BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3980
PRAVILNIK O LICIMA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU U DRUŠTVU ZA OSIGURANjE

("Sl. glasnik RS", br. 61/2016 i 77/2019)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) uslovi koje moraju ispunjavati lica na značajnom položaju u društvima za osiguranje (u daljem tekstu: Društvo),

2) postupak davanja saglasnosti za imenovanje lica na značajnom položaju,

3) prestanak važenja saglasnosti lica na značajnom položaju i

4) uslovi za imenovanje vanrednih upravnika i privremenih upravnika za posebnu likvidaciju u Društvu.

Član 2

Lica na značajnom položaju u društvu, u smislu odredbe člana 2. stav 1. alineja 4. Zakona o društvima za osiguranje (`Službeni glasnik Republike Srpske`, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19 - u daljem tekstu: Zakon), jesu:

1) lica na značajnom položaju u društvu koja imenuje društvo:

1. direktor (zamjenik direktora, vršilac dužnosti direktora, prokurista),

2. izvršni direktor,

3. predsjednik i član upravnog odbora;

2) lica na značajnom položaju u društvu koja imenuje Agencija za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija):

1. privremeni upravnik za posebnu likvidaciju i

2. vanredni upravnik;

3) direktor Zaštitnog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Zaštitni fond), kog imenuje Upravni odbor Zaštitnog fonda.

II - IZDAVANjE SAGLASNOSTI

Član 3

(1) Društvo može imenovati lice na određeni značajni položaj iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika nakon što za imenovanje dobije saglasnost Agencije.

(2) Društvo koje namjerava po prvi put da imenuje lice na značajnom položaju iz stava 1. ovog člana obavezno je da Agenciji prethodno podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za imenovanje na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu broj 1. i sastavni je dio ovog pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uslove za imenovanje propisane zakonom i ovim pravilnikom.

(4) Ispunjenost uslova za lice na značajnom položaju Agencija utvrđuje i u postupku izdavanja dozvole za rad Društvu za osiguranje koje se osniva.

Član 4

(1) Kandidat za direktora (zamjenika direktora, vršioca dužnosti direktora i prokuristu), predsjednika, člana upravnog odbora i člana izvršnog odbora mora da ispunjava sljedeće uslove:

1) da posjeduje diplomu o završenom VII stepenu obrazovanja, odnosno o završenom drugom ciklusu studija visokog obrazovanja (ekonomija, finansije, pravo, tehnički, organizacioni, matematika), u kojem se stiče obrazovanje od najmanje 240 ECTS bodova,

2) da nije pravosnažno osuđen za krivična djela utaje i pronevjere u službi, zloupotrebe položaja, falsifikovanje i upotrebu falsifikovanih dokumenata, krađu javne ili privatne imovine, davanje lažnih izjava, davanje ili uzimanje mita ili bilo koje drugo krivično djelo propisano zakonom u vezi sa obavljanjem njihove profesionalne djelatnosti,

3) da nije bio član upravnog odbora u društvu za osiguranje kojem je oduzeta dozvola za rad ili nad kojim je otvoren stečaj, odnosno, ako jeste, da je protekao period od 5 (pet) godina od dana otvaranja stečaja ili oduzimanja dozvole za rad,

4) da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u oblasti osiguranja, finansija ili prava u traženom stepenu obrazovanja.

(2) Kandidat za direktora (zamjenika direktora, vršioca dužnosti direktora i prokuristu), pored uslova iz stava 1. ovog člana, mora ispunjavati dodatni uslov koji podrazumijeva iskustvo u rukovođenju od najmanje jedne godine, stečeno u društvu za osiguranje, banci ili drugoj finansijskoj organizaciji, regulatornom organu finansijskih institucija i u privrednom društvu.

(3) (brisano)

Član 5

(1) Ispunjenost uslova iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika dokazuje se:

1) za tačku 1) ovjerenom kopijom diplome,

2) za tačku 2) izvodom iz kaznene evidencije - uvjerenjem o nekažnjavanju, koje nije starije od 6 (šest) mjeseci,

3) za tačku 3) ovjerenom ličnom izjavom kandidata,

4) za tačku 4) potvrdama da je iskustvo stečeno na poslovima za koje se zahtijeva traženo visoko obrazovanje, koje izdaju društva za osiguranje, banke ili druge finansijske organizacije, privredna društva, regulatorni organi u finansijskom sektoru, javnopravni subjekti i drugi subjekti u kojima se stiče iskustvo u oblasti osiguranja, finansija ili prava.

