BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5507
Službene novine Federacije BiH, broj 69/22
Na osnovu člana 48. Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/22), federalni ministar rada i socijalne politike donosi


PRAVILNIK O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČJI DODATAK


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječji dodatak (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se utvrđuje osnovna i dodatna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje osnovnih i posebnih uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak, propisanih odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/22 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.
(Rodno značenje izraza)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod.

II. OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 3.
(Pribavljanje osnovne dokumentacije)

Osnovnom dokumentacijom utvrđenom ovim pravilnikom, koja se obavezno prilaže uz zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak, dokazuje se ispunjavanje osnovnih uslova propisanih odredbama Zakona.

Član 4.
(Provjera ispunjavanja osnovnih uslova)

U redovitim okolnostima koje ne zahtijevaju utvrđivanje posebnih činjenica centar za socijalni rad, odnosno opštinska služba socijalne zaštite (u daljem tekstu: nadležni prvostepeni organ) sprovodi postupak provjere ispunjavanja osnovnih uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak koji se zasniva na dokazivanju i utvrđivanju sljedećih činjenica:

a) rođenje i identitet djeteta, kao i identitet njegovih zakonskih zastupnika;

b) državljanstvo djeteta;

c) prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija);

d) broj i identitet članova zajedničkog domaćinstva;

e) prihodi po članu zajedničkog domaćinstva i

f) nekorištenje usluge smještaja u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana na teret budžetskih sredstava.

Član 5.
(Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak)

(1) Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak podnosi se na posebnom obrascu (Obrazac FBIH-DD) koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Obrazac iz stava (1) ovoga člana popunjava i potpisuje zakonski zastupnik djeteta.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak, nadležni prvostepeni organ provjerava ispravnost i potpunost podataka navedenih u obrascu iz stava (1) ovoga člana.

(4) Nadležni prvostepeni organ neće zaprimiti neuredno, nepotpuno ili neispravno popunjen obrazac iz stava (1) ovoga člana dok se uočeni nedostaci ne otklone.

(5) Ukoliko je stranka neuka, nadležni prvostepeni organ će pružiti pomoć u popunjavanju obrasca iz stava (1) ovoga člana.

(6) Svi podaci sadržani u obrascu iz stava (1) ovoga člana obavezno se unose u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(7) Obrazac iz stava (1) ovoga člana u elektronskom će obliku biti dostupan na zvaničnoj web stranici Ministarstva i u Jedinstvenoj elektronskoj bazi podataka Ministarstva, te u printanom obliku u prostorijama nadležnog prvostepenog organa.

Član 6.
(Dokaz o rođenju i identitetu djeteta)

(1) Kao dokument kojim se dokazuju činjenice vezane za rođenje i identitet djeteta, kao i identitet njegovih zakonskih zastupnika, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih koji izdaje nadležni matični ured.

(2) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete ne može biti stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak, osim ako je na obrascu naznačeno da je bez roka važenja.

Član 7.
(Dokaz o državljanstvu djeteta)

(1) Kao dokument kojim se dokazuje činjenica državljanstva djeteta, u skladu s odredbom iz člana 9. stav (1) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje o državljanstvu djeteta koje izdaje nadležni matični ured prema mjestu prebivališta djeteta.

(2) Uvjerenje o državljanstvu djeteta ne može biti starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 8.
(Dokaz o prebivalištu djeteta)

(1) Kao dokument kojim se dokazuje činjenica postojanja prebivališta djeteta na teritoriji Federacije, u skladu s odredbom iz člana 9. stav (1) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta djeteta koju izdaje nadležno kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta djeteta.

(2) Obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta ne može biti starija od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 9.
(Dokazi o zajedničkom domaćinstvu)

(1) Kao dokument kojim se dokazuju činjenice vezane za broj i identitet članova zajedničkog domaćinstva, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se i obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta za svakog pojedinog člana zajedničkog domaćinstva koju izdaje nadležno kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta člana zajedničkog domaćinstva.

(2) U skladu s odredbom iz člana 4. stav (1) tačka d) Zakona, članovima zajedničkog domaćinstva smatraju se isključivo ona lica koja su, prema priloženim obavijestima o evidenciji prebivališta-boravišta, prijavljena na istoj adresi prebivališta.

