BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5422
Službene novine Federacije BiH, broj 24/22
Na osnovu člana 2. i člana 8. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), člana 16, člana 61. stav 2. i člana 99. stav 1, 2. i 6. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), a u skladu sa odredbama tehničkih dodataka G i F Konvencije COTIF 1999 (APTU i ATMF), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O REGISTRU ŽELJEZNIČKIH VOZILA


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom usvaja se specifikacija za uspostavljanje, ažuriranje i korištenje registra željezničkih vozila u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 13. ATMF-a, koji predviđa da države članice uspostavljaju i ažuriraju registar vozila (NVR).

(2) Specifikacije OTIF NVR-a pripremljene su na bazi Odluke Evropske komisije 2011/107/EU. Prema tim specifikacijama, svi NVR-ovi moraju biti povezani sa centralnim virtuelnim registrom vozila (ECVVR) kojim upravlja ERA.

Član 2.
(Definicije i skraćenice)

Za svrhe ovog Pravilnika i njegovog priloga, primjenjuju se sljedeće definicije i skraćenice: EC VVR - European Centralized Virtual Vehicle Register - Evropski centralizovani virtuelni registar vozila,

VVR - Virtual Vehicle Register - Virtuelni registar vozila,

ERA - European Union Agency for Railways, also referred to as "the Agency" – Agencija Evropske unije za željeznice, označava se i kao "Agencija",

NVR - National Vehicle Register - Nacionalni registar vozila,

NVR 20 - OTIF-ov propis pod nazivom "Specifikacija nacionalnog registra vozila (NVR 20)",

OTIF- Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail - Međuvladina organizacija za međunarodne prijevoze željeznicama,

COTIF- Convention concerning International Carriage by Rail - Konvencija o međunarodnim prijevozima željeznicama,

RŽV – registar željezničkih vozila.

Član 3.
(Vođenje registra )

(1) Registar iz člana 1. ovog Pravilnika, za željeznička vozila koja su stavljena u eksploataciju u Bosni i Hercegovine vodi se u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine.

(2) Imalac vozila obavještava Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine o svim mogućim promjenama u vezi sa željezničkim vozilom.

Član 4.
(Povezivanje sa centralnim virtuelnim registrom vozila)

(1) Uspostavljanje i ažuriranje registra u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine vrši se u elektronskoj formi (kompjuterski) u skladu sa prilogom ovog Pravilnika i njegovim dodacima.

(2) Registar će biti povezan (putem interneta) sa Centralnim virtuelnim registrom vozila (VVR) kojim upravlja Evropska željeznička agencija (ERA).

(3) Centralni virtuelni registar vozila omogućava korisnicima da pretražuju sve registre vozila (podrazumijevajući i registre zemalja članica EU)

Član 5.
(Dodjela jedinstvenog identifikacionog koda)

Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine prilikom izdavanja dozvola za puštanje u željeznički saobraćaj novonapravljenih, obnovljenih ili nadograđenih željezničkih vozila, istim dodjeljuje jedinstveni identifikacioni kod (registarski broj) i ta vozila unosi u registar.

Član 6.
(Vrsta vozila za koja se vodi registar)

Pored željezničkih vozila za međunarodni željeznički saobraćaj, u registar vozila mogu biti uključena (ažurirana) i željeznička vozila za unutrašnji saobraćaj.

Član 7.
(Uvid u registar)

Registar je dostupan nacionalnim tijelima za sigurnost, istražnim tijelima imenovanim u skladu sa direktivom o sigurnosti, željezničkim operaterima, upraviteljima infrastrukture i tijelima zaduženim za registraciju vozila.

Član 8.
(Aneksi i prilozi)

Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatra se OTIF propis pod nazivom "Specifikacija nacionalnog registra vozila (NVR 20)" koji se nalazi u Prilogu A.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u Službenim glasnicima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o registru željezničkih vozila objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 33/13.

Broj 13-01-29-7-061-1/22.
17. februara 2022. godine
Doboj


Direktor
Tihomir Narić, s. r.
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT ŽELJEZNICOM Specifikacija Nacionalni registri vozila (NVR)


ODLUKA(1) Prema članu 20. stav 1 e) ATMF-a i članu 35. COTIF-a, kao i članu 13. stavovi 1, 4 i 5 ATMF-a, Komisija stručnjaka za tehnička pitanja je usvojila NVR specifikacije navedene u prilogu ovog dokumenta i stavila van snage dokument NVR 2015.
(2) Komisija stručnjaka za tehnička pitanja zahtijeva od Generalnog sekretara da objavi ove specifikacije na internet stranici OTIF-a i da o tome obavijesti države ugovornice.
(3) Komisija stručnjaka za tehnička pitanja podsjeća one države ugovornice koje nisu uspostavile svoj NVR ili ga nisu povezale sa Virtuelnim registrom vozila (VVR), da u skladu sa odlukama koje je Komisija donijela na svom 5. i 7. zasijedanju:
- Svaka država ugovornica mora uspostaviti kompjuterski NVR u skladu sa zajedničkim specifikacijama a pristup bi trebali imati ovlašteni predstavnici nadležnih organa i zainteresovanih strana. NVR mora sadržati sva vozila koja je određena država odobrila za međunarodni saobraćaj. Svako vozilo mora biti označeno jedinstvenim brojem vozila (EVN).
- Svaka država ugovornica trebala je uspostaviti svoj NVR najkasnije do 1. 9. 2013.
- Svi NVR-ovi moraju biti povezani sa centralnim VVR-om koji je osigurala Agencija za željeznice Evropske unije (ERA). VVR mora omogućiti korisnicima da pretražuju sve NVR-ove putem jednog portala i omogućiti razmjenu podataka između nacionalnih NVR-a.
- Svaka država ugovornica se trebala povezati sa VVR-om najkasnije do 1. 12. 2013.
- Državno tijelo za registraciju održava i ažurira NVR.
- Generalni sekretar OTIF-a i ERA-e sarađivat će kako bi se osiguralo da su strukture NVR-a koje se primijenjuju u EU i OTIF-u međusobno povezane u cilju adekvatne razmjene podataka.
(4) Komisija stručnjaka za tehnička pitanja zahtijeva od država ugovornica koje nisu uspostavile svoj NVR da to učine bez odlaganja i zahtijeva od država ugovornica koje nisu ostvarile povezivanje sa VVR-om da to učine bez odlaganja.


PRILOG Specifikacija NVR 1. PODACI

Sljedeća lista sadrži elemente podataka koji se upisuju u NVR, njihov format, kao i podatak da li su podaci obavezni ili fakultativni.
Numeracija pozicija prati logiku standardnog obrasca za upis predloženog u prilogu 4.
Pored toga, mogu da se dodaju polja za napomene, kao što je npr. identifikacija vozila koja su pod istragom (vidjeti odjeljak 3.4).
U slučajevima kada su kodovi zemalja navedeni kao ISO, oni su načelno navedeni u skladu sa ISO 3166 (kod sa dva slova) sa pojedinim izuzecima za Grčku i Ujedinjeno Kraljevstvo; slovni kodovi koji se koriste navedeni su u prilogu 2, tabela 1.

1.


Broj vozila


Obavezno

Sadržaj


Jedinstveni broj vozila prema definiciji u JTP-obilježavanju (1).

with Annex P of TSI OPE).

Format


1.1.


Broj


12 -cifreni (*)1.2.


Prethodni broj (ukoliko se radi o vozilu koje dobija novi broj)


12 -cifreni (*)(*) Takođe može da se primjenjuje 8-cifreni numerički sistem Savjeta za željeznički saobraćaj Zajednice nezavisnih država (ZND).

2.


Država ugovornica

i nadležni organ za odobravanje


Obavezno

Sadržaj


Identifikacija države u kojoj je vozilo prvi put odobreno za saobraćaj i nadležnog organa za odobravanje. Za vozila iz treće zemlje, država članica u kojoj je vozilo prvi put odobreno.

Format


2.1.


Numerički kod države prema prilogu 2, tabela 1
2 -cifreni kod2.2.


Naziv organa nadležnog za odobravanje


Tekst3.


Godina proizvodnje


Obavezno

Sadržaj


Godina u kojoj je vozilo izašlo iz tvornice

Format


3.


Godina proizvodnje


XXXX
4.


EU-/OTIF- referenca


Obavezno (kada je dostupno)(

Sadržaj


Upućivanje na izjavu o verifikaciji, ukoliko postoji,

i tijelo koje je izdalo (naručilac) (2)

Format


4.1.


Datum izjave, ukoliko postoji


Datum4.2.


EU-/OTIF- referenca, ukoliko postoji


Tekst4.3.

Tekst

Naziv tijela koje je izdalo izjavu (naručioca)

4.4.


Registracioni broj preduzeća


Tekst4.5.


Adresa organizacije,

ulica i broj


Tekst4.6.


Mjesto


Tekst4.7.


Kod zemlje


ISO4.8.


Poštanski broj


Alfanumerički kod5.


Upućivanje na Registar odobrenih tipova


Obavezno (3)

Sadržaj


Upućivanje na Centralni registar odobrenih tipova (5.0) (4) ili, dok registar ne bude na raspolaganju, može se upućivati na registraciono tijelo u kojem su na raspolaganju tehnički podaci o vozilu (5.1. do 5.6)

Format


5.0


Upućivanje koje omogućava pronalaženje relevantnih tehničkih podataka u Centralnom registru odobrenih tipova


Alfanumerički kod

5.1


Registraciono tijelo


Tekst

5.2


Adresa organizacije, ulica i broj


Tekst

5.3


Mjesto


Tekst

5.4


Kod zemlje


ISO

5.5


Poštanski broj


Alfanumerički kod

5.6


E-mail adresa


E-mail

5.7

5bis


Serije


Fakultativno

Sadržaj


Identifikacija serija, ako je vozilo dio serija

Format


5bis


Serije


Tekst
6.


Ograničenja


Obavezno

Sadržaj


Sva ograničenja koja se odnose na eksploataciju vozila

Format


6.1.


Kodirana ograničenja

(Vidi Dodatak 1)


Kod

6.2


Nekodirana ograničenja


Tekst7.


Vlasnik


Obavezno

Sadržaj


Identifikacija vlasnika vozila

Format


7.1.


Naziv organizacije


Tekst7.2.


Registracioni broj preduzeća


Tekst7.3.


Adresa organizacije,

ulica i broj


Tekst7.4.


Mjesto


Tekst7.5.


Kod zemlje


ISO7.6.


Poštanski broj


Alfanumerički kod8.


Imalac


Obavezno

Sadržaj


Identifikacija imaoca vozila

Format


8.1.


Naziv organizacije


Tekst8.2.


Registracioni broj preduzeća


Tekst8.3.


Adresa organizacije, ulica i broj


Tekst8.4.


Mjesto


Tekst8.5.


Kod zemlje


ISO8.6.


Poštanski broj


Alfanumerički kod8.7.


VKM – (ako je dostupno)


Alfanumerički kod9.


Tijelo zaduženo za održavanje (ECM)


Obavezno

Sadržaj


Upućivanje na tijelo zaduženo za održavanje

Format


9.1.


Tijelo zaduženo za održavanje


Tekst

9.2.


Registracioni broj preduzeća


Tekst

9.3.


Adresa, ulica i broj


Tekst

9.4.


Mjesto


Tekst

9.5.


Kod zemlje


ISO

9.6.


Poštanski broj


Alfanumerički kod

9.7.


E-mail adresa


E-mail10.


Povlačenje


Obavezno ukoliko je primjenljivo

Sadržaj


Datum zvaničnog stavljanja van upotrebe i/ili drugog načina odstranjivanja, kao i kod vrste povlačenja.

Format


10.1.


Način odstranjivanja (vidjeti prilog 3)


2 -cifreni broj10.2.


Datum povlačenja


Datum11.


Države u kojima je vozilo odobreno


Obavezno

Sadržaj


Spisak država u kojima je vozilo odobreno za saobraćaj.(5)

Format


11.


Država: numerički kod države određen u Prilogu 2, Tabela 1


Spisak
12.


Broj odobrenja


Obavezno

Sadržaj


Harmonizovani broj odobrenja za saobraćaj (puštanje u saobraćaj) koji izdaje organ nadležan za odobravanje.

Format


12.


Broj odobrenja


Postojeća vozila: tekst

Nova vozila:

Alfanumerički kod, zasnovan na EIN, vidi Dodatak 2.
13.


Odobrenje za saobraćaj


Obavezno

Sadržaj


Datum izdavanja odobrenja vozila za saobraćaj i njegovo važenje (6)

Format


13.1.


Datum odobrenja


Datum (godina, mjesec, dan)

13.2.


Odobrenje važi do (ako je navedeno)

(naznačeni datum je uključen)


Datum (godina, mjesec, dan)13.3.


Suspenzija odobrenja


Da/ne(1) U državama ugovornicama OTIF-a, ovaj sistem numerizacije se koristi i za željeznička vozila velikih brzina i konvencionalna željeznička vozila. EU: vidi Odluku Komisije 2012/757/EU.
(2) U COTIF-u je izdavanje "JTP izjave o verifikaciji" DOBROVOLJNO; ukoliko se izdaje, koristi se format iz priloga 2 JTP GEN-D. Vidjeti i napomenu *) u dodatku 4, tačka 4 ove specifikacije o NVR-u.
(3) Za vozila odobrena kao identična odobrenom tipu u skladu sa ATMF-om, član 6. EU: -sa Direktivom 2008/57/EZ, član 26.
(4) EU: Registar predviđen članom 34 Direktive 2008/57/EZ, pod nazivom ERATV.
(5) Spisak će uključivati zemlje u kojima je vozilo prvobitno registrovano. Ovaj podatak se ažurira samo u NVR-u te zemlje.
(6) EU: Odobrenje izdato u skladu sa Direktivom 2008/57/EZ, poglavlje V ili odobrenje izdato u skladu sa režimima odobrenja koja su postojala prije prijenosa Direktive 2008/57/EZ.


