BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5648
Službeni glasnik BiH, broj 28/24
Na osnovu člana 17. tačka 22. u vezi sa članom 3. i članom 18. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08, 63/23 i 9/24), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 28. i 29.02.2024. godine, donijelo:


PRAVILNIK O POSTUPKU OCJENJIVANJA RADA NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se postupak i rokovi za provođenje ocjenjivanja rada na osnovu kriterija koje donosi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "Kriterijumi") i rješavanja prigovora na ocjenu rada, postupak i ovlaštenja za provođenje nadzora nad ocjenjivanjem rada i verifikacija ocjena rada.

Član 2.
(Izvori informacija)

(1) Ocjenjivač je dužan preduzeti sve radnje i mjere da se ocjenjivanje rada provede na osnovu blagovremeno pripremljenih izvora informacija za ocjenjivanje rada, koji su predviđeni kriterijima, i ažurnih evidencija pravosudne institucije i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "VSTV BiH", u odgovarajućem padežu).

(2) Nasumični izbor predmeta, potrebnih za sačinjavanje izvještaja o pregledu predmeta kao jednog od izvora informacija za ocjenjivanje, vrši se kroz algoritam koji je sastavni dio aplikacije Pravosudnog informacionog sistema.

Član 3.
(Stalna komisija)

Nadzor nad ocjenjivanjem rada nosilaca pravosudnih funkcija u pravosudnim institucijama vrše Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova i Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava (u daljem tekstu: Stalna komisija) uz podršku Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje u Sekretarijatu VSTV-a BiH (u daljem tekstu: Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje).

Član 4.
(Korespondencija)

Korespondenciju u vezi sa primjenom ovog Pravilnika će obavljati putem svoje službene adrese elektronske pošte: VSTV BiH, ocjenjivač, ocjenjivani nosioci pravosudnih funkcija i drugi učesnici u postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija.

POGLAVLJE II - ROKOVI


Član 5.
(Rok za ocjenjivanje)

(1) Ocjenjivač je dužan završiti postupak ocjenjivanja, uključujući i donošenje odluke o prigovoru ocjenjivanog nosilaca pravosudne funkcije, i u bazu VSTV-a BiH unijeti obrasce sa ocjenama rada i eventualnim prigovorom nosilaca pravosudnih funkcija u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka perioda za koji se vrši ocjenjivanje rada.

(2) Ocjenjivač dostavlja ocjenjivanom nosiocu pravosudne funkcije obrazloženi i potpisani obrazac sa ocjenom rada čim isti bude izrađen, vodeći pri tome računa i o rokovima za izjavljivanje prigovora i odlučivanje po prigovoru.

(3) Stalna komisija može izuzetno, na obrazložen zahtjev ocjenjivača, produžiti rok iz stava (1) ovog člana, ali najviše do 15 (petnaest) dana.

(4) Zahtjev iz stava (3) ovog člana podnosi se Stalnoj komisiji u najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka roka iz stava (1) ovog člana.

(5) Stalna komisija je dužna o zahtjevu iz stava (3) ovog člana odlučiti u roku od 3 (tri) dana od dana zaprimanja zahtjeva i o tome obavijestiti ocjenjivača.

(6) Stalna komisija je dužna obavijestiti VSTV BiH o ocjenjivačima koji propuste da blagovremeno provedu postupak ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija.

Član 6.
(Rok za izjašnjenje o ocjeni rada)

(1) Ocjenjivač dostavlja ocjenjivanom nosiocu pravosudne funkcije obrazloženi i potpisani obrazac sa ocjenom rada odmah čim isti bude izrađen, vodeći pri tome računa i o rokovima za izjavljivanje prigovora i odlučivanje po prigovoru.

(2) U slučaju da je saglasan sa ocjenom rada ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije je dužan da u roku od 3 (tri) dana dostavi ocjenjivaču potpisani obrazac iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE III - PRIGOVOR NA OCJENU RADA


Član 7.
(Prigovor ocjenjivaču)

(1) Ocijenjeni nosilac pravosudne funkcije koji nije saglasan sa ocjenom rada može u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obrasca sa ocjenom rada izjaviti prigovor ocjenjivaču. Prigovor se izjavljuje na posebnom obrascu čiji sadržaj propisuje VSTV BiH.

(2) Prigovor mora sadržavati izričitu izjavu o tome u kojem dijelu i u odnosu na koji element se osporava ocjena odnosno dodijeljeni broj bodova, činjenice na kojima zasniva svoj prigovor i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju, te potpis podnosioca prigovora.

(3) Prigovor je nepotpun ako on ne sadrži izjavu o tome u kojem dijelu i u odnosu na koji element se osporava ocjena odnosno dodijeljeni broj bodova, ili ukoliko prigovor uopšte ne sadrži obrazloženje.