(3) Samo se lica za koja je, u skladu sa stavom (2) ovoga člana, utvrđeno da pripadaju zajedničkom domaćinstvu uzimaju u obzir prilikom obračuna prihoda onako kako je to utvrđeno članom 5. Zakona.

(4) Obavijest o evidenciji prebivališta-boravišta za svakog pojedinog člana zajedničkog domaćinstva ne može biti starija od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 10.
(Dokazi o prihodima iz poreznih evidencija)

(1) Kao dokument kojim se utvrđuju činjenice u pogledu ostvarenih prihoda iz člana 4. stav (1) tačka e) alineje 1), 7) i 8) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje ili potvrda o prihodima koji su uređeni propisima o porezu na dohodak, prihodima po osnovu životnog osiguranja i prihodima od nasljedstva.

(2) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana pribavlja se za sve članove zajedničkog domaćinstva.

(3) Uvjerenje ili potvrdu iz stava (1) ovoga člana izdaje nadležna porezna uprava prema mjestu prebivališta članova zajedničkog domaćinstva.

(4) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana treba sadržavati podatke za period od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 11.
(Dokazi o prihodima po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja)

(1) Kao dokument kojim se utvrđuju činjenice u pogledu ostvarenih prihoda iz člana 4. stav (1) tačka e) alineja 2) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije.

(2) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana pribavlja se za sve članove zajedničkog domaćinstva.

(3) Uvjerenje ili potvrdu iz stava (1) ovoga člana izdaje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

(4) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana treba sadržavati podatke za period od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 12.
(Dokazi o prihodima prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti)

(1) Kao dokument kojim se utvrđuju činjenice u pogledu ostvarenih prihoda iz člana 4. stav (1) tačka e) alineja 3) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

(2) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana pribavlja se za sve članove zajedničkog domaćinstva.

(3) Uvjerenje ili potvrdu iz stava (1) ovoga člana izdaje kantonalno ministarstvo nadležno za boračka pitanja.

(4) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana treba sadržavati podatke za period od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 13.
(Dokazi iz evidencija nadležnog prvostepenog organa)

(1) Kao dokument kojim se utvrđuju činjenice u pogledu ostvarenih prihoda iz člana 4. stav (1) tačka e) alineje 3), 5) i 6) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje ili potvrda o prihodima koji su ostvareni po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti lica s invaliditetom, te prihodima ostvarenim po osnovu obaveznog izdržavanja i naknada za hraniteljstvo, odnosno starateljstvo.

(2) Pored dokaza iz stava (1) ovoga člana, kao dokument kojim se utvrđuju činjenice u pogledu odredbe iz člana 13. stav (1) tačka b) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se uvjerenje ili potvrda o nekorištenju usluge smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana pri čemu se troškovi smještaja djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava.

(3) Uvjerenje ili potvrda iz stava (1) ovoga člana pribavlja se za sve članove zajedničkog domaćinstva, a uvjerenje ili potvrda iz stava (2) ovoga člana samo za dijete za koje se traži priznavanje prava na dječji dodatak.

(4) Dokaze iz st. (1) i (2) ovoga člana izdaje nadležni prvostepeni organ na osnovu izvršenog uvida u svoje službene evidencije.

(5) Uvjerenje ili potvrda iz st. (1) i (2) ovoga člana treba sadržavati podatke za period od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak.

Član 14.
(Dokaz o otvorenom transakcijskom računu)

(1) Kao dokument kojim se dokazuje činjenica o otvorenom transakcijskom računu, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilaže se ugovor s bankom ili potvrda banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa i vlasništvo nad istim.

(2) Ugovor ili potvrda iz stava (1) ovoga člana pribavlja zakonski zastupnik djeteta.

(3) Transakcijski račun mora biti otvoren na ime djeteta.

III. DODATNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 15.
(Pribavljanje dodatne dokumentacije)

Dodatnom dokumentacijom utvrđenom ovim pravilnikom, koja se u pojedinačnim slučajevima obavezno prilaže uz osnovnu dokumentaciju, dokazuje se ispunjavanje posebnih uslova propisanih odredbama Zakona.

