BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#947
Prijedlog za određivanje pritvora - tačke b) i c)

http://forum.radiosarajevo.ba/viewtopic.php?t=404
http://forum.radiosarajevo.ba/viewtopic.php?t=391


BOSNA I HERCEGOVINA
TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Broj:KT - _______
Sarajevo, _______


SUD BOSNE I HERCEGOVINE
- sudiji za prethodni postupak -Na osnovu odredbe člana 35. stav 2. tačke a) i b), člana 134. stav 1. i člana 135. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP BiH) , stavljam

P R I J E D L O G
za određivanje pritvora


Protiv osumnjičenog:

_______, sin _______ i majke _______, rođene _______, rođen _______ godine u _______, općina _______, stalno nastanjen u _______, općina _______, nezaposlen, slabog imovinskog stanja, neoženjen, po narodnosti _______, državljanin BiH, osuđivan presudom _______ suda u _______ broj _______ od _______ godine zbog krivičnog djela Nedozvoljeni prelaz državne granice iz člana 249. stav 2. preuzetog Zakona SFRJ, na kaznu zatvora u trajanju od _______ godine i _______ mjeseca, lišen slobode od strane Granične policije BiH, dana _______ godine u _______ sati, predat tužiocu Tužilaštva BiH dana _______ godine u _______ sati;


Zbog razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke b) i c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.


O b r a z l o ž e n j e

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dana _______ godine donijelo naredbu o provedbi istrage protiv _______, _______, _______ i _______ zbog postojanja osnovane sumnje da su:

(činjenični opis krivičnog djela),


Čime da bi počinili: krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje osoba iz člana 189. stavovi 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, proizilazi iz izvještaja Granične policije Bosne i Hercegovine i to Izvještaja broj _______ od _______ godine, Izvještaja broj _______ od _______ godine uz Izvještaj MUP-a Republike Hrvatske PU _______ od _______ godine, kao i priloga uz navedene izvještaje.

Pored toga,osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela proizilazi i iz iskaza svjedoka _______ koji je iskaz dao pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine dana _______ godine i koji vam se dostavlja u prilogu dokumentacije uz ovaj prijedlog.

Dana _______ godine jedan od osumnjičenih u ovom predmetu - _______, lišen je slobode od strane Granične policije BiH i Rješenjem Suda BiH broj _______ od _______ godine određena mu je mjera pritvora.

Nakon toga Tužilaštvo BiH izdalo je naredbu Graničnoj policiji BiH za lišavanje slobode ostalih osumnjičenih u ovom predmetu. Također, na prijedlog Tužilaštva BiH u ovom predmetu Sud BiH je pod brojem _______ dana _______ godine donio naredbu kojom se određuje izvođenje posebnih istražnih radnji u smislu odredbe člana 116. stav 2. tačka d) i to tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta, odnosno u konkretnom slučaju osumnjičenog _______. Po naredbi Tužilaštva BiH za lišavanje slobode, dana _______ godine od strane Granične policije lišen je slobode osumnjičeni _______.

Smatram da u konkretnom slučaju postoji osnova za određivanje mjere pritvora protiv ovog osumnjičenog, iz razloga propisanih članom 132. stavom 1. tačke b) i c) ZKP-a BiH, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke _______, _______, _______ i saučesnike, te da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

U toku istražnog postupka Tužilaštvo BiH će saslušati svjedoke _______, _______, ________ koji imaju neposredna saznanja o organiziranom lancu krijumčarenja ljudi, a u kojima je neposredno svojim radnjama učestvovao i osumnjičeni _______.

Svjedok _______ je već saslušan u Tužilaštvu BiH, te je neposredno nakon saslušanja, telefonski kontaktirao postupajećeg tužioca i naveo da je po izlasku iz zgrade Tužiteljstva BiH, primio SMS poruku prijetećeg sadržaja „da će mu nestati i rod i porod ukoliko ponovo uđe u tu zgradu.“ Tužiteljstvo je odmah poduzelo potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja identiteta osobe ili osoba koje su ove prijetnje uputile navedenom svjedoku. Navedene istražne radnje su još uvijek u toku, ali je neosporno da jedino osumnjičeni ima interes da poduzme ovakve radnje i to bilo neposredno, bilo preko drugih osoba.

Slijedom navedenog, proizilazi osnovana bojazan da bi osumnjičeni na sličan način mogao uticati i na druge svjedoke predmetnog krivičnog djela i time ometati istragu.

U prilogu ovog prijedloga za određivanje mjere pritvora dostavljamo vam i iskaz osumnjičenog _______ koji djelimično priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, ali poriče ostvarivanje kontakata sa ostalim osumnjičenim licima u smislu dogovaranja i organiziranja za prebacivanje ilegalnih imigranata prema _______.

Također, neosporno je da se u konkretnom predmetu istraga vodi protiv četiri lica koja su na različite načine učestvovala u izvršenju istog i da se prema stanju u spisu osnovano sumnja da su sva ova lica bili pripadnici organizirane grupe koja se bavi krijumčarenjem stranih državljana preko granice BiH.

Smatram da postoji opravdana bojazan da bi puštanjem na slobodu osumnjičeni _______, a nakon što su mu predočene sve pojedinosti, odnosno radnje koje mu se stavljaju na teret, ostvario kontakt sa drugim osumnjičenim licima u ovom predmetu, te bi isti međusobnim dogovaranjem i usaglašavanjem iskaza otežali dalje provođenje istrage u ovom predmetu.

Nadalje, što se tiče razloga za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom _______ iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka c) ZKP-a BiH, smatram da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni puštanjem na slobodu mogao ponoviti isto krivično djelo. Naime, prvenstveno treba imati u vidu da je osumnjičeni _______ već osuđivan za isto krivično djelo i to presudom _______ suda u _______ broj _______ od _______ godine zbog krivičnog djela Nedozvoljeni prelaz državne granice iz člana 249. stav 2. preuzetog Zakona SFRJ, te da je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od _______ godine i _______ mjeseca koju kaznu je izdržao _______ godine. I pored toga osumnjičeni je nastavio sa vršenjem istog krivičnog djela i to u periodu od _______ do ________ godine u kojem periodu je počinio više krivično-pravnih radnji, na koji način je iskazao upornost u vršenju upravo ovog krivičnog djela. Pored toga, iz iskaza osumnjičenog, vidi se da je isti nezaposlen i da nema nikakvih prihoda za izdržavanje, iz čega nedvojbeno proizilazi da se izdržava upravo od prihoda stečenih vršenjem ovog krivičnog djela, pa postoji osnovana bojazan da bi puštanjem na slobodu ponovio krivično djelo baš zbog toga što mu takva djelatnost donosi zaradu od koje živi.

Zbog svega navedenog smatram da bi osumnjičeni _______ izaskom na slobodu mogao ponoviti ovo krivično djelo, te smatram da su ispunjeni uvjeti za određivanje pritvora iz ove tačke.

Također, vezano za ovaj osnov za određivanje pritvora bitno je napomenuti da je ispunjen i uvjet koji predviđa zakonska odredba u smislu da se za krivično djelo koje se osumnjičenom _______ stavlja na teret, može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna.

Slijedom navedenog, predlažemo da taj Sud odredi mjeru pritvora protiv osumnjičenog _______, a na osnovu člana 132. stav 1. tačke b) i c) ZKP-a BiH.
advokat Sarajevo - advokat Tuzla - advokat Banjaluka

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA BiH

____________________

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]