BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5506
Službene novine Federacije BiH, broj 67/22
Na osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), a u vezi s članom 1. stav (5) Uredbe o provođenju audita i izdavanja energijskih certifikata ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ______________ 2022. godine donosi


PRAVILNIK O REDOVNOM ENERGIJSKOM AUDITU SISTEMA GRIJANJA I SISTEMA KLIMATIZACIJE


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom se propisuje: način, uslovi, ovlaštenja i procedure provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije; način utvrđivanja ispunjavanja uslova za pravna i fizička lica koja namjeravaju obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije; vremenski intervali obavljanja redovnih energijskih audita zavisno od tehničkih karakteristika sistema; forma i sadržaj Izvještaja o redovnom energijskom auditu; način podnošenje zahtjeva za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije; uslovi za sticanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije; program stručnog osposobljavanja i usavršavanja i uslovi za sticanje ovlaštenja pravnih lica za provođenje programa osposobljavanja i usavršavanja; dokumentacija potrebna za izdavanje, trajanje, obnova i oduzimanje ovlaštenja; stručna komisija za utvrđivanje ispunjavanja uslova za izdavanje ovlaštenja; sadržaj i način vođenja registra uspješno obučenih stručno kvalifikovanih lica koja provode energijske audite; sadržaj i način vođenja registra pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje redovnih energijskih audita; mjerna oprema, kontrola uslova i oduzimanje rješenja o ovlaštenju; način i uslovi provođenja nezavisne kontrole Izvještaja o provedenim energijskim auditima; kaznene odredbe i druga pitanja vezana za provođenje energijskih audita.

Član 2.
(Pojmovi)

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

a) daljinsko grijanje ili daljinsko hlađenje je distribucija termalne energije u obliku pare, vruće vode ili ohlađene tečnosti od centralnog proizvodnog izvora kroz mrežu do većeg broja zgrada ili mjesta s ciljem grijanja ili hlađenja prostora ili za procesno grijanje ili hlađenje,

b) energijski audit je dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energijske sisteme, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti te izradu Izvještaja sa prikupljenim informacijama i predloženim mjerama,

c) fizičko lice je stručno kvalifikovano lice, ovlašteno da obavlja poslove redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije samostalno, u okviru registrovanog obrta - srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema klasifikaciji i šifri djelatnosti i u skladu sa ovim Pravilnikom,

d) Ministarstvo/FMERI odnosi se na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

e) godišnja emisija ugljendioksida (CO2), (kg/god) je masa emitovanog ugljendioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energijskih potreba zgrade,

f) godišnja isporučena energija, Edel (kWh/god), je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energijskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema,

g) godišnja potrebna toplotna energija za grijanje QH,nd (kWh/god) je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja grijanja zgrade,

h) godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje, QC,nd (kWh/god), je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja hlađenja zgrade,

i) godišnja potrebna energija za ventilaciju, QVe (kW/h/god), je računski određena količina energije za pripremu vazduha sistemom prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije tokom jedne godine za održavanje stepena ugodnosti prostora u zgradi,

j) godišnja potrebna energija za rasvjetu, EL (kWh/ god), je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu,

k) godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode, QW (kWh/ god), je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode,

l) godišnja potrebna toplotna energija, QH (kWh/ god), je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi,

m) godišnja primarna energija, Eprim (kWh/ god), je računski određena energija potrebna za zadovoljavanje svih energijskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja,

n) godišnji toplotni gubici sistema grijanja QH,ls (kWh/god), su energijski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi,

o) godišnji gubici sistema hlađenja, QC,ls (kWh/god), su energijski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi,

p) godišnji toplotni gubici sistema za pripremu potrošne tople vode QW,ls (kWh/god), su energijski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode,

q) imenovano lice je stručno kvalifikovano lice koje je u ovlaštenom pravnom licu zaposleno na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu te koje u ime tog pravnog lica potpisuje Izvještaje o provedenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije, te provodi radnje i postupke redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije,

r) informacioni sistem energijske efikasnosti FBiH (ISEE) je skup nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje komuniciraju sa krovnom aplikacijom- Integralna obrada i analiza podataka informacionog sistema energijske efikasnosti (u daljnjem tekstu: IOPISEE Aplikacija) putem jedinstvenog šifrarnika,

s) koeficijent transmisionog toplotnog gubitka Htr, ad (W/K), je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature,

t) metodologija je dokument kojim se jasno propisuju postupci provođenja redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije. Puni naziv je Metodologija za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije sa opisom provedbenih koraka za provođenje audita sistema grijanja i klimatizacije – u daljnjem tekstu: Metodologija,

u) Ministar se odnosi na ministra Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,

v) nosilac programa obuke je pravno lice koje je, u skladu s uslovima propisanim Zakonom o enrgijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17 - u daljnjem tekstu: Zakon) , Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18 - u daljnjem tekstu: Uredba o ovlaštenjima) i Pravilnikom, dobilo ovlaštenje za provođenje programa obuke za lica koja provode redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije,

w) ovlašteno lice je lice koje u skladu sa ovim Pravilnikom i Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ima ovlaštenje za redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije izdano od FMERI,

x) referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih parametara koji su karakteristični za neko geografsko područje,

y) referentne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vrijednosti energijskih svojstava građevina,

z) toplotna pumpa je uređaj, postrojenje ili instalacija koja prenosi toplotu iz prirodnog okruženja kao što je vazduh, voda ili tlo u zgrade ili industrijske objekte mijenjanjem prirodnog toka toplote na takav način da toplota teče od niže prema višoj temparaturi. Kod reverzibilnih toplotnih pumpi, toplota se može prenositi iz zgrade na prirodno okruženje,

aa) sistem klimatizacije je složeni proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje vazduha u prostor kojim se regulišu: temparatura, relativna vlažnost, brzina strujanja vazduha, čistoća vazduha , nivo buke i razlika pritiska u prostoru a s ciljem postizanja zdravog okruženja za lica koja borave u prostoru, odnosno, postizanja uslova za potrebe industrijske proizvodnje. Sistem klimatizacije se, prema termodinamičkom procesu pripreme vlažnog vazduha, dijeli na: grijanje, hlađenje, ovlaživanje i odvlaživanje što se vrši kroz: sistem ventilacije (jedan od gore navedenih procesa); sistem djelomične klimatizacije (dva ili tri od navedenih procesa) i sistem potpune klimatizacije (sva četiri procesa cjelogodišnje),

bb) srednja vanjska temperatura Θe (°C) je prosječna vrijednost temperature vanjskog vazduha u posmatranom vremenskom periodu prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade,

cc) stručno kvalifikovano lice je lice koje posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije,

dd) tehnički sistem je tehnička oprema ugrađena u zgradu ili dio zgrade koja služi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode, osvjetljenje ili njihovu kombinaciju,

ee) termotehnički sistem je tehnička oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode zgrade ili dijela zgrade kao samostalne cjeline,

ff) unutrašnja projektna temperatura, Θint,set,H (°C) je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg vazduha svih prostora grijanog dijela zgrade,

gg) Uredba o auditu je Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18),

hh) Uredba o ovlaštenjima je Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18),

ii) Zakon je Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 22/17),

jj) zapremina grijanog dijela zgrade, Ve (m3), je bruto zapremina grijanog dijela zgrade kojem je površina omotača jednaka A,

kk) zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom su stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake (400 m2) i koje su:

1. s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sistemima grijanja, hlađenja, ventilacije i / ili;

2. s lokalnim i/ili centralnim izvorima toplote za grijanje i pripremu potrošne tople vode, nazivne snage kotla do 30 kW bez posebnih sistema za povrat toplote i bez korištenja alternativnih sistema i/ili

3. bez ili sa pojedinačnim rashladnim uređajima i/ili;

4. s lokalnim sistemima ventilacije bez dodatne obrade vazduha i bez povrata toplote i/ili;

5. posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.

DIO DRUGI - NAČIN, USLOVI, OVLAŠTENJA, ROKOVI I PROCEDURE ZA OBAVLJANJE REDOVNIH ENERGIJSKIH AUDITA SISTEMA GRIJANJA I SISTEMA KLIMATIZACIJE POGLAVLJE I - Način, uslovi i ovlaštenja za obav


Član 3.
(Redovni energijski audit sistema grijanja i sistema klimatizacije)

(1) Redovnim energijskim auditom sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, utvrđuju se energijske karakteristike sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, vrši procjena efikasnosti tih sistema i poređenje njihove instalisane snage sa stvarno potrebnom snagom izvora energije za grijanjem i/ili klimatizacijom, te predlažu mjere za tehno-ekonomski povoljno poboljšanje energijskih karakteristika sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije. Prijedlog mjera sadrži i analizu energijskih, ekonomskih i okolinskih benefita svake predložene mjere.

(2) U postupku provođenja redovnih energijskih audita sistema obavezno se vrši:

a) Analiza energijskih svojstava sistema grijanja,

b) Analiza energijskih svojstava sistema hlađenja , klimatizacije i ventilacije,

c) Analiza energijskih svojstava sistema za pripremu potrošne tople vode,

d) Analiza sistema mjerenja, regulacije i upravljanja tehničkim sistemima grijanja i klimatizacije,

e) Procjena efikasnosti sistema i poređenje njihove instalisane snage sa stvarnim potrebama objekta za grijanjem i/ili klimatizacijom,

f) Analiza potencijalnih mjera poboljšanja energijske efikasnosti sistema grijanja i klimatizacije,

g) Analiza mogućnosti promjene izvora energije,

h) Analiza mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i efikasnijih sistema (alternativni sistemi),

i) Analiza energijskih, ekonomskih i okolinskih benefita svake predložene mjere

(3) Redovni energijski audit sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije provodi ovlašteno lice isključivo na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno, u skladu sa Zakonom, Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH" broj 87/18) (u daljem tekstu: Uredba o auditu) i ovim Pravilnikom.

(4) Redovni energijski audit sistema iz stava (1) ovog člana se provodi u skladu s Metodologijom, (data u Prilogu 4.) i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(5) Lica koja provode redovne energijske audite iz stava (3) ovog člana moraju imati ovlaštenje federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu FMERI);

(6) Redovni energijski audit sistema grijanja se odnosi na sisteme grijanja (sistem sa kotlovima snage od 20 kW i više, sistem upravljanja i regulacije, cirkulacionih pumpi, razvodni cjevovod i grijaća tijela).

