BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5399
Službene novine Federacije BiH, broj 16/22
Na osnovu člana 132. Zakona o inspekcijama F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14) i člana 31. Zakona o prekršajima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14), direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove donosi


PRAVILNIK O POSTUPKU ČUVANJA, SMJEŠTAJA, NAČINU PRODAJE ILI UNIŠTAVANJA PRIVREMENO ODUZETIH PREDMETA PREKRŠAJA U INSPEKCIJSKOM NADZORU


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuju se postupci čuvanja, smještaja, načini prodaje, uništavanja ili doniranja privremeno oduzetih predmeta prekršaja odnosno roba, proizvoda, prirodnih sirovina, materijala (u daljem tekstu: roba), uključujući i vozila, koji su privremeno oduzeti od pravnih ili fizičkih osoba od strane federalnih inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: inspektora), u skladu sa Zakonom.

Član 2.
(Izuzeće od primjene)

(1) Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

- oružje, municiju, eksplozivne stvari, radioaktivne materije, lijekove, opojne droge, otrove i potencijalno otrovne supstance,

- predmete numizmatičke, arheološke i etnološke vrijednosti i

- plemenite metale i druge dragocjenosti.

(2) U slučajevima kada inspektor utvrdi razloge za privremeno oduzimanje robe iz stava 1. ovog člana, obavezan je bez odlaganja obavijestiti i ustupiti robu nadležnoj inspekciji, odnosno drugom nadležnom organu u čijoj je nadležnosti postupanje sa tom robom.

II - POSTUPAK ODUZIMANJA ROBE


Član 3.
(Postupak privremenog oduzimanja robe)

(1) Okolnosti privremenog oduzimanja robe inspektor unosi u zapisnik o inspekcijskom nadzoru, a osobi od koje je oduzeta roba izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju robe.

(2) U potvrdi iz prethodnog stava se navodi: naziv predmeta, vrsta, količina, jedinica mjere, deklarirana ili procijenjena vrijednost, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, osoba od koje je roba oduzeta te vlasnika robe.

(3) Potvrda se sačinjava u četiri primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje subjektu nadzora, drugi skladištaru, a dva primjerka inspektor zadržava za svoje potrebe.

(4) Ako je roba podložna brzom kvarenju i ako nisu oduzeti prekršajnim nalogom, inspektor je dužan podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili obavijestiti nadležno tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenom krivičnom djelu u roku od 48 sati od oduzimanja predmeta ili robe.

(5) Inspektor može odrediti vještaka ili procjenitelja da izvrši procjenu vrijednosti privremeno oduzete robe.

Član 4.
(Oduzimanje, uništavanje i stavljanje robe van prometa kojom je zabranjen promet)

(1) Inspektor može oduzeti robu od subjekta nadzora i uništiti je ako je istom zabranjen promet sukladno posebnim propisima.

(2) Inspektor donosi rješenje i dostavlja subjektu nadzora protiv kojeg je dozvoljena žalba, koja ne odgađa izvršenje rješenja, kao i pravnoj osobi koja će izvršiti uništenje robe.

(3) Troškove uništenja snosi subjekt nadzora od kojeg je roba oduzeta, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(4) Na isti način inspektor postupa i kada subjekt nadzora ne postupi po naredbi inspektora, odnosno kada se nakon izvršene analize utvrdi da roba nije dozvoljena za upotrebu.

III - NAČIN I POSTUPAK ČUVANJA PRIVREMENO ODUZETE ROBE


Član 5.
(Čuvanje privremeno oduzete robe)

(1) Ako nije riječ o robi iz člana 4. ovog Pravilnika, privremeno oduzeta roba se ostavlja i čuva u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Uprava), Federalne direkcije za robne rezerve ili drugog subjekta nadležnog za smještaj i čuvanje, koji je i odgovoran za njeno čuvanje, o čemu odlučuje inspektor posebnim rješenjem.

(2) Subjekt iz stava (1) odgovoran je za čuvanje robe u skladu sa pozitivnim propisima, te je ustupiti nakon pravosnažnosti odluke kojom je okončan postupak, odnosno prema nalogu postupajućeg inspektora.

(3) Iznimno, inspektor vlasniku robe može naložiti da istu uskladišti u svom skladišnom prostoru, u kojem je roba zatečena i privremeno oduzeta.

(4) Troškove smještaja i čuvanja snosi subjekt nadzora, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Postupajući inspektor će zaključkom odlučiti o troškovima, a prema općim propisima o troškovima u upravnom postupku.

(5) Privremeno oduzeti novac predaje se u sudski depozit, kao i stvari većih vrijednosti, ako su prikladne za takav način čuvanja.

(6) Smještaj i čuvanje privremeno oduzete robe traje do pravosnažnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga, kojim je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe.

Član 6.
(Obaveze subjekta nadzora od kojeg je privremeno oduzeta roba)

(1) Subjekt nadzora kojem je inspektor privremeno oduzeo robu zatečenu u prijevozu, obavezan je istu transportirati do mjesta skladištenja.

