BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5415
Službene novine Federacije BiH, broj 20/22
Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK 2022


Član 1.


U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/21 i 77/21) u članu 14. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Obaveze poslodavca imaju i:

a) isplatioci dohotka od druge samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (4) tačka 1) Zakona,

b) isplatioci naknada roditelju njegovatelju iz člana 11. stav (5) Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", broj 75/21),

c) isplatioci naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje prema kantonalnim zakonima kojima se uređuje socijalna zaštita, zaštita civilnih žrtava rata i zaštita porodice sa djecom,

d) rezidentni porezni obveznici koji su zaposleni u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države ili međunarodnoj organizaciji koja ima diplomatski imunitet,

e) porezni obveznici koji dohodak direktno ostvaruju iz inostranstva."

Član 2.


U članu 20. stav (2) riječi: "broj 44/16" zamjenjuju se riječima: "br. 44/16 i 50/16".

Član 3.


U članu 21. stav (1) riječi: "za zaposlenike" se brišu, a riječi: "zaposlenik ostvario kod svog poslodavca" zamjenjuje se riječima: "zaposlenik/porezni obveznik ostvario kod svog poslodavca/isplatioca".

U stavu (2) riječi: "zaposlenik dostavi poslodavcu" zamjenjuju se riječima: "zaposlenik/porezni obveznik dostavi poslodavcu/isplatiocu"

U stavu (4) iza riječi: "Zaposleniku" dodaju se riječi: "/poreznom obvezniku".

Član 4.


U članu 37. stav (1) riječi: "br. 35/09 i 42/11" zamjenjuju se riječima: "broj 75/21".

Član 5.


U članu 52. stav (1) tačka b) riječi: "broj 66/02" zamjenjuju se riječima: "br. 66/09, 38/10 i 16/12".

Član 6.


U ANEXU 1. Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK-1001) iza tačke 1.4. dodaje se nova tačka 1.4.a. koja glasi:

"1.4.a. Roditelji njegovatelji iz člana 6. Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) koji imaju status rezidenta Federacije koji žele da ostvare pravo na osnovni lični odbitak i lične odbitke po osnovu izdržavanja članova uže porodice i po osnovu svog invaliditeta i invaliditeta članova porodice koje izdržavaju i koji su utvrđeni članom 24. st. (1) do (6) Zakona, moraju od Porezne uprave Federacije pribaviti svoju poreznu karticu."

U tački. 1.5. iza riječi: "zaposlenik" dodaju se riječi: "/porezni obveznik"

U tački 1.6. riječi: "uz kućnu listu" brišu se.

U tabeli Dio 1 - Podaci o poreznom obvezniku tekst: "U zavisnosti da li je podnosilac zahtjeva "zaposlen" ili "nezaposlen" stavit će oznaku "x" u odgovarajuće polje 11" briše se.

U tabeli Dio 2 - Podaci o poslodavcu tekst: "Ukoliko podnosilac Zahtjeva nije u radnom odnosu ili u momentu podnošenja ovog zahtjeva obavlja neku od samostalnih djelatnosti, u odgovarajuće polje broj 11. stavit će oznaku "x"." zamjenjuje se novim tekstom koji glasi:

"U zavisnosti da li je podnosilac zahtjeva "zaposlen" ili "nezaposlen" stavit će oznaku "X" u odgovarajuće polje 11).

Podnosilac Zahtjeva koji nije u radnom odnosu ili u momentu podnošenja ovog zahtjeva obavlja neku od samostalnih djelatnosti, polja broj 10) i 9) ne popunjava."

Član 7.


ANEX 2. Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), mijenja se i glasi:

"ANEX 2. Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023)

2.1. Obrazac MIP-1023 se koristi za mjesečno izvještavanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatioca plaća, drugih ličnih primanja i koristi koje ostvaruju zaposlenici/porezni obveznici po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada za bolovanje preko 42 dana i naknada roditelja njegovatelja, u toku proteklog mjeseca, kao i o obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obračunatoj i uplaćenoj mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec