BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5467
Službene novine Federacije BiH, broj 43/22
Na osnovu člana 13a. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 26.5.2022. godine, donijela je


PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA FBiH


I - OPĆA ODREDBA


Član 1.


Ovim pravilnikom propisuje se način na koji Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) obavlja nadzor nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i drugim licima, kao i nadzor primjene standarda upravljanja dioničkim društvima.

II - SUBJEKTI I PREDMET NADZORA


Član 2.


Pod učesnicima na tržištu vrijednosnih papira iz člana 1. ovog pravilnika, podrazumijevaju se:

a) profesionalni posrednici i banke koje imaju dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima iz člana 67. stav (1) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17);

b) društva za upravljanje i investicioni fondovi (u daljem tekstu: Društvo i Fond);

c) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo (u daljem tekstu: Registar);

d) berza i drugo uređeno javno tržište za promet vrijednosnih papira;

e) emitenti vrijednosnih papira;

f) fizička lica koja imaju dozvolu Komisije i imaju registrovano samostalno obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima odnosno djelatnosti, u skladu sa zakonom;

g) druga lica koja vrše poslove sa vrijednosnim papirima u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.


(1) Pored učesnika na tržištu vrijednosnih papira iz člana 2. ovog pravilnika, nadzoru Komisije podliježu i dionička društva, u skladu sa zakonom, u vezi sa standardima upravljanja dioničkim društvima.

(2) Nadzoru Komisije podliježu i pravna lica koja su u vezi sa učesnicima na tržištu vrijednosnih papira kao i sva druga lica (prodavci, kupci i drugi stjecatelji vrijednosnih papira i druga lica), kada je to potrebno radi potpunog nadzora učesnika na tržištu vrijednosnih papira i obavljanja poslova sa vrijednosnim papirima.

(3) U sklopu nadzora nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira vrši se i kontrola rada fizičkih lica kojima je Komisija izdala dozvolu za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima.

Član 4.


Komisija nadzire primjenu sljedećih propisa:

a) Zakon o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;

b) Zakon o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;

c) Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;

d) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/14 i 67/16) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;

e) Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;

f) Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/17) i podzakonski akti koji su doneseni na osnovu njega;

g) Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21), u dijelu koji se odnosi na dionička društva;

h) Pravilnik kojim se reguliše upravljanje dioničkim društvima, i

i) drugih propisa u kojima se daje ovlaštenje Komisiji ili su u vezi sa ovlaštenjima Komisije.

Član 5.


Pod nadzorom nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i licima iz člana 3. ovog Pravilnika (u daljem tekstu: subjekt nadzora), podrazumijeva se nadzor primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na:

a) emisiju vrijednosnih papira;

b) promet vrijednosnih papira, te obračun i poravnanje i s tim povezane poslove;

c) poslove registracije i čuvanja vrijednosnih papira;

d) poslove depozitara, skrbništva nad vrijednosnim papirima i druge poslove profesionalnih posrednika i banaka sa vrijednosnim papirima u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i propisima Komisije;

e) poslove Društva i Fonda;

f) izvještaje i obavještenja subjekta nadzora i drugih lica u skladu sa zakonom i propisima Komisije;

g) odluke organa subjekta nadzora i primjenu standarda upravljanja dioničkim društvima utvrđenih zakonom i propisima Komisije;

h) druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

III - OBAVLJANJE NADZORA


Član 6.


Svako pravno i fizičko lice ima pravo obratiti se Komisiji radi zaštite svojih prava i interesa.

Član 7.


(1) Komisija ima pravo zahtijevati od svih pravnih i fizičkih lica informacije i isprave koje su prema procjeni Komisije potrebne za obavljanje nadzora.

(2) U toku nadzora mogu se tražiti pisana i usmena izjašnjenja svih lica koja mogu dati podatke i informacije u skladu sa svrhom i predmetom nadzora.

Član 8.


Nadzor se obavlja kao:

a) posredan nadzor - kontrola obavještenja, izvještaja i drugo u Komisiji;

b) neposredan nadzor - nadzor kod subjekta nadzora.

Član 9.