(2) Prijevoz robe do mjesta skladištenja vlasnik robe dužan je izvršiti prijevoznim sredstvom koje ispunjava uvjete u skladu sa važećim propisima za transport iste.

(3) Ako vlasnik robe ne osigura vozilo koje ispunjava uvjete u skladu sa stavom 2. ovog člana, odgovoran je za nastalu štetu na robi.

(4) Vlasnik robe obavezan je inspektoru u roku od 24 sata dostaviti na uvid pismeni dokaz o preuzimanju robe u skladište dugog skladištara, ukoliko inspektor nije bio prosutan primopredaji robe.

IV - NAČIN I POSTUPAK RASPOLAGANJA PRIVREMENO ODUZETOM ROBOM


Član 7.
(Raspolaganje oduzetom robom)

(1) Nakon pravosnažnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga kojim je izrečena mjera oduzimanja robe inspektor će rješenjem odlučiti o njenom daljnjem raspolaganju.

(2) Oduzeta roba može da bude:

- poklonjena (donirana),

- vraćena,

- prodata,

- uništena.

Član 8.
(Doniranje oduzete robe u humanitarne svrhe)

(1) Inspektor može rješenjem odlučiti da se oduzeta roba donira u humanitarne svrhe, putem Centara za socijalni rad, ukoliko se ne radi o visokotarifnoj robi i ako je roba od interesa za humanitarne potrebe.

(2) Ustupanje robe Centru za socijalni rad će izvršiti komisija koju imenuje direktor Uprave.

(3) O ustupljenoj robi se sačinjava zapisnik koji potpisuju članovi Komisije i predstavnik Centra za socijalni rad.

(4) Primjerak zapisnika dostavlja se postupajućem inspektoru.

Član 9.
(Vraćanje privremeno oduzete robe po okončanju sudskog postupka)

(1) Kada je pravosnažnim rješenjem suda naloženo vraćanje privremeno oduzete robe, inspektor dostavlja pismenu obavijest vlasniku robe i skladištaru da je sudski postupak okončan i da se roba vrati vlasniku.

(2) Vlasnik robe je dužan u roku od tri dana od prijema obavijesti javiti se skladištaru radi preuzimanja privremeno oduzete robe.

(3) Skladištar ne snosi odgovornost za nastalu štetu ukoliko subjekt nadzora ne izvrši preuzimanje robe u ostavljenom roku.

V - NAČIN I POSTUPAK PRODAJE PRIVREMENO ODUZETE ROBE


Član 10.
(Prodaja privremeno oduzete robe koja je podložna brzom kvarenju)

(1) Prodaja privremeno oduzete robe, podložne brzom kvarenju ili one čije bi čuvanje prouzrokovalo nesrazmjerne troškove vrši se neposrednom pogodbom, ako nije posebnim propisima drugačije uređeno.

(2) Subjekt nadzora čija je roba oduzeta snosi troškove prodaje.

(3) Novac ostvaren prodajom uplaćuje se na depozitni račun nadležnog suda ili prijelazni račun budžeta po propisu prema kojem je inspektor privremeno oduzeo robu do pravosnažnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga kojim je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe.

Član 11.
(Prodaja robe putem javnog nadmetanja)

(1) Privremeno oduzeta roba koja nije podložna brzom kvarenju i čiji promet nije zabranjen, može se izložiti prodaji nakon pravosnažnosti sudske odluke ili konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga, kojim je izrečena mjera oduzimanja robe.

(2) O prodaji inspektor donosi rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba.

(3) Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, tj. objavljivanjem javnog oglasa o prodaji, ako troškovi ne uzrokuju veće troškove od vrijednosti oduzete robe i ako nije posebnim propisom dugačije određeno.

(4) Troškove prodaje snosi subjekt nadzora od kojeg je oduzeta roba.

(5) Novac od prodaje robe i privremeno oduzeti novac koji je na čuvanje u sudskom depozitu, uplaćuje se u budžet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

(6) O prodaji privremeno oduzete robe i novcu ostvarenim prodajom robe putem javnog nadmetanja, inspektor sastavlja zapisnik u koji se unose podaci o kupcima, naplati za prodatu robu i uplati novca.

Član 12.
(Postupak prodaje putem javnog nadmetanja)

(1) Postupak prodaje oduzete robe putem javnog nadmetanja pokreće se putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje 2 (dva) dnevna lista u Federaciji BiH, a sadrži:

- naziv i adresu Uprave,

- vrstu, količinu i cijenu robe,

- mjesto i vrijeme za razgledanje robe prije početka javnog nadmetanja,

- dan, sat i mjesto održavanja javne prodaje,

- visinu i način polaganja jemstva za učestvovanje u javnom nadmetanju, sa upozorenjem da učesnik u javnom nadmetanju koji odustane od plaćanja i preuzimanja robe gubi pravo na povrat jemstva,

- ostali uvjeti javnog nadmetanja.

(2) Jemstvo (depozit) iz stava 1. iznosi 20% vrijednosti objavljene početne cijene robe i uplaćuje se neposredno prije otpočinjanja nadmetanja. Iznos jemstva ne može biti manji od 50 KM.

