BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5365
Službeni glasnik BiH, broj 6/22
Na osnovu člana 17. tačke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17.01.2022. godine, donijelo je


PRAVILNIK O ORIJENTACIONIM MJERILIMA ZA RAD TUŽILACA U TUŽILAŠTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


PRVI DIO - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "Pravilnik") propisuju se orijentaciona mjerila za praćenje i mjerenje rada i radnih rezultata tužilaca, šefova odjela, zamjenika glavnih tužilaca i glavnih tužilaca u kantonalnim/okružnim javnim tužilaštvima, Tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao i druga pitanja od značaja za praćenje i mjerenje rada tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Osnovna načela)

Ova mjerila su određena načelima rada tužilaštava u Bosni i Hercegovini, vrstama i načinom završetka tužilačkih predmeta, pri čemu se polazi od zakonitog, pravilnog i blagovremenog rješavanja predmeta u toku jedne kalendarske godine.

Član 3.
(Svrha primjene Pravilnika)

(1) Primjenom ovog pravilnika osigurava se jednaka primjena pravila u praćenju i vrednovanju rada i rezultata rada za sve tužioce, šefove odjela, zamjenike glavnih tužilaca i glavnih tužilaca na istim nivoima tužilaštava na području Bosne i Hercegovine, te se omogućava jedinstveno praćenje njihovog kvantitativnog rada prema jednakim kriterijima.

(2) Primjenom ovog pravilnika nastoji se osigurati efikasniji rad tužilaca i tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

(3) Uspostavljanje pravila o načinu ostvarivanja norme omogućit će utvrđivanje potrebnog broja tužilaca za obavljanje tužilačkog posla, kao i broja pratećeg pomoćnog osoblja.

Član 4.
(Odgovornost za primjenu Pravilnika)

(1) Za pravilnu primjenu ovog pravilnika odgovorni su glavni tužioci koji su unutar svojih tužilaštava dužni organizirati vođenje potrebnih evidencija na osnovu podataka iz Sistema za automatsko upravljanje tužilačkim predmetima (u daljem tekstu: "TCMS"), te na osnovu ovog pravilnika sačinjavati redovne periodične izvještaje o radu tužilaštva i tužilaca.

(2) Uputstvo i tumačenja u vezi s primjenom Pravilnika daje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: VSTV).

Član 5.
(Nadzor nad primjenom Pravilnika)

Nadzor nad primjenom ovog pravilnika i obavljanjem poslova tužilačke uprave u vezi s primjenom ovog pravilnika vrše glavni tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac Republičkog javnog tužilaštva RS, glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH i VSTV u okviru svojih nadležnosti.

DRUGI DIO - OSNOVI ORIJENTACIONIH MJERILA


Član 6.
(Vođenje evidencija)

(1) Glavni tužilac svakog tužilaštva dužan je osigurati vođenje svih potrebnih tačnih evidencija o redovnom i efektivnom radu tužilaca, pri čemu se efektivni rad definira kao ukupan broj riješenih predmeta u zadanom periodu, i osigurati vođenje evidencija o svakom prisustvu pred sudom za svakog pojedinačnog tužioca u tom tužilaštvu.

(2) Glavni tužioci u svim tužilaštvima dužni su donositi godišnje planove rada uzimajući u obzir propisana mjerila za rad tužilaca u svim vrstama predmeta i pratiti realizaciju plana na mjesečnom nivou.

(3) Tužilaštva koja imaju stare predmete obavezna su donositi poseban plan rješavanja starih predmeta.

(4) Definiciju starog predmeta i obavezu sačinjavanja planova za rješavanje starih predmeta propisuje VSTV u Uputstvu za izradu planova za rješavanje starih predmeta u tužilaštvima.

(5) Glavni federalni i glavni republički javni tužilac dužni su vršiti nadzor nad realizacijom planova rada u kantonalnim/okružnim javnim tužilaštvima i po potrebi predlagati mjere za unapređenje.

