BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4040
PRIJAVLjIVANjE STRANACA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske

član 26

Registracija stranaca kao obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu vrši se na osnovu prijave koju poreskoj upravi podnosi uplatilac doprinosa na propisanom obrascu, pri čemu se uz prijavu za registraciju obveznika doprinosa, obavezno prilaže dokaz o pravnom osnovu za nastanak obaveze plaćanja doprinosa (ugovor o radu, ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovor o djelu i sl.).

"Mišljenje se odnosi na registraciju stranih fizičkih lica kod Poreske uprave Republike Srpske, kao i postupak registracije (prijavljivanja) ovih lica u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

(...)

Što se tiče registracije obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji vodi Poreska uprava, ukazujemo na član 26. stav 1. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011, 108/2011 - ispr., 67/2013, 31/2014 i 44/2016 - dalje: Zakon), koji propisuje da se registracija obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu vrši na osnovu prijave koju Poreskoj upravi podnosi uplatilac doprinosa na propisanom obrascu, pri čemu se, uz prijavu za registraciju obveznika doprinosa, shodno članu 26. stav 6. Zakona, obavezno prilaže dokaz o pravnom osnovu za nastanak obaveze plaćanja doprinosa.

S tim u vezi, zavisno od pravnog osnova iz kojeg proizilazi obaveza plaćanja doprinosa iz sistema obaveznih doprinosa (ugovor o radu, ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova, ugovor o djelu i sl.), uplatilac doprinosa prijavljuje obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, putem odgovarajućeg obrasca (PD3100 - Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa, PD3110 - Prijava/Promjena/Odjava individualne uplate doprinosa ili PD3120 - Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima)..."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-961/17(2) od 4.10.2017. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]