(7) Audit iz stava (6) ovog člana uključuje procjenu efikasnosti kotla i poređenje instalisane snage kotla sa stvarno potrebnom snagom izvora energije, a na osnovu projektne dokumentacije ili energijskog audita ukoliko postoje, odnosno, na osnovu stvarno potrebne snage izvora energije za grijanjem ukoliko ne postoji nikakva dokumentacija.

(8) Redovni energijski audit sistema klimatizacije se odnosi na sisteme klimatizacije (sistem instalisane snage od 12 kW i veće), podsisteme za manipulaciju vazduhom (rashladne agregate, klima komore), sve komponente u vezi sa pripremom vazduha, uključujući ventilatore, vodove, filtere, prigušivače zvuka, terminale, rashladne cijevi (i cijevi za grijanje), uređaje za povrat toplote te kontrole.

(9) Audit iz stava (8) ovog člana uključuje procjenu efikasnosti sistema klimatizacije i poređenje instalisane snage sistema sa stvarnim potrebama za klimatizaciju, a na osnovu projektne dokumentacije ili energijskog audita ukoliko postoje ili na osnovu procijenjenih potreba za klimatizacijom ukoliko ne postoji nikakva dokumentacija.

(10) Ukoliko ne postoje nikakvi podaci za energetskim potrebama objekta, zahtjevi za energijom prema tipu, veličini i starosti objekta se mogu procijeniti na osnovu podataka iz Tipologije stambenih i javnih zgrada Bosne i Hercegovine prema tipu, veličini i starosti objekta.

(11) Ukoliko je, uvidom u prethodno urađeni energijski auditi sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, konstatovano da nije bilo naknadnih promjena u smislu zahtjeva za grijanjem ili klimatizacijom objekta ili izmjena u komponentama sistema grijanja i klimatizacije, nije potrebno ponavljanje procjene usklađenosti instalisane snage i potreba za grijanjem odnosno klimatizacijom objekta.

Član 4.
(Obaveza vlasnika, korisnika zgrade i/ili objekta, zakonskog nosioca prava raspolaganja ili upravitelja)

(1) Vlasnik zgrade i/ili objekta, ili posebnog dijela zgrade/objekta (u daljem tekstu: Vlasnik zgrade) sa ugrađenim:

a) sistemom centralnog grijanja na bazi tečnih, gasovitih ili čvrstih goriva, nominalne snage više od 20 kW, ili

b) sistemom za klimatizaciju nominalne snage 12 kW ili više, mora osigurati redovni energijski audit tog sistema, prema uslovima definisanim ovim Pravilnikom i prilozima : Prilog 1A, Prilog 1B, Prilog 2A, Prilog 2B, Prilog 8.

(2) Ukoliko je u zgradi i/ili objektu u jednoj prostoriji instalisano više radnih kotlova, koji se koriste za sistem grijanja, posmatra se ukupna instalisana snaga svih kotlova.

(3) Instalisana snaga kotla koji je projektovan kao rezervni, ne ulazi u ukupan zbir, ali su kotlovi, ako im je snaga veća od 20 kW, predmetom redovnih energijskih audita.

(4) Skup više pojedinačnih split sistema ugrađenih u zgradi i/ili objektu, pojedinačne snage manje od 12 kW ali ukupne snage veće od 12 kW a manje od 35 kW, a koji nisu u upotrebi za jedan prostor ne podliježe obavezi redovnog energijskog audita sistema.

(5) Vlasnik zgrade sa ugrađenim sistemom iz stava (1) ovog člana koji podliježe obavezi redovnog energijskog audita sistema, dužan je, putem obrasca datog u Prilogu 8. ovog pravilnika, izvršiti prijavu sistema, dostavljanjem popunjenog obrasca u FMERI.

(6) Prijava svih sistema iz stava (1) ovog člana se vrši u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(7) Vlasnik iz stava (1) ovog člana dužan je osigurati provođenje redovnog energijskog audita u skladu sa Zakonom, Uredbom o auditu i ovim Pravilnikom.

(8) Vlasnik iz stava (1) ovog člana je dužan da zahtjev za provođenje postupka redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije podnese ovlaštenom fizičkom ili pravnom licu.

(9) Vlasnik iz stava (1) ovog člana dužan je ovlaštenim licima osigurati sve podatke i dokumentaciju kojom raspolaže, te osigurati ostale uslove za neometani rad, a naročito:

a) Izvještaje o redovnim auditima i servisima sistema grijanja i sistema klimatizacije, obavljenih s ciljem održavanja,

b) Izvještaje o redovnim auditima i servisima obavljenih s ciljem održavanja ostalih tehničkih sistema,

c) Račune za energiju za prethodnih 36 mjeseci,

d) slobodan pristup svim dijelovima zgrade ili tehničkim sistemima uz uvažavanje sigurnosnih uslova,

e) razgovor sa osobljem s ciljem ocjene načina korištenja i upravljanja energijom.

(10) Vlasnik iz stava (1) ovog člana dužan je voditi evidenciju o provedenim redovnim energijskim auditima i čuvati Izvještaje o redovnim energijskim auditima najmanje deset godina (10) od dana njihova prijema.

(11) Vlasnik iz stava (1) ovog člana je dužan da, ukoliko je u postupku nezavisne kontrole potrebno obaviti redovni energijski audit sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, omogućiti Komisiji za nezavisnu kontrolu iz člana 32. Uredbe o auditu nesmetan pristup zgradi i/ili objektu, ili posebnom dijelu zgrade/objekta i ostale uslove za nesmetan rad.

(12) Odredbe ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju na investitora, zakonskog nosioca prava raspolaganja ili upravitelja, odnosno, korisnika zgrade i/ili objekta ili posebnog dijela zgrade/objekta.

Član 5.
(Ovlaštenje)

1) Ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema izdaju se za:

a) provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije Klase 1, za kotlove koji imaju:

1) djelotvorni nazivni učin za grijanje prostora preko 20 kW, ali ne veći od 50 kW,

2) djelotvorni nazivni učin za grijanje prostora preko 50 kW, ali ne veći od 100 kW,

b) provođenje redovnih energijskih audita sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha, Klase 1, za:

1) pojedinačne uređaje sa ukupnim djelotvornim nazivnim, rashladnim učinom od 12 do 35 kW

2) pojedinačne uređaje sa ukupnim djelotvornim nazivnim, rashladnim učinom preko 35 kW

c) provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije Klase 2

d) provođenje redovnih energijskih audita sistema klimatizacije sa centralnom pripremom vazduha, Klase 2,

(2) Ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz stava (1) ovog člana izdaje se pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz stava (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) ovog člana izdaje se fizičkom licu koje ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom.

(4) Ovlaštenja iz stava (1) ovog člana u formi rješenja izdaje Ministar nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uslova propisanih ovim Pravilnikom.

(5) Ovlaštenja se izdaju na period od četiri godine a mogu se produžavati na isti rok.

(6) Pravno lice koje posjeduje ovlaštenje iz člana 28. stav 1. tačka c) Zakona, odnosno, člana 3. stava (1) tačka c) Uredbe o ovlaštenjima može provoditi redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije ako je to ovlaštenje dato pravnom licu koje u stalnom radnom odnosu zapošljava fizičko lice mašinske struke koje ispunjava uslove za dobijanje ovlaštenja za energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sistemom.

(7) Ovlaštenje za provođenje redovnih enegijskih audita sistema grijanja i/ili klimatizacije izdaje se pravnom licu iz stava (6) ovog člana koje ispunjava uslove precizirane članom 18. ovog Pravilnika samo u slučaju kada pravno lice, u postupku pribavljanja ovlaštenja od FMERI, dostavi i Uvjerenje o uspješno završenom programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije, izdato od FMERI u skladu sa ovim Pravilnikom.

(8) Izuzetno od stava (7) ovog člana ovlaštenje iz stava (1) ovog člana se može izdati pravnom licu iz stava (6) ovog člana koje u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom zapošljava lice mašinske struke, koje posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za Modul 2, izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Uvjerenje FMERI o uspješno završenom osposobljavanju za dio obuke kojim se program osposobljavanja Modul 2 i Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sisteme klimatizacije razlikuju (praktični dio).

POGLAVLJE II - Vremenski intervali između provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije


Član 6.
(Sistemi grijanja)

Zavisno od ukupne instalisane snage kotlova, sistemi grijanja sa kotlovima se dijele na:

a) Klasa 1: Sistem za grijanje sa i bez elektronskog praćenja i regulacije koji sadrži jedan ili više kotlova (zbirno , ukoliko ih je više od jednog u radnom režimu) koji imaju djelotvorni nazivni učin za grijanje prostora preko 20 kW, ali ne veći od 100 kW.

b) Klasa 2: Sistem za grijanje sa i bez elektronskog praćenja i regulacije koji sadrži jedan ili više kotlova (zbirno, ukoliko ih je više od jednog u radnom režimu) koji imaju djelotvorni nazivni učin za grijanje prostora preko 100 kW.

Član 7.
(Vremenski intervali obavljanja redovnih energijskih audita sistema grijanja)

(1) Vremenski intervali obavljanja redovnih energijskih audita sistema grijanja određuju se u zavisnosti od ukupne instalisane snage kotlova i izvedbe načina praćenja i regulacije rada sistema.

(2) Za sisteme bez elektronskog praćenja i regulacije rada sistema propisani vremenski intervali za redovni energijski audit su:

a) Sistem ukupne snage ispod 20 kW; ne podliježe obavezi redovnog energijskog audita,

b) Sistem snage od 20 do 100 kW, Klasa 1, bilo koji energent; energijski audit svakih 7 godina,

c) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, prirodni gas; energijski audit svake 4 godine,

d) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, lož ulje, čvrsto gorivo; energijski audit svake 2 godine,

e) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, kombinovani sistem prirodni gas i drugi energent ukoliko se oba energenta koriste kao osnovni energent; energijski audit svake 2 godine.

(3) Za sisteme sa elektronskim praćenjem i regulacijom rada sistema propisani vremenski intervali za redovni energijski audit su:

a) Sistem ukupne snage ispod 20 kW; ne podliježe obavezi redovnog energijskog audita

b) Sistem snage od 20 do 100 kW, Klasa 1, bilo koji energent; energijski audit svakih 7 godina

c) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, prirodni gas; energijski audit svakih 6 godina,

d) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, lož ulje, čvrsto gorivo; energijski audit svake 4 godine,

e) Sistem snage preko 100 kW, Klasa 2, kombinovani sistem prirodni gas i drugi energent ukoliko se oba energenta koriste kao osnovni energent; energijski audit svake 4 godine.