2. STRUKTURA 2.1 Globalna struktura NVR-a Evropske unije

Za uvođenje NVR registara u EU bira se decentralizovano rješenje 1. Cilj je uvođenje pretraživača za distribuirane podatke, pri čemu se koristi zajednička softverska aplikacija koja korisnicima dozvoljava preuzimanje podataka iz svih lokalnih registara (LR) u državama članicama.
Podaci NVR-a se memorišu na nacionalnom nivou i dostupni su preko web aplikacije (sa sopstvenom web adresom).
Evropski centralizovani virtuelni registar vozila (EC VVR) se sastoji od dva podsistema:
- Virtuelnog registra vozila (VVR), koji je centralni pretraživač u Evropskoj željezničkoj agenciji.
- Jednog ili više nacionalnih registara vozila (NVR), koji predstavljaju lokalne registre (LR) u državama članicama EU.
Ova struktura se zasniva na dva komplementarna podsistema koji dozvoljavaju pretraživanje podataka memorisanih na lokalnom nivou u svim državama članicama EU i obuhvata:
- uspostavljanje računarski podržanih registara na nacionalnom nivou i njihovo otvaranje za unakrsno pretraživanje;
- zamjenu registara u papirnom obliku kompjuterski podržanim zapisima. To državama članicama EU omogućava upravljanje i zajedničko korištenje informacija sa drugim državama članicama EU;
- dozvoljavanje povezivanja između NVR i VVR uz korištenje zajedničkih standarda i terminologije.
Najvažnija načela ove strukture su:
- svi NVR postaju dio kompjuterski podržanog mrežnog sistema;
- sve povezane države prilikom pristupa sistemu vide zajedničke podatke;
- dvostruko registrovanje podataka i sa tim povezane moguće greške izbjegavaju se uspostavljanjem VVR-a;
- aktuelni podaci.


2.2 Globalna struktura NVR OTIF-a

Države ugovornice koje nisu članice EU i zbog drugih međunarodnih sporazuma ne podliježu zakonodavstvu EU biraju između dva rješenja:
(a) uspostavljanje sopstvenog NVR-a pomoću standardnog NVR softvera koji je razvila Evropska željeznička agencija. Ovi NVR se povezuju sa EC VVR pomoću standardnog protokola uključenog u standardni paket;
(b) uspostavljanje sopstvenog NVR-a pomoću softvera koje su same razvile. Ovi NVR-ovi moraju da se povežu na EC VVR pomoću mašine za prevođenje koju treba da razvije država ugovornica. Ovo rješenje ne smije da dovede do promjene postojećeg EC VVR-a.


2.3 Tijelo za registraciju

(a) Svako nadležno tijelo će imenovati Tijelo za registraciju [neovisno o bilo kom željezničkom operateru] koje će biti odgovorno za obradu zahtjeva i ažuriranje podataka o vozilima registrovanim u dotičnoj državi.
(b) Tijela za registraciju će sarađivati i razmjenjivati informacije u cilju koordinisanja promjena u njihovim registrima vozila.
(c) Države ugovornice koje ne primjenjuju pravo EU će bez odlaganja obavijestiti Generalnog sekretara o kontakt detaljima njihovog Tijela za registraciju ili bilo kakve promjene vezano za njih.
(d) Generalni sekretar OTIF-a objavit će listu Tijela za registraciju i adrese e-pošte na kojima se mogu kontaktirati.


3. NAČIN RADA 3.1 Korištenje NVR-a

NVR se koristi u sljedeće svrhe:
- evidentiranje odobrenja,
- evidentiranje brojeva (EVN) dodijeljenih vozilima,
- traženje kratkih informacija o određenom vozilu na nivou OTIF-a (uključujući EU),
- praćenje pravnih aspekata kao što su obaveze i pravne informacije,
- dostavljanje informacija za kontrolu prije svega u vezi sa sigurnošću i održavanjem,
- omogućavanje kontakta sa vlasnikom, imaocem i ECM (tijelom zaduženim za održavanje),
- provjera određenih zahtjeva u pogledu sigurnosti prije izdavanja Sertifikata o sigurnosti (u EU), te
- praćenje određenog vozila.


3.2 Obrasci zahtjeva

3.2.1 Podnošenje zahtjeva za registraciju
Obrazac koji će se koristiti nalazi se u Dodatku 4.
Podnosilac zahtjeva za registraciju vozila označava polje "Novi upis". Zatim popunjava obrazac i dostavlja ga:
- RE (Registracionom tijelu) države u kojoj je podnijet zahtjev za upis, vodeći računa da su sva polja popunjena:
- Registracionom tijelu prve države ugovornice u kojoj će vozilo saobraćati ukoliko vozilo dolazi iz države koja nije ugovornica [vidjeti tačku 3.2.5(2)]. U ovom slučaju obrazac treba da sadrži bar informacije kojima se identifikuje vlasnik vozila, imalac ograničenja u vezi sa korištenjem vozila i tijelo nadležno za održavanje.
3.2.2 Registracija i dodjela broja vozila.
U slučaju prve registracije, odgovarajuće Registraciono tijelo dodijeljuje broj vozila.
Moguće je da se za svako vozilo koristi poseban obrazac za registraciju ili da se za grupu vozila koja pripadaju istoj seriji ili porudžbini koristi samo jedan obrazac uz koji se prilaže spisak brojeva vozila.
Registraciono tijelo preduzima odgovarajuće mjere da bi se obezbijedila tačnost podataka koji se unose u NVR. U tu svrhu, Registraciono tijelo može da zatraži informacije od drugih Registracionih tijela, posebno u slučaju kada tijelo koje podnosi zahtjev za registraciju u nekoj državi nema sjedište u toj državi.
3.2.3 Izmjena jedne ili više pozicija upisa
Podnosilac zahtjeva za izmjenu jedne ili više pozicija upisa vozila:
- označava polje "Izmjena",
- unosi aktuelni EVN (pozicija br. 0),
- označava polje ili polja jedne ili više izmijenjenih pozicija
- unosi novi sadržaj izmijenjenih pozicija, a zatim dostavlja obrazac Registracionom tijelu one države u kojoj je vozilo registrovano.
U određenim slučajevima, možda neće biti dovoljno korištenje standardnog obrasca. Ukoliko je potrebno, dotično Registraciono tijelo može da koristi dodatna dokumenta u papirnoj ili elektronskoj formi.
Nosilac registracije će odmah obavijestiti Registraciono tijelo ako je došlo do izmjene podataka upisanih u NVR, ako je vozilo uništeno ili ako donese odluku da se to vozilo više ne registruje. Ukoliko nije drugačije navedeno u dokumentima o registraciji, imalac vozila se smatra "nosiocem registracije".
Ukoliko dođe do izmjene imaoca, trenutno upisani imalac je nadležan za obavještavanje Registracionog tijela, a Registraciono tijelo obavještava novog imaoca o izmjeni registracije. Prethodni imalac se briše iz NVR-a i oslobađa odgovornosti samo ukoliko novi imalac prizna preuzimanje statusa imaoca. Ako na dan odjave trenutno registriranog imaoca, novi imalac ne prizna status imaoca, registracija vozila se poništava.
U slučajevima gdje se, zbog tehničkih izmjena, vozilu mora dodijeliti novi jedinstveni broj vozila, u skladu sa JTP obilježavanjem, nosilac registracije će obavijestiti Registraciono tijelo države ugovornice u kojoj je vozilo registrirano o ovim izmjenama i o novom odobrenju, ako postoji. U slučaju novog odobrenja, nadležni organ koji je izdao odobrenje i u drugim slučajevima Registraciono tijelo će vozilu dodijeliti novi jedinstveni broj vozila.
Registraciono tijelo će registrirati promjene u NVR-u u roku od 20 radnih dana od prijema kompletnog dosijea zahtjeva. U tom roku, registraciono tijelo će ili registrirati vozilo ili zahtijevati ispravku/pojašnjenje.
3.2.4 Povlačenje registracije
Podnosilac zahtjeva za povlačenje registracije označava polje "Povlačenje". Zatim popunjava poziciju br.10 i obrazac dostavlja Registracionom tijelu države u kojoj je vozilo registrirano.
RE povlači registraciju tako što unosi datum povlačenja i podnosioca zahtjeva obavještava o tome.
3.2.4a Povlačenje suvišnih registracija
Imalac će osigurati da se suvišne registracije vozila u skladu sa tačkom 3.2.5 (1) povuku iz NVR-a.
3.2.5 Prijem/Odobravanje u nekoliko država
1. Vozila će biti registrirana samo u NVR-u države ugovornice u kojoj su prvi put primljena u rad u skladu sa ATMF-om ili odobrena u skladu sa zakonom EU. Ovo ne dovodi u pitanje prijenos registracije na drugi NVR u skladu s tačkom 3.2.6 (2).
2. Vozila koja ulaze u mrežu države ugovornice iz države koja nije država ugovornica i koja nisu registrirana u registru vozila koja su povezana na EC VVR, bit će registrirana samo u NVR-u prve države ugovornice u kojoj je predviđeno da se vozilom upravlja.
3. Za sva vozila, NVR u kome je prvi put registrovano sadrži podatke koje se odnose na pozicije 2, 6, 12 i 13 za svaku od država ugovornica u kojoj je to vozilo odobreno za saobraćaj. 2
Ova odredba ne dovodi u pitanje sljedeće:
­ Države ugovornice će registrirati postojeća vozila kako je predviđeno u odjeljku 4.
­ Vozna sredstva koja su prvi put puštena u rad u državi ugovornici i koja će se koristiti na mreži država koje nisu države ugovornice kao dio jedinstvenog sistema širine kolosijeka 1520 mm će biti upisana i u NVR i u informacionu bazu podataka Vijeća željezničkog transporta Zajednice Nezavisnih Država. U ovom slučaju, 8-cifreni sistem brojanja može se primijeniti umjesto navedenog sistema numerisanja.
­ Vozna sredstva koja su prvi put puštena u rad u državi koja nije ugovorna država i koja će se koristiti u državi ugovornici kao dio jedinstvenog sistema širine kolosijeka1520 mm neće biti upisana u NVR, pod uslovom da je moguće dobiti relevantne informacije iz informacione baze podataka Vijeća željezničkog transporta Zajednice Nezavisnih Država 3.


