BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4646
Službene novine Federacije BiH, broj 30/21

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 10. stav (3) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), Premijer Federacije Bosne i Hercegovine po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/20), donosi


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja, koju mogu ostvariti demobilizirani branioci.

(2) Pod demobiliziranim braniocem smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane snage), koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. godine do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), kao i lice koje je maloljetno stupilo u Oružane snage u navedenom periodu.

Član 2.
(Finansijska sredstva)

(1) Finansijska sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica obezbjedit će se u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Ukoliko su budžetska sredstva neophodna za isplatu novčanih pomoći za liječenje po osnovu svih zahtjeva podnesenih za ostvarivanje ovog prava u tekućoj godini nedovoljna, navedeni zahtjevi koji ispunjavaju uslove po ovom pravilniku će se isplatiti iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu.

II. KORISNICI PRAVA


Član 3.
(Korisnici prava)

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja u smislu ovog pravilnika ostvaruje isključivo demobilizirani branilac (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) i to za vlastito liječenje ili liječenje članova uže porodice.

(2) Članovima uže porodice podnosioca zahtjeva u smislu ovog pravilnika smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva do navršene 25. godine života.

(3) Izuzetno, za dijete starije od 25 godina koje je odlukom nadležnog organa proglašeno nesposobnim za privređivanje, podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegovog liječenja neovisno od godina života djeteta i činjenice da li dijete živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva.

(4) Pod djetetom podnosioca zahtjeva u smislu ovog pravilnika smatra se dijete rođeno u braku ili van braka, usvojenik ili pastorak podnosioca zahtjeva.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja podnosilac zahtjeva podnosi za sebe lično ili za užeg člana porodice iz stava (2), (3) i (4) ovog člana.

(6) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja po ovom pravilniku može se ostvariti samo jedanput i to po jednom osnovu u toku kalendarske godine.

III. NAMJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 4.
(Namjena sredstava)

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti za plaćanje troškova liječenja:

a) u Bosni i Hercegovini,

b) u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Opći uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja, podnosilac zahtjeva može ostvariti ukoliko ispunjava sljedeće opće uslove:

a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno mjesto boravišta u statusu povratnika u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;

b) dokaže status demobiliziranog branioca u smislu člana 1. ovog pravilnika;

c) priloži valjanu medicinsku dokumentaciju za odobravanje jednokratne novčane pomoći, ne stariju od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva i da se radi o oboljenju iz Liste oboljenja koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio;

d) da to pravo nije već ostvario kod Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Ministarstvo) po istom ili drugom osnovu u tekućoj godini;

e) nije ostvario pravo na pomoć za plaćanje troškova liječenja po istom osnovu prema drugim propisima.

Član 6.
(Posebni uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječanja u inostranstvu, u iznosu predviđenom stavom (2) člana 8. ovog pravilnika, podnosilac zahtjeva može ostvariti pod uslovom da pored općih uslova iz člana 5. ovog pravilnika ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) da se oboljenje ne može liječiti u Federaciji, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiH, br. 93/13 i 102/15)

b) da je pribavljen prijedlog univerzitetsko-kliničke bolnice (kliničke zdravstvene ustanove) koja se bavi liječenjem oboljenja za koje se traži odlazak na liječenje u inostranstvo, sa mišljenjem liječničkog konzilija izdatog saglasno Pravilniku o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/13)

c) da dostavi predračun troškova budućeg liječenja u inostranstvu sa specifikacijom troškova liječenja odnosno, za otpočeto ili završeno liječenje u inostranstvu, dokaze o nastalim troškovima.

Član 7.
(Lista oboljenja za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za liječenje demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica)

Finansijska sredstva iz člana 2. ovog pravilnika, mogu se odobriti za pomoć u liječenju oboljenja utvrđenih Listom oboljenja za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za liječenje demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (u daljem tekstu: Lista oboljenja), koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 8.
(Visina jednokratne novčane pomoći za liječenje)

(1) Za pomoć u liječenju oboljenja utvrđenih Listom oboljenja, u Bosni i Hercegovini, kao i za liječenja u inostranstvu za koja u postupku nije dokazano da ispunjavaju uslove iz člana 6. ovog pravilnika, priznaje se jednokratna novčana pomoć u visini od 50% prosječne netto plaće isplaćene u Federaciji u prethodnoj godini, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Za pomoć u liječenju teških oboljenja u inostranstvu, pod uslovom da su pored općih ispunjeni i posebni uslovi iz člana 6. ovog pravilnika, priznaje se jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova liječenja u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka).