(4) Početak primjene i intervali između energijskih audita sistema grijanja su prikazani u Prilogu 1A.

(5) Obavljanje redovnog energijskog audita za sisteme iz stava (3) ovog člana, podrazumijeva, kao prethodni korak, utvrđivanje funkcionalnosti i korištenja sistema automatske kontrole elektronskog praćenja i regulacije rada sistema pri svakodnevnom radu.

(6) Ukoliko je sistem elektronskog praćenja i regulacije rada sistema zastario, loše održavan, suspendovan, ovakvi sistemi se smatraju sistemima bez elektronskog praćenja i regulacije, što će se konstatovati kod prvog redovnog audita.

(7) Za nove sisteme, vrijeme do obaveznog energijskog audita se računa od vremena puštanja u rad.

Član 8.
(Sistemi klimatizacije)

Zavisno od načina pripreme vazduha i nominalnog nazivnog učina, sistemi klimatizacije se dijele na:

a) Klasa 1: Sistem bez centralne pripreme vazduha:

1) pojedinačni uređaji sa ukupnim djelotvornim nazivnim, rashladnim učinom od 12 do 35 kW

2) pojedinačni uređaji sa ukupnim djelotvornim nazivnim, rashladnim učinom preko 35 kW i

b) Klasa 2: Sistemi sa centralnom pripremom vazduha sa ukupnim nominalnim, rashladnim učinom od 12 kW i više.

Član 9.
(Vremenski intervali provođenja redovnih energijskih audita sistema klimatizacije)

(1) Vremenski intervali provođenja redovnih energijskih audita sistema klimatizacije određuju se u zavisnosti od načina pripreme vazduha i nominalnoj snazi sistema i izvedbe načina praćenja i regulacije rada sistema.

(2) Za sisteme bez elektronskog praćenja i regulacije rada sistema propisani vremenski intervali za redovni energijski audit sistema klimatizacije su:

a) Sistem ukupne snage ispod 12 kW; ne podliježe obavezi redovnog energijskog audita,

b) Sistem snage od 12 do 35 kW, Klasa 1, energijski audit svakih 7 godina,

c) Sistem snage preko 35 kW, Klasa 1, energijski audit svakih 5 godina,

d) Sistem snage preko 12 kW, Klasa 2, energijski audit svakih 5 godina,

(3) Za sisteme sa elektronskim praćenjem i regulacijom rada sistema propisani vremenski intervali za energijski audit sistema klimatizacije su:

a) Sistem ukupne snage ispod 12 kW; ne podliježe obavezi redovnog energijskog audita,

b) Sistem snage od 12 do 35 kW, Klasa 1, energijski audit svakih 7 godina

c) Sistem snage preko 35 kW, Klasa 1, energijski audit svakih 5 godina,

d) Sistem snage preko 12 kW, Klasa 2, energijski audit svakih 7 godina.

(4) Vremena između provođenja energijskih audita sistema klimatizacije su prikazana u Prilogu 1B,

(5) Provođenje redovnog energijskog audita za sisteme iz stava (3) ovog člana, podrazumijeva, kao prethodni korak, utvrđivanje funkcionalnosti i korištenja sistema elektronskog praćenja i regulacije rada sistema pri svakodnevnom radu,

(6) Ukoliko je sistem elektronskog praćenja i regulacije rada sistema zastario, loše održavan, suspendovan, ovakvi sistemi se smatraju sistemima bez elektronskog praćenja i regulacije, što će se konstatovati kod prvog redovnog energijskog audita,

(7) Za nove sisteme, vrijeme do provođenja obaveznog energijskog audita se računa od vremena puštanja u rad,

POGLAVLJE III - Procedura za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije


Član 10.
(Procedura za provođenje redovnih energijskih audita)

Procedura za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije se sastoji od:

a) podnošenja zahtjeva za vršenje redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije,

b) provođenja redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije i sačinjavanja izvještaja o provedenom redovnom energijskom auditu sistema,

c) dostavljanja Izvještaja naručiocu,

d) dostavljanja Izvještaja u FMERI pohranjivanjem podataka iz Izvještaja provedenog redovnog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije u ISEE

Član 11.
(Postupak za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije)

(1) Postupak provođenja redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije , između ostalog, podrazumijeva:

a) audit postojećeg stanja,

b) određivanje energetskih funkcionalnih cjelina,

c) provođenje redovnih kontrolnih mjerenja u sistemima grijanja, hlađenja i/ili klimatizacije,

d) provođenje ostalih mjerenja tehničkih parametara prema potrebama naručitelja

e) analize tehničkih i energijskih svojstava građevine i analize tehničkih sistema u građevini iz člana 3. stav (2) ovog Pravilnika

f) utvrđivanje funkcionalnosti i korištenja sistema automatske kontrole, elektronskog praćenja i regulacije rada sistema pri svakodnevnom radu.

g) pripremu Izvještaja o energijskom auditu do nivoa projektnog zadatka za provođenje identifikovanih mjera poboljšanja energijske efikasnosti.

(2) Energijski audit sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, osim radnji i postupaka iz stava (1) ovog člana, može uključivati i druge radnje, postupke i analize u zavisnosti od namjene, karakteristika i vrste zgrade/objekta.

(3) Sva mjerenja koja se sprovode prilikom vršenja redovnog energijskog audita moraju biti provedena u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20) i drugim posebnim propisima i odgovarajućim standardima u zavisnosti od vrste sistema.

(4) Pri provođenju postupka iz stava (1) tačka g) ovog člana ovlaštena lica će evidentirati uobičajene nedostatke, uključujući minimalno one prikazane u Prilozima 3A i 3B. Ukoliko se tehno-ekonomskom analizom dokaže da su popravak ili zamjena elemenata na sistemima ekonomski isplativi, odgovarajuća preporuka se daje u Izvještaju o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije.

(5) Ovlašteno pravno i/ili fizičko lice je odgovorno za preciznost, tačnost i istinitost podataka prikazanih u Izvještaju o redovnom energijskom auditu sistema.

(6) Pri provođenju postupka stava (1) tačka e) ovog člana ovlaštena lica će u okviru energijskog audita sistema grijanja izvršiti procjenu efikasnosti kotla. Za sve kotlove koji su predmet audita, efikasnost kotla se treba izmjeriti ili računski odrediti u slučajevima kada isti nije moguće izmjeriti i iz izmjerenih/dobijenih podataka izvršiti proračun godišnjeg stepena efikasnosti kotla i sistema grijanja u skladu sa Metodologijom iz člana 12. ovog Pravilnika.

Član 12.
(Metodologija za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije sa opisom provedbenih koraka za provođenje audita sistema grijanja i klimatizacije)

Metodologija se sastoji od:

a) Detaljne metodologije provođenja redovnog energijskog audita sistema grijanja.

b) Detaljne metodologija provođenja redovnog energijskog audita sistema klimatizacije.

Član 13.
(Obaveze ovlaštenih lica)

(1) Ovlašteno pravno i fizičko lice dužno je poslove za koje je ovlašteno obavljati stručno, samostalno, neovisno, nepristrano, u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i ostalim podzakonskim aktima, tehničkim propisima i pravilima struke.

(2) Ovlaštena lica iz stava (1) ovog člana dužna su:

a) odgovoriti na zahtjev klijenta koji zahtijeva redovni energijski audit u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika,

b) voditi evidenciju o obavljenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije,

c) dostavljati Izvještaj o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije naručiocu audita, prema Prilogu 3A i 3B,

d) dostavljati FMERI Izvještaj unosom podataka iz Izvještaja datim u Prilogu 3A i 3B u Informacioni sistem energijske efikasnosti (ISEE),

e) čuvati dokumentaciju o izvršenim auditima najmanje sedam godina i

f) stručno se usavršavati.

(3) Ovlaštena lica dužna su ispunjavati uslove po osnovu kojih je izdato ovlaštenje od strane FMERI u roku trajanja ovlaštenja i o svakoj promjeni koja se odnosi na uslove izdavanja ovlaštenja, obavijestiti FMERI, u roku od osam dana od nastale promjene.

(4) Ovlašteno pravno lice dužno je da imenuje stručno kvalifikovano lice za imenovano lice koje je u tom pravnom licu zaposleno u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom i koje ispunjava uslove iz člana 18. , a koje će, u ime ovlaštenog pravnog lica, biti jedan od potpisnika Izvještaja o obavljenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije koje izdaje to pravno lice.

(5) Imenovano lice iz stava (4.) ovoga člana provodi radnje i postupke redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, u skladu s uslovima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom i u ovlaštenom pravnom licu svojim potpisom potvrđuje istinitost i tačnost podataka u urađenom Izvještaju o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije.

Član 14.
(Izuzeće od prava obavljanja redovnog energijskog audita za ovlaštena lica)

(1) Ovlašteno lice, uključujući i stručno kvalifikovano lice, ne smije obaviti redovni energijski audit sistema za naručioca pravno lice:

a) u kojem ima finansijski interes, uključujući ali ne ograničavajući se na dionice;

b) u kojoj je član nadzornog odbora, član upravnog odbora, predstavnik, punomoćnik ili zaposlenik;

c) u kojoj je član nadzornog odbora, član upravnog odbora, predstavnik, punomoćnik ili zaposlenik njegov bračni drug ili srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do trećeg stepena, zaključno, kao i po tazbini do drugog stepena.

(2) Ovlašteno lice, uključujući i stručno kvalifikovano lice, ne smije obaviti redovni energijski audit sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije za naručioca:

a) za kojeg je ono, ili pravno lice u kojem je zaposleno, sudjelovalo u izradi projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije;

b) koji je u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu ovlaštenog lica;

c) koji je u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu pravne osobe u kojoj je zaposlen, bračnog druga ili srodnika u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do trećeg stepena, zaključno, kao i po tazbini do drugog stepena, ili u kojoj ima bilo kakav drugi finansijski interes;

d) koji je u vlasništvu osobe za koju obavlja poslove posredovanja kod kupoprodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili na leasing.

POGLAVLJE IV - Forma i sadržaj izvještaja o redovnom energijskom auditu


Član 15.
(Forma i sadržaj Izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije)

(1) Izvještaj o provedenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije izrađuje, po završenom vrednovanju i ocjenjivanju sistema, ovlašteno pravno ili fizičko lice,

(2) Izvještaj o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije sadrži sve opise, podatke, informacije i priloge korištene u provođenju redovnog energijskog audita sistema,

(3) Izvještaj iz stava (1) ovog člana se sačinjava na obrascu datom u Prilogu 3A i/ili 3B ovog Pravilnika a sadrži:

a) rezultate obavljenog redovnog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije;

b) preporuke za finansijski isplativa poboljšanja rada sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije;

(4) Prijedlozi mjera za povećanje energijske efikasnosti su bazirani na poređenju performansi postojećeg sistema grijanja i klimatizacije sa performansama najboljeg dostupnog sistema.