(4) Ocjenjivač će u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja prigovora donijeti obrazloženu odluku kojom će o prigovoru biti odlučeno na jedan od sljedećih načina:

a) odbaciti kao neblagovremen ili nepotpun;

b) odbiti kao neosnovan;

c) uvažiti u cijelosti ili djelimično i eventualno preinačiti osporenu ocjenu rada.

Član 8.
(Prigovor VSTV-u BiH)

(1) Ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije koji nije saglasan sa odlukom ocjenjivača iz člana 7. stav (4) ovog Pravilnika može izjaviti prigovor VSTV-u BiH.

(2) Prigovor iz stava (1) ovog člana ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije izjavljuje VSTV BiH putem ocjenjivača u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja te odluke. Prigovor se izjavljuje na posebnom obrascu čiji sadržaj propisuje VSTV BiH.

(3) Ocjenjivač je dužan da odmah po zaprimanju prigovora iz stava (1) ovog člana u bazi podataka VSTV-a BiH evidentira podnošenje prigovora i da u roku od 3 (tri) dana od dana zaprimanja prigovora isti dostavi VSTV-u BiH. Ocjenjivač dostavlja VSTV-u BiH obrazac za ocjenjivanje rada, prigovor koji je izjavljen ocjenjivaču, odluku ocjenjivača o prigovoru, prigovor VSTV-u BiH i dokaze koji su korišteni u postupku ocjenjivanja.

(4) Prigovor mora sadržavati izričitu izjavu o tome u kojem dijelu i u odnosu na koji element se osporava ocjena odnosno dodijeljeni broj bodova, činjenice na kojima zasniva svoj prigovor i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju, te potpis podnosioca prigovora.

(5) Prigovor je nepotpun ukoliko isti ne sadrži izjavu o tome u kojem dijelu i u odnosu na koji element se osporava ocjena odnosno dodijeljeni broj bodova, ili ukoliko prigovor uopće ne sadrži obrazloženje.

(6) U prigovoru VSTV-u BiH ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije ne može iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze osim ako ne pruži dokaz da ih bez svoje krivice nije mogao iznijeti odnosno predložiti u prigovoru ocjenjivaču. Pozivajući se na nove činjenice ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije dužan je navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba utvrditi.

Član 9.
(Odluka o prigovoru)

(1) VSTV BiH će u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja prigovora donijeti obrazloženu odluku kojom će o prigovoru biti odlučeno na jedan od sljedećih načina:

a) odbaciti kao neblagovremen ili nepotpun;

b) odbiti kao neosnovan;

c) uvažiti u cijelosti ili djelimično i eventualno preinačiti osporenu ocjenu rada.

(2) Odluka-a VSTV BiH po prigovoru je konačna, te ne predstavlja upravni akt i protiv iste se ne može voditi upravni spor.

(3) Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje će u bazu podataka VSTV-a BiH unijeti ocjenu rada iz odluke o prigovoru i skeniranu odluku VSTV-a BiH.

(4) Odluka VSTV-a BiH po prigovoru dostavlja se Odjelu za imenovanje i napredovanje, ocjenjivanom nosiocu pravosudne funkcije i pravosudnoj instituciji u kojoj se ova odluka ulaže u personalni dosije nosilaca pravosudne funkcije.

(5) Ne može odlučivati o prigovoru član VSTV-a BiH koji je učestvovao u postupku ocjenjivanja kao ocjenjivač ili davalac mišljenja o radu ocjenjivanog nosioca pravosudne funkcije, te ako su ocjenjivani nosioci pravosudne funkcije iz iste institucije kao i član VSTV BiH.

(6) Odluka VSTV BiH po prigovoru se ne objavljuje javno.

POGLAVLJE IV - NADZOR NAD OCJENJIVANJEM


Član 10.
(Ocjenjivač)

U postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija ocjenjivač je, pored ovlaštenja i obaveza koje su predviđene ostalim odredbama pravilnika i kriterija, dužan i da:

a) postupa po uputstvima VSTV-a BiH u vezi sa provođenjem postupka ocjenjivanja;

b) osigura da se ocjene i skenirani obrasci unesu u bazu VSTV-a BiH u roku iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika;

c) dostavi VSTV-u BiH izvještaj o okončanom postupku ocjenjivanja na propisanom obrascu u roku iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika. https://advokat-prnjavorac.com

Član 11.
(Stalna komisija)

