8. ako je to opravdano javnim interesom. Pri tome treba uzeti u obzir svaku korist i svaku štetu koja bi iz toga mogla proisteći.

Posebno treba voditi računa o činjenici da u skladu sa članom 11. stav 2. Zakona, "javni organ neće ispitivati niti zahtijevati razloge opravdanosti zahtjeva." Kada se traže podaci o privremenoj nesposobnosti za rad i fotokopija doznaka za bolovanje, dakle lični podaci koji spadaju u posebnu kategoriju ličnih podataka, to bi zahtjeve za dobijanje navedenih podataka koji su podneseni u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama trebalo odbiti zbog izuzetka zaštite prava na privatnost, osim kada se utvrdi javni interes.

(...)

S druge strane, zahtjev za dostavljanje podataka o zdravstvenom stanju, koji nije podnesen u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, a koji sadrži razloge opravdanosti zahtjeva , treba cijeniti prema Zakonu.

... članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka propisano je davanje ličnih podataka trećoj strani. Zahtjev podnesen od strane pravnog ili fizičkog lica, mora sadržavati svrhu i pravni osnov, te lične podatke koji se traže. ...

Prilikom razmatranja zahtjeva za dostavljanje podataka o zdravstvenom stanju, potrebno je cijeniti zakonski osnov na koji se poziva podnosilac zahtjeva i svrhu za koju su mu podaci o zdravstvenom stanju potrebni, ...

Naime, zdravstveno stanje spada u posebnu kategoriju ličnih podataka. (član 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka). U skladu sa članom 9. Zakona o zaštiti ličnih podataka obrada posebne kategorije ličnih podataka je zabranjena.

Izuzetno obrada ove kategorije ličnih podataka dozvoljena je samo kada je nosilac ličnih podataka dao izričitu saglasnost ili bez saglasnosti kada se obrada ličnih podataka, između ostalog, vrši u skladu sa zakonom ili je obrada neophodna da bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom ili je potrebna za ispunjenje zadatka koji se izvršava u javnom interesu.

... Navedenu dokumentaciju za potrebe sudskog postupka moguće je dostaviti po nalogu suda u kom slučaju se isti dostvaljaju direktno sudu."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 26.3.2013. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]