Član 16.
(Obaveze ovlaštenih lica u postupku dostave Izvještaja)

(1) Izvještaj o obavljenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije ovlašteno lice koje je izvršilo redovni energijski audit dostavlja FMERI u elektronskoj formi (direktnim unosom u ISEE u komponentu Tehnički sistemi grijanja i klimatizacije – Komponenta 5) on-line popunom aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije u skladu sa Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/19 - u daljnjem tekstu: Pravilnik ISEE,) i na način da:

a) ukoliko je redovni energijski audit vršilo fizičko lice ovlašteno za obavljanje redovnih energijskih audita sistema, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom redovnom energijskom auditu, vrši ovlašteno fizičko lice;

b) ukoliko je redovni energijski audit vršilo pravno lice ovlašteno za obavljanje redovnih energijskih audita sistema, on-line popunu aplikacije za dostavu Izvještaja o izvršenom redovnom energijskom auditu vrši imenovano lice.

(2) Ovlašteno lice iz stava (1) ovog člana, nakon okončanja obaveza iz člana 31. Uredbe o auditu, preuzima print formu Izvještaja o obavljenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije.

(3) Ovjeren i potpisan Izvještaj iz stava (2) ovog člana ovlašteno lice iz stava (1) ovog člana dostavlja naručiocu redovnog energijskog audita u štampanoj formi.

(4) Izvještaj o izvršenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije potpisuje ovlašteno fizičko lice, a u ovlaštenom pravnom licu imenovano lice i lica koja su izvršila redovni energijski audit i odgovorno lice, uz pečat pravnog lica.

(5) Ovlašteno fizičko i pravno lice u FMERI dostavlja godišnji Izvještaj o provedenim auditima sistema grijanja i/ili klimatizacije, zaključno sa kalendarskom godinom.

POGLAVLJE V - Uslovi za sticanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije


Član 17.
(Uslovi za dobijanje ovlaštenja za fizička lica/obrtnike)

(1) Ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. stav (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) ovog Pravilnika izdaje se fizičkom licu koje:

a) ima završen VII stepen stručne spreme iz područja energetskog mašinstva ili završen stepen visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240/300 ECTS bodova iz oblasti energetskog mašinstva,

b) ima najmanje dvije godine radnog iskustva u projektovanju sistema KGH i/ili održavanju na sistemima KGH i/ili energetskim sistemima, i/ili tehničkom ispitivanju i analizi energijskih sistema u objektu, i/ili provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlaštenja, ispitivanja funkcije sistema automatskog regulisanja i upravljanja u objektu i sl. a nakon završetka studija iz tačke a) ovog stava,

c) ima položen stručni ispit iz oblasti energetskog mašinstva,

d) ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

e) posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu stručnog osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije Klase 1, i/ili sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha Klase 1 izdato od FMERI u skladu sa ovim Pravilnikom,

f) izuzetno od tačke e) ovog stava, koje posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu obuke za Modul 2 izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljem tekstu: FMPU) i Uvjerenje FMERI o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha Klase 1, za dio obuke po kojem se Program obuke Modul 2 i Program osposobljavanja Klase 1 razlikuju,

g) posjeduje potrebnu mjernu opremu i dokaz o iznajmljivanju iste u skladu sa Prilogom 7 ovog Pravilnika .

(2) Izuzetno od stava (1) tačka a) i b) ovog člana, ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz stava (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) člana 5. ovog Pravilnika izdaje se fizičkom licu koje ima završen VII stepen stručne spreme ili završen ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240/300 ECTS iz područja mašinstva i najmanje pet godina radnog iskustva u projektovanju sistema KGH i/ili stručnom nadzoru izvođenjem radova i održavanju na sistemima KGH, tehničkom ispitivanju i analizi energijskih sistema u objektu, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlaštenja, ispitivanja funkcije sistema automatskog regulisanja i upravljanja u objektu i sl., a nakon završetka studija i sticanja diplome iz stava (1) tačke a) ovog člana.

(3) Fizičko lice, kao stručno kvalifikovano lice, ovlašteno u skladu sa stavom (1) ovog člana obavlja poslove redovnog energijskog audita samostalno, u okviru registrovanog obrta - srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema klasifikaciji i šifri djelatnosti.

(4) Potrebna mjerna oprema podrazumijeva posjedovanje u vlasništvu i dokaz o iznajmljivanju iste u skladu sa Prilogom 7 kako bi se kvalitetno popunili Izvještaji iz Priloga 3A i/ili 3B o redovnom energijskom auditu tehničkih sistema.

Član 18.
(Uslovi za dobijanje ovlaštenja za pravna lica)

(1) Ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. stav (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) ovog Pravilnika izdaje se pravnom licu koje:

a) Ima sjedište u Federaciji BiH i registrovano je za: arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje i analiza; pod šiframa 71 i 71.12, 71.2 i 71.20, (projektovanje), znanstveno istraživanje i razvoj pod šifrom 72., i 72.1, usluge nadzora izvođenja projekata za zgrade (pod 71.1), te organizacija izvođenja mašinskih projekata odnosno stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja pod šifrom 42.2 i 43.2 ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti energetike s posebnim fokusom na energetska postrojenja, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo; te 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

b) zapošljava u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlenika sa punim radnim vremenom od čega najmanje dva stručno kvalifikovana lica, koja ispunjavaju uslove definisane u članu 17. st. (1) tač. a),b),c),d), f) i (2) ovog Pravilnika, a od kojih najmanje jedno stručno kvalifikovano lice posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha Klase 1, izdato od FMERI i koje ispunjava uslove iz člana 17.stav (1) ovog Pravilnika,

c) Izuzetno od tačke b) ovog stava, za sticanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz stava (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) člana 5. ovog Pravilnika, zapošljava u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom stručno kvalifikovano lice koje ispunjava uslove iz stava (2) člana 17.ovog Pravilnika, a koje posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu obuke za Modul 2, izdato od strane FMPU i Uvjerenje FMERI o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha Klase 1, za dio obuke po kojem se Program obuke Modul 2 i Program osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije Klase 1 razlikuju (praktični dio).

(2) Ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. st. (1) tačka a) alineja 2) i tačka b) alineja 2) ovog Pravilnika izdaje se pravnom licu koje:

a) ima sjedište u Federaciji BIH i registrovano je za: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje i analiza; pod šiframa 71 i 71.12, 71.2 i 71.20, (projektiranje), znanstveno istraživanje i razvoj pod šifrom 72., i 72.1, usluge nadzora izvođenja projekata za zgrade (pod 71.1), te organizacija izvođenja mašinskih projekata odnosno stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja pod šifrom 42.2 i 43.2 ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti energetike s posebnim fokusom na energetska postrojenja, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo; te 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

b) zapošljava u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlenika sa punim radnim vremenom od čega najmanje dva stručno kvalifikovana lica, koja ispunjavaju uslove definisane u. st. (1) tač. a),b),c),d), i (2) člana 17. ovog Pravilnika od kojih najmanje dva stručno kvalifikovana lica posjeduju Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha Klase 1, izdato od FMERI,

(3) Ovlaštenje za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. stav (1) tačka c) i d) ovog Pravilnika izdaje se pravnom licu koje:

a) ima sjedište u Federaciji BIH i registrovano je za: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje i analiza; pod šiframa 71 i 71.12, 71.2 i 71.20, (projektiranje), znanstveno istraživanje i razvoj pod šifrom 72., i 72.1, usluge nadzora izvođenja projekata za zgrade (pod 71.1), te organizacija izvođenja mašinskih projekata odnosno stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja pod šifrom 42.2 i 43.2 ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti energetike s posebnim fokusom na energetska postrojenja, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo; te 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

b) zapošljava u stalnom radnom odnosu najmanje tri zaposlenika sa punim radnim vremenom od čega najmanje dva stručno kvalifikovana lica, koja imaju završen VII stepen stučne spreme iz oblasti energetskog mašinstva ili završen ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240/300 ECTS bodova iz oblasti energetskog mašinstva; odnosno, elektrotehnike ili mašinstva za oblast automatskog regulisanja i upravljanja, od kojih najmanje dva stručno kvalifikovana lica posjeduju Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i/ili sistema klimatizacije sa centralnom pripremom vazduha, Klase 2, izdato od FMERI.

(4) Pravna lica moraju imati sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

(5) Pravna lica moraju posjedovati potrebnu mjernu opremu i dokaz o verifikaciji iste.

(6) Potrebna mjerna oprema podrazumijeva posjedovanje u vlasništvu i dokaz o iznajmljivanju iste, u skladu sa Prilogom 7. ovog Pravilnika, kako bi se kvalitetno popunili Izvještaji iz Priloga 3A i/ili 3B o redovnom energijskom auditu tehničkih sistema

(7) Obim i visina iznosa sredstava osiguranja profesionalne odgovornosti definisaće se rješenjem Ministra.

POGLAVLJE VI - Dokumentacija za izdavanje, obnavljanje, izmjenu i oduzimanje ovlaštenja


Član 19.
(Podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja)

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije podnosi se FMERI ispunjen u pisanom i elektronskom obliku (direktnim unosom u elektronski registar) na propisanim obrascima iz Priloga 9a i 9b ovog Pravilnika,

(2) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana mora biti naznačena vrsta ovlaštenja za koju se zahtjev podnosi u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 20.
(Prilozi uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za fizička lica)

(1) Uz zahtjev za pribavljanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. iz stava (1) tačka a) alineja 1) i tačka b) alineja 1) ovog Pravilnika (Prilog 9a) prilaže se:

a) biografija lica,

b) ovjerena kopija diplome o završenom studiju,

c) ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

d) dokaz iz kojeg se vidi da lice ima propisano radno iskustvo na poslovima struke, u skladu sa članom 17. ovog Pravilnika, ovjeren od strane poslodavca/korisnika,

e) kratki opis područja rada i iskustva u struci, te eventualno ranije iskustvo na poslovima provođenja energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije,

f) dokaz o podmirenim troškovima postupka,

g) ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO za zaposlena lica,

h) Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja sa i bez elektronskog praćenja i regulacije i/ili sistema klimatizacije bez centralne pripreme vazduha, Klase 1.,

i) dokaz o registrovanom obrtu, dodatnoj ili dopunskoj djelatnosti za projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja, naučnoistraživačku djelatnost, tehničko ispitivanje i analizu ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti arhitekture ili građevinarstva, energetike i. sl.,

j) kopija Uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja Modul 2 (zgrade sa složenim tehničkim sistemom), izdatog od strane FMPU, dopunjena Uvjerenjem o uspješno završenoj obuci za redovne audite tehničkih sistema u dijelu obuke kojim se Modul 2 i Program osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sisteme klimatizacije razlikuju (praktični dio),

k) dokaz o posjedovanju u vlasništvu potrebne mjerne opreme i dokaz o iznajmljivanju iste u skladu sa Prilogom 7. ovog Pravilnika

l) dokaz o verifikaciji mjerne opreme.

