BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#4677
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/21
Na osnovu člana 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 11. stav (3) Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - Ispravka), ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo donosi


PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuju se pravila i procedure za primjenu osnovnih principa zakonite obrade ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), postupak davanja ličnih podataka korisniku i prijenos podataka u inostranstvo, pravila za ostvarivanje prava nosioca podataka, način i postupak vodenja evidencija propisanih Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - Ispravka) (u daljem tekstu: Zakon), te postupak donošenja Plana sigurnosti podataka u Ministarstvu.

Član 2.
(Definicija)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

DIO DRUGI - PRIMJENA OSNOVNIH PRINCIPA ZAKONITE OBRADE LIČNIH PODATAKA


Član 3.
(Zbirke ličnih podataka)

Ministarstvo vodi sljedeće zbirke ličnih podataka:

a) Evidencija o ugovorima o djelu zaključenim između Ministarstva i trećih lica,

b) Evidencija o postupcima po zahtjevu za pristup informacijama,

c) Evidencija o isplatama naknada za rad u komisijama,

d) Evidencija izdatih uvjerenja o završenim obukama lica sa spiska lica koja mogu biti imenovana za povjerenike,

e) Evidencija imenovanih povjerenika,

f) Evidencija o izdatim iskaznicama povjerenika,

g) Evidencija o osuđenim licima,

h) Evidencija o izdatim legitimacijama pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo,

i) Evidencija o izdatim službenim legitimacijama glavnog kantonalnog tužioca, zamjenika glavnog kantonalnog tužioca i kantonalnih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo,

j) Evidencija o podacima potrebnim za vođenje upravnog postupka za upis u Registar udruženja,

k) Evidencija u vezi sa procedurom polaganja stručnog ispita za srednju školsku spremu i

l) Evidencija o izrađenim faksimilima za kantonalne, gradske i općinske organe.

Član 4.
(Svrha obrade)

Svrha obrade ličnih podataka sadržanih u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika proizilazi iz zakona i drugih propisa koji predstavljaju pravni osnov za njihovu obradu i to:

a) Lični podaci u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačke a) ovog pravilnika obrađuju se vezano za regulisanje obavljanja poslova koji nisu regulisani važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o radu, Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine,

b) Lični podaci u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačke b) ovog pravilnika obrađuju se vezano za ostvarivanje prava na pristup traženim informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

c) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka c) ovog pravilnika obrađuju se u svrhu isplata naknada za rad u komisijama, na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo,

d) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka d) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa izdatim uvjerenjima o završenim obukama lica sa spiska lica koja mogu biti imenovana za povjerenike, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi,

e) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka e) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa imenovanjem povjerenika, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi,

f) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka f) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa izdatim iskaznicama povjerenika, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi,

g) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka g) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa vođenjem matične knjige, registra i ličnog kartona osuđenog lica upućenog na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi,

h) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka h) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa izdavanjem legitimacija pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, na osnovu Zakona o pravobranilaštvu i Pravilnika o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo,

i) Lični podaci iz člana 3. stav (1) tačka i) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa izdavanjem službenim legitimacija glavnog kantonalnog tužioca, zamjenika glavnog kantonalnog tužioca i kantonalnih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, na osnovu Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca,

j) Lični podaci u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačke j) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa podacima potrebnim za vođenje upravnog postupka za upis u Registar udruženja, na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama,

k) Lični podaci u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačke k) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa procedurom polaganja stručnog ispita za srednju školsku spremu, na osnovu Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH i

l) Lični podaci u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačke l) ovog pravilnika obrađuju se u vezi sa obavezom vođenja Knjige evidencije o izrađenim faksimilima za kantonalne, gradske i općinske organe, na osnovu Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Mjera i obim)

Podatke u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika Ministarstvo obrađuje u obimu koji je utvrđen u propisima koji predstavljaju pravni osnov za vođenje ovih evidencija.

a) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, općina i država rođenja, JMB, adresa prebivališta, period zaključenja ugovora o djelu, period za koji se plaća naknada, broj ugovora po kojem se vrši isplata naknade, općina PIO, općina doprinosa za zapošljavanje, banka, transakcijski račun banke, račun lica kojem se isplaćuje naknada, podaci o prihodima, porezima i doprinosu, iznos naknade,

b) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime podnosioca zahtjeva i adresa prebivališta podnosioca zahtjeva,

c) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka c) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime, ime oca i prezime, spol, JMB, općina i adresa prebivališta, broj ugovora po kojem se vrši isplata naknade, općina PIO, općina doprinosa za zapošljavanje, banka, transakcijski račun banke, račun lica kojem se isplaćuje naknada, podaci o prihodima, porezima i doprinosu, iznos naknade,

d) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka d) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, školska/stručna sprema i naziv poslodavca,

e) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka e) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, JMB, broj lične karte, datum i mjesto rođenja, adresa, kontakt telefon, naziv i sjedište poslodavca, radno mjesto, radni staž, školska/stručna sprema, rješenje o postavljenju (broj i datum), podatak o obavljenoj obuci, prezime, ime oca i ime osuđenih lica na radu za opće dobro nad kojima vrši nadzor,

f) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka f) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime povjerenika, JMB, fotografija povjerenika, mjesto, datum izdavanja i broj iskaznice,

g) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka g) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: prezime, ime oca i ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, spol, JMB, broj lične karte zanimanje, školska sprema, zaposlenje prije izvršenja rada za opće dobro, adresa stanovanja, telefon, krivično djelo (iz izvršne odluke), broj dana rada (iz izvršne odluke), poslodavac kod kojeg se obavlja rad za opće dobro na slobodi, vrsta posla, datum početka i završetka rada (iz rješenja Ministarstva),

h) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka h) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime pravobranioca, ime i prezime zamjenika pravobranioca, serijski broj legitimacije, datum izdavanja, datum vraćanja, datum oglašavanja nevažećom, potpis pravobranioca, potpis zamjenika pravobranioca,

i) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka i) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime tužioca, jedinstveni matični broj nosioca službene legitimacije, fotografija nosioca službene legitimacije, službeno zvanje tužioca, serijski broj legitimacije, datum izdavanja, datum vraćanja, datum oglašavanja nevažećom, potpis tužioca,

j) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka j) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, adresa prebivališta osnivača, ime i prezime osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u registar udruženja, potpis osnivača, broj lične karte, JMB (ako je osnivač udruženja državljanin Bosne i Hercegovine), broj pasoša (ako je osnivač udruženja stranac), potpis ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica (ako je osnivač udruženja pravno lice),

k) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka k) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime kandidata, godina rođenja, podatak o stepenu školske spreme za koju je položio ispit, datum polaganja stručnog ispita, ocjenu uspjeha na ispitu, i broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu i

l) Evidencija iz člana 3. stav (1) tačka l) ovog pravilnika sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, potpis, otisak faksimila.

Član 6.
(Tačnost i autentičnost)

(1) Državni službenik ili namještenik Ministarstva dužan je pravovremeno ažurirati podatke u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika na osnovu relevantne dokumentacije i osigurati dokaze o porijeklu ličnih podataka.

(2) Obrada ličnih podataka u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tač. a), b) i c) ovog pravilnika vrši se u izvanorganizacionoj jedinici.

(3) Obrada ličnih podataka u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tač. d), e), f), g), h) i i) ovog pravilnika vrši se u Sektoru za pravosuđe i praćenje izvršenja sankcija i mjera.

(4) Obrada ličnih podataka u Evidenciji iz člana 3. stava (1) tačka j), k) i l) ovog pravilnika vrši se u Sektoru za upravu.

Član 7.
(Rokovi za obradu podataka)

Rokovi za obradu podataka u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika određeni su u Listi kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja u Ministarstvu.

DIO TREĆI - DAVANJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKU I PRIJENOS PODATAKA U INOSTRANSTVO


Član 8.
(Davanje ličnih podataka korisniku)

Davanje podataka sadržanih u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika korisniku se vrši u skladu sa članom 17. Zakona ukoliko su u pitanju javni organi i ukoliko je istim potrebno za izvršavanje zakonom utvrđene nadležnosti.

Davanje podataka sadržanih u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika korisniku, koji je pravno i fizičko lice, vrši se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Član 9.
(Prijenos podataka u inostranstvo)

Podatke iz zbirki ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika, Ministarstvo neće prenositi u inostranstvo u skladu sa članom 18. Zakona.

Član 10.
(Obaveza čuvanja tajnosti podataka)

(1) Zaposleni kod kontrolora ili obradivača i ostala lica koja rade na obradi ličnih podataka na osnovu ugovora s kontrolorom ili obradivačem ili drugog pravnog osnova mogu obrađivati lične podatke samo pod uslovima i u obimu koje odrede kontrolor ili obradivač.

