BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2500
Primjena granskog kolektivnog ugovora

Član 113. Zakona o radu

Član 39. stav 2. Općeg kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor zaključen na neodređeno vrijeme, važi sve do momenta dok se ugovorne strane ne dogovore o njegovoj izmjeni ili prestanku.

Iz obrazloženja: Neosnovan je prigovor žalitelja da nakon stupanja na snagu novog Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH (Službene novine F BiH broj 54/05) nema mjesta primjeni odredaba granskog kolektivnog ugovora temeljem kojih je utvrđena visina predmetnih potraživanja. Navedeni pra‐ vni stav žalitelja suprotan je načelu produženog trajanja kolektivnih ugovora i načelu povoljnosti.

Prema odredbi člana 44. stav 2. novog Općeg kolektivnog ugovora stupanjem na snagu ovog kolekti‐ vnog ugovora prestaje da važi raniji Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (Sl. novine FBiH broj 19/00) i Privremeni ugovor o pristupanju udruženja poslodavaca u FBiH Općem kolektivnom ugovoru za teri‐ toriju Federacije BiH (Sl. novine FBiH broj 23/02), a prema odredbi člana 39. stav 2. Općeg kolektivnog ugovora određeno je da će se usklađivanje postojećih kolektivnih ugovora područja djelatnosti izvršiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora.

Dakle, prijelazne i završne odredbe novog Općeg kolektivnog ugovora ne propisuju da njegovim stu‐ panjem na snagu prestaju važiti postojeći granski kolektivni ugovori, niti izostanak usklađivanja granskih kolektivnih ugovora u roku propisanom odredbom člana 39. stav 2. Općeg kolektivnog ugovora može imati za pravnu posljedicu prestanak važenja tih granskih kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor zaklju‐ čen na neodređeno vrijeme, kakav je predmetni granski kolektivni ugovor, važi sve do momenta dok se ugovorne strane ne dogovore o njegovoj izmjeni ili prestanku, jer se i ugovor zaključen na određeno vrijeme primjenjuje do zaključenja novog kolektivnog ugovora, osim ukoliko nije drugačije određeno (član 113 Zakona o radu).

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 299774 14 Rsž od 2.12.2015. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 299774 16 Rev od 15.8.2017. godine.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]