(2) Ispunjenost uslova iz člana 4. za stav 2. dokazuje se potvrdama koje izdaju društva za osiguranje, banke ili druge finansijske organizacije, regulatorni organi finansijskih institucija i privredna društva o iskustvu stečenom na rukovodećim poslovima, uz navođenje naziva rukovodnog radnog mjesta.

(3) Uz dokumentaciju navedenu u st. 1. i 2. ovog člana, kandidat za direktora dostavlja i Agenciji predstavlja program vođenja poslovanja Društva.

(4) Program vođenja poslovanja iz stava 3. ovog člana sadrži:

1) kratak opis pravnog i finansijskog položaja Društva,

2) obrazložene pretpostavke uzete u obzir prilikom izrade programa, odnosno prilikom izrade finansijskih i drugih projekcija,

3) kratak opis identifikovanih, najvažnijih problema u poslovanju Društva i rizika kojima je izloženo Društvo, sa prijedlogom mjera kojima bi se otklonili ili ublažili problemi u poslovanju i smanjili poslovni rizici,

4) procjenu likvidnosti i finansijskih sredstava potrebnih Društvu za ispunjavanje obaveza i obezbjeđenje adekvatnosti kapitala,

5) kratak opis očekivanih poslovnih rezultata Društva za period od najmanje dvije godine (očekivani premijski prihodi po vrstama osiguranja, rashodi po osnovu isplata odšteta i ugovorenih osiguranih suma iz ugovora o osiguranju i rashodi za sprovođenje osiguranja),

6) projekciju bilansa stanja i bilansa uspjeha za period od najmanje dvije godine i

7) kratak opis postojeće organizacione strukture sa projekcijom organizacione strukture, uključujući plan kadrova za period od najmanje dvije godine.

(5) (brisano)

Član 6

(1) Radi podnošenja zahtjeva iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, kandidat iz člana 4. st. 1. i 2. ovog pravilnika koji ima interes i pristane da bude predložen za imenovanje na značajan položaj obezbjeđuje Društvu dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 5. ovog pravilnika.

(2) Uz dokaze iz stava 1. ovog člana, kandidat dostavlja Društvu popunjen i lično potpisan upitnik o kandidatu, koji se nalazi u Prilogu broj 2. i sastavni je dio ovog pravilnika (u daljem tekstu: Upitnik).

Član 7

(1) Uz zahtjev iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, Društvo je obavezno da Agenciji dostavi:

1) dokaze iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od značajnog položaja,

2) Upitnik i

3) dokaz o uplaćenoj naknadi Agenciji, u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(2) Za stranog državljanina, kandidata za lice na značajnom položaju, prilažu se dokazi iz stava 1. ovog člana, prevedeni na jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, ovjereni i potpisani od strane ovlašćenog sudskog tumača za strane jezike.

Član 8

(1) Agencija cijeni priložene dokaze sa aspekta uslova propisanih u članu 4. ovog pravilnika, te ako kandidat za lice na značajnom položaju ispunjava propisane uslove i ako podaci i informacije priložene uz zahtjev i na drugi način prikupljene u postupku odlučivanja ukazuju na to da je kandidat prihvatljiv, Agencija donosi rješenje kojim Društvu daje saglasnost za imenovanje.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi se za određeno lice i određeni značajni položaj u Društvu i ne može se koristiti kao saglasnost za imenovanje tog lica na drugi značajni položaj u Društvu.

(3) Ako se prema statutu društva značajni položaji direktora i predsjednika, odnosno člana upravnog odbora ili predsjednika, odnosno člana upravnog odbora i člana izvršnog odbora podudaraju, Agencija rješenjem izdaje saglasnost za oba podudarna značajna položaja koje vrši jedno lice.

(4) Društvo je obavezno da Agenciji dostavi odluku o imenovanju kandidata na značajan položaj u Društvu u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

(5) Ukoliko se lica na značajnom položaju i njihova ovlašćenja upisuju u sudski registar, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, Društvo je obavezno da Agenciji dostavi i rješenje nadležnog suda o upisu tih lica u sudski registar, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja suda.

(6) Agencija, po službenoj dužnosti, vrši upis podataka o licu na značajnom položaju u Društvu u registar društava za osiguranje kod Agencije, i to za:

1) lica na značajnom položaju koja se ne upisuju u sudski registar nakon prijema odluka iz stava 4. ovog člana i

2) lica na značajnom položaju koja se upisuju u sudski registar nakon prijema dokumenata iz stava 5. ovog člana.