Posredni nadzor obavlja se analizom, pregledom i provjerom:

a) izvještaja, obavještenja i dokumentacije koja se na osnovu zakona i drugih propisa dostavlja Komisiji ili ih Komisija pribavi na drugi način;

b) dokumentacije, u pogledu rokova i sadržaja, koja se dostavlja Komisiji u vezi sa postupcima koje u skladu sa zakonom provodi Komisija;

c) dokumentacije i obavještenja koja su joj dužna dostavljati fizička i pravna lica na njeno traženje;

d) načina, roka, potpunosti i istinitosti obavještavanja o svim činjenicama o kojima je obavještavanje predviđeno zakonom i drugim propisima.

e) odluka subjekta nadzora i informacija pribavljenih na drugi način.

Član 10.


Neposredni nadzor obavlja se neposrednim uvidom u rad, poslovanje i obavljanje djelatnosti, odnosno u rad i postupanje subjekta nadzora u vezi sa pridržavanjem zakona i drugih propisa.

Član 11.


(1) Posredni nadzor vrši se kontinuirano.

(2) Neposredni nadzor vrši se kao redovni i vanredni.

(3) Redovni nadzor vrši se u skladu sa godišnjim programom nadzora.

(4) Vanredni nadzor vrši se na osnovu obraćanja lica iz člana 6. ovog pravilnika i saznanja o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije (informacije iz medija i drugo) ili ako posredni nadzor upućuje na moguće kršenje zakona i propisa Komisije, a činjenice značajne za predmetni slučaj treba da se utvrde u neposrednom nadzoru.

(5) Na osnovu obrazloženog prijedloga lica iz člana 13. stav (1) ovog Pravilnika, predsjednik Komisije može izdati pisano ovlaštenje za vršenje vanrednog nadzora.

(6) U slučaju da predsjednik Komisije ne izda ovlaštenje za vršenje vanrednog nadzora, o prijedlogu će odlučivati Komisija.

Član 12.


Postupak nadzora obuhvata, pored posrednog i/ili neposrednog nadzora, i sve druge radnje preduzete radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti u predmetnoj stvari.

Član 13.


(1) Posredni i neposredni nadzor vrše stručna lica zaposlenici u Komisiji (u daljem tekstu: ovlašteno službeno lice).

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za određene stručne poslove u nadzoru (ekspertize, ispitivanja i slično) može se ovlastiti društvo, ustanova ili drugo lice, ako su za obavljanje tih poslova potrebna posebna znanja ili primjena naučnih metoda.

Član 14.


Ukoliko se prilikom vršenja posrednog nadzora utvrde nezakonitosti i nepravilnosti o tome se obavezno dostavlja informacija Komisiji, koja može postupiti na jedan od načina iz člana 20. ovog pravilnika ili, u skladu sa ovim pravilnikom, naložiti da se izvrši neposredni nadzor. https://advokat-prnjavorac.com

Član 15.


Ovlašteno službeno lice Komisije u toku nadzora dužno je postupati na način kojim se ne ugrožava zakonom i drugim propisom određena tajna.

Član 16.


(1) Neposredni nadzor vrši ovlašteno službeno lice Komisije na osnovu pisanog ovlaštenja predsjednika ili, u njegovom odsustvu, zamjenika predsjednika Komisije, ili drugog člana Komisije kojeg ovlasti predsjednik Komisije.

(2) Ovlašteno službeno lice koje obavlja neposredni nadzor dužno je prije započinjanja nadzora uručiti subjektu nadzora pisano ovlaštenje iz stava 1. ovog člana.

Član 17.


(1) Ovlašteno službeno lice dužno je, pored ovlaštenja iz člana 16. ovog pravilnika, subjektu nadzora odnosno odgovornom licu subjekta nadzora dati na uvid i iskaznicu, kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja.

(2) Iskaznica iz stava 1. ovog člana izrađuje se prema obrascu 1. koji se nalazi u aneksu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 18.


U provođenju neposrednog nadzora ovlašteno službeno lice ima sljedeća ovlaštenja:

a) pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige, druge isprave i računarske zapise koji mogu dati uvid u obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima i druge poslove iz zakona i propisa čiju primjenu nadzire Komisija;

b) izvršiti uvid i zatražiti ispis iz računarske baze podataka;

c) zatražiti izradu i dostavu finansijskih i drugih izvještaja,

d) zatražiti bilo koju drugu dokumentaciju, isprave i podatke, kao i obaviti bilo koju drugu radnju u skladu sa svrhom nadzora.

Član 19.