3.2.6 Prijenos registracije i promjena jedinstvenog broja vozila (EVN)

1. EVN će se promijeniti kada ne odražava sposobnost interoperabilnosti ili tehničke karakteristike u skladu sa Odjeljkom 7 UTP Obilježavanje ili Dodatkom 6 EU NVR Specifikacije zbog tehničkih modifikacija vozila. Takve tehničke modifikacije mogu zahtijevati novi prijem u rad ili novo odobrenje za vozilo u skladu sa zakonom EU. Imalac će obavijestiti Registraciono tijelo države ugovornice u kojoj je vozilo registrirano o tim promjenama i, ako je primjenljivo, o novom odobrenju za stavljanje u upotrebu ili novom odobrenju za stavljanje na tržište. To će Registraciono tijelo dodijeliti vozilu novi EVN.
2. EVN se može promijeniti na zahtjev imaoca putem nove registracije vozila u NVR druge države ugovornice povezane sa EC VVR i naknadnim povlačenjem stare registracije.
3. Ako se ova nova registracija odnosi na državu ugovornicu koja se razlikuje od one prve registracije, Registraciono tijelo nadležno za novu registraciju može zatražiti kopiju dokumentacije u vezi sa prvom registracijom.
4. Administrativne troškove nastale usljed promjene snosi podnosilac zahtjeva koji zahtijeva promjenu.


3.3 Prava pristupa

Prava pristupa podacima NVR-a određene države "XX" navedena su u sljedećoj tabeli:

Tijelo


Definicija


Pravo čitanja


Pravo ažuriranjaRE države ugovornice "XX"


Registraciono tijelo/ nadležno tijelo u državi ugovornici "XX"


Svi podaci


Svi podaci u registru vozila DU "XX"Druga nadležna tijela/ ACAs /REs


Druga nadležna tijela, drugi nadležni organi za odobravanje i/ili druga Registraciona tijela


Svi podaci


NemaERA i OTIF SG


Evropska željeznička agencija i Generalni sekretar OTIF-a


Svi podaci


NemaImaoci


Imalac vozila


Svi podaci o vozilima čiji je on imalac


NemaUpravljači voznog parka


Upravljač vozila imenovan od strane imaoca


Vozila za koje je on nadležan prema nalogu imaoca


NemaECM


Tijela zadužena za održavanje


Svi podaci o vozilima za koje je on ECM


NemaVlasnici


Vlasnik vozila


Svi podaci o vozilima čiji je on vlasnik


NemaRU


Željezničko preduzeće


Svi podaci zasnovani na broju vozila


NemaIM


Upravljač infrastrukture


Svi podaci zasnovani na broju vozila


NemaIB i RB


Tijela za istragu i kontrolu (koja imenuju države ugovornice)


Svi podaci o vozilima koji se provjeravaju ili kontrolišu


NemaTijelo za izdavanje EC izjave o verifikaciji (podnosilac zahtjeva)

Svi podaci o vozilima Tijela za izdavanje EC izjave o verifikaciji (podnosilac zahtjeva), osim referenci vlasnika


NemaDrugi zakoniti korisnici koje su priznali Generalni sekretar, NSA ili ERA$$$Generalni sekretar OTIF-a će u saradnji sa ERA-om i nadležnim tijelima definisati postupak za proznavanje zakonitih korisnika.$$$


Svi povremeni korisnici koje su priznala nadležna nacionalna tijela, Generalni sekretar OTIF-a i ERA


Definisati povremeno, trajanje može biti ograničeno, osim referenci vlasnika
Prava pristupa podacima NVR-a mogu se proširiti na relevantne organe država ugovornica koje primjenjuju jedinstvene propise APTU ATMF ili druge međuvladine organizacije.


3.4 Arhiva

Svi podaci u NVR-u moraju da se čuvaju 10 godina od datuma kada je vozilo povučeno i brisano iz registra. Podaci moraju biti dostupni on-line najmanje tri godine. Nakon tri godine podaci se mogu čuvati elektronski, u papirnoj formi ili putem nekog drugog sistema arhiviranja. Ukoliko se u bilo kom trenutku tokom desetogodišnjeg perioda započne istraga koja se odnosi na jedno ili više vozila, podaci o ovim vozilima na zahtjev se čuvaju i duže od ovog desetogodišnjeg perioda.
Nakon povlačenja registracije vozila, nijedan od registracionih brojeva dodijeljenih tom vozilu ne smije biti narednih 100 godina od povlačenja regsitracije dodijeljeno nekom drugom vozilu. https://www.anwalt-derbeste.de
Sve promjene u NVR-u treba evidentirati. Upravljanje promjenama u arhivi može da se obavlja putem IT tehnologije.


