BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1873
Presuda u predmetu Poropat protiv Slovenije

Evropski sud za ljudska prava je 9. maja 2017. godine donio presudu u predmetu Poropat protiv Slovenije.

Podnositelj predstavke je g. Poropat, državljanin Slovenije, rođen 1951. godine. Pozivajući se na član 6. stav 1 i stav 3, tačka d, podnositelj predstavke se žalio da njegova prava nisu ispoštovana u krivičnom postupku koji je vođen protiv njega, jer je Sud odbio izvođenje dokaza koje je on predložio.

Sud je utvrdio da je u ovom predmetu došlo do povrede prava zaštićenih čanom 6. stav 1 i stav 3, tačka d (pravo na pravično suđenje i pravo da se osigura prisustvo i ispitivanje svjedoka u korist optuženog pod istim uvjetima koji važe za svjedoke koji svjedoče protiv njega). U presudi se između ostalog navodi da su domaći sudovi praktično onemogućili podnosiocu predstavke da ispituje kredibilitet svjedoka optužbe, jer nisu dozvolili izvođenje dokaza koji je vezan za njihovo ranije ponašanje. Uzimajući u obzir navedeno, te dokaze na kojima su domaći sudovi zasnovali svoje odluke i propust vlasti da obezbjede snimke video nadzora na koje se pozivao aplikant, Sud je našao da je nepravična prednost data jednoj strani u postupku i da je podnosilac predstavke praktično uskraćen da efikasno ospori optužbe protiv njega.

Podnositelju je dosuđen iznos od 5,000 eura na ime nematerijalne štete i 1,500 eura na ime troškova postupka.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 21668/12.

Izvor: http://epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]