(3) U teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, kao i u slučajevima specifičnim u odnosu na porodične i druge životne prilike podnosioca zahtjeva, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalni ministar) može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu ili saveza boračkih populacija, svojom odlukom donesenom za svaki pojedinačni slučaj, odobriti veći iznos novčane pomoći za plaćanje troškova liječenja od iznosa predviđenog stavom (1) ovog člana pravilnika, i to najviše do 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), na osnovu koje će ovo Ministarstvo donijeti posebno rješenje o priznavanju prava u odobrenom iznosu novčane pomoći.

(4) U izuzetno teškim slučajevima vezanim za situacije iz stava (3) ovog člana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog federalnog ministra može dati prethodnu saglasnost za odobravanje većeg iznosa novčane pomoći za liječenje u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu od iznosa utvrđenih u st. (1), (2) i (3) ovog člana pravilnika, a nakon čega se donosi posebno rješenje o priznavanju prava u odobrenom iznosu novčane pomoći.

IV. POSTUPAK RAZMATRANJA ZAHTJEVA I ODLUČIVANJE


Član 9.
(Podnošenje zahtjeva i potrebna dokumentacija)

(1) Odobravanje finansijskih sredstava iz člana 2. ovog pravilnika vrši se na osnovu pismenog zahtjeva na Obrascu koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Donošenje rješenja o utvrđivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja u tekućoj godini iz stava (1) člana 8. ovog pravilnika vršiti će se nakon objavljivanja prosječne isplaćene netto plaće u Federaciji u prethodnoj godini od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Član 10.
(Imenovanje vanjskog saradnika)

Federalni ministar može imenovati ljekara kao vanjskog saradnika koji za potrebe Ministarstva, daje stručno mišljenje u pogledu utvrđivanja vrste oboljenja prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji, u svrhu donošenja odgovarajućeg rješenja, u ad hoc slučajevima ili generalno.

Član 11.
(Postupak ostvarivanja prava)

(1) Zahtjeve za jednokratne novčane pomoći za liječenje razmatra i obrađuje Ministarstvo, provodi dalji upravni postupak i donosi odgovarajući upravni akt.

(2) U slučajevima kada je zahtjev za liječenje nepotpun, Ministarstvo donosi zaključka o dopuni zahtjeva koji se dostalja stranci, te po isteku određenog roka i kompletiranju zahtjeva, sačinjava evaulaciju zahtjeva i isti proslijeđuje voditelju postupka radi daljeg postupanja u smislu stava (1) ovog člana.

(3) Ukoliko stranka ni u ostavljenom roku ne upotpuni zahtjev prema dostavljenom zaključku iz prethodnog stava (2) ovog člana, vrši se evaulacija zahtjeva koji se dostavlja voditelju postupka radi odbijanja zahtjeva, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

(4) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa ovim pravilnikom, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

(5) U situacijama iz člana 8. st. (3) i (4) donosi se rješenje o priznavanju prava po dostavljanju odluke federalnog ministra, odnosno Vlade, o odobravanju većeg iznosa novčane pomoći za liječenje.

(6) U postupku donošenja rješenja, voditelj postupka je dužan izvršiti uvid i provjeru u sistemu neoporezivih nadoknada, kako bi se isključila mogućnost da je podnosilac zahtjeva već ostvario pravo na pomoć za plaćanje troškova liječenja na drugim nivoima vlasti (općinski i kantonalni nivo) u tekućoj godini, te na osnovu priloženih dokaza utvrditi da nije ostvario naknadu za pomoć u liječenju u tekućoj godini po istom osnovu kod svog poslodavca.

(7) Rješenje o odobravanju jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova liječenja se donosi u 3 (tri) primjerka, pri čemu se po jedan primjerak dostavlja podnosiocu zahtjeva, a 2 (dva) primjerka ostaju za potrebe Ministarstva.