(2) Zaposleni kod kontrolora ili obradivača, ostala fizička lica koja obrađuju lične podatke na osnovu ugovora zaključenog s kontrolorom ili obradivačem i ostala lica koja, u okviru primjene zakonom propisanih prava i obavljanja dužnosti, dođu u kontakt s ličnim podacima u prostorijama kontrolora ili obradivača, dužna su čuvati tajnost ličnih podataka i pridržavati se utvrđenog načina osiguranja.

(3) Lični podaci koje obrađuju kontrolor ili obradivač podataka za sva lica iz stava (2) ovog člana predstavljaju službenu tajnu.

(4) Obaveza čuvanja tajnosti ličnih podataka ostaje na snazi i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno određenog zadatka.

(5) Oslobađanje od obaveze čuvanja tajnosti ličnih podataka može se propisati samo zakonom.

DIO ČETVRTI - OSTVARIVANJE PRAVA NOSIOCA PODATAKA


Član 11.
(Postupak po zahtjevu nosioca podataka)

(1) Po prijemu zahtjeva nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade njegovih ličnih podataka, Ministarstvo nosiocu podataka dostavlja u rokovima propisanim Zakonom o upravnom postupku, ukoliko konkretan slučaj nije definisan posebnim propisom.

(2) Ministarstvo može odbiti zahtjev nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade njegovih ličnih podataka, kada je ispunjen jedan od slučajeva propisan u članu 28. Zakona.

(3) Ministarstvo će Agenciji za zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini podnositi godišnji izvještaj o odbijenim zahtjevima nosilaca podataka.

Član 12.
(Ispravke i brisanje podataka)

Ministarstvo obavještava nosioca podataka i druga lica, kojima su preneseni podaci, o eventualnim ispravkama i brisanju tih podataka ako se time ne narušava opravdan interes nosioca podataka, u skladu sa članom 27. Zakona.

DIO PETI - EVIDENCIJE IZ ZAKONA


Član 13.
(Evidencija o zbirkama ličnih podataka)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o svakoj zbirci ličnih podataka iz člana 3. ovog pravilnika, u skladu sa članom 13. Zakona, a na Obrascu broj 1. koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana sadrži osnovne informacije o svakoj zbirci ličnih podataka i vodi se na obrascu evidencije koji je propisan Pravilnikom o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 52/09).

(3) Ministarstvo će Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini dostaviti evidencije iz stava (1) ovog člana u roku od 14 dana od dana uspostavljanja, u skladu sa članom 14. Zakona.

Član 14.
(Evidencija o davanju ličnih podataka korisniku)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o ličnim podacima koji su dati korisniku ličnih podataka i svrsi za koju su dati, u skladu sa članom 17. stav (5) Zakona.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskom obliku, na Obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 15.
(Evidencija o odbijenim zahtjevima nosioca podataka)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nosioca podataka u skladu sa članom 26. Zakona.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskom obliku na Obrascu broj 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 16.
(Lica zadužena za vođenje evidencije)

Evidencije iz č1. 13., 14. i 15. ovog pravilnika vode ovlašteni državni službenici, odnosno namještenici.

DIO ŠESTI - PLAN SIGURNOSTI


Član 17.
(Postupak donošenja Plana sigurnosti)

(1) Ministarstvo donosi Plan sigurnosti, koji sadrži tehničke i organizacione mjere za sigurnost podataka koji se obrađuju u Ministarstvu, u skladu sa propisom koji uređuje način čuvanja i posebne mjere tehničke zaštite.

(2) Procjenu adekvatnosti tehničkih i organizacionih mjera zaštite ličnih podataka vrši Stručni kolegij Ministarstva najmanje jednom godišnje.

Član 18.
(Oslobađanje od odgovornosti)

(1) Ministarstvo može osloboditi kontrolora podataka odgovornosti ako dokaže da nije mogao spriječiti povredu prava nosioca podataka koju je prouzrokovalo lice koje radi na obradi ličnih podataka.

(2) Nosilac podataka, i pored toga, može zahtijevati od kontrolora ili obrađivača da obustavi nepravilnosti, ispravi nezakonito prouzrokovano činjenično stanje, izvrši ispravku, dopunu, blokadu ili uništi lične podatke.

DIO SEDMI - PRIGOVOR


Član 19.
(Pravo prigovora)

Ako nosilac podataka ustanovi ili posumnja da je Ministarstvo prilikom obrade ličnih podataka iz svoje nadležnosti povrijedilo neko njegovo pravo ili postoji direktna opasnost za povredu njegovog prava, može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, radi zaštite svojih prava.

DIO OSMI - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 03-04-02-10142-1/21
19. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Lejla Brčić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]