(2) S ciljem utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja fizičko lice koje podnosi zahtjev dužno je, na traženje FMERI , dostaviti i druge isprave i dokaze.

Član 21.
(Prilozi uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za pravna lica)

(1) Uz zahtjev za pribavljanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. stava (1) ovog Pravilnika (Prilog 9b) prilaže se:

a) dokaz o nazivu pravnog lica (firme), sjedište, identifikacijski broj,

b) ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima,

c) ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, telefon, e-mail,

d) izjava odgovornog lica da su ispunjeni svi uslovi iz ovog pravilnika,

e) dokaz o posjedovanju u vlasništvu potrebne mjerne opreme i dokaz o iznajmljivanju iste u skladu sa Prilogom 7. ovog Pravilnika

f) popunjena izjava iz Priloga 13. ovog Pravilnika, ovjerene kopije ugovora o radu stručno kvalifikovanih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje redovnog energijskog audita sistema grijanja i klimatizacije u skladu sa članovima 17. i 18. ovog Pravilnika, zaposlenih u stalnom radnom odnosu kod podnosioca zahtjeva, s imenovanjem osobe koja će potpisivati Izvještaje o provedenim redovnim energijskim auditima,

g) dokaz iz kojeg se vidi da lice ima propisano radno iskustvo na poslovima struke, u skladu sa članom 17.i 18. ovog Pravilnika, ovjeren od strane poslodavca/korisnika,

h) ovjerena kopija diplome o završenom studiju, ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu, opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 12. ovog Pravilnika, ovjerene kopije uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 5. stava (1) ovog Pravilnika, za svako imenovano i stručno kvalifikovanao lice zaposlenao kod podnosioca zahtjeva, koja će provoditi radnje i postupke redovnog energijskog audita i uvjerenja FMERI o uspješno završenom osposobljavanju za dio obuke kojim se program osposobljavanja Modul 2 i Program osposobljavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sisteme klimatizacije razlikuju (praktični dio), za slučajeve u kojima je ovo primjenljivo,

i) ovjerena kopija ugovora sa polisom o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi podnosilac zahtjeva obavljanjem poslova iz ovoga stava mogao učiniti investitoru ili drugim licima, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja,

j) dokaz o podmirenim troškovima postupka,

k) dokaz o verifikaciji mjerne opreme,

(2) S ciljem utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja pravno lice koje podnosi zahtjev dužno je na traženje FMERI dostaviti i druge isprave i dokaze.

DIO TREĆI - STRUČNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA USLOVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA POGLAVLJE I - Stručna komisija


Član 22.
(Stručna komisija)

Postupak utvrđivanja ispunjavanja uslova za izdavanje ovlaštenja propisanih Pravilnikom provodi Stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju posebnim rješenjem imenuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Član 23.
(Sastav komisije)

(1) Komisiju iz člana 22. ovog Pravilnika čine predsjednik, dva člana i tehnički sekretar.

(2) U Komisiju se mogu imenovati samo stručna lica koja imaju najmanje VII stepen stručne spreme i pet godina radnog iskustva, od kojih najmanje jedno lice mora biti iz oblasti mašinstva.

(3) U Komisiju mogu biti imenovana stručna lica iz organa uprave, ustanova, institucija ili drugih pravnih lica, osim lica zaposlenih u pravnim licima podnosilaca zahtjeva i članova njihove uže porodice.

(4) Administrativno - tehničke, pravne, finansijske i druge poslove vezane za rad Komisije iz člana 22. ovog Pravilnika, pripremu zapisnika, obavlja tehnički sekretar Komisije.

(5) U pogledu načina i sadržaja rada Komisije, kao i vođenja evidencija i izdavanja javnih isprava (ovlaštenja) nakon završetka rada Komisije po podnesenim zahtjevima, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). https://www.anwalt-derbeste.de

(6) Naknada za rad članovima Komisije i tehničkom sekretaru finansira se iz dijela iznosa sredstava uplaćenih po osnovu podnesenih zahtjeva za davanje i obnavljanje ovlaštenja pravnim i fizičkim licima za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije, za davanje ovlaštenja za provođenje programa obuke, te iz dijela iznosa sredstava uplaćenih po osnovu provjere znanja.

(7) Visinu naknade iz stava (6) ovoga člana propisuje ministar FMERI rješenjem o formiranju komisije.

(8) Pravna lica ovlaštena za provođenje Programa obuke, podatke o organizovanju provjere znanja za polaznike dostavljaju u FMERI najkasnije do 15 dana prije održavanja provjere znanja.

Član 24.
(Obaveze komisije)

(1) Komisija je dužna da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja da je podneseni zahtjev kompletiran, te da je dostavljen dokaz o izmirenju troškova postupka, izvrši uviđaj u poslovne prostorije (samo za pravna lica), tehničku opremljenost, stručno tehničku dokumentaciju i kadrovsku osposobljenost podnosioca zahtjeva.

(2) Komisija može, po svojoj procjeni, tražiti i druge dokaze o ispunjavanju uslova za izdavanje odobrenja,

(3) Pravno lice/podnosilac po čijem je zahtjevu pokrenut postupak, dužan je da odredi svoje ovlaštene i stručne predstavnike koji će prisustvovati radu komisije radi stavljanja na uvid tražene dokumentacije, davanja potrebnih podataka i objašnjenja u vezi sa rješavanjem radnje u postupku.

POGLAVLJE II - Zapisnik komisije


Član 25.
(Zapisnik komisije)

O izvršenom uviđaju Komisija sačinjava zapisnik sa nalazom/ mišljenjem kojim se konstatuje utvrđeno stanje i kojim se stručno obrazlaže ispunjenost uslova, tehnička opremljenost i kadrovska osposobljenost za određene vrste i obim poslova za čije obavljanje podnosilac zahtjeva raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorijama (samo za pravna lica) i stručnim kadrovima, te neophodnom opremom i tehničkom dokumentacijom.

Član 26.
(Sadržaj zapisnika komisije)

(1) Zapisnik komisije sadrži sljedeće elemente:

a) datum, vrijeme i mjesto pregleda,

b) sastav komisije,

d) metode rada komisije,

e) kadrovska struktura podnosioca zahtjeva,

f) uplate poreza i taksi,

g) normativna dokumenta podnosioca zahtjeva (statut, pravilnici o radu, plaćama, zaštiti na radu, zaštiti od požara i dr. dokumenti) (samo za pravna lica)

h) poslovni prostor koji koristi podnosilac zahtjeva (samo za pravna lica),

i) popis ispitne i mjerne opreme i instrumenata,

j) metodologija rada i ispitivanja, propisi, normativi i standardi i

k) mišljenje komisije.

(2) Zapisnik se sastavlja u četiri primjerka od kojih se dva primjerka ostavljaju podnosiocu zahtjeva, a druga dva primjerka se odlažu uz predmet u arhivi FMERI.

DIO ČETVRTI - IZDAVANJE RJEŠENJA POGLAVLJE I - Donošenje rješenja


Član 27.
(Donošenje rješenja o ovlaštenju)

(1) Na osnovu priložene dokumentacije podnosioca zahtjeva, zapisnika komisije i mišljenja komisije, ministar donosi rješenje kojim ovlaščuje podnosioca zahtjeva za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Rješenja se izdaju na period od četiri godine.

(3) Prije isteka roka iz stava (2) ovog člana imalac rešenja može podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a u roku ne kraćem od 30 dana.

(4) Imalac rješenja iz stava (1) ovog člana, može na osnovu dokumentacije kojom dokazuje ispunjenost uslova, posjedovanje odgovarajuće metodologije i odgovarajućih instrumenata, podnijeti zahtjev za dopunu izdatog rješenja iz stava (1) ovog člana za neke od poslova iz člana 8. ovog pravilnika ukoliko smatra da ispunjava uslove za obavljanje istih.

(5) Postupak izdavanja odobrenja, izmjene ili dopune, te oduzimanje odobrenja vodi se po odredbama Zakona o upravnom postupku.

Član 28.
(Formalni nedostatci)

(1) Ukoliko komisija prilikom vršenja uviđaja utvrdi neki formalni nedostatak ili nedostatak koji je moguće otkloniti u kratkom roku, može predložiti podnosiocu zahtjeva da u određenom roku, ne dužem od 60 dana, otkloni nedostatak, a što će se konstatovati u zapisniku komisije.

(2) Ako podnosilac zahtjeva u roku i na način utvrđen u stavu (1) ovog člana dostavi dokaze o otklanjanju nedostatka potupak će se nastaviti, a ako podnosilac zahtjeva ne dostavi traženo u ostavljenom roku tada će zahtjev za izdavanje rješenja biti odbijen.

(3) Rješenje iz stava (2) ovog člana donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

POGLAVLJE II - Sadržaj rješenja


Član 29.
(Sadražaj rješenja za fizička lica)

(1) Rješenje o ovlaštenju za fizičko lice sadrži:

a) podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, mjesto i datum rođenja, jedinstveni matični broj i adresa),

b) vrstu i broj ovlaštenja iz ISEE,

c) datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja,

d) registarski broj iz registra ovlaštenih lica.

(2) Ovlaštenje za fizičko lice u formi rješenja izdaje Ministar nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uslova propisanih ovim Pravilnikom

Član 30.
(Sadražaj rješenja za pravna lica)

(1)Rješenje o ovlaštenju za pravno lice sadrži:

a) podatke o pravnom licu (naziv, adresa sjedišta, identifikacioni broj, te ime i prezime odgovornog lica),

b) vrstu i broj ovlaštenja iz ISEE,

c) datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja,

d) registarski broj iz registra ovlaštenih pravnih lica,

(2) Ovlaštenje za pravno lice u formi rješenja izdaje Ministar nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uslova propisanih ovim Pravilnikom.