Član 16.
(Dokazivanje posebnih uslova)

U specifičnim okolnostima koje zahtijevaju utvrđivanje posebnih činjenica nadležni prvostepeni organ sprovodi postupak provjere ispunjavanja posebnih uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak koji se zasniv na dokazivanju i utvrđivanju sljedećih činjenica specifične naravi i isključivo u pojednim slučajevima: https://www.anwalt-derbeste.de

a) stavljanje djeteta pod starateljstvo;

b) povjeravanje djeteta tokom ili poslije postupka razvoda braka;

c) postojanje težeg ili teškog invaliditeta djeteta;

d) vrijeme nastanka invaliditeta;

e) zakonit boravak stranih državljana na teritoriji Federacije;

f) neostvarivanje prava po istom osnovu za strane državljane i

g) druge okolnosti i činjenice relevantne za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

Član 17.
(Dokaz o stavljanju djeteta pod starateljstvo)

(1) Ukoliko zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi lice koje je postavljeno za staratelja djeteta, tada se, kao dokument kojim se dokazuje ta činjenica, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže rješenje nadležnog prvostepenog organa o stavljanju djeteta pod starateljstvo i imenovanju podnosioca zahtjeva za staratelja.

(2) Rješenje iz stava (1) ovoga člana izdaje nadležni prvostepeni organ na osnovu izvršenog uvida u svoje službene evidencije.

Član 18.
(Dokaz o povjeravanju djeteta)

U slučajevima u kojima je utvrđeno da brak ne postoji, da je poništen ili razveden, kao i u onima u kojima je utvrđeno majčinstvo ili očinstvo, te u drugim slučajevima odvojenog života roditelja, kao dokument kojim se dokazuje činjenica s kojim roditeljem živi malodobno dijete, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže se i sudska odluka kojom je to pitanje uređeno.

Član 19.
(Dokaz o povjeravanju djeteta u postupku posredovanja)

Ukoliko se zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi za vrijeme trajanja postupka posredovanja, tada se, kao dokument kojim se dokazuje činjenica s kojim roditeljem živi malodobno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje nakon punoljetstva do pravomoćnosti odluke o razvodu braka, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže rješenje nadležnog prvostepenog organa kojim je o tom pitanju odlučeno.

Član 20.
(Dokaz o postojanju invaliditeta)

Ukoliko se, u skladu s odredbama iz člana 12. stav (2) Zakona, zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije 18. godine života ili za vrijeme redovnog školovanja od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji, tada se, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika, prilažu sljedeći dokumenti kojima se dokazuje činjenica postojanja propisanog stepena invaliditeta:

a) rješenje o utvrđivanju 100-postotnog invaliditeta i priznavanju prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica I grupe za dijete s teškim invaliditetom ili

b) rješenje o utvrđivanju 100-postotnog invaliditeta i priznavanju prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica II grupe za dijete s težim invaliditetom.

Član 21.
(Dokaz o vremenu nastanka invaliditeta)

(1) Ukoliko se, u skladu s odredbama iz člana 12. stav (2) Zakona, zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije 18. godine života ili za vrijeme redovnog školovanja od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji, tada se, kao dokument kojim se dokazuje vrijeme nastanka invaliditeta, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže i uvjerenje ili potvrda koja sadrži podatak o navedenoj činjenici.

(2) Uvjerenje ili potvrdu iz stava (1) ovoga člana izdaje nadležna zdravstvena institucija na osnovu čijeg je nalaza utvrđeno jedno od prava iz člana 20. ovoga pravilnika.

(3) Ukoliko je, u skladu s odredbama iz člana 12. stav (2) Zakona, u postupku priznavanja prava na dječji dodatak potrebno dokazati i da je invaliditet nastupio za vrijeme trajanja redovnog školovanja, tada se, kao dokument kojim se dokazuje ova činjenica, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže i uvjerenje ili potvrda da je dijete u vrijeme nastanka težeg ili teškog invaliditeta pohađalo redovno školovanje.

(4) Uvjerenje ili potvrdu iz stava (3) ovoga člana izdaje obrazovna institucija kod koje je dijete pohađalo redovno školovanje u vrijeme nastanka težeg ili teškog invaliditeta.

