BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5162
Službeni glasnik BiH, broj 43/21
Na osnovu člana 8. stav (7) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 20. stav (3) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 53. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02, 102/09 i 72/17) i odobrenja Upravnog odbora datog na 52. sjednici, održanoj dana 14.06.2021. godine, direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE


Član 1.


(1) U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 29/13, 11/16, 72/16, 47/17, 55/17 i 41/19), u članu 5. stav (1) tačka g). alineja 6). i alineja 6.2). brišu se riječi: "vodi prvostepeni upravni postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu sveobuhvatnog osiguranja i za oslobađanje od polaganja osiguranja u postupku provoza" i interpunkcijski znak "tačka zarez".

(2) U stavu (1) tačka g) iza alineje 6). dodaje se nova alineja 7). koja glasi:

"7) Odsjek za pojednostavljene carinske postupke i ovlaštene privredne subjekte vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima u vezi odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka, te drugih carinskih pojednostavljenja koja nisu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica Uprave (u daljnjem tekstu za oboje: pojednostavljeni postupci); vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima u vezi odobravanja statusa ovlaštenog privrednog subjekta (u daljnjem tekstu: status AEO); prema potrebi, učestvuje u postupku provjeravanja ispunjenosti uvjeta i kriterijuma za odobravanje pojednostavljenih postupaka i statusa AEO kod podnosioca zahtjeva; prati i koordinira aktivnosti u vezi nadzora (praćenja) nad ispunjavanjem uvjeta i kriterijuma u toku korištenja odobrenja za pojednostavljene postupke i odobrenja za status AEO i vrši ponovnu procjenu izdatih odobrenja za pojednostavljene postupke i status AEO; priprema i provodi postupak u vezi uzajamnog priznavanja programa za AEO (MRA); priprema plan ili program za AEO; obavlja poslove kojima se obezbjeđuje praćenje i primjena carinskih i drugih propisa koji se odnose na AEO, te obavlja i sve druge poslove koji se odnose na AEO; učestvuje i surađuje u postupcima usklađivanja carinskih propisa s carinskim propisima Evropske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema izjašnjenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa, u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; učestvuje i surađuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa kojima se uređuju pitanja iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u provođenju twinning projekata i drugih projekata u kojima je korisnik Uprava ili drugi organ, u dijelu koji se odnosi na pitanja iz djelokruga Odsjeka; priprema prijedloge i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni carinskih i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga Odsjeka i za ujednačenu primjenu tih propisa primjenljivih na ta pitanja; priprema izjašnjenja i druga akta u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izvođenju programa stručne obuke zaposlenih po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; pruža stručnu pomoć pri analizi rizika i utvrđivanju kriterija selektiviteta; učestvuje u radu komisija i drugih tijela Uprave; surađuje sa drugim organizacionim jedinicama UIO, drugim organima, institucijama i privrednim subjektima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu na stručnim sastancima, radnim grupama i drugim tijelima i aktivnostima (domaćim i međunarodnim) po pitanjima iz djelokruga Odsjeka, izrađuje izvještaje, analize, informacije i planove iz djelokruga Odsjeka."

Član 2.


(1) U članu 26. stav (8) tač. a). i b). u tekstu: "Uvjeti za rad", iza riječi: "pravni fakultet" dodaje se interpunkcijski znak "zarez" i riječi: "ekonomski ili drugi fakultet društvenog, tehničkog ili prirodno-matematičkog smjera".

(2) U stavu (9) tač. b). u tekstu: "Uvjeti za rad", iza riječi: "pravni fakultet", dodaje se interpunkcijski znak "zarez" i riječi: "ekonomski ili drugi fakultet društvenog, tehničkog ili prirodno-matematičkog smjera".

(3) U stavu (9) tačka c). u tekstu: "Uvjeti za rad", iza riječi: "pravni ili ekonomski fakultet", dodaju se riječi: "ili drugi fakultet društvenog, tehničkog ili prirodno-matematičkog smjera".

(4) Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"(10) U Odsjeku za pojednostavljene carinske postupke i ovlaštene privredne subjekte sistematizuju se radna mjesta:

a). Naziv radnog mjesta: ŠEF ODSJEKA ZA POJEDNOSTAVLJENE CARINSKE POSTUPKE I OVLAŠTENE PRIVREDNE SUBJEKTE


Broj izvršilaca: 1


Status: državni službenik

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka; vrši raspored zadataka i poslova iz djelokruga Odsjeka, koordinira i kontrolira njihovo izvršavanje; pruža stručnu pomoć u izvršavanju poslova; stara se o jednoobraznoj primjeni carinskih i drugih propisa primjenljivih na pitanja iz djelokruga Odsjeka; organizuje i učestvuje u provođenju postupka u vezi uzajamnog priznavanja programa za AEO; organizuje i učestvuje u izradi plana ili programa za AEO; učestvuje i surađuje u postupcima usklađivanja carinskih propisa s carinskim propisima Evropske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izradi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni carinskih postupaka po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izvođenju programa stručne obuke po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu komisija i drugih tijela Uprave; koordinira suradnju Odsjeka sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i ostvaruje suradnju sa drugim organima i privrednim subjektima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu na stručnim sastancima, radnim grupama i drugim tijelima i aktivnostima (domaćim i međunarodnim) po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; provodi i unaprjeđuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima iz nadležnosti Odsjeka, uspostavlja i provodi antikorupcijske mjere u Odsjeku, provodi preporuke interne revizije; organizuje i učestvuje u izradi strategija, planova, izvještaja, analiza i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu odredi operativni rukovodilac - pomoćnik direktora. Za svoj rad odgovoran je operativnom rukovodiocu - pomoćniku direktora.