(3) Oglašavanje javnog nadmetanja objavljuje se najmanje sedam dana prije početka javnog nadmetanja.

(4) Postupak javne prodaje oduzete robe, po prethodno definiranom metodu, priprema i provodi komisiji za javnu prodaju (u daljem tekstu: Komisija), koju formira direktor Uprave.

(5) Komisija ima predsjednika i dva člana, a imenuje se iz reda zaposlenika Uprave. Inspektor koji je izvršio pljenidbu robe koja je predmet javnog nadmetanja ne može biti član Komisije.

(6) Komisija donosi poslovnik o svom radu.

(7) Komisija je dužna sačiniti zapisnik o postupku javne prodaje robe.

Član 13.
(Ograničenja prodaje)

(1) Oduzeta roba izložit će se prvom javnom nadmetanju, sa početnim cijenama utvrđenim u zapisniku o pljenidbi ili pravosnažnim rješenjem kojim je određeno njeno privremeno oduzimanje.

(2) Javno nadmetanje će se održati ukoliko u nadmetanju učestvuju najmanje dvije osobe (pravna ili fizička), nakon što Komisiji prilože dokaz o uplaćenom jemstvu.

(3) Robu izloženu javnom nadmetanju ne mogu kupovati zaposlenici Uprave i njihovi bliži srodnici.

(4) Ako se na prvom javnom nadmetanju ne postigne utvrđena početna cijena, oduzeta roba će se prodati po najviše ponuđenoj cijeni, s tim da ta cijena ne može biti manja od polovine početne cijene po jedinici mjere ili ukupnoj cijeni, ako se prodaje sva roba u cjelini.

(5) Ako se na prvom javnom nadmetanju ne postigne cijena iz prethodnog stava ili u nadmetanju ne učestvuju najmanje dvije osobe Komisija može ponovno zakazati javno nadmetanje, s tim da tada ponuđena cijena može biti i manja od polovine početne cijene.

Član 14.
(Obaveza kupca oduzete robe)

Kupac oduzete robe je dužan da izvrši bezgotovinsku uplatu u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja na odgovarajući račun Budžeta Federacije BiH.

Član 15.
(Pravo na prigovor na javnu prodaju)

(1) Učesnici javne prodaje, koji imaju primjedbe na rad Komisije, mogu uložiti prigovor u roku od tri dana od dana kada održavanja javne prodaje. https://www.anwalt-derbeste.de

(2) Prigovor se podnosi direktoru Uprave.

(3) Rješenje o prigovoru se donosi u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

(4) Rješenje direktora je konačno.

VI - UNIŠTENJE PRIVREMENO ODUZETE ROBE


Član 16.
(Uništenje oduzete robe)

(1) Kada je pravosnažnim rješenjem suda izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta, inspektor rješenjem određuje uništenje oduzete robe, u slučajevima:

- kada je robi zabranjen promet,

- kada je robi istekao rok upotrebe,

- kada je roba iz drugih razloga izgubila prometnu ili upotrebnu vrijednost,

- kada se roba ne može prodati ili pokloniti.

(2) Rješenjem postupajući inspektor dužan je odrediti način na koji će se izvršiti uništenje oduzete robe.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana ne može se izjaviti žalba.

Član 17.
(Rješenje o uništenju oduzete robe)

(1) O načinu uništenja robe inspektor će donijeti rješenje.

(2) Rješenjem o uništenju inspektor će naložiti: dan i vrijeme uništenja, vlasnika robe obavezati da pribavi od nadležnog općinskog organa uvjete o načinu i mjestu neškodljivog uklanjanja i uništenja robe, osigura usluge preduzeća ili društva za komunalne usluge koje će izvršiti prevoz i uništenja robe i prisustvovanje uništenju osobe nadležnog općinskog organa uprave, koje je izdalo odobrenje o uništenju.

(3) Vlasnik robe je obavezan obavijestiti inspektora da su osigurani uvjeti iz stava 2. ovog člana, najmanje dva dana prije rješenjem utvrđenog datuma uništenja robe.

Član 18.
(Zapisnik o uništenoj robi)

(1) Inspektor sačinjava zapisnik o uništenoj robi, koji potpisuju osobe prisutne tokom uništenja.
To su:

- postupajući inspektor,

- službena osoba nadležnog Ministarstva unutarnjih poslova,

- vlasnik robe,

- predstavnik preduzeća ili društva koje vrši uništenje,

- osoba ispred nadležnog općinskog organa koja je odobrila neškodljivo uklanjanje i uništenje robe.

(2) Tokom uništenja oduzete robe, može se obaviti fotografiranje, te nastale slike ostaju u spisu predmeta.

Član 19.
(Uništavanje brzo kvarljive oduzete robe)

Pod istim uvjetima izvršiće se uništenje robe koja se treba uništiti prije pravosnažnosti sudske odluke i to u slučajevima kada se radi o brzo kvarljivoj robi ili onoj čije čuvanje iziskuje nesrazmjerno velike troškove čuvanja i skladištenja u odnosu na njenu vrijednost.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/08).

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1-06264/2021
23. februara/veljače 2022. godine


Direktor
Anis Ajdinović, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]