BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#162
PRIHVAT PONUDE

­ Prihvat ponude je - jednostrana izjava volje kojom ponuđena strana daje saglasnost na ponudu koju je primila. Time se smatra de je ugovor zaključen.
­ Prihvat ponude po sadržini treba da odgovara ponudi, a to znači da su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. Ponuda često ima i elemenata koji nisu bitni, nego sporedni. Prihvat ponude se ne odnosi na ove sporedne elemente i oni se mogu određivati i nakon prihvata ponude.
­ Prihvat ponude mora biti bezuslovan! Ako je ponuda prihvaćena pod nekim uslovom, onda se takav prihvat ponude smatra novom ponudom.
­ Volja za zaključenje ugovora može biti data, odnosno prihvat ponude se može izraziti:
a) izričito – pismeno, usmeno
b) prećutno – konkludentnim radnjama (npr. kod javne prodaje dizanjem ruke)
Mogu li se svi ugovori zaključiti konkludentnim radnjama? - ne mogu, konkludentnim radnjama mogu se zaključiti samo neformalni ugovori!
­ U pravu ne važi načelo da šutnja ponuđenog ne znači prihvat ponude. Međutim, od ovog pravila postoje i izuzeci, kada se šutnja ponuđenog smatra prihvatom ponude - u dva slučaja:
1) ako se radi o višegodišnjoj poslovnoj vezi ugovornih strana u pogledu određene robe – tada se smatra da je ponuđeni prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu, osim ako je ponudu odmah ili u ostavljenom roku odbio.
2) kod ugovora o osiguranju, kada osiguranik obavijesti da želi da želi da zaključi ugovor, a osiguravač u roku od 30 dana ne odbije ponudu – tada se smatra da je ugovor zaključen i za slijedeći rizični period pod istim uslovima kao u rizičnom periodu koji je istekao.

Izvor: www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]