Uvjeti za rad: VSS - VII stepen, pravni fakultet, 4 godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Poslovi osnovne djelatnosti: stručno - operativni poslovi i upravno rješavanje, najsloženiji.

b). Naziv radnog mjesta: STRUČNI SAVJETNIK ZA POJEDNOSTAVLJENE CARINSKE


POSTUPKE I OVLAŠTENE PRIVREDNE SUBJEKTE


Broj izvršilaca: 3

Status: državni službenik

Opis poslova: Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; obavlja poslove u pogledu pripreme i učestvuje u provođenju postupka u vezi uzajamnog priznavanja programa za AEO; priprema plan ili program za AEO i obavlja i druge poslove u vezi statusa AEO koje mu odredi šef Odsjeka; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; prema potrebi, učestvuje u postupku provjeravanja ispunjenosti uvjeta i kriterijuma za odobravanje pojednostavljenih postupaka i statusa AEO kod podnosioca zahtjeva; prati i koordinira aktivnosti u vezi nadzora (praćenja) nad ispunjavanjem uvjeta i kriterijuma u toku korištenja odobrenja za pojednostavljene postupke i odobrenja za status AEO i vrši ponovnu procjenu izdatih odobrenja za pojednostavljene postupke i status AEO; učestvuje i surađuje u postupcima usklađivanja carinskih propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u primjeni carinskih i drugih propisa primjenljivih na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i za obezbjeđenje njihove jednoobrazne primjene; priprema izjašnjenja i druga akta u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izvođenju programa stručne obuke po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u radu na stručnim sastancima, radnim grupama i drugim tijelima i aktivnostima (domaćim i međunarodnim) po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema strategije, planove, izvještaje, analize i informacije iz djelokruga Odsjeka; prema potrebi, vodi potrebne evidencije i vrši unos podataka iz djelokruga Odsjeka u odgovarajuće elektronske baze podataka; učestvuje u provođenju sistema finansijskog upravljanje i kontrole u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Uvjeti za rad: VSS - VII stepen, pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Poslovi osnovne djelatnosti: stručno - operativni poslovi i upravno rješavanje, najsloženiji

c). Naziv radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POJEDNOSTAVLJENE CARINSKE POSTUPKE I OVLAŠTENE PRIVREDNE SUBJEKTE


Broj izvršilaca: 3


Status službenika: državni službenik

Opis poslova: Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; obavlja poslove u pogledu pripreme i učestvuje u provođenju postupka u vezi uzajamnog priznavanja programa za AEO; priprema plan ili program za AEO i obavlja i druge poslove u vezi statusa AEO koje mu odredi šef Odsjeka; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; prema potrebi, učestvuje u postupku provjeravanja ispunjenosti uvjeta i kriterijuma za odobravanje pojednostavljenih postupaka i statusa AEO kod podnosioca zahtjeva; prati i koordinira aktivnosti u vezi nadzora (praćenja) nad ispunjavanjem uvjeta i kriterijuma u toku korištenja odobrenja za pojednostavljene postupke i odobrenja za status AEO i vrši ponovnu procjenu izdatih odobrenja za pojednostavljene postupke i status AEO; učestvuje i surađuje u postupcima usklađivanja carinskih propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; priprema izjašnjenja i druga akta u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izvođenju programa stručne obuke po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u radu na stručnim sastancima, radnim grupama i drugim tijelima i aktivnostima (domaćim i međunarodnim) po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; priprema strategije, planove, izvještaje, analize i informacije iz djelokruga Odsjeka; prema potrebi, vodi potrebne evidencije i vrši unos podataka iz djelokruga Odsjeka u odgovarajuće elektronske baze podataka; učestvuje u provođenju sistema finansijskog upravljanje i kontrole u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Uvjeti za rad: VSS - VII stepen, pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera, 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Poslovi osnovne djelatnosti: stručno - operativni poslovi i upravno rješavanje, složeni.

d). Naziv radnog mjesta: ADMINISTRATIVNI SURADNIK - REFERENT


Broj izvršilaca: 1

Status službenika: zaposlenik

Opis poslova: Obavlja administrativno-tehničke i daktilografske poslove za potrebe Odsjeka; vrši prijem i zavođenje pošte i predaju službenicima u rad; vodi propisane evidencije; obavlja poslove pijrepisa i umnožavanja službene dokumentacije za potrebe Odsjeka; stara se o snabdijevanju službenika uredskim i drugim materijalom; učestvuje u provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Uvjeti za rad: SSS - IV stepen, upravnog ili ekonomskog, ili gimnazija, ili drugog odgovarajućeg smjera, 6 mjeseci radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Poslovi pomoćno-tehničke djelatnosti: operativno-tehnički, složeni."

Član 3.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1235-3/21
25. juna 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula
https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]