4. POSTOJEĆA VOZILA 4.1 Sadržaj analiziranih podataka

Svaka od 13 zadržanih pozicija se razmatra da bi se utvrdilo koje su od ovih pozicija obavezujuće, a koje nisu.
4.1.1 Pozicija br.1 - Broj vozila (obavezno)
a) Vozila koja su već numerisana sa 12-cifrenim identifikacionim brojem
Zemlje gdje postoji jedinstveni kod zemlje: vozila treba da zadrže svoj dosadašnji broj. Treba da se upiše nepromijenjeni 12-cifreni broj.
Zemlje u kojima postoji glavni kod zemljei i ranije dodijeljeni specifični kod:
- Njemačka sa glavnim kodom zemlje 80 i specifičnim kodom 68 za AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);
- Švicarska sa glavnim kodom zemlje 85 i specifičnim kodom 63 za BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn);
- Italija sa glavnim kodom zemlje 83 i specifičnim kodom 64 za FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);
- Mađarska sa glavnim kodom zemlje 55 i specifičnim kodom 43 za GySEV/ROeEE(Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság / Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn);
- Bosna i Hercegovina sa dva specifična željeznička koda, 50 za Željeznice Federacije BiH i 44 za Željeznice Republike Srpske.
Vozila treba da zadrže svoj dosadašnji broj. 12-cifreni broj se treba unijeti nepromijenjen. 4
U okviru IT sistema oba koda (glavni kod zemlje i specifični kod) treba da se uzmu s obzirom na to da se odnose na istu zemlju.
Zbog napete političke situacije u Bosni i Hercegovini, rješenje za jedinstveni numerički kod zemlje bi moglo da bude da se ne primjenjuje jedan od sadašnjih kodova, već da se BiH dodijeli novi numerički kod. Do tada, nova vozila također mogu koristiti sadašnje željezničke kodove.
b) Vozila koja se koriste u međunarodnom saobraćaju bez 12-cifrenog identifikacionog kodaTrebalo bi primijeniti postupak u dva koraka:
- dodjela 12-cifrenog broja u NVR (prema OPE TSI) koji treba da se utvrdi prema osobinama vozila. U IT treba da se poveže upisani broj sa sadašnjim brojem vozila.
- 12-cifreni broj se stavlja na vozilo u roku od šest godina.
c) Vozila koja se koriste u unutrašnjem saobraćaju bez 12-cifrenog identifikacionog koda
Navedeni postupak za vozila koja se koriste isključivo u unutrašnjem saobraćaju može da se primjenjuje samo na dobrovoljnoj osnovi.
4.1.2 Pozicija br. 2 – Država i nadležni organ (obavezno)
Pozicija "Država" mora uvijek da se odnosi na državu u čiji NVR je vozilo upisano. Pozicija "nadležni organ" se odnosi na tijelo koje je izdalo odobrenje za saobraćanje vozila.
4. 1.3 Pozicija br. 3 - Godina proizvodnje
Ukoliko nije poznata tačna godina proizvodnje, treba da se upiše približna godina.
4.1.4 Pozicija br. 4 – EC-/OTIF- referenca (Naručilac)
Takva referenca obično ne postoji za postojeća vozila. Treba je unijeti samo ukoliko je na raspolaganju.
4.1.5 Pozicija br. 5 - Upućivanje na Registar odobrenih tipova vozila (ATR)Unijeti samo ukoliko je na raspolaganju.
4.1.6 Pozicija br. 6 - OgraničenjaUnijeti samo ukoliko je na raspolaganju.
4.1.7 Pozicija br. 7 - Vlasnik (obavezno) i obično na raspolaganju
Unijeti samo ako država ugovornica odluči da to učini i ukoliko su podaci na raspolaganju.
4.1.8 Pozicija br. 8 - Imalac (obavezno)Obično je na raspolaganju i obavezna je.
VKM (jedinstveni kod kao što je naveden u registru VKM) se mora unijeti ako ga imalac ima.
4.1.9 Pozicija br. 9 - Tijelo zaduženo za održavanjeOva pozicija je obavezna.
4.1.10 Pozicija br. 10 – Povlačenje
Primijeniti je ako je potrebno.
4.1.11 Pozicija br. 11 - Države u kojima je vozilo odobreno
Obično su RIV kola RIC putnička kola i vozila prema bilateralnim ili multilateralnim sporazumima upisana kao takva. Ukoliko je ova informacija dostupna, ona u skladu sa tim treba da se upiše.
4.1.12 Pozicija br. 12 - Broj odobrenjaUnijeti samo ukoliko je na raspolaganju.
4.1.13 Pozicija br. 13 – Odobrenje za saobraćanje (obavezno)
Ukoliko nije poznat tačan datum odobrenja za saobraćaj, treba unijeti približnu godinu.


4.2 Postupak

Tijelo koje je ranije bilo nadležno za registraciju vozila treba, nadležnom nacionalnom tijelu ili Registracionom tijelu zemlje u kojoj ima sjedište, da stavi na raspolaganje sve informacije. Postojeća teretna i putnička kola treba da budu upisana samo u NVR države u kojoj je ranije tijelo za registraciju imalo svoje sjedište.
Ukoliko je postojeće vozilo odobreno u nekoliko država, RE koje registruje ovo vozilo dostavlja relevantne podatke Registracionim tijelima država na koje se to odnosi.
Nadležni organ ili Registraciono tijelo preuzima informacije u svoj NVR.
Nadležno tijelo ili Registraciono tijelo obavještava nakon prijenosa informacija sve učesnike. O tome moraju da budu obaviješteni bar:
- tijelo koje je ranije bilo nadležno za upis vozila,
- imalac i
- Generalni sekretar OTIF-a.


4.3 Prijenos podataka od bivšeg registracionog tijela

Stavljanje na raspolaganje informacije o registraciji nacionalnom nadležnom organu (Registracionom tijelu)
Ako to već nije učinjeno do 1. 5. 2010. u skladu sa zahtjevom Odluke Komisije stručnjaka za tehnička pitanja (dokument br. A 92-20/1.2009), tijelo koje je ranije bilo nadležno za upis vozila će staviti na raspolaganje sve neophodne informacije u skladu sa sporazumom zaključenim između njega i Registracionog tijela u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog propisa. Ukoliko je moguće, treba koristiti elektronski format.
- Vidi takođe 4.1.1 b)


DODATAK 1 - Kodiranje ograničenja $$$Dodatak 1 je usklađen sa/jednak sljedećem tehničkom dokumentu ERA-e: Lista usklađenih i nacionalnih kodiranja ograničenja, ERA/TD/2011-09/INT, V 1.03 od 8. feb

Ograničenjima, kao što su posebna operativna ograničenja i uslovi navedeni u članu 11. stav 2. c) ATMF-a ili ona povezana sa odobrenjem u skladu sa zakonom EU, dodjeljuje se usklađeni kod ili nacionalni kod.


2. STRUKTURA

Svaki kod je kombinacija:
- kategorije ograničenja,
- vrste ograničenja i
- vrijednosti ili specifikacije,
koji su spojeni tačkom (.):
[Kategorija]. [Vrsta].[Vrijednost ili specifikacija].Tabela 1. Usklađeni kodovi ograničenja i predkodovi

Kat.


Vrsta


Vrijedost ili specif.


Naziv


Datum stavljanja na spisak

1
Tehničko ograničenje koje je uslovljeno konstrukcijom1


[Broj]


Minimalni poluprečnik krivine u metrima2

Ograničenja zbog šinskih strujnih kola3


[Broj]


Ograničenja brzine (na datoj mreži) u km/h4


[Broj]


Upotreba u više operacija (max broj voznih garnitura koje se smiju povezati da rade kao jedan voz)
2
Geografska ograničenja1


Alfanumerička


Kinematski profil (kodiranje u JTP-teretni vagoni)2


Kodirana lista


Širina osovinskog sklopa


1


Promjenljiva širina 1435/1520


2


Promjenljiva širina 1435/1676


3


Širina 1000


8. 2. 2018.4


Širina 1435


8. 2. 2018.5


Širina 1520


8. 2. 2018.


Širina 1524


8. 2. 2018.


Širina 1600


8. 2. 2018.