V. NAČIN ISPLATE FINANSIJSKIH SREDSTAVA


Član 12.
(Način isplate finansijskih sredstava i izvještaj o utrošku sredstava)

Realizaciju odobrenih finansijskih sredstava iz ovog pravilnika vrši Ministarstvo putem organizacionih jedinica, a isplata se vrši putem Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 13.
(Primjena odredbi drugog zakona)

U postupku za ostvarivanje prava temeljem ovog pravilnika primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/09).

Član 14.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/20).

Član 15.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-545/21
31. marta 2021. godine
Sarajevo


Po ovlaštenju Vlade FBiH
Premijer
Fadil Novalić, s. r.LISTA OBOLJENJA
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA LIJEČENJE DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE


I. Tumori:

- maligni tumori
- benigni tumori koji lokalizacijom ili prirodom mogu ugroziti život ili smanjiti
funkciju organa ili sistem
Napomena: Za oboljenje malignog tumora podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od 5 (pet) godina nakon uspostavljene dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


II. Neuromišićna oboljenja:

- progresivna neuromišićna oboljenja
- mišićna distrofija
- multipla skleroza
- miastenija gravis
- neuropatije
- miopatije
- epilepsija (nekontrolisana ili rezistentna na terapiju)
- nezarazni encefalitisi i enecefalomijelitisi
- cerebralna paraliza


III. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva:

- protruzija intervertebralnog diskusa sa komplikacijama (težim funkcionalnim oštećenjem nerva, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan medicinski tretman
- seropozitivni reumatoidni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica.
- ankilozirajući spondilitis
- direktna infekcija zglobova, kod infektivnih ili parazitarnih oboljenja
- upalne bolesti zglobova
- degenerativna bolest perifernih zglobova, deformacije kralježnice, zakrivljenost srednjeg dijela, deformacije zakrivljenost donjeg dijela, bočna zakrivljenost kralježnice, degenerativne promjene kičme, pod uslovom das u operativno tretirani
- upala kosti sa razaranjem, uzrokovan bakterijama, gljivicama i mikobakterijama
- degenerativne bolesti kostiju i zglobova
- bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje lokomotornog aparata i trajno ga onemogućavaju u normalnom obavljanju svakodnevnih aktivnosti


IV. Respiratorne bolesti:

- bolesti pluća praćene trajnim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima vitalnih plućnih parametara: FVC, FEV-1, FEV 1/FVC ispod 40%)
- hronična opstruktivna bolest (HOPB)
- emfizem pluća
- astma bronhijalna
- sarkoidoza
- bronhijektazije
- apsces pluća i medijastinuma
- piotoraks
- pneumotoraks
- sindrom respiratornog distresa (RDS)
- druge plućne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


V. Specifična stanja koja zahtjevaju skupi i doživotni tretman:

- transplantacije organa
- transplantacije koštane srži
- stanja nakon operativnih stanja na srcu, mozgu i plućima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, oporavak i intenzivni medikamentozni tretman
Napomena: Za oboljenje transplatacija koštane srži jednokratna pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana izvršene transplatacije prema medicinskoj dokumentaciji, osim ako se radi o potrebi ponovne transplatacije kada se jednokratna pomoć za liječenje može odobriti i unaprijed.


VI. Bolesti kardiocirkulatornog sistema:

- infarkt miokarda
- intracerebralna krvarenja
- subarahnoidalna krvarenja
- plućna embolija
- hipertenzivna oboljenja (sa popuštanjem srčanog mišića)
- hipertenzija (sa renalnom insuficijencijom)
- operativni zahvati na srcu (ugradnja stentova, bajpasa, pejsmejkera i dr.)
- aortalna rascjepljenja-Aneurizma aorte, Disectio aorte
- reumatska groznica koja obuhvata srce
- Wegenerova granulomatoza (zapaljenje krvnih žila)
- kongenitalne malformacije srca
Napomena: Za oboljenje infarkt miokarda podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od godinu dana nakon bolničkog liječenja, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


VII. Psihička oboljenja:

- bolesti zbog čije prirode i stanja oboljeli može ugroziti svoj i/ili život drugih lica, oštetiti materijalna dobra, a koje zahtijevaju stalni medikamentozni tretman i kontinuirano praćenje od strane nadležnog psihijatra
- posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
- akutna psihoza
- hronična psihoza
- primarna demencija kod Alzheimerove bolesti
- demencija kod Parkinsonove bolesti
- nespecifična demencija
- mentalna retardacija
- autizam
- Down syndrom