Član 31.
(Obavještenje o promjenama uslova iz rješenja)

Ukoliko se kod imaoca rješenja iz člana 17. i 18. ovog pravilnika naknadno promijene uslovi na osnovu kojih je isto izdato, imalac je obavezan da pisanim putem, u roku od 15 dana, obavijesti FMERI o nastaloj promjeni i postupi u skladu sa članom 19. ovog pravilnika.

DIO PETI – KONTROLA USLOVA


Član 32.
(Kontrola uslova)

(1) Kontrolu ispunjenosti uslova na osnovu kojih je izdato Rješenje o ovlaštenju iz člana 29. i 30. ovog pravilnika vrši FMERI, putem Stručne komisije iz člana 22. ovog Pravilnika, koju posebnim rješenjem imenuje ministar.

(2) Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava (1) ovog člana FMERI vrši metodom slobodnog odabira ili na osnovu podnesenih prijava od strane trećih lica, i bez prethodnog obavještavanja pravnog ili fizičkog lica koje posjeduje rješenje iz člana 29. ili 30. ovog Pravilnika,

(3) Pravno ili fizičko lice koje je predmet kontrole iz stava (2) ovog člana, obavezno je da prilikom vršenja uviđaja Stručnoj komisiji omogući nesmetano vršenje radnje u postupku i stavi na uvid potrebnu dokumentaciju kao i druge odgovarajuće dokaze na traženje komisije,

(4) Troškove postupka kontrole snosi FMERI,

(5) Za slučaj kada FMERI, po obavljenoj kontroli iz stava (2) ovog člana, utvrdi nedostatke u pogledu utvrđenih uslova na osnovu kojih je fizičkom ili pravnom licu izdato rješenje iz čl. 29. ili 30. ovog Pravilnika, obavezno je da o tome sačini zapisnik kojim se konstatuje utvrđeno stanje sa mišljenjem o načinu i rokovima za otklanjanje utvrđenih nedostataka, uključujući i prijedlog Ministru da se izdato rješenje iz člana 29. ili 30. ovog Pravilnika oduzme.

Član 33.
(Oduzimanje ovlaštenja)

(1) Ovlaštenom fizičkom ili pravnom licu će se oduzeti ovlaštenje ako se utvrdi da je ovlašteno lice:

a) prestalo ispunjavati propisane uslove prema kojima je dobilo ovlaštenje, odnosno ako su se promijenili uslovi i podaci na osnovu kojih je izdato ovlaštenje, tako da imalac rješenja o ovlaštenju više ne ispunjava uslove za izdavanje rješenja;

b) dobilo ovlaštenje na osnovu netačnih podataka;

c) obavljalo redovne energijske audite suprotno odredbama ovog Pravilnika;

d) prekoračilo broj kaznenih bodova definisan Uredbom o auditu

e) ne ispunjava obaveze iz Zakona i ovog Pravilnika

(2) Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi ministar FMERI po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne komisije i/ili Nezavisne komisije.

(3) U slučaju donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja pravno ili fizičko lice kojem je ovlaštenje oduzeto dužno je odmah prekinuti sve eventualno započete poslove.

(4) Pravno ili fizičko lice kojem je ovlaštenje oduzeto ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

Član 34.
(Obnavljanje/izdavanje novog ovlaštenja)

(1) Nakon isteka roka iz člana 29. ili 30. ovog pravilnika imalac rešenja o ovlaštenju može podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Ovlašteno lice imaoca rešenja o ovlaštenju dužno je zahtjev za obnavljanjem ovlaštenja iz stava (1) ovoga člana podnijeti FMERI u roku od najmanje mjesec dana, a najviše tri mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja,

(3) Na postupak i uslove obnavljanja/izdavanja novog ovlaštenja iz stava (1) ovoga člana primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na davanje ovlaštenja,

(4) Prilikom podnošenja zahtjeva za obnavljanjem ovlaštenja iz stava (1) ovog člana ovlaštena lica su dužna priložiti najmanje dva Uvjerenja o pohađanju Programa stručnog usavršavanja i listu referenci iz oblasti energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije,

(5) S ciljem utvrđivanja činjenica bitnih za obnavljanje ovlaštenja ovlašteno lice koje podnosi zahtjev dužno je na traženje FMERI dostaviti i druge isprave i dokaze.

Član 35.
(Troškovi izdavanja/obnavljanja ovlaštenja)

(1) Troškove postupka izdavanja i obnavljanja ovlaštenja za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije i ovlaštenja za obavljanje Programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja lica koja provode redovne energijske audite sistema grijanja i klimatizacije, propisuje ministar FMERI posebnim rješenjima.

DIO ŠESTI - PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA


Član 36.
(Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije)

(1) Program stručnog osposobljavanja za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (u daljem tekstu: Program stručnog osposobljavanja) sastoji se od:

a) teorijskog dijela nastave,

b) praktičnog dijela - dva redovna energijska audita (jedan za sisteme grijanja, a drugi za sisteme klimatizacije),

c) diskusije i pripreme Izvještaja za praktični dio,

d) provjere znanja kandidata.

(2) Program stručnog osposobljavanja je ukupnog trajanja 45 sati, od čega Program osposobljavanja za Klasu 1 traje 25 sati, a program osposobljavanja za Klasu 2 traje 20 sati.

(3) Program iz stava (1) ovog člana je dat u Prilogu 5. ovog Pravilnika.

(4) Program stručnog usavršavanja vrši se u trajanju od 8 – 16 sati.

(5) Nakon završenog Programa stručnog usavršavanja, ne provodi se provjera znanja.

Član 37.
(Provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja)

(1) Program stručnog osposobljavnja, provjeru znanja stručne osposobljenosti, kao i obavezno usavršavanje stručnih kvalifikovanih lica, iz člana 36. ovog Pravilnika, provode pravna lica registrovana u Federaciji BiH koja za to imaju ovlaštenje FMERI.

(2) Ovlaštenje za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja izdaje se na rok od četiri godine, a može se produžavati na isti rok, na način i pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Protiv rješenja o provođenju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za davanje ovlaštenja i rješenja o obustavi postupka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Član 38.
(Uslovi za davanje ovlaštenja za obavljanje Programa stručnog osposobljavanja usavršavanja )

(1) Ovlaštenje za provođenje Programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja može dobiti podnosilac zahtjeva iz člana 37. stav (1) ovoga Pravilnika koji:

a) ima sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje je registovano za djelatnost visokog obrazovanja pod šifrom 85.42 Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) ili Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje i analiza; pod šiframa 71 i 71.12, 71.2 i 71.20, (projektiranje), znanstveno istraživanje i razvoj pod šifrom 72., i 72.1, usluge nadzora izvođenja projekata za zgrade (pod 71.1), te organizacija izvođenja mašinskih projekata odnosno stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja pod šifrom 42.21 i 43.22 ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti energetike s posebnim fokusom na energetska postrojenja, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo; te 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

b) zapošljava ili na drugi način osigurava minimalno 5 stručnih lica koji će voditi obuku lica za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije i od kojih najmanje 3 (tri) stručna lica moraju biti zaposlena u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom;

c) je opremljen za obavljanje teorijskog, laboratorijskog i praktičnog dijela Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i provođenja provjere znanja;

d) ima osobu zaduženu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;

e) je učestvovalo u najmanje po dva relevantna projekta iz oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu i energijske efikasnosti u industriji, uz dokaz o uspješno izvršenom poslu od strane naručioca projekta.

(2) Stručna lica iz stava (1.) tačke b) ovoga člana su lica koja:

a) imaju akademski stepen doktora tehničkih nauka iz područja mašinstva ili magistra tehničkih nauka iz oblasti energetskog mašinstva. U slučaju da se za poslove regulacije upravljanja sistemom angažuje diplomirani inženjer elektrotehničke struke primjenjuju se naprijed navedeni uslovi,

b) imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i da imaju iskustva i upoznati su sa zakonskom regulativom iz područja energijske efikasnosti koja je predmet programa osposobljavanja i usavršavanja

c) su priznati stručnjaci i predavači iz područja Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja;

d) Sva navedena lica imaju iskustva u najmanje po dva projekta provođenja energijskih audita u zgradarstvu i industriji.

Član 39.
(Zahtjev za dobijanje ovlaštenja za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja)

(1) Zahtjev za dobijanje ovlaštenja za provođenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja podnosi se u FMERI na propisanom obrascu iz Priloga 10. ovog Pravilnika

(2) Zahtjevu iz stava (1.) ovoga člana prilažu se:

a) potpisane biografije stručnih lica koje će provoditi Program stručnog osposobljavanja;

b) ovjerene kopije diploma stručnih lica koja će provoditi Program stručnog osposobljavanja kojima se potvrđuje potrebno iskustvo i zvanje/titula;

c) dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 38. stav (2) uz popunjen obrazac/Izjavu iz Priloga 14. ovog Pravilnika,

d) detaljno razrađeni program osposobljavanja i usavršavanja s planiranom satnicom, prema Prilogu 5.,

e) sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;

f) dokaz o stalno zaposlenim administrativnim licima i predavačima na programu obuke;

g) referentnu lista o provedenim programima obuke i projektima iz energijske efikasnosti;

h) dokaz o podmirenim troškovima postupka dobijanja ovlaštenja,

i) dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje teorijskog i laboratorijskog dijela programa stručnog osposobljavanja i provjere znanja;

j) dokaz o tehničkoj opremljenosti za provođenje praktičnog dijela programa stručnog osposobljavanja i provjere znanja (posjedovanje ili dokaz o najmu opreme u skladu sa Prilogom 7. ovog Pravilnika);

k) ovjerene kopije ugovora o angažovanju predavača koji nisu zaposleni u stalnom radnom odnosu kod nosioca programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Član 40.
(Obaveze nosioca Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja)

