BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3450
Pravo odbrane na pristup dokazima u krivičnom postupku
Rook v. Germany, no. 1586/15
25. juli 2019.

Protiv aplikanta je pokrenut krivični postupak. On je tvrdio da je tokom postupka njegov tim odbrane imao nedovoljan / neadekvatan pristup 45.000 audio datoteka, 34.000 tekstualnih poruka i 14 milijuna e-mailova i dokumenata koje su zaplijenili istražni organi. Krivičnopravni aspekt prava na pravično suđenje.
Član 6., stav 3. (b): "Odgovarajuće vrijeme i mogućnost" za pripremu odbrane u takvom kontekstu: pitanje otkrivanja i pristupa elektronskim podacima u krivičnom postupku. Generalno, pristup digitalnim dokazima i novi izazovi koje postavljaju pitanje primjene načela pravičnosti (vidi također Sigurður Einarsson and Others v. Iceland, br. 39757/15, 4. juni 2019. godine).
Nema povrede člana 6. stav 1 u vezi sa članom 6. stav 3 (b) Konvencije.

Službene novine Federacije BiH, broj 51/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 50/22 Ustavni[…]