(1) Stalna komisija je, pored ovlaštenja i obaveza koje su predviđene ostalim odredbama pravilnika i kriterijima, nadležna i da obavlja i sljedeće poslove:

a) razmatra informacije koje u toku perioda ocjenjivanja priprema Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje;

b) daje informacije, pojašnjenja i tumačenja po upitima nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa primjenom ovog pravilnika i kriterija;

c) predlaže VSTV-u BiH donošenje obavezujućih uputstava i tumačenja koja se odnose na primjenu kriterija;

d) na prijedlog izvjestioca utvrđuje nacrt odluke VSTV-a BiH po prigovoru na ocjenu rada, isti obrazlaže na sjednici VSTV-a BiH i potvrđuje ispravnost pismenog otpravka odluke;

e) priprema izvještaj za VSTV BiH o provedenom postupku ocjenjivanja rada u pravosudnim institucijama za period za koji je obavljeno ocjenjivanje sa analizom postignutog stepena ujednačenosti u postupanju ocjenjivača u pogledu provođenja ocjenjivanja rada u pravosudnim institucijama, kao i uočenih nedostataka prilikom ocjenjivanja sa preporukama za njihovo otklanjanje.

(2) Stalna komisija za potrebe provođenja nadležnosti iz stava (1) ovog člana održava sastanke tokom procesa ocjenjivanja najmanje 2 puta mjesečno. Izuzetno Stalna komisija može odlučivati i izvan sastanaka na način da se njeni članovi o pitanjima iz nadležnosti Stalne komisije koje zahtjevaju hitno odlučivanje izjašnjavaju putem elektronske pošte.

Član 12.
(VSTV BiH)

U okviru provođenja nadzora nad postupkom ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija, VSTV BiH je, pored ovlaštenja i obaveza koje su predviđene ostalim odredbama ovog pravilnika, kriterija i uputstava nadležan da obavlja i sljedeće poslove:

a) donosi obavezujuća uputstva i tumačenja koja se odnose na primjenu kriterija i ovog pravilnika;

b) razmatra i usvaja izvještaj Stalne komisije o provedenom postupku ocjenjivanja rada;

c) preduzima mjere u cilju otklanjanja nedostataka i postizanja ujednačene primjene odredaba ovog pravilnika i kriterija i uputstava od strane pravosudnih institucija.

Član 13.
(Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje)

U postupku provođenja nadzora nad postupkom ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija, Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje VSTV-a BiH je dužan da:

a) pregleda obrasce za ocjenjivanje rada sa stanovišta primjene kriterija, ovog pravilnika i uputstava u pogledu pravilnosti obračuna statističkih podataka, dodijeljenih bodova i utvrđivanja ocjene rada, te od ocjenjivača traži ispravku uočenih nepravilnosti;

b) provjerava u bazi podataka VSTV-a BiH da li je za svakog ocijenjenog nosioca pravosudne funkcije unijet obazac za ocjenjivanje u bazu podataka VSTV-a BiH i da li je u elektronski obrazac pravilno unijet podatak o godišnjoj ocjeni rada, te da od ocjenjivača traži ispravku uočene nepravilnosti;

c) obavijesti Stalnu komisiju u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja izvještaja o ocjenjivanju o mogućim uočenim nedoslijednostima i kontradiktornostima u postupku ocjenjivanja i po zaključku Stalne komisije traži od ocjenjivača dodatno objašnjenje elemenata ocjene;

d) priprema za sastanke Stalne komisije iz člana 11. stav (2) ovog pravilnika informacije u vezi sa primjenom kriterija, ovog pravilnika i uputstava;

e) pruža podršku izvjestiocu u pripremi nacrta odluke Stalne komisije o prigovoru na godišnju ocjenu rada;

f) priprema nacrt izvještaja iz člana 11. stav (1) tačka e) ovog pravilnika;

g) verifikuje ocjene rada u bazi podataka VSTV-a BiH u skladu sa članom 14. ovog Pravilnika.

Član 14.
(Verifikacija)

(1) Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje u bazi VSTV-a BiH vrši verifikaciju godišnje ocjene rada nakon okončanog pregleda izvještaja o ocjenjivanju rada nosilaca pravosudne funkcije iz člana 13. tačke a), b, i c) ovog pravilnika.

(2) Godišnja ocjena rada smatra se konačnom nakon završenog postupka verifikacije u smislu stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 15.
(Prestanak važenja)

(1) Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj 06-02-3-3488/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika broj: 06-08-1-3284/2018 od 23.10.2018. godine će se staviti van snage nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2023. godinu.

(2) Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca broj 06-02-3-3489/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca broj: 06-09-1-3283/2018 od 23.10.2018. godine) će se staviti van snage nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2023. godinu.

Član 16.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2023. godinu.

Broj 06-02-2-1603-1/2024
29. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjednik VSTV BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]