(1) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja obavezan je:

a) provoditi program stručnog osposobljavanja i usavršavanja u skladu sa propisanim programom iz Priloga 5. i u propisanom trajanju,

b) provjeriti identitet i prisutnost lica koje pohađa program,

c) provjeriti ispunjava li lice koja se prijavljuje za pohađanje Programa stručnog osposobljavanja potrebne uslove za dobivanje ovlaštenja u odnosu na struku i radno iskustvo utvrđene Zakonom, Uredbom o ovlaštenju i ovim Pravilnikom, te ga upozoriti u slučaju neispunjenja,

d) organizovati provjeru znanja lica koja pohađaju Program stručnog osposobljavanja,

e) voditi evidenciju o uspješnom učestvovanju u Programu stručnog osposobljavanja licima koja su bila prisutna najmanje 70% vremena trajanja obuke, o čemu se izdaje odgovarajuća potvrda,

f) izdati Uvjerenje o stručnom usavršavanju licima koja su bila prisutna najmanje 70% vremena trajanja stručnog usavršavanja,

g) osigurati obavljanje praktične nastave za svakog polaznika na personalnom računaru;

h) voditi evidenciju o licima koja su završila program stručnog osposobljavanja,

i) izvještavati FMERI o provođenju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i o podacima iz evidencije koju vodi,

j) omogućiti FMERI nadzor nad provođenjem Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugim obavezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom, te nad dokumentima na osnovu kojih se vodi evidencija lica koja pohađaju i/ili koja su završila Program stručnog osposobljavanja, https://lawyers-southeasteurope.com

k) omogućiti FMERI provjeru provođenja Programa stručnog osposobljavanja i učestvovanje u provjeri znanja lica koja su pohađala Program stručnog osposobljavanja,

l) objavljivati pozive za sudjelovanje na Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u stručnoj periodici, po potrebi drugim sredstvima javnog informisanja na području Federacije BiH te na službenim internetskim stranicama nosioca Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja,

m) učiniti dostupnim Program stručnog osposobljavanja i ovlaštenje za obavljanje Programa stručnog osposobljavanja licima koja pohađaju Program stručnog osposobljavanja na prikladan način i na svojim službenim internetskim stranicama,

n) dostaviti FMERI nastavni plan održavanja Programa stručnog osposobljavanja za razdoblje od najmanje 12 mjeseci najkasnije do 1. oktobra tekuće godine,

o) s ciljem pribavljanja saglasnosti, dostaviti FMERI jasno definisane kriterije sa bodovnom listom za ocjenjivanje provjere znanja lica koja su pohađala Program stručnog osposobljavanja,

p) redovno pohranjivati podatke o provedenim Programima osposobljavanja i usavršavanja u ISEE Komponenta 5.

(2) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja, u pisanom i elektronskom obliku, dostavlja FMERI podatke o licima koja su završila Program osposobljavanja u skladu sa ovim pravilnikom u roku od 15 dana od provedene provjere znanja;

(3) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja, u pisanom i elektronskom obliku, dostavlja FMERI podatke o licima koja su završila Program usavršavanja u skladu sa ovim Pravilnikom u roku od 15 dana od održanog Programa usavršavanja;

(4) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja obavezan je provesti Program osposobljavanja najmanje jednom godišnje;

(5) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja obavezan je provesti Program usavršavanja najmanje jednom godišnje;

(6) Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja uključuje teoretsku i praktičnu nastavu i provode se u grupama od najviše 30 polaznika;

(7) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja dužan je na zahtjev FMERI dostavljati i druge podatke o provedbi Programa stručnog osposobljavanja i o podacima iz evidencije koju vodi;

(8) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja dužan je trajno ispunjavati uslove za davanje ovlaštenja propisane članom 37. ovog Pravilnika, i o svakoj promjeni koja može uticati na valjanost ovlaštenja, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana pisano obavijestiti FMERI;

(9) U slučaju da Nosilac programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja prestane ispunjavati neki od propisanih uslova, odnosno ne postupi u skladu sa stavom (8) ovog člana, FMERI će mu rješenjem oduzeti ovlaštenje,

(10) Nosilac Programa obuke dužan je dio sredstava uplaćenih za provođenje provjere znanja od strane polaznika Programa stručnog osposobljavanja uplatiti FMERI skladu sa posebnim rješenjem o visini naknade za provjeru znanja koje donosi Ministar.

Član 41.
(Ciljevi stručnog osposobljavanja)

Nosilac programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja organizuje Program stručnog osposobljavanja s ciljem osposobljavanja lica za :

a) razumijevanje ključnih uslova i ciljeva provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije,

b) samostalno prikupljanje podataka o sistemu grijanja i klimatizacije potrebnih za ocjenu energijske efikasnosti sistema,

c) vršenje procjene stepena efikasnosti kotla,

d) ocjenu energijskih karakteristika sistema grijanja i sistema klimatizacije u smislu racionalnog korištenja energije,

e) davanje preporuka za poboljšanje energijske efikasnosti sistema za grijanje i klimatizaciju,

f) izradu Izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i klimatizacije.

Član 42.
(Provjera znanja)

(1) Nakon uspješno pohađanog Programa osposobljavanja, stručna kvalifikovana lica pristupaju provjeri znanja.

(2) Provjeru znanja za lica koja su uspješno pohađala Program stručnog osposobljavanja organizuje Nosilac Programa stručnog osposobljavanja putem ispitne komisije i u saradnji sa FMERI.

(3) Ispitnu komisiju čine najmanje tri člana iz FMERI i najmanje jedan član mora biti stručna osoba koja je sudjelovala u provođenju Programa stručnog osposobljavanja

(4) Ministar svojim Rješenjem imenuje lica iz FMERI za članove ispitne komisije iz stava (3) ovog člana

(5) Jednog člana iz Komisije iz stava (3) ovog člana imenuje Nosilac Programa stručnog osposobljavanja.

(6) Ispit se sastoji iz pismenog i praktičnog dijela.

(7) Kod provođenja provjere znanja nosilac Programa stručnog osposobljavanja vodi zapisnik koji obavezno sadrži:

a) podatke o licu koje je pristupilo provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, jedinstveni matični broj, datum i mjesto rođenja);

b) datum provođenja provjere znanja;

c) ispit koji je rješavalo lice koje je pristupilo provjeri znanja;

d) imena i prezimena lica koja su provela provjeru znanja;

e) Potvrdu o uspješnom učestvovanju u Programu osposobljavanja

f) podatke o uspješno položenom pismenom dijelu provjere znanja za svako poglavlje koje je predmet ispita

(8) Smatra se da je lice uspješno položilo pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarilo najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita,

(9) Praktični dio provjere znanja se sastoji od provođenja zadataka redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije, odnosno, zadataka izrade odgovarajućeg Izvještaja.

(10) Smatra se da je lice uspješno položilo praktični dio provjere znanja ukoliko je Izvještaj o energijskom auditu, od strane ispitne komisije ocijenjen pozitivno a na osnovu razrađenog sistema bodovanja.

(11) Lice koje ne položi pismeni ili praktični dio provjere znanja, ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položilo.

(12) Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja lice nije položilo, obavezan je ponovno pohađati cijeli Program stručnog osposobljavanja i nakon toga ponovo pristupiti provjeri znanja.

(13) Po uspješno okončanoj provjeri znanja, nosilac Programa stručnog osposobljavanja stručno osposobljenom licu izdaje Uvjerenje o završenom programu stručnog osposobljavanja.

(14) Nakon pribavljenog Uvjerenja iz stava (13) ovog člana stručno osposobljeno lice stiče pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije.

Član 43.
(Ciljevi stručnog usavršavanja)

(1) Nosioc Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, dužan je najmanje jednom godišnje organizovati Program usavršavanja, osmišljen s ciljem:

a) razmjene iskustava ovlaštenih lica iz provedenih redovnih audita sistema grijanja i klimatizacije;

b) upoznavanja sa radom i Izvještajem nadzora nad radom ovlaštenih lica za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije;

c) tehničkog napretka u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.),

d) upoznavanja sa promjenama vezanim za regulativu iz područja direktno povezanih sa energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije i promjenama europskog prava na tom području.

(2) Licima koja su pohađala Program usavršavanja Nosilac Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja izdaje Uvjerenje o učestvovanju u Programu usavršavanja.

DIO SEDMI - SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE REDOVNIH ENERGIJSKIH AUDITA


Član 44.
(Tehnički sistemi grijanja i sistemi klimatizacije - ISEE)

(1) ISEE Komponentom 5 - Tehnički sistemi grijanja, i sistemi klimatizacije propisana je obaveza unosa podataka o provedenim redovnim energijskim auditima sistema grijanja, sistema klimatizacije i na osnovu toga sačinjenim Izvještajima.

(2) ISEE Komponenta 5, između ostalog, sadrži:

a) registar Izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja,

b) registar Izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema klimatizacije,

c) registar pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za obavljanje redovnih energijskih audita iz tač. a) i b) ovog stava.

(3) Opis procesa, uloge i organizacijske jedinice, unos podataka u ISEE Komponentu 5 definisan je Prilogom 4. Pravilnika o informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/19 - u daljem tekstu: Pravilnik o ISEE)

(4) Forma registra je html tabela koja sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koji su ovlašteni za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije.

POGLAVLJE I. - Registar pravnih lica ovlaštenih za provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja


Član 45.
(Registar ovlaštenih lica za obavljanje Programa stručnog osposobljavanja usavršavanja)

(1) FMERI vodi registar ovlaštenih nosilaca Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja u elekronskom i pisanom obliku.

(2) Registar je javan.

(3) FMERI može podatke iz registra učiniti javno dostupnim na mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način.

(4) Forma registra je html tabela koja sadrži podatke o pravnim licima ovlaštenim za provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, definisana u skladu sa članom 44. stav (3) ovog Pravilnika.

(5) Registar iz stava (1) ovog člana sadrži: klasifikacijski broj, redni broj, datum davanja ovlaštenja, naziv ovlaštenog pravnog lica i identifikacijski broj, adresu i telefon, ime i prezime odgovornog lica, imena i prezimena lica koja provode Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja i prostor za napomene.

DIO OSMI - PROVOĐENJE NEZAVISNE KONTROLE IZVJEŠTAJA O REDOVNOM ENERGIJSKOM AUDITU


Član 46.
(Nezavisni sistem kontrole Izvještaja o provedenim redovnim energijskim auditima)

(1) Izvještaji o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije podliježu nezavisnoj kontroli.

(2) Nezavisnu kontrolu provođenja postupka iz stava (1) ovog člana provodi Komisija za nezavisnu kontrolu kontrolom Izvještaja o provedenim energijskim auditima i izdatim Certifikatima (u daljnjem tekstu: Komisija za nezavisnu kontrolu).

(3) FMERI vrši nadzor nad radom ovlaštenih pravnih / fizičkih lica i nad sprovođenjem postupka nezavisne kontrole sačinjenih Izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije od strane Komisije za nezavisnu kontrolu.