Širina 1668


8. 2. 2018.
3

Ne postoji CCS u vozu4


Kodirana lista


ERTMS A u vozu


10


ECTS


8. 2. 2018.20


GSM-R za glas


8. 2. 2018.21


GSM-R za ECTS


8. 2. 2018.
5


Kodirana lista


B Sistem u vozu$$$Ukoliko je vozilo opremljeno sa više od jednog B sistema, za svaki sistem treba navesti individualni kod.$$$


1xx (vidi tabelu 3)


Signalni sistem klase B


2xx (vidi tabelu 4)


Radio-sistem klase B6


Kodirana lista


Ostali CCS sistem u vozu


1xx (vidi tabelu 5)


Ostali CCS signalni sistemi u vozu


2xx (vidi tabelu 6)


Ostali CCS radio-sistemi u vozu7


Kodirana lista


Kategorija buke


8. 2. 2018.1


Može se koristiti na svim tišim pravcima - u skladu s JTP Buka - nečujno - preuređen bez testiranja


2


Može se koristiti na svim tišim pravcima - u skladu s JTP Buka – nečujno (testirano na JTP Buka)


3


Može se koristiti na svim tišim pravcima - u skladu s JTP Buka- veoma tiho (testirano na JTP Buka)


4


Može se koristiti na svim tišim pravcima - nije u skladu sa JTP Buka - izuzeto u skladu sa JTP Buka


5


Može se koristiti na svim tišim pravcima samo u ovom CS-u - pokriveno posebnim slučajem


6


Može se koristiti na svim tišim pravcima samo u ovom CS-u - Opremljen sa "historijskim" kompozitnim kočionim blokovima


7


Ne može se koristiti na tišim pravcima
3
Ograničenja koja se odnose na životnu sredinu1

Klimatska zona EN50125:2014, tačka 4.3


1


T1


2


T2


3


T3


4


TX


8. 2. 2018.

4
Ograničenja za upotrebu1

Zavisna od vremena2

Zavisna od stanja (pređena razdaljina, habanje itd)
5
Oprema u vozu1


xxx (vidi tabelu 7)


Uređaj za snimanje


15. 2. 2012.
Tabela 2. Nacionalni kodovi ograničenja i predkodovi

CS


Kat.


Vrsta


Vrijednost ili specifikacija


Naziv


Datum stavljanja na spisak


Tabela 3. Signalni sistem klase B

2.5.1xx Signalni sistem klase B$$$Odluka Komisije 2006/697/EZ od 28. marta 2006. (CCS TSI) i tehnički dokument ERA-e ERA/TD/2011-11.$$$

INDEKS xx


NAZIV


INDEKS xx


NAZIV


INDEKS xx


NAZIV


INDEKS xx


NAZIV

01


ALSN


02


ASFA


03$$$Vrijednost 03 se ne koristi. Zamijenjeno sa 25 i 26. Čuva se za historijske podatke.$$$


ATB


04


ATP-VR/RHK

05


BACC


06$$$Vrijednost 06 se ne koristi. Zamijenjeno sa 27 i 28. Čuva se za historijske podatke.$$$


CAWS i ATP


07


Crocodile


08$$$Vrijednost 08 se ne koristi. Zamijenjeno sa 31 i 32. Čuva se za historijske podatke.$$$


Ebicab

09


EVM


10


GW ATO


11


Indusi/PZB


12


KVB

13


LS


14


LZB


15


MEMORII+


16


RETB

17


RSDD/SCMT


18


SELCAB


19


SHP


20$$$Vrijednost 20 se ne koristi. Zamijenjeno sa 43, 44 i 45. Čuva se za historijske podatke.$$$


TBL

21


TPWS


22$$$Vrijednost 22 se ne koristi. Zamijenjeno sa 46 i 47. Čuva se za historijske podatke.$$$


TVM


23


ZUB 123


24$$$Vrijednost 24 se ne koristi. Čuvano za historijske podatke.$$$


ZUB 121

25


ATB prva generacija


26


ATB nova generacija


27


ATP


28


CAWS

29


Chiltern-ATP


30


DAAT


31


EBICAB 700


32


EBICAB 900

33


Euro SIGN NUM


34


Euro ZUB


35


Indusi


36


KCVB

47


KCVP


38


KVBP


39


Mechanical Trainstops


40


NEXTEO

41


PKP radio- sistem sa radiostop funkcijom


42


SSC


43


TBL 1


44


TBL 2

45


TBL1+


46


TVM 300


47


TVM 430


Tabela 4. Radio sistem klase B

2.5.2xx Radio sistem klase B$$$Odluka Komisije 2006/679/EZ od 28.03.2006 (CCS TSI).$$$

INDEKS xx


NAZIV


INDEKS xx


NAZIV


INDEKS xx


NAZIV

01


UIC radio poglavlje 1-4


02


UIC radio poglavlje 1-4+6


03


UIC radio poglavlje 1-4+6 (irski sistem)

04


UIC radio poglavlje 1-4+6+7


05


BR 1845


06


BR 1609

07


FS ETACS i GSM


08


UIC radio poglavlje 1-4 (TTT radio- sistem instaliran na liniji Cascais)


09


TTT radio sistem CP_N

10


PKP radio- sistem


11


VR trainr


12


TRS- Češki želj. radio-sistem

13


LZD radio -sistem


14


CH – Grčki željeznički radio-sistem


15


UIC radio- poglavlje Bugarska

16


Estonski radio-sistem


17


Litvanski radio-sistem


Tabela 5. Ostali CCS signalni sistemi u vozu

2.6.1xx Ostali CCS signalni sistemi u vozu

INDEKS xx


NAZIV


Komentar

01


SSC BL3


Dodano 15.02.2012.
Tabela 6. Ostali CCS radio-sistemi u vozu

2.6.2xx Ostali CCS radio sistemi u vozu

INDEKS xx


NAZIV


Komentar

01


TETRA-URCA (Terrestrial Trunked Radio -Unified Railway

Communication and Application System)


Dodano 8. 2. 2018.
Tabela 7. Oprema u vozu. Uređaji za snimanje.

5.1.2xx Oprema u vozu. Uređaji za snimanje

INDEKS xx


NAZIV

01


"Registratore cronologico d’eventi computerizzato" (RCEC) u skladu sa specifikacijom RFI/DTC/CSI/SR/OR/10/002/B of 11/02/2008
3. KODOVI OGRANIČENJA

1. Usklađeni kodovi ograničenja će se primjenjivati u svim državama ugovornicama.
Komisija tehničkih stručnjaka (CTE) redovno će ažurirati i objavljivati listu usklađenih kodova ograničenja za međunarodni saobraćaj.
Ako nadležni organ smatra da na listu usklađenih kodova ograničenja treba dodati novi kod, zatražiće od CTE da to učini.
2. Upotreba nekodiranih ograničenja bit će ograničena na ona ograničenja za koja, zbog svojih posebnosti, postoji mala vjerovatnoća da će se primijeniti na nekoliko tipova vozila.