Član 22.
(Dokazi koje pribavljaju strani državljani)

(1) Ukoliko zahtjev za ostvarivanje prava na dječji dodatak podnosi strani državljanin, tada se kao dokument kojim se dokazuje činjenica odobrenog stalnog boravka na teritoriji Federacije, u skladu s članom 9. stav (2) Zakona, uz zahtjev iz člana 5. ovoga pravilnika prilaže dozvola stalnog boravka izdata od strane nadležne institucije za poslove sa strancima.

(2) Uz dozvolu iz stava (1) ovoga člana prilaže se i dokaz da strani državljanin ne ostvaruje prava po istom osnovu prema mjestu njegovog prebivališta, odnosno zemlje porijekla, u skladu s članom 9. stav (3) Zakona.

(3) Dokumentacija iz stava (2) ovoga člana koja je na stranom jeziku ili pismu, dostavlja se prevedena od strane ovlaštenog sudskog prevodioca za referentni strani jezik na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(4) U slučaju da su dokumenti iz stava (2) ovoga člana izdati u zemlji koja je potpisnica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, tada isti moraju biti ovjereni žigom "Apostille".

(5) U slučaju da zemlja u kojoj su izdati dokumenti nije potpisnica Konvencije iz stava (5) ovoga člana, tada je potrebno da se izvrši potpuna legalizacija ovih dokumenata u skladu s pravilima međunarodnog prava.

Član 23.
(Dokazi o drugim okolnostima i činjenicama)

U postupku dokazivanja ispunjenosti osnovnih i posebnih uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak nadležni prvostepeni organ može pribavljati i druge dokaze ili sprovesti dodatne postupke u skladu s odredbama propisa o upravnom postupku s ciljem utvrđivanja činjenica relevantnih za ostvarenje ovoga prava.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 24.
(Obnavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava)

(1) U skladu s odredbom iz člana 15. stav (3) Zakona, zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.

(2) Obnovljeni zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se na obrascu propisanom članom 5. ovoga pravilnika.

(3) S izuzetkom dokaza o rođenju i identitetu djeteta i dokaza o državljanstvu djeteta, uz obnovljeni zahtjev za priznavanje prava obavezno se prilaže i sva ostala osnovna dokumentacija.

(4) U pogledu dodatne dokumentacije, istu je potrebno priložiti samo u slučajevima u kojima je došlo do promjene ranijih okolnosti i činjenica što utvrđuje nadležni prvostepeni organ prilikom sprovođenja postupka priznavanja prava.

Član 25.
(Obaveza pribavljanja dokumentacije)

(1) S izuzetkom zahtjeva za priznavanje prava na dječji dodatak iz člana 5. i ugovora ili potvrde iz člana 14. ovoga pravilnika, svu potrebnu dokumentaciju u postupku priznavanja prava na dječji dodatak po službenoj dužnosti pribavlja nadležni prvostepeni organ u skladu s odredbama propisa o organizaciji organa uprave i propisa o upravnom postupku.

(2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, ukoliko to zbog objektivnih razloga nije moguće ili s ciljem ubrzanja postupka, nadležni prvostepeni organ može od podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak zatražiti pribavljanje pojedinih dokumenata utvrđenih odredbama ovoga pravilnika.

Član 26.
(Vjerodostojnost dokumentacije)

Sva osnovna i dodatna dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje osnovnih i posebnih uslova za ostvarivanje prava na dječji dodatak mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Član 27.
(Kontrola predmeta nadležnog prvostepenog organa)

(1) U skladu s članom 36. stav (1) Zakona, Ministarstvo, između ostaloga, može izvršiti i neposredan uvid u spis predmeta i pribavljenu dokumentaciju, kao i provjeriti ispravnost utvrđenih činjenica na osnovu kojih je nadležni prvostepeni organ priznao pravo na dječji dodatak.

(2) Odabir nadležnih prvostepenih organa, kao i spisa predmeta nad kojima će se sprovesti provjera iz stava (1) ovoga člana vršit će se metodom slučajnog uzroka.

(3) Neposredan uvid iz stava (1) ovoga člana izvršit će se dostavom cjelokupnog spisa predmeta na pisani zahtjev Ministarstva ili dolaskom ovlaštenih predstavnika Ministarstva u prostorije nadležnog prvostepenog organa.

Član 28.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02/3-2424/22
23. augusta 2022. godine


Ministar
Vesko Drljača, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]