(4) O pokretanju postupka kontrole FMERI će pisanim putem obavijestiti fizičku/ pravnu osobu ovlaštenu za redovni energijski audit sistema grijanja i sistema klimatizacije, koja je izradila Izvještaj o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije koji je predmet kontrole i istu pozvati da FMERI dostavi dokumentaciju potrebnu za provođenje kontrole.

(5) Lice ovlašteno za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije, koje je izradilo Izvještaj koji je predmet nezavisne kontrole, dužno je Komisiji za nezavisnu kontrolu dati na uvid sve potrebne podatke i zapise o provedenom energijskom auditu, kao i zapise o izvršenim proračunima, a koje im Komisija za nezavisnu kontrolu zatraži.

(6) FMERI vodi registar ovlaštenih lica za provođenje nezavisne kontrole u elekronskom i pisanom obliku.

(7) Proces nezavisne kontrole Izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije je podržan u okviru Komponente 5 ISEE i odvija se u skladu sa Pravilnikom o ISEE.

(8) Troškove sprovođenja nezavisne kontrole Izvještaja o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije propisuje Ministar.

(9) Ukoliko Izvještaj o sprovedenoj nezavisnoj kontroli bude negativan, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi ovlašteno lice koje je izvršilo redovni energijski audit i izradilo Izvještaj.

(10) Ako u postupku nezavisne kontrole nisu utvrđene nepravilnosti, troškove sprovođenja nezavisne kontrole snosi FMERI iz dijela iznosa troškova za usluge redovnog energijskog audita predviđenog za finansiranje troškova nezavisne kontrole.

Član 47.
(Komisija za nezavisnu kontrolu)

(1) Sastav, način izbora i imenovanja, troškovi rada, naknade, izuzeće članova i razrješenje članova Komisije za nezavisnu kontrolu je definisan Uredbom o auditu.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana u Komisiju za nezavisnu kontrolu se mogu imenovati stručna kvalifikovana lica (visoke stručne spreme iz područja energetskog mašinstva), koja posjeduju uvjerenje o uspješno završenom Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja za redovne energijske audite sistema grijanja i sisteme klimatizacije.

(3) Članovima Komisije pripada naknada za rad koja se finansira iz sredstava lica ovlaštenih za obavljanje redovnih energijskih audita čiji rad je predmet kontrole i u skladu sa članovima 28. i 29. Uredbe o auditu.

Član. 48.

(Način rada Komisije za nezavisnu kontrolu)

(1) Omjer kontrole Izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije vrši se u skladu sa članom 33. Uredbe o auditu.

(2) Postupak za provođenje nezavisne kontrole propisan je članom 34. Uredbe o auditu.

(3) Pod povredom postupka iz stava (2) ovog člana podrazumijeva se:

a) vršenje audita bez potrebnih ovlaštenja dobijenih od strane FMERI,

b) falsifikovanje podataka u obrascu 3A i 3B,

c) korištenje neispravne i nebaždarene opreme,

d) ostale povrede za koje FMERI utvrdi da su mjerodavne.

(4) Komisija za nezavisnu kontrolu je dužna kreirati listu potencijalnih prekršaja, te elemente za vrednovanje i bodovanje prekršaja (sistem bodovanja) svakog od prekršaja na osnovu kojih će se zasnivati prijedlozi o oduzimanju ovlaštenja ovlaštenom licu.

(5) Na osnovu kriterija iz stava (3) ovog člana Komisija za nezavisnu kontrolu će donijeti ocjenu "negativno".

(6) Ovlašteno lice čiji je Izvještaj o izvršenom redovnom energijskom auditu ocijenjen negativno, obavezno je, bez nove naknade, ponovno obnoviti redovan audit sistema grijanja, i/ili klimatizacije i o istom sačiniti novi izvještaj.

(7) Ukoliko Komisija za nezavisnu kontrolu kontrolom nad svim kontrolisanim uzorcima utvrdi povrede postupaka provođenja energijskog audita propisanih Uredbom o auditima i ovim Pravilnikom od strane lica ovlaštenih za obavljanje redovnih energijskih audita, dat će preporuku FMERI da ovlaštenom fizičkom ili pravnom licu oduzme ovlaštenje za obavljanje energijskih audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije.

(8) Fizičko lice kojem je oduzeto ovlaštenje za vršenje energijskih audita moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine od dana izdavanja akta kojim mu se ovlaštenje oduzima.

(9) Pravno lice kojem je oduzeto ovlaštenje za vršenje redovnih audita moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine od dana izdavanja akta kojim mu se ovlaštenje oduzima.

(10) Prilikom provođenja kontrole Izvještaja o provedenim redovnim energijskim auditima, a prilikom provjere proračunske ispravnosti , do uspostave software-skog alata na nivou Federacije BiH, Komisija za nezavisnu kontrolu koristi Metodologiju, datu u Prilogu 4. ovog Pravilnika

(11) Komisija vodi zapisnik o provedenoj nezavisnoj kontroli koji čuva najmanje 5 godina od dana sprovedene nezavisne kontrole.

DIO DEVETI - UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR


Član 49.
(Upravni nadzor)

(1) Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ovog Pravilnika, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovim Pravilnikom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja FMERI u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim Pravilnikom, Uredbom o auditu, Uredbom o ovlaštenjima, Zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

(2) FMERI vrši nadzor nad radom ovlaštenih pravnih / fizičkih lica/ nosilaca programa obuke i nad sprovođenjem postupka nezavisne kontrole sačinjenih Izvještaja o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije od strane Komisije za nezavisnu kontrolu.

Član 50.
(Inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika vrši Tehnička inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, u skladu sa Zakonom i Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH", broj 73/14).

(2) Nadležni inspektor u provođenju nadzora, između ostalog, kontroliše ispunjavanje obaveza obavljanja redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije koje propisuje ovaj Pravilnik, i u skladu sa utvrđenim stanjem, preduzimaju mjere i radnje određene Zakonom, Uredbom o auditu, Uredbom o ovlaštenjima i drugim propisima koji se referišu na ovu oblast.

DIO DESETI - KAZNENE ODREDBE


Član 51.
(Kazna za fizičko lice)

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM – 1.500,00 KM kazniće se fizičko lice ovlašteno za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije za prekršaj ako:

a) postupa suprotno odredbama definisanim u članu 13. ovog Pravilnika

b) obavlja energijski audit za klijenta suprotno odredbi člana 14. ovog Pravilnika

(2) Fizičkom licu iz stava (1) ovog člana koje napravi dva ili više prekršaja u toku jedne kalendarske godine povući će se ovlaštenje za vršenje redovnih energijskih audita u skladu sa članom 28. ovog Pravilnika.

(3) Fizičko lice kojem je oduzeto ovlaštenje za vršenje redovnih energijskih audita moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine od dana izdavanja akta kojim mu se ovlaštenje oduzima.

Član 52.
(Kazna za pravno lice)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00- 15.000,00 KM kazniće se pravno lice ovlašteno za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i klimatizacije za prekršaj ako:

a) postupa suprotno odredbama definisanih u članu 13. ovog Pravilnika

b) obavlja energijski audit za klijenta suprotno odredbi člana 14. ovog Pravilnika

(2) Pravnom licu iz stava (1) ovog člana koje napravi dva ili više prekršaja u toku jedne kalendarske godine povući će se ovlaštenje za vršenje redovnih audita sistema grijanja i klimatizacije u skladu sa članom 33. ovog Pravilnika.

(3) Pravno lice kojem je oduzeto ovlaštenje za vršenje redovnih audita moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine nakon izdavanja akta kojim mu se ovlaštenje oduzima.

Član 53.
(Kazna za Nosioca programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen nosilac Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za prekršaj ako:

a) postupa suprotno odredbi člana 27. Uredbe o ovlaštenjima i

b) postupa suprotno odredbi člana 40. ovog Pravilnika;

(2) Nosilac Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja kojem je oduzeto ovlaštenje za obavljanje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine nakon izdavanja akta kojim mu se ovlaštenje oduzima.

DIO JEDANAESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 54.
(Prilozi Pravilnika)

(1) Pravilnik sadrži sljedeće priloge koji čine njegov sastavni dio:

Prilog 1A. - Propisani vremenski intervali za energijski audit sistema grijanja

Prilog 1B. - Propisani vremenski intervali za energijski audit sistema klimatizacije

Prilog 2A. - Uobičajene preporuke za povećanje energijske efikasnosti sistema grijanja

Prilog 2B. - Uobičajene preporuke za povećanje energijske efikasnosti sistema klimatizacije

Prilog 3A. - Izvještaj o provedenom redovnom energijskom auditu sistema grijanja

Prilog 3B. - Izvještaj o provedenom redovnom energijskom auditu sistema klimatizacije

Prilog 4. - Metodologija za provođenje redovnog energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije sa opisom koraka za provođenje.

Prilog 5. - Program osposobljavanja i usavršavanja za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije;

Prilog 6. - Popis bosansko-hercegovačkih zakona, normi, standarda i drugih tehničkih specifikacija;

Prilog 7. – Specifikacija potrebne mjerne opreme za mjerenje kod redovnog audita sistema grijanja i klimatizacije

Prilog 8. - Prijava redovnog energijskog audita sistema grijanja i/ili sistema klimatizacije

Prilog 9a. - Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije - fizička lica

Prilog 9b. - Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije - pravna lica

Prilog 10. – Obrazac zahtjeva za dobijanje ovlaštenja za provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica koja će obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije – pravna lica

Prilog 11. - Referentni i stvarni klimatski podaci (zbog obimnosti podataka biće objavljeni u PDF formatu na internet stranici FMERI)

Prilog 12. - Obrazac za opis područja rada i iskustva u struci koji se prilaže uz zahtjev za davanje ovlaštenja za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (za pravna lica)

Prilog 13. - Obrazac izjave o zaposlenim licima na neodređeno vrijeme koja će obavljati poslove provođenja redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (za pravna lica)

Prilog 14 - Obrazac izjave o zaposlenim licima na neodređeno vrijeme kod nosioca programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (za pravna lica).

(2) Prilozi iz stava (1) ovog člana se nalaze na oficijelnoj web stranici FMERI u dijelu "Zakonodavstvo, Pravilnici" https://fmeri.gov.ba/zakonodavstvo/

Član 55.
(Primjena)

Na sva pitanja koja nisu uređena i definisana ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Uredbe o auditima i Uredbe o ovlaštenjima.

Član 56.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/19).

Član 57.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-1-125/22
05. augusta 2022. godine
Mostar


Ministar
Nermin Džindić, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]