(7) Lice na značajnom položaju koje imenuje društvo za osiguranje ne može da obavlja funkciju prije nego što dobije prethodnu saglasnost Agencije.

Član 9

(1) Agencija odbija zahtjev iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika ako u postupku utvrdi:

1) da kandidat ne ispunjava uslove iz člana 4. ovog pravilnika i

2) da podaci i informacije priložene uz zahtjev i na drugi način prikupljene u postupku odlučivanja ukazuju na to da kandidat nije prihvatljiv.

(2) Agencija odbacuje zahtjev iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika kao neuredan ili nepotpun ako i nakon zaključka Agencije donesenog u postupku nisu priloženi svi dokazi iz člana 5, odnosno člana 7. ovog pravilnika.

III - PRESTANAK VAŽENjA SAGLASNOSTI

Član 10

(1) Saglasnost za imenovanje lica na značajnom položaju u Društvu prestaje da važi:

1) ako se u nadzoru utvrdi da lice za koje je data saglasnost za imenovanje nije imenovano na značajan položaj u Društvu u roku od tri mjeseca od dana prijema rješenja Agencije prvi dan nakon isteka tog perioda, o čemu Agencija donosi deklaratorno rješenje,

2) ako licu na značajnom položaju u Društvu prestane funkcija danom prestanka funkcije i

3) ako licu na značajnom položaju u Društvu prestane radni odnos danom prestanka radnog odnosa.

(2) U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se da je funkcija licu na značajnom položaju prestala:

1) ako je lice na značajnom položaju u Društvu, koje se ne upisuje u sudski registar, razriješeno odlukom nadležnog organa Društva danom donošenja odluke i

2) ako je lice na značajnom položaju u Društvu, koje se upisuje u sudski registar, razriješeno odlukom nadležnog organa Društva danom donošenja rješenja suda o brisanju lica na značajnom položaju iz sudskog registra.

(3) Društvo je obavezno da, istovremeno sa donošenjem odluke o razrješenju lica na značajnom položaju, imenuje druga lica na te položaje, nakon što od Agencije dobije saglasnost za imenovanje.

(4) Društvo je dužno da Agenciji dostavi odluke iz stava 2. ovog člana i obavijest o prestanku radnog odnosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluka ili od prestanka radnog odnosa.

(5) Ako je lice na značajnom položaju upisano u sudski registar (u pravilu kada se ta okolnost odnosi na direktora, vršioca dužnosti direktora i prokuristu), Društvo je dužno da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluka iz stava 2. tačka 2) ovog člana podnese nadležnom sudu prijavu za upis promjene lica i Agenciji dostavi rješenje suda u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.

(6) Agencija, po službenoj dužnosti, vrši upis promjene podataka o licima na značajnom položaju u Društvu u registar društava za osiguranje kod Agencije, i to:

1) po prijemu odluka iz stava 2. tačka 1. ovog člana, ako razriješena lica na značajnom položaju nisu upisana u sudski registar,

2) po prijemu obavijesti o prestanku radnog odnosa iz stava 4. ovog člana i

3) po prijemu rješenja suda iz stava 5. ovog člana, ako se lica na značajnom položaju upisuju u sudski registar.

IV - NALOG ZA RAZRJEŠENjE LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU

Član 11

(1) Agencija izdaje nalog društvu za razrješenje lica na značajnom položaju, u postupku nadzora, kao mjeru nadzora, u skladu sa članom 54. stav 6. alineja 3. i stav 9. alineja 8, te članom 60. stav 9. Zakona.

(2) Na prestanak važenja saglasnosti i prestanak funkcije licu na značajnom položaju koje se razrješava po nalogu Agencije primjenjuju se odredbe člana 10. stav 2. ovog pravilnika.

V - DIREKTOR ZAŠTITNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

Član 12

(1) Upravni odbor Zaštitnog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Zaštitni fond) može imenovati direktora Zaštitnog fonda (vršioca dužnosti direktora i prokuristu) nakon što za imenovanje dobije saglasnost Agencije.