Član 7.
(Vrednovanje predmeta)

(1) Ovim pravilnikom su utvrđeni mogući načini završetka za sve vrste predmeta.

(2) Prilikom iskazivanja predmeta završenim, tužilac koji je završio predmet će lično i pod punom odgovornošću odrediti tačan način završetka predmeta u TCMS sistemu, nakon čega će se tom predmetu po automatiziranom sistemu dodijeliti odgovarajuća vrijednost s obzirom na njegovu vrstu. Putem TCMS sistema i manuelnih evidencija pratit će se primjena i provođenje ovog pravilnika.

(3) Rad tužioca koji je odlukom glavnog tužioca određen da vrši poslove konsultativnog tužioca u skladu s Pravilnikom o postupku određivanja i načinu rada konsultativnog tužioca za novoimenovane tužioce i druge tužioce broj 07-13-3-1405/2021 od 29.03.2021. godine, vrednovat će se na način da se na njegovu ostvarenu godišnju normu dodaje 20% propisane godišnje norme.

Član 8.
(Posebne situacije vrednovanja izuzetno složenih predmeta)

(1) Ukoliko u toku rada na predmetu, a do iskazivanja predmeta završenim, u skladu sa članom 15. ovog pravilnika, tužilac smatra da dodijeljena vrijednost u konkretnom slučaju ne odgovara njegovoj pravoj vrijednosti, može glavnom tužiocu uputiti obrazložen pismeni zahtjev za donošenje odluke o priznavanju većeg vrednovanja predmeta.

(2) Odluku o većem vrednovanju izuzetno složenih predmeta donosi glavni kantonalni, odnosno glavni okružni javni tužilac, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog tužilaštva FBiH, odnosno Republičkog javnog tužilaštva RS, a glavni tužilac Tužilaštva BiH, zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca - specijalni tužilac i glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje kolegija tužilaštva.

(3) Glavni tužilac može, u skladu sa stavom (2) ovog člana, odrediti da se izuzetno složeni predmet više vrednuje od drugih predmeta, ali najviše do 30% godišnje norme, cijeneći težinu konkretnog predmeta.

(4) Glavni tužilac može, u skladu sa stavom (2) ovog člana, odrediti da se najsloženiji predmeti organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije u kojima je podignuta optužnica više vrednuju od drugih predmeta, u skladu s težinom konkretnog predmeta, ali najviše do 50% godišnje norme.

(5) Glavni tužilac će prilikom ocjene težine predmeta uzeti u obzir broj krivičnopravnih radnji, težinu dokazivanja (veći broj svjedoka), broj provedenih posebnih istražnih radnji, broj radnji dokazivanja (pretresa i drugih radnji za koje je potrebno pribavljanje naredbe suda), kao i radnje koje poduzme tužilac u vezi s ostvarivanjem imovinskopravnog zahtjeva oštećenoga.

(6) O predmetima koji su više vrednovani prema odluci glavnog tužioca vodi se evidencija uz obrazloženje razloga zbog kojih je predmet više vrednovan.

(7) O svim predmetima koji su više vrednovani će biti upoznat kolegij kantonalnog tužilaštva, odnosno okružnog javnog tužilaštva.

(8) Svi obrazloženi zahtjevi tužilaca, zajedno s obrazloženim odgovorom glavnog tužioca, dostavljat će se VSTV-u, odnosno Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava, o čemu će se voditi posebna evidencija.

Član 9.
(Vrednovanje predmeta s više prijavljenih/osumnjičenih lica)

(1) Kod rješavanja predmeta s više od jednog prijavljenog/osumnjičenog lica, ukupno vrednovanje predmeta, bez posebne odluke glavnog tužioca, vršit će se tako da se za svako dodatno prijavljeno/osumnjičeno lice vrednovanje tog predmeta uvećava za 10%, a najviše do 100%.

(2) Posebne situacije vrednovanja predmeta propisane članom 9. ne odnose se na predmete organiziranog kriminala, ratnih zločina, terorizma, korupcije visokog nivoa i organiziranog kriminala visokog nivoa.