VIII. Sistemske bolesti:

- sistemski lupus
- poliarteritis nodosa
- difuzna sistemska slerodermija
- Sjogrenov sindrom
- Cronova bolest
- ulcerozni colitis
- psoriasis


IX. Endokrine i metaboličke bolesti:

- šećerna bolest sa jako izraženim komplikcijama (insulinski tretirana, sljepoća, gangrene, bubrežna insuficijencija)
- hronični endokrini poremećaji ukoliko su operativno tretirani


X. Bolesti krvi, krvotvornog sistema i imunološkog sistema:

- stečena aplazija crvenih krvnuh zrnaca,
- mijeloproliferativna oboljenja koštane srži-Myelofibrosis


XI. Bolesti gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta:

- hronični pancreatitis-ponavljajuća upala gušterače
- trajna oštećenja jetre koje zahtjevaju dugotrajno liječenje-Hepatitis chr. persistens
- ciroza jetre sa trajnim oštečenjem-Cirosis hepatis


XII. Bolesti oka i vidnog živca:

- -upala vidnog živca, optički neuritis, gubitak vida
- druge očne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIII. Bolesti urogenitalnog trakta:

- nefrotski sindrom bilo koje etiologije
- upale bubrega praćene bubrežnom insuficijencijom
- hronična bubrežna insuficijencija koja zahtjeva trajnu dijalizu
- i druge bolest urogenitalnog trakta koje su iziskivale operativno i bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIV. Povrede, opekotine i rane:

- povrede (teške tjelesne povrede koje ozbiljno oštećuju zdravlje i uzrok su ozbiljnih oštećenja organa, osjetila i organskih sistema, amputatio, fracture, ozljede srca i organa, crush povrede vrata), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne od dana zadobivanja povrede
- opekotine (srednje teško opečeni - površine opekotine do 40% ili duboke opekotine nefunkcionalnih dijelova tijela do 10% površine, teško opečeni-površina opekotine prelazi preko 40% površine tijela ili duboke opekotine funkcionalnih dijelova tijela bez obzira na njihovu površine, smrtonosne opekotine-one koje zahvataju površinu tijela veću od 50%), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan zadobivanja opekotine
- rane (ranjavanja koja su prouzrokovala trajne posljedice po normalan život), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan ranjavanja


XV. Operativni zahvati

- Za ozbiljnije operativne zahvate, koji iziskuju bolnički postoperativni tretman, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na operativni zahvat.
- Izuzetno, kod težih i složenijih operacija na srcu, mozgu, plućima i amputacije udova, koje iziskuju stalni ljekarski nadzor i liječenje, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja kontinuirano jedanput u toku kalendarske godine.
(Prezime,ime oca, ime)


(Broj LK)


(Adresa podnosioca prijave i kontakt tel)Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
Hamdije Čemerlića br.2, sprat VIII (bivša zgrada Energoinvesta)
PREDMET: Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja
DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVE PORODICE
Ovim zahtjevom tražim od naslova priznavanje prava na pomoć za plaćanje troškova liječenja
(navesti na koga se odnosi zahtjev – za bolest demobiliziranog branioca (LIČNO) ili za člana uže porodice - navesti srodstvo)
Vrsta oboljenja za koje se podnosi zahtjev: (PODVUĆI)


I. Tumori:

- maligni tumori
- benigni tumori koji lokalizacijom ili prirodom mogu ugroziti život ili smanjiti funkciju organa ili sistem
Napomena: Za oboljenje malignog tumora podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od 5 (pet) godina nakon uspostavljene dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


II. Neuromišićna oboljenja:

- progresivna neuromišićna oboljenja
- mišićna distrofija
- multipla skleroza
- miastenija gravis
- neuropatije
- miopatije
- epilepsija (nekontrolisana ili rezistentna na terapiju)
- nezarazni encefalitisi i enecefalomijelitisi
- cerebralna paraliza


III. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva:

- protruzija intervertebralnog diskusa sa komplikacijama (težim funkcionalnim oštećenjem nerva, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan medicinski tretman
- seropozitivni reumatoidni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica.
- ankilozirajući spondilitis
- direktna infekcija zglobova, kod infektivnih ili parazitarnih oboljenja
- upalne bolesti zglobova
- degenerativna bolest perifernih zglobova, deformacije kralježnice, zakrivljenost srednjeg dijela, deformacije zakrivljenost donjeg dijela, bočna zakrivljenost kralježnice, degenerativne promjene kičme, pod uslovom das u operativno tretirani
- upala kosti sa razaranjem, uzrokovan bakterijama, gljivicama i mikobakterijama
- degenerativne bolesti kostiju i zglobova
- bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje lokomotornog aparata i trajno ga onemogućavaju u normalnom obavljanju svakodnevnih aktivnosti


IV. Respiratorne bolesti:

- bolesti pluća praćene trajnim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima vitalnih plućnih parametara: FVC, FEV-1, FEV 1/FVC ispod 40%)
- hronična opstruktivna bolest (HOPB)
- emfizem pluća
- astma bronhijalna
- sarkoidoza
- bronhijektazije
- apsces pluća i medijastinuma
- piotoraks
- pneumotoraks
- sindrom respiratornog distresa (RDS)
- druge plućne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


V. Specifična stanja koja zahtjevaju skupi i doživotni tretman:

- transplantacije organa
- transplantacije koštane srži
- stanja nakon operativnih stanja na srcu, mozgu i plućima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, oporavak i intenzivni medikamentozni tretman
Napomena: Za oboljenje transplatacija koštane srži jednokratna pomoć za plaćanje troškova liječenja se može odobriti najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana izvršene transplatacije prema medicinskoj dokumentaciji, osim ako se radi o potrebi ponovne transplatacije kada se jednokratna pomoć za liječenje može odobriti i unaprijed.


VI. Bolesti kardiocirkulatornog sistema:

- infarkt miokarda
- intracerebralna krvarenja
- subarahnoidalna krvarenja
- plućna embolija
- hipertenzivna oboljenja (sa popuštanjem srčanog mišića)
- hipertenzija (sa renalnom insuficijencijom)
- operativni zahvati na srcu (ugradnja stentova, bajpasa, pejsmejkera i dr.)
- aortalna rascjepljenja-Aneurizma aorte, Disectio aorte
- reumatska groznica koja obuhvata srce
- Wegenerova granulomatoza (zapaljenje krvnih žila)
- kongenitalne malformacije srca
Napomena: Za oboljenje infarkt miokarda podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od godinu dana nakon bolničkog liječenja, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja.


VII. Psihička oboljenja:

- bolesti zbog čije prirode i stanja oboljeli može ugroziti svoj i/ili život drugih lica, oštetiti materijalna dobra, a koje zahtijevaju stalni medikamentozni tretman i kontinuirano praćenje od strane nadležnog psihijatra
- posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
- akutna psihoza
- hronična psihoza
- primarna demencija kod Alzheimerove bolesti
- demencija kod Parkinsonove bolesti
- nespecifična demencija
- mentalna retardacija
- autizam
- Down syndrome


VIII. Sistemske bolesti:

- sistemski lupus
- poliarteritis nodosa
- difuzna sistemska slerodermija
- Sjogrenov sindrom
- Cronova bolest
- ulcerozni colitis
- psoriasis


IX. Endokrine i metaboličke bolesti:

- šećerna bolest sa jako izraženim komplikcijama (insulinski tretirana, sljepoća, gangrene, bubrežna insuficijencija)
- hronični endokrini poremećaji ukoliko su operativno tretirani


X. Bolesti krvi, krvotvornog sistema i imunološkog sistema:

- stečena aplazija crvenih krvnuh zrnaca,
- mijeloproliferativna oboljenja koštane srži-Myelofibrosis


XI Bolesti gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta:

- hronični pancreatitis-ponavljajuća upala gušterače
- trajna oštećenja jetre koje zahtjevaju dugotrajno liječenje-Hepatitis chr. persistens
- ciroza jetre sa trajnim oštečenjem-Cirosis hepatis


XII. Bolesti oka i vidnog živca:

- upala vidnog živca, optički neuritis, gubitak vida
- druge očne bolesti koje su iziskivale bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIII Bolesti urogenitalnog trakta:

- nefrotski sindrom bilo koje etiologije
- upale bubrega praćene bubrežnom insuficijencijom
- hronična bubrežna insuficijencija koja zahtjeva trajnu dijalizu
- i druge bolest urogenitalnog trakta koje su iziskivale operativno i bolničko liječenje u posljednjih godinu dana


XIV. Povrede, opekotine i rane:

- povrede (teške tjelesne povrede koje ozbiljno oštećuju zdravlje i uzrok su ozbiljnih oštećenja organa, osjetila i organskih sistema, amputatio, fracture, ozljede srca i organa, crush povrede vrata), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne od dana zadobivanja povrede
- opekotine (srednje teško opečeni - površine opekotine do 40% ili duboke opekotine nefunkcionalnih dijelova tijela do 10% površine, teško opečeni-površina opekotine prelazi preko 40% površine tijela ili duboke opekotine funkcionalnih dijelova tijela bez obzira na njihovu površine, smrtonosne opekotine-one koje zahvataju površinu tijela veću od 50%), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan zadobivanja opekotine
- rane (ranjavanja koja su prouzrokovala trajne posljedice po normalan život), ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na dan ranjavanja


XV. Operativni zahvati

- Za ozbiljnije operativne zahvate, koji iziskuju bolnički postoperativni tretman, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od jedne godine u odnosu na operativni zahvat.
- Izuzetno, kod težih i složenijih operacija na srcu, mozgu, plućima i amputacije udova, koje iziskuju stalni ljekarski nadzor i liječenje, podnosilac zahtjeva ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja kontinuirano jedanput u toku kalendarske godine.
Uz zahtjev prilažem (u originalu ili ovjerenoj kopiji, izuzev za dokaz pod tačkom 8. i 9.):
1. CIPS prijavu (za podnosioca zahtjeva i dijete ukoliko se liječenje odnosi na dijete),
2. Kućnu lista u kojoj su navedeni članovi porodičnog domaćinstva (ukoliko se zahtjev podnosi dijete),
3. Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih (ukoliko se zahtjev odnosi na člana uže porodice demobiliziranog branioca),
4. Uvjerenje o redovnom školovanju djeteta (ukoliko se zahtjev odnosi na dijete DB),
5. Uvjerenje za podnosioca zahtjeva da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, izdato na obrascu FMB 3a od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze (ne starije od 6 mjeseci),
6. Za nezaposlene podnositelje zahtjeva uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, a ukoliko se ne vodi na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje ispostave porezne uprave kao dokaz o statusu nezaposlenosti ili ček od penzije,
7. Za zaposlene podnosioce zahtjeva potvrda poslodavca da nije ostvarena pomoć za liječenje po istom osnovu u tekućoj godini,
8. Dokaz o zdravstvenom stanju (medicinska dokumentacija) demobiliziranog branioca ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove ili stručnog tima - konzilijuma, ne stariji od godinu dana, sa ostalom medicinskom dokumentacijom u svrhu dokazivanja kontinuiteta liječenja (nije obavezna ovjera),
9. Za liječenje u inostranstvu: prijedlog univerzitetsko-kliničke bolnice (kliničke zdravstvene ustanove) koja se bavi liječenjem oboljenja za koje se traži odlazak na liječenje u inostranstvo, sa mišljenjem liječničkog konzilija izdatog saglasno Pravilniku o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/13),
10. Za liječenja u inostranstvu predračun troškova budućeg liječenja u inostranstvu sa specifikacijom troškova liječenja, odnosno za otpočeto ili završeno liječenje u inostranstvu dokaz o nastalim troškovima,
11. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva.
Svojeručni potpis podnosioca zahtjeva
NAPOMENA. Za zahtjeve kod kojih je liječenje vršeno (i) u inostranstvu, u pogledu iznosa odobrene pomoći cijeniti će se raspoloživa dokumentacija iz tačke 8. 9. i 10. zahtjeva, a u smislu stava (1) i (2) člana 8. Pravnilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BIH" br. 49/06, 76/11 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan/saglasna sam da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata vrši obradu istih u svrhu realizacije gore navedenog zahtjeva, trajno.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]