DODATAK 2 - Struktura i sadržaj evropskog identifikacionog broja (EIN) $$$Dodatak 2 je usklađen sa/jednak sljedećem tehničkom dokumentu ERA-e: Struktura i sadržaj evropskog identifikacionog broja,

Primjer:

I


T


5


1


2


0


0


6


0


0


0


5

Kod zemlje, odnosno kod relevantan za tijelo za izdavanje(1) (dva slova)


Vrsta dokumenta (dvije cifre)


Godina izdavanja (2) (četiri cifre)


Tekući broj (četiri cifre)polje 1 polje 2 polje 3 polje 4
(1) Za države ugovornice koje primjenjuju zakon EU kodovi relevantni za nacionalna tijela za sigurnost su oni kodovi koji su zvanično objavljeni i ažurirani na web stranici Kancelarije za publikacije EU u Međuinstitucionalnom stilskom priručniku. U slučaju multinacionalnih tijela za sigurnost kodovi su sljedeći:
Kod

Agencija za željeznice Evropske Unije


EU

Međuvladina komisija za tunel ispod kanala La Manche


CT(2) Za dokumente vezane za ECM i tijela za procjenu vidjeti objašnjenje za polje 3.


Polje 1 - Kod zemlje (dva slova) Tabela 1.

ZEMLJA


KOD

ZEMLJA


KOD

ZEMLJA


KOD

Albanija


AL


41

Island


IS


-

Sjeverna Koreja


KP


30

Alžir


DZ


92

Iran


IR


96

Norveška


NO


76

Jermenija


AM


58

Irak


IQ


99

Poljska


PL


51

Austrija


AT


81

Irska


IE


60

Portugalija


PT


94

Azerbejdžan


AZ


57

Izrael


IL


95

Rumunija


RO


53

Bjelorusija


BY


21

Italija


IT


83

Rusija


RU


20

Belgija


BE


88

Japan


JP


42

Srbija


RS


72

Bosna i Hercegovina#


BA


(50)

Kazahstan


KZ


27

Republika Slovačka


SK


56

-"-

(44)

Kirgizija


KG


59

Slovenija


SI


79

Bugarska


BG


52

Letonija


LV


25

Južna Koreja


KR


61

Hrvatska


HR


78

Liban


LB


98

Španija


ES


71

Kipar


CY


-

Lihtenštajn


LI


-

Švedska


SE


74

Republika Češka


CZ


54

Litvanija


LT


24

Švicarska


CH


85

Danska


DK


86

Luksemburg


LU


82

Sirija


SY


97

Egipat


EG


90

BJR Makedonija


MK


65

Tadžikistan


TJ


66

Estonija


EE


26Malta


MT


-

Tunis


TN


91

Finska


FI


10

Moldavija


MD


23

Turska


TR


75

Francuska


FR


87

Monako


MC


-

Turkmenistan


TM


67

Gruzija


GE


28

Mongolija


MN


31

Ukrajina


UA


22

Njemačka


DE


80

Crna Gora


ME


62

Ujedinjeno Kraljevstvo


UK*


70

Grčka


EL*


73

Maroko


MA


93

Uzbekistan


UZ


29

Mađarska


HU


55

Holandija


NL


84

Vijetnam


VN


32* Nije u skladu sa ISO 3166 (kod od dva slova), već skraćenica Evropske zajednice.
# Bosna i Hercegovina je savezna država i koristi dva željeznička koda, vidi tačku 4.1.1 u Prilogu A.
Zemlja označena kurzivom nije članica OTIF-a (od 23.10.2018.).


POLJE 2 - Vrsta dokumenta (2-cifreni broj)

Dvocifreni broj omogućuje identifikaciju vrste dokumenta:
■ prva cifra označava opštu klasifikaciju dokumenta;
■ druga cifra označava podvrstu dokumenta.
U slučaju potrebe, ovaj numerički sistem može da se proširi dodatnim kodovima. Slijedi predloženi spisak poznatih, mogućih kombinacija dvocifrenih brojeva proširenih prijedlogom za odobrenje za puštanje vozila u saobraćaj:
Polja plave boje odnose se na države članice EU

Kombinacija brojeva

za polje 2


Vrsta dokumenta


Podvrsta dokumenta
[0 1]


Licence


Licence za željeznička preduzeća
[0 x]


Licence


ostale
[1 0]


Jedinstvena potvrda o sigurnosti[1 1]


Potvrda o sigurnosti


Dio A
[1 2]


Potvrda o sigurnosti


Dio B
[1 x]


Rezervisano


Rezervisano
[2 1]


Odobrenje o sigurnosti[2 2]


Rezervisano


Rezervisano
[2 x]


Rezervisano


Rezervisano
[3 0]


Odluka o akreditaciji/priznavanju Tijela za sertifikaciju ECM-a[3 1]


Certifikat ECM[3 2]


Certifkat radionice za održavanje[3 3]


Certifikat funkcije održavanja[3 4]


Rezervisano


Rezervisano
[3 5]


Odluka o akreditaciji CSM-a Tijelo za procjenu


Akreditovana tijela za procjenu CSM-a
[3 6]


Odluka o priznavanju CSM-a Tijelo za procjenu


Priznata tijela za procjenu CSM-a
[3 x]


Rezervisano, na primjer za održavanje voznih sredstava, infrastrukture ili ostalog[4 x]


Rezervisano za tijela za ocjenjivanje usaglašenosti


na primjer: različite vrste tijela za ocjenjivanje (npr. imenovana tijela)
[5 1] i [5 5](1)


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Vučna vozna sredstva
[5 2] i [5 6] (1)


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Vučena putnička kola
[5 3] i [5 7] (1)


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Teretna kola

[5 4] i [5 8] (1)


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Specijalna vozila

[5 9] (2)


Odobrenje tipa vozila
[6 0]


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Podsistemi infrastruktura, energija, kontrolno komandni i signalizacija[6 1]


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Podsistem infrastruktura

[6 2]


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Podsistem energija

[6 3]


Odobrenje za puštanje u rad ili Odobrenje za saobraćaj


Kontrolno komandni i signalizacijski podsistem montiran uz kolosijek

[7 1]


Licenca za mašinovođu


Tekući broj od 0000 do 9 999

[7 2]


Licenca za mašinovođu


Ako je više od 9 999 licenci izdato u godini. Tekući broj od 0 000 do 9 999

[7 3]


Licenca za mašinovođu


Ako je više od 19 999 licenci izdato u godini. Tekući broj od 0 000 do 9 999

[8 0]


Odobrenje tipa vozila


Rezervisano

(za svaku po 10 podvrsta)

[8 1]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Tekući broj od 0000 do 9 999

[8 2]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 9 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

do do 9 999

[8 3]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 19 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

do 9 999

[8 4]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 29 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

[8 5]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 39 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

[8 6]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 49 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

[8 7]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 59 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

[8 8]


Odobrenje vozila za stavljanje na tržište


Ako je više od 69 999 odobrenja izdato u godini. Tekući broj od 0 000

do 9 999

[9 x]


Rezervisano (dvije vrste dokumenta)


Rezervisano (podtipovi)
(1) Ukoliko se četiri cifre predviđene za polje 4 "tekući broj" u potpunosti iskoriste u toku jedne godine, mijenjaju se prve dvije cifre u polju 2 na sljedeći način:
[5 1] postaje [5 5] za vučna vozila,
[5 2] postaje [5 6] za vučena putnička kola,
[5 3] postaje [5 7] za teretna kola,
[5 4] postaje [5 8] za specijalna vozila.
(2) Cifre u polju 4 su:
od 1 000 do 1 999 za vučna vozila,
od 2 000 do 2 999 za vučena putnička kola,
od 3 000 do 3 999 za teretna kola,
od 4 000 do 4 999 za specijalna vozila.


