BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3463
Prisluškivanje telefona.

Bivolaru v. Romania (no. 2), br.. 66580/12 | 02.10.2018. godine Odjel IV


Član 8: Ometanje privatnog života i korespodencije
Oslanjajući se na glavni predmet (Dumitru Popescu v. Romania (br. 2), br. 71525/01, 26. april 2007), domaći sudovi prihvataju da presretnuti razgovori predstavljaju mješanje u privatni život. Također, kao i u predmetu Dumitru Popescu, ovi sudovi su dosudili za naknadu simboličnu sumu, oslanjajući se da je nalaz o kršenju prava dovoljan.

- Može li aplikant nastaviti tvrditi da ima status žrtve prema članu 34., te da li dodjeljivanje simbolične
sume predstavlja adekvatno obeštećenje? Vidi paragrafe 171-175 presude.

- Da li je odbijanje ESLJP da dosudi pravičnu naknadu u sličnim predmetima primjenjivo na ovo pitanje? Vidi paragrafe 173-174 presude.

Aplikacija prihvatljiva u pogledu pitanja da li je aplikant imao mogućnost da bude saslušan pred sudom
(utvrđeno da nije bilo povrede člana 6. st. 1 Konvencije), te dužine postupka (utvrđena povreda člana 6. st. 1.). Ostatak aplikacije proglašen nedopuštenim.


https://www.pravobih.com/
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja