BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2537
Pravo na nužni nasljedni dio

Član 31. Zakona o nasljeđivanju

U vrijednost ostavine na osnovu koje se izračunava nužni nasljedni uračunava se vrijednost cjelo‐ kupne ostaviočeve imovine, svih raspolaganja koja je učinio putem testamenta i svih poklona koje je dao nasljednicima i drugim licima, a ne samo vrijednost imovine koja je bila predmet ugovora o po‐ klonu kojim je, po tvrdnji nužnih nasljednika, povrijeđeno njihovo pravno na nužni dio.


Iz obrazloženja: Suprotno žalbenim prigovorima prvostepeni sud se pravilno pozvao na odredbe čla‐ na 31. Zakona o nasljeđivanju, kojim je propisan način utvrđivanja vrijednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni nasljedni dio.

Žalba gubi iz vida da se nužni dio određuje u odnosu na zakonski dio koji određenom nasljedniku pri‐ pada. Da bi se utvrdio zakonski dio koji pripada nasljednicima potrebno je prije toga utvrditi vrijednost cjelokupne zaostavštine imajući u vidu i imovinu sa kojom je ostavilac raspolagao testamentom i imovi‐ nu sa kojom je ostavilac raspolagao ugovorom o poklonu.

Prema tome, prvostepeni sud, nakon izvedenog dokaza vještačenjem po vještaku građevinske stru‐ ke na okolnost procjene vrijednosti stambeno‐poslovnog objekta u vrijeme poklona, a koji se nalazi u Sarajevu, ulica H., pravilno zaključuje da je za potrebe određivanja veličine nužnog nasljednog dijela po‐ trebno utvrditi vrijednost zaostavštine koja predstavlja cjelokupnu ostaviočevu imovinu, jer sama pro‐ cjena imovine koja je bila predmet ugovora o poklonu, a na kojoj nužni nasljednici smatraju da je povrijeđeno pravo na nužni dio, nije dovoljna da bi se utvrdila vrijednost ostavine kao osnov za izraču‐ navanje nužnog dijela.

Da bi se utvrdila povreda nužnog nasljednog dijela, tužitelji su bili dužni dokazati vrijednost cjeloku‐ pne ostaviočeve imovine, vrijednost svih raspolaganja koja je učinio putem testamenta, kao i vrijedno‐ st svih poklona koje je dao nasljednicima i drugim licima.

Kako tužitelji koji su proglašeni nužnim nasljednicima na imovini sa kojom je ostavilac raspolagao te‐ stamentom, nisu dokazali da je povrijeđeno njihovo pravo na nužni dio i na imovini ostavioca koja je bi‐ la predmet ugovora o poklonu, to je prvostepeni sud pravilno odlučio kada je odbio tužbeni zahtjev tužitelja.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 059644 14 Gž 2 02.12.2014. godine, potvrđena
presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 059644 15 Rev od 14.07.2015.
godine.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]