Član 10.
(Vrednovanje rada u tužilačkim timovima)

(1) Kada tužilac postupa kao član tužilačkog tima u krivičnom predmetu kojim nije zadužen, u normu mu se može uračunati do 100% od vrijednosti tog konkretnog predmeta, a na osnovu obrazložene odluke glavnog tužioca o doprinosu tužioca u konkretnom predmetu.

(2) Odluku o većem vrednovanju rada u tužilačkim timovima donosi glavni kantonalni, odnosno glavni okružni javni tužilac, uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog tužilaštva FBiH, odnosno Republičkog javnog tužilaštva RS, a glavni tužilac Tužilaštva BiH, zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca - specijalni tužilac i glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje kolegija tužilaštva.

(3) Glavni tužilac je dužan prije početka rada na predmetu donijeti pismenu odluku kojom će se formirati tužilački tim za svaki konkretan predmet.

(4) Sve obrazložene odluke glavnih tužilaca iz stava (2) ovog člana dostavljat će se VSTV-u, odnosno Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava, o čemu će se voditi posebna evidencija.

Član 11.
(Posebno vrednovanje rada tužilaca na predmetima presigniranim ili ustupljenim nakon podizanja optužnice)

(1) Tužiocu kojem je predmet presigniran nakon podizanja optužnice, te tužiocu koji je zadužen predmetom ustupljenim od strane drugog tužilaštva nakon podizanja optužnice se u normu može uračunati do 50% od vrijednosti tog konkretnog predmeta, a na osnovu obrazložene odluke glavnog tužioca.

(2) O svim situacijama posebnog vrednovanja iz ovog člana obavještava se kolegij tužilaštva.

Član 12.
(Posebno vrednovanje rada tužilaca koji putuju na ročište u sudove izvan sjedišta tužilaštva)

(1) Tužiocu koji na ročište putuje u sudove izvan sjedišta tužilaštva će se od ukupnog broja dana za obračun norme oduzeti nužno potrebno vrijeme za putovanje od sjedišta tužilaštva do sjedišta suda i nazad, preračunato u broj dana.

(2) Tužilac je dužan voditi posebnu evidenciju o putovanjima izvan sjedišta tužilaštva iz stava (1) ovog člana i istu dostavljati glavnom tužiocu na odobrenje.

Član 13.
(Vrednovanje predmeta u kojem je podnesena žalba)

Tužiocu koji podnese žalbu na presudu će se u normu uračunati 10% vrijednosti konkretnog predmeta u kojem je podnesena žalba.

Član 14.
(Vrednovanje predmeta finansijske istrage)

Predmet finansijske istrage (KTF) vrednovat će se jednako kao i vrsta predmeta za osnovno krivično djelo za koje se provodi finansijska istraga.

Član 15.
(Načini završetka predmeta)

(1) Riješenim predmetom u prvostepenom postupku smatra se svaki predmet u kojem je iskazan jedan od načina završetka kako slijedi:

a) KT/KTPO/KTK/KTO/KTT/KTKV/KTOV/KTKK predmet:

- Neprovođenje istrage

- Obustavljanje istrage

- Podizanje optužnice

- Završeno na drugi način

- Završeno na drugi način - predmet prešao u KTKV

- Završeno na drugi način - predmet prešao u KTOV

b) KTRZ predmet:

- Neprovođenje istrage

- Obustavljanje istrage

- Podizanje optužnice

- Završeno na drugi način - prijenos nadležnosti

- Završeno na drugi način

c) KTM predmet:

- Nepokretanje krivičnog postupka

- Nepokretanje pripremnog postupka

- Obustavljanje pripremnog postupka

- Izricanje vaspitne preporuke

- Izricanje vanzavodske odgojne mjere

- Izricanje zavodske mjere

- Izricanje kazne maloljetničkog zatvora

- Saglasnost za izricanje mjere policijskog upozorenja

- Završeno na drugi način

d) KTN/KTNK/KTNO/KTNPO/KTNT/KTNKK predmet:

- Neprovođenje istrage

- Obustavljanje istrage

- Završeno na drugi način

e) KTNRZ predmet:

- Neprovođenje istrage

- Obustavljanje istrage

- Završeno na drugi način - prijenos nadležnosti

- Završeno na drugi način

f) KTA/KTARZ/KTAK/KTAO/KTAPO/KTAT/KTAKK predmet:

- Neprovođenje istrage

- Završeno na drugi način

g) KTPOM/KTMPOM predmet:

- Postupljeno po molbi

- Odbijena molba

- Završeno na drugi način

h) KTEKS predmet:

- Prosljeđivanje molbe za izručenje sudu

- Stavljanje prijedloga za određivanje pritvora

- Završeno na drugi način

i) KTF predmeti:

- Obustava istrage

- Podizanje optužnice s prijedlogom za oduzimanje imovine

- Prijedlog za oduzimanje imovine

- Završeno na drugi način

(2) U momentu donošenja jedne od navedenih odluka daje se i status završenosti predmeta u TCMS sistemu.

(3) Prelazak predmeta u drugu vrstu, kao poseban način završetka predmeta, ne vrednuje se u smislu ovog pravilnika.

TREĆI DIO - ORIJENTACIONA MJERILA ZA RAD U SLUČAJEVIMA POSTUPANJA POSEBNIH TUŽILAŠTAVA


Član 16.
(Tužilaštvo Bosne i Hercegovine)

(1) Mjerila za vrste predmeta specifične nadležnosti Tužilaštva BiH sadržana su u posebnoj tabeli u članu 26. ovog pravilnika.

(2) Glavni tužilac Tužilaštva BiH je odgovoran za primjenu i nadzor nad primjenom Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Član 17.
(Opći odjel Republičkog javnog tužilaštva RS i Federalno tužilaštvo FBiH)

(1) U radu na predmetima koji spadaju u nadležnost Federalnog tužilaštva FBiH i Općeg odjela Republičkog javnog tužilaštva RS i KTZ predmetima iz nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva RS, od tužilaca se zahtijeva rad na predmetima koji omogućava ažuran i efikasan rad ovih tužilaštava.

(2) Mjerila za vrste predmeta specifične nadležnosti Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH i Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva RS sadržana su u članu 26. ovog pravilnika.

Član 18.
(Tužilaštvo Brčko distrikta BiH)

Kada Tužilaštvo Brčko distrikta BiH postupa u predmetima identične nadležnosti kao i kantonalna/okružna javna tužilaštva, primjenjivat će se mjerila predviđena za kantonalna/okružna javna tužilaštva, a kada postupa u predmetima identične nadležnosti kao i Federalno tužilaštvo FBiH i Republičko javno tužilaštvo RS, primjenjivat će se mjerila predviđena za ta tužilaštva.

ČETVRTI DIO - POSEBNA ORIJENTACIONA MJERILA ZA GLAVNE TUŽIOCE, ZAMJENIKE GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVE ODJELA


Član 19.
(Glavni tužilac)

(1) Glavni tužioci kantonalnih/okružnih javnih tužilaštava, uz posao rukovođenja tužilaštvom, dužni su mjesečno raditi neposredno na predmetima i ostvarivati:

a) u tužilaštvima sa 7 i manje tužilaca, 20% norme predviđene ovim pravilnikom;

b) u tužilaštvima preko 7 tužilaca, glavni tužioci nisu dužni rješavati predmete osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno posebnom odlukom ili uputstvom VSTV-a.

(2) Glavni tužilac Tužilaštva BiH, Federalnog tužilaštva FBiH, Republičkog javnog tužilaštva RS, Tužilaštva Brčko distrikta BiH, zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca - specijalni tužilac i posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca nemaju obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada po predmetima osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno posebnom odlukom ili uputstvom VSTV-a.

(3) Glavni tužioci su dužni blagovremeno rješavati pritužbe u toku godine i o tome voditi odgovarajuće evidencije.

