BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2117
Predmet Čović protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 3. oktobra 2017. godine donio presudu u predmetu Čović protiv Bosne i Hercegovine kojom je utvrdio povredu prava iz člana 5. stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija).

Podnositelj zahtjeva se žalio da postupak za preispitivanje zakonitosti njegovog pritvora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine nije bio u skladu sa zahtjevima člana 5. stav. 4 Konvencije, jer je njegova apelacija odbijena budući da ni za jedan prijedlog odluke nije identično glasalo najmanje pet sudija.

Sud je u presudi podsjetio da je svrha člana 5 stav 4 da obezbjedi licima koja su uhapšena i zadržana pravo na sudski nadzor nad zakonitošću mjere koja im je određena. Pravni lijek mora biti dostupan tokom trajanja pritvora kako bi se tom licu omogućilo brzo sudsko preispitivanje zakonitosti pritvora i njegovo puštanju na slobodu, kada je to opravdano. Postojanje pravnog lijeka iz člana 5 stav 4 mora biti dovoljno izvjesno, ne samo u teoriji, već i u praksi, a pristupačnost pravnog lijeka podrazumijeva, inter alia, da aplikanti imaju realnu mogućnost korištenja lijeka.

U presudi se, između ostalog, navodi da iako je Ustavni sud donio zvaničnu odluku o apelaciji podnosioca predstavke, on je efektivno odbio da odluči o njenoj prihvatljivosti i meritumu. Odluka Ustavnog suda BiH sadržala je razloge i za i protiv postojanja povrede prava, a jedini razlog zbog kog je apelacija podnosioca predstavke odbačena jeste nemogućnost suda da postigne većinu. Prema tome, Sud je utvrdio da u postupku pred nacionalnim sudovima nije raspravljeno pitanje ustavnosti pritvaranja podnosioca predstavke. Sud smatra da je takva situacija ostavila podnosioca predstavke bez konačne odluke o njegovom predmetu i shodno tome ograničila suštinu njegovog prava na pristup sudu.

Ova odluka nije konačna. Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predstavke 61287/12).

www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]