POLJE 3 - Godina izdavanja (4-cifreni broj)

Ovo polje označava godinu (u određenom formatu yyyy, tj. četiri cifre) u kojoj je odobrenje izdato.
Za dokumente koji se odnose na ECM i Tijelo za procjenu (polje 2 od 30 do 36), polje 3 se sastoji od dvije cifre za kod organizacije (npr. "00" za nadležno tijelo, "01", "02", "03" itd. za ostale relevantne organizaciju u državi) i dvije cifre za svaku godinu (npr. 2017="17").


POLJE 4 - Tekući broj

Tekući broj se povećava za jednu jedinicu sa svakim izdavanjem dokumenta, bez obzira na to da li se radi o novom, produženom ili ažuriranom/izmijenjenom odobrenju. Čak i u slučaju povlačenja ili suspendovanja dozvole, broj na koji se ono odnosi ne može ponovo da se koristi.
Tekući broj svake godine ponovo počinje od 0.


DODATAK 3 - Kodiranje povlačenja

Kod


Način povlačenja


Opis

00


Nema


Vozilo ima važeću registraciju.

10


Registracija suspendovana

Nije naveden razlog


Registracija vozila je suspendovana na zahtjev vlasnika ili imaoca ili odlukom nadležnog organa ili Registracionog tijela.

11


Registracija suspendovana


Vozilo je određeno za skladištenje u radnom stanju kao neaktivno ili strateška rezerva.

20


Registracija prenesena


Poznato je da vozilo treba da se pod drugim brojem ili u drugom NVR-u ponovo registruje za dalju upotrebu na željezničkoj mreži EU-OTIF (na cjelokupnoj mreži ili dijelovima mreže).

30


Povlačenje

Nije naveden razlog


Registracija vozila za eksploataciju na željezničkoj mreži EU-OTIF je prestala da važi bez poznatog ponovnog registrovanja.

31


Povlačenje


Vozilo je namijenjeno za dalje korištenje kao željezničko vozilo, izvan željezničke mreže EU/OTIF.

32


Povlačenje


Vozilo je predviđeno za ponovno korištenje glavnih sastavnih dijelova interoperabilnosti/modula/ rezervnih dijelova ili za značajniju rekonstrukciju.

33


Povlačenje


Vozilo je predviđeno za staro željezo i odstranjivanje kroz recikliranje materijala (uključujući i značajne rezervne dijelove).

34


Povlačenje


Vozilo je predviđeno da služi kao "istorijski očuvano vozno sredstvo" za saobraćanje na posebnoj mreži, ili za stacionarno izlaganje, izvan željezničke mreže EU/OTIF.
Korištenje kodova

- Ukoliko razlog za povlačenje nije naznačen, za navođenje izmjene statusa registracije koriste se kodovi 10, 20 i 30.
- Ukoliko je poznat razlog za povlačenje: raspoložive opcije u okviru baze podataka


Dodatak 5 – Glosar

Skraćenica


Definicija

ACA


Authorising Competent Authority - Nadležni organ za odobravanje:

nadležni organ kao što je pomenuto u članu 5. ATMF

CCS


Control Command System - Kontrolno-komandni sistem

CIS


Commonwealth of Independent States - Zajednica nezavisnih država

COTIF


Convention concerning International Carriage by Rail - Konvencija o međunarodnim transportima željeznicama

CR


Conventional Rail (System) - Konvencionalni željeznički (sistem)

CTE


OTIF Committee of Technical Experts - Komisija stručnjaka za tehnička pitanja OTIF-a

DB


Database - Baza podatka

EU


European Union - Evropska unija

ECM


Entity in charge of Maintenance – Tijelo zaduženo za održavanje

EC VVR


European Centralized Virtual Vehicle Register - Evropski centralizovani virtuelni registar vozila

EIN


European Identification Number - Evropski identifikacioni broj

EN


European Standard (Euro Norm) - Evropski standard (Evro norma)

EVN


European vehicle number - Evropski broj vozila

ERA


European Union Agency for Railways, also referred to as „the Agency“ – Agencija Evropske unije za željeznice, označava se i kao „Agencija“

ERTMS


European Rail Traffic Management System - Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem

HS


High speed (System) - Sistem za velike brzine

IB


Investigating Body - Tijelo za istragu

ISO


International Organisation for Standardization - Međunarodna organizacija za standardizaciju

IM


Infrastructure Manager - Upravitelj infrastrukture

INF


Infrastructure - Infrastruktura

IT


Information Technology - Informaciona tehnologija

LR


Local Register - Lokalni registar

MS


Member State of the European Community - Država članica Evropske zajednice

NoBo


Notified Body - Prijavljeno tijelo

NSA


National Safety Authority – Nacionalno tijelo za sigurnost

NVR


National Vehicle Register - Nacionalni registar vozila
OPE (TSI)


Traffic Operation and management (TSI) - Eksploatacija i upravljanje saobraćajem (TSI)
OTIF


Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail - Međuvladina organizacija za međunarodne prijevoze željeznicama
OTIF SG


OTIF Secretary General - Generalni sekretar OTIF-a
RE


Registration Entity - Registraciono tijelo, npr. tijelo nadležno za vođenje i ažuriranje NVR
RB


Regulatory Body - Regulatorno tijelo
RIC


Regulations governing the reciprocal use of carriages in international traffic - Pravilnik o uzajamnoj upotrebi putničkih kola u međunarodnom saobraćaju
RIV


Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic - Pravilnik o uzajamnoj upotrebi teretnih kola u međunarodnom saobraćaju
RS ili RST


Rolling Stock - Vozna sredstva
RSRD (TAF)


Rolling Stock Reference Database (TAF) - Referentna baza podatka o voznim sredstvima (TAF)
RU


Railway Undertaking - Željezničko preduzeće
SEDP (TAF)


Strategic European Deployment Plan (TAF) - Evropski plan strateškog razvoja (TAF)
TAF (TSI)


Telematic Application for Freight (TSI) - Telematska primjena u teretnom saobraćaju
TSI


Technical Specification for Interoperability. (for the EU) - Tehničke specifikacije za interoperabilnost (za EU)
VKM


Vehicle Keeper Marking - Oznaka imalaca vozila
VKMR


Vehicle Keeper Marking Register - Registar oznaka imalaca vozila
VVR


Virtual Vehicle Register - Virtuelni registar vozila
WAG (TSI)


Wagon (TSI) - Teretna kola
WIMO (TAF)


Wagon and Intermodal Operational Database (TAF) – Baza podataka za teretna kola intermodalni transport
1 Od 16. juna 2021. god., NVR-ovi će biti ukinuti u EU i zamijenjeni centralnim EVR-om.

2 Ako je vozilo koje je odobreno u državi ugovornici OTIF-a koja nije članica EU, već registrirano u državi članici EU, registracija će sadržavati i podatke vezane za pozicije 2, 6, 12 i 13 za svaku od država ugovornica OTIF-a koja nije članica EU u kojoj je vozilo odobreno. U tom cilju, i dok god se ne uspostavi veza između EV VVR-a i odgovarajućeg NVR-a, nosilac registracije će informisati Registraciono tijelo kod kojeg je vozilo prvi put registrovano o svim dodatnim odobrenjima/ovlaštenjima.

3 Dostupne informacije uključuju sljedeće: vrstu konstrukcije vozila, identifikaciju vlasnika vozila, vozilo i imaoca, i na kraju, ograničenja načina na koji se vozilo može koristiti.

4 Međutim, svakom novom vozilu koje se pusti u saobraćaj za AAE, BLS, FNME i GySEV/ROeEE bi trebalo dati glavni kod zemlje.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]