Član 20.
(Zamjenici glavnih tužilaca)
https://advokat-prnjavorac.com
(1) Zamjenici glavnih tužilaca, uz posao rukovođenja, dužni su raditi neposredno na predmetima i ostvarivati:

a) u odjelima do 5 tužilaca, 70% norme predviđene ovim pravilnikom;

b) u odjelima od 6 do 10 tužilaca, 60% norme predviđene ovim pravilnikom;

c) u odjelima od 11 do 20 tužilaca, 50% norme predviđene ovim pravilnikom;

d) u odjelima s preko 20 tužilaca, 40% norme predviđene ovim pravilnikom.

(2) Zamjenicima glavnih tužilaca se propisana orijentaciona norma dodatno umanjuje srazmjerno zadacima koje im je delegirao glavni tužilac, o čemu se vode posebne evidencije. Glavni tužilac će o dodatnom procentualnom umanjenju norme iz ovog člana donijeti posebnu odluku koju će dostaviti VSTV-u, odnosno Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava.

Član 21.
(Šefovi tužilačkih odjela)

Šefovi tužilačkih odjela, uz posao rukovođenja, dužni su raditi neposredno na predmetima i ostvarivati:
a) u odjelima do 5 tužilaca, 90% norme predviđene ovim pravilnikom;

b) u odjelima od 6 do 10 tužilaca, 80% norme predviđene ovim pravilnikom;

c) u odjelima od 11 do 20 tužilaca, 70% norme predviđene ovim pravilnikom;

d) u odjelima s preko 20 tužilaca, 60% norme predviđene ovim pravilnikom.

Član 22.
(Članovi VSTV-a BiH)

Norma tužilaca koji su članovi VSTV-a u toku izvještajnog perioda iznosi 50% od norme predviđene ovim pravilnikom.

PETI DIO - NAČIN MJERENJA RADA PO PREDMETIMA


Član 23.
(Mjerenje radnog rezultata)

(1) Rad tužilaca, šefova odjela i glavnih tužilaca koji rade na predmetima prati se i vrednuje na način predviđen ovim pravilnikom, a na osnovu evidencije o broju i vrsti završenih predmeta.

(2) Orijentaciona tužilačka norma, u smislu ovog pravilnika, propisana je na godišnjem nivou.

(3) Evidentiranje rada tužilaca putem ovih mjerila vrši se manuelno ili putem TCMS sistema.

(4) Na kraju izvještajnog perioda vrši se obračun radnog rezultata na osnovu podataka iz TCMS-a i manuelnih evidencija.

(5) Godišnji rezultat rada tužioca dobija se tako da se završeni broj predmeta podijeli s normom za tu vrstu predmeta koja je propisana u članu 26. ovog pravilnika. Dobijeni rezultat se množenjem s brojem 100 iskazuje u obliku postotka.

Član 24.
(Razlozi za umanjenje broja dana na osnovu kojih se obračunava norma)

Razlozi za umanjenje broja dana u toku kalendarske godine na osnovu kojih se obračunava ostvarenje godišnje orijentacione norme i predviđeni ovim pravilnikom su:
a) bolovanje i porodiljsko odsustvo;

b) odsustvo odobreno u skladu s pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke glavnog tužioca ili VSTV-a;

c) vrijeme utrošeno na putovanje u sudove izvan sjedišta tužilaštva iz člana 12. ovog pravilnika;

d) učešće u radu VSTV-a.

Član 25.
(Opravdan razlog za neispunjenje norme)

Opravdan razlog za neispunjenje norme predviđen ovim pravilnikom je nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni tužiocu u rad u periodu ocjenjivanja.

Član 26.
(Orijentaciona mjerila za praćenje rezultata rada tužilaca)

(1) Kantonalna/okružna javna tužilaštva i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH:

Vrsta predmeta


Obustavljanje i neprovođenje istrage


Optužnica/Tužilačka odluka


Završeno na drugi način


KT


180


Do 5 god.