(1) Originalnu dokumentaciju, poslovne knjige i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom, prekršajnom postupku ili postupku po privrednom prijestupu, ovlašteno službeno lice može u neposrednom nadzoru oduzeti, uz izdavanje potvrde, ali samo do pokretanja ovih postupaka, kada se predaju nadležnom organu za vođenje postupka.

(2) Ukoliko Komisija ne pokrene postupke iz stava 1. ovog člana, originalna dokumentacija vraća se subjektu nadzora, uz povrat izdate potvrde.

Član 20.


(1) Ovlašteno službeno lice dužno je o svakom neposrednom nadzoru sačiniti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika o izvršenom nadzoru kod Društva i Fonda obavezno se dostavlja i nadzornom odboru Fonda.

Član 21.


(1) Na zapisnik o izvršenom nadzoru iz člana 20. ovog Pravilnika mogu se dati primjedbe pri njegovom potpisivanju na licu mjesta ili pisanim podneskom u roku od osam dana od dana njegovog prijema.

(2) Osnovanost i značaj primjedbi na zapisnik cijenit će se u daljem vođenju postupka po predmetnom nadzoru.

Član 22.


Na osnovu utvrđenog u postupku nadzora, Komisija može:

a) odrediti da se postupak upotpuni određenim radnjama radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su od značaja za predmetnu stvar;

b) preduzeti mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima iz zakona, ovog pravilnika i drugih propisa Komisije;

c) konstatovati da nisu utvrđene nepravilnosti ili su nepravilnosti takvog značaja da nije potrebno preduzimanje mjera za koje je ovlaštena.

Član 23.


(1) Komisija je dužna u roku od 60 dana od dana obraćanja lica iz člana 6. ovog pravilnika, obavijestiti ta lica, kao i sva druga zainteresovana lica, o preduzetom u vezi sa obavljenim nadzorom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija može, u posebno složenim slučajevima, produžiti ovaj rok najduže još za 60 dana.

Član 24.


U slučaju utvrđenih kršenja zakona i drugih propisa Komisija može, u skladu sa zakonom, preduzeti sljedeće mjere:

a) zabraniti preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom;

b) naložiti da se utvrđeni nedostaci ili nepravilnosti otklone u određenom roku;

c) obustaviti emisiju i promet pojedinih vrijednosnih papira i druge aktivnosti u prometu vrijednosnih papira, u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu ili kada procijeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti ili one nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima;

d) obustaviti ili ukinuti dozvole, odnosno odobrenja koje Komisija daje na osnovu zakona i drugih propisa;

e) obustaviti promet vrijednosnih papira na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, kao i naložiti izmjene ili dopune statuta, pravila ili drugih općih akata berze ili drugog uređenog javnog tržišta, a ukoliko se ne postupi po nalogu pokrenuti postupak kod nadležnog suda za prestanak berze ili drugog uređenog javnog tržišta i brisanje iz sudskog registra;

f) naložiti odgovornim licima Registra da se suspenduje sa posla ovlašteno lice ili zaposlenik do okončanja postupka pred nadležnim organom ili sudom;

g) drugo, u skladu sa zakonom.

Član 25.


Pored mjera iz člana 24. ovog pravilnika, Komisija može preduzeti i sljedeće:

a) izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili podnijeti krivičnu prijavu;

b) pokrenuti građanskopravne postupke radi poništenja pravnih poslova kojima se krše propisi iz područja tržišta kapitala i akata kojima se krše propisi o upravljanju dioničkim društvima;

c) o utvrđenim kršenjima obavijestiti organ nadležan za nadzor provođenja propisa za čiji nadzor nije nadležna Komisija;

d) drugo, u skladu sa zakonom.

Član 26.


(1) O izrečenim mjerama Komisija može obavijestiti javnost, na način koji ocijeni svrsishodnim.

(2) Prilikom objavljivanja odluke koja se odnosi na mjere izrečene aktom protiv koga se može pokrenuti upravni spor, Komisija posebno naznačava da isti nije pravomoćan i informira javnost o ishodu eventualno pokrenutih postupaka.

(3) O izrečenim mjerama, kada ocijeni da je to potrebno, Komisija obavještava berzu ili drugo uređeno javno tržište i Registar.

Član 27.


Na obavljanje nadzora obuhvaćenog ovim pravilnikom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.


IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.


Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/05).

Član 29.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-950/22
26. maja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]