(2) Agencija izdaje saglasnost za imenovanje direktora Zaštitnog fonda ako kandidat za direktora ispunjava uslove iz člana 4. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

(3) Upravni odbor Zaštitnog fonda, koji namjerava da imenuje direktora Zaštitnog fonda, podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje saglasnosti za imenovanje, na propisanom obrascu iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) dokazi iz člana 5. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika,

2) Upitnik i

3) dokaz o uplaćenoj naknadi Agenciji, u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(4) Radi podnošenja zahtjeva iz stava 3. ovog člana, kandidat za direktora Zaštitnog fonda koji ima interes i pristane da bude predložen za imenovanje obezbjeđuje Upravnom odboru Zaštitnog fonda dokaze iz stava 3. t. 1. i 2. ovog člana.

Član 13

(1) Na prestanak važenja saglasnosti za imenovanje direktora Zaštitnog fonda primjenjuju se odredbe člana 10. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

(2) Zaštitni fond je obavezan da istovremeno sa donošenjem odluke o razrješenju direktora imenuje drugo lice nakon što od Agencije dobije saglasnost za imenovanje.

(3) Zaštitni fond je obavezan da Agenciji dostavi odluku iz stava 2. ovog člana u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluka.

VI - USLOVI ZA IMENOVANjE VANREDNIH UPRAVNIKA I PRIVREMENIH UPRAVNIKA ZA POSEBNU LIKVIDACIJU U DRUŠTVU

Član 14

(1) Agencija imenuje vanredne upravnike, u smislu odredbe člana 67a. stav 2. Zakona, i privremene upravnike za posebnu likvidaciju u Društvu, u smislu odredbe člana 68. stav 7. Zakona, ako kandidati za te značajne položaje ispunjavaju uslove iz člana 60. Zakona i člana 4. stav 1. ovog pravilnika i ako Agenciji prilože dokaze iz člana 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika i Upitnik.

(2) Agencija donosi rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova vanrednih upravnika i privremenih upravnika za posebnu likvidaciju iz stava 1. ovog člana.

Član 15

(1) Agencija formira listu stručnih lica iz člana 68. stav 7. Zakona sa posebnim znanjem i iskustvom u oblasti osiguranja i finansija (u daljem tekstu: lista stručnih lica) radi imenovanja privremenog upravnika za posebnu likvidaciju u Društvu, u skladu sa članom 68. stav 6. Zakona.

(2) Kandidat se uvrštava na listu nakon donošenja rješenja Agencije o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova privremenog upravnika za posebnu likvidaciju iz člana 14. stav 2. ovog pravilnika.

(3) Lista stručnih lica iz stava 1. ovog člana smatra se mjerodavnom, ali ne i konačnom kada se na listu uvrsti najmanje 3 (tri) stručna lica.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Postupci pokrenuti po zahtjevima društava za osiguranje za imenovanje lica na značajnim položajima do stupanja na snagu ovog pravilnika biće okončani u skladu sa Pravilnikom o licima na značajnom položaju u društvu za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/11).

Član 17

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o licima na značajnom položaju u društvu za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/11).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

PRILOG 1.

PODNOSILAC ZAHTJEVA DRUŠTVO ZA OSIGURANjE

____________________________________________________

ZAHTJEV
ZA IZDAVANjE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE

Podnosi se Zahtjev za izdavanje saglasnosti za imenovanje: __________________________________,_____________________, iz _______________________, Ul. __________________ br. _____,

- na značajan položaj u društvu za osiguranje (ako nije potrebno prekrižiti)

- za direktora Zaštitnog fonda Republike Srpske (ako nije potrebno prekrižiti) ________________________________________________________.

(navesti značajni položaj)
U prilogu: - dokazi iz člana 5. Pravilnika o licima na značajnom položaju u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: Pravilnik), i to:

□ identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš),

□ diploma VSS / 240 ECTS bodova,

□ izvod iz kaznene evidencije - uvjerenje o nekažnjavanju,

□ ovjerena izjava kandidata na okolnosti iz člana 4. stav 1. tačka 3. Pravilnika,

□ dokazi o iskustvu iz člana 5. stav 1. tačka 4. Pravilnika,

□ potvrda o iskustvu u rukovođenju iz člana 5. stav 2. Pravilnika,

□ program iz člana 5. stav 3. Pravilnika,

□ popunjen, potpisan i ovjeren upitnik o kandidatu,

□ dokaz o uplaćenoj naknadi Agenciji, u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

Mjesto i datum ___________________________________________

Za podnosioca Zahtjeva ____________________________________

(ime i prezime i potpis zakonskog zastupnika ili predsjednika Upravnog odbora Društva/ Zaštitnog fonda RS)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]