120


Do 10 god.


1. 500
Od 5 do 10 god.


100


Preko 10 god.


400
Preko 10 god.


30
KTA


400


X


6.000
KTN


1.500


X


15.000
KTRZ


6


4


50
KTARZ / KTNRZ


110


X


1.600
KTPO


50


Do 10 god.


25


Do 10 god.


350
Preko 10 god.


10


Preko 10 god.


100
KTAPO


130


X


2.000
KTNPO


500


X


2.000
KTO


8


6


70
KTAO


120


X


1.600
KTNO


200


X


1.600
KTK


50


Do 10 god.


25


Do 10 god.


300
Preko 10 god.


10 / KZ RS$$$U kategoriju predmeta KTK - optužnica preko 10 godina za okružna javna tužilaštva u Republici Srpskoj spadaju i predmeti za sljedeća krivična djela iz Krivičnog zakonika Republike Srpske:

- član 316. stav (3), za iznos preko 50.000 KM, i

- član 317. stav (2), za iznos preko 50.000 KM.$$$


Preko 10 god.


100
KTKV


6


4


50
KTOV


6


4


50
KTAK


130


X


2.000
KTNK


500


X


2.000
KTT


10


4


30
KTAT


30


X


30
KTNT


15


X


30
KTPOM / KTMPOM


X


200


X
KTKK


120


Do 5 god.


80


Do 5 god.


400
Preko 5 god.


40


Preko 5 god.


200
KTAKK


150


X


4.000
KTNKK


400


X


4.000Vrsta predmeta


Saglasnost za izricanje mjere policijskog upozorenja


Tužilačka odluka


Završeno na drugi način

KTM


300


120


1.500
(2) Tužilaštvo BiH, Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva RS i Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva FBiH:

Vrsta predmeta


Obustavljanje i neprovođenje istrage


Optužnica/Tužilačka odluka


Završeno na drugi način

KT


80


Do 5 god.


60


Do 10 god.


600

Od 5 do 10 god.


50


Preko 10 god.


400

Preko 10 god.


30

KTA


200


X


2.000

KTN


600


X


6.000

KTRZ


5


3


40

KTARZ


100


X


1.500

KTNRZ


100


X


1.500

KTPO


45


Do 10 god.


22


Do 10 god.


300

Preko 10 god.


8


Preko 10 god.


100

KTAPO


120


X


1.600

KTNPO


300


X


1.600

KTO


7


5


60

KTAO


100


X


1.500

KTNO


150


X


1.500

KTK


45


Do 10 god.


22


Do 10 god.


300

Preko 10 god.


8


Preko 10 god.


100

KTKV


5


3


40

KTOV


5


3


40

KTAK


100


X


1.600

KTNK


300


X


1.600

KTT


10


4


30

KTAT


30


X


30

KTNT


15


X


30

KTPOM / KTMPOM


X


150


X

KTEKS


X


100


1.500
Vrsta predmeta


Saglasnost za izricanje mjere policijskog upozorenja


Tužilačka odluka


Završeno na drugi način

KTM


300


120


1.500
(3) Vrijednosti iz st. (1) i (2) ovog člana, koje predstavljaju godišnju normu tužioca za pojedine vrste predmeta, propisane su alternativno.

ŠESTI DIO - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 27.
(Izmjene i dopune Pravilnika)

Ovaj pravilnik može mijenjati VSTV na svoju inicijativu ili na osnovu obrazloženog prijedloga Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava.

Član 28.
(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 13-02-2-2132-1/2016 od 21.07.2016. godine, Pravilnik o dopuni Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 13-02-3-3783-1/2017 od 01.12.2017. godine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 13-02-02-2814/2018 od 05.09.2018. godine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 13-02-2-1560/2019 od 19.04.2019. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 3-02-2-1560-3/2019 od 10.09.2019. godine, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH br. 13-02-2-2713-1/2021 od 16.07.2021. godine.

Član 29.
(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

Broj 13-02-2-475-1/2022
31. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]