BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#850
Presuda kojom se optužba odbija zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja

OSNOVNI SUD U __________
Broj : ______________________
_______, _____________ godineU IME REPUBLIKE SRPSKE!


Osnovni sud u ________, po sudiji P.P., kao sudiji pojedincu, uz učešće zapisničara R.D., u krivičnom predmetu protiv optuženog C.C., zbog krivičnog djela oduzimanja motornog vozila iz člana 227 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS), postupajući po optužnici Okružnog tužilaštva u ________ broj _______ od _______ godine, na glavnom i javnom pretresu održanom dana ________ godine, u prisustvu Okružnog tužioca V.S., optuženog i njegovog branioca S.T., advokata iz ____, donio je ______ godine i istoga dana javno objavio


P R E S U D U


Prema optuženom C.C, zv. Č sin M. i majke J., rođene G., rođen ... godine u selu ____, opština _____, gdje i prebiva, Bošnjak, državljanin RS i BiH, pismen sa Srednjom industrijskom školom, KV bravar, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, neosuđivan, ne vodi se postupak za drugo krivično djelo, nalazi se na slobodi.

Na osnovu člana 289 tačka đ) Zakona o krivičnom postupku (ZKP)ODBIJA SE OPTUŽBA

Da je :


U noći ________ godine, u selu _______, opština _____, iz dvorištu kuće S.S., izgurao nezaključano putničko motorno vozilo marke „ _____„ reg. br. ..., vlasništvo S.S., a zatim u namjeri da ga upotrijebi za vožnju, čupanjem i spajanjem kablova stavio automobil u pogon i odvezao se do sela ____., opština ______, gdje ga je ostavio,

dakle, oduzeo tuđe motorno vozilo u namjeri da ga protivpravno upotrijebi za vožnju,

Čime bi počinio krivično djelo oduzimanja motornog vozila iz člana 227 stav 1 KZ RS.

Na osnovu člana 100 stav 1 ZKP-a troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Na osnovu člana 108 stav 4 ZKP-a oštećeni S.S. se sa imovinskopravnim zahtjevom u cjelosti upućuje na parnicu.


O b r a z l o ž e nj e


Okružno tužilaštvo u ________ optužnicom broj _____ od ______ godine optužilo je C.C. zbog krivičnog djela oduzimanja motornog vozila iz člana 227 stav 1 KZ RS pobliže opisano u izreci ove presude.

Na glavnom pretresu održanom dana ______ godine branilac optuženog je prigovorio da je u konkretnom predmetu nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja navodeći da je proteklo dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja i da sud u smislu člana 289 tačka đ) ZKP-a mora na to paziti po službenoj dužnosti i slijedom toga donijeti presudu kojom se optužba odbija.

Uvidom u spise predmeta vidljivo je da je C.C. optužen optužnicom Okružnog tužilaštva u ______ broj _______ od _______ godine zbog krivičnog djela oduzimanja motornog vozila iz člana 227 stav 1 KZ RS izvršenog dana ________ godine za koje se po zakonu može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Prema odredbi člana 111 stav 1 tačka 6 KZ RS krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći zatvor do jedne godine ili novčana kazna (relativna zastarjelost krivičnog gonjenja), a prema odredbi člana 112 tačka 6 KZ RS zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja (apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja).

Obzirom da je krivično djelo počinjeno dana _______ godine proizlazi da je apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupila dana _______ godine i to protekom vremena od 6 (šest) godina od dana kada je krivično djelo učinjeno, a u smislu člana 111 stav 1 tačka 6 i člana 112 tačka 6 KZ RS.

Zastarjelošću krivičnog gonjenja, u smislu odredbi člana 111 i 112 KZ RS, prestaje ovlašćenje nadležnog organa da pokrene krivični postupak protiv izvršioca krivičnog djela zbog proteka zakonom određenog perioda (u zavisnosti od propisane kazne za konkretno krivično djelo) od izvršenja krivičnog djela, te ovlaštenje za nastavljanje započetog krivičnog postupka. Nastupanje zastarjelosti u toku glavnog pretresa ima za posljedicu donošenje presude kojom se optužba odbija zbog zastarjelosti (relativne ili apsolutne) krivičnog gonjenja.

S obzirom da se krivično gonjenje ne može dalje preduzeti zbog apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja, a na šta sud pazi i po službenoj dužnosti, to je na osnovu člana 289 tačka đ) ZKP-a odlučeno kao u izreci ove presude.

Na osnovu člana 100 stav 1 ZKP-a, a obzirom da je donesena presuda kojom se optužba odbija, odlučeno je da troškovi krivičnog postupka iz člana 96 stav 2 a) do đ) istog zakona, kao i nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca, padaju na teret budžetskih sredstava, te da se oštećeni S.S. a u smislu člana 108 stav 4 ZKP-a sa imovinskopravnom zahtjevom u cjelosti uputi na parnicu.


Zapisničar Predsjednik vijeća
R.D. P.P.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana po prijemu presude, Okružnom sudu u _______ putem ovoga suda. Oštećeni mogu izjaviti žalbu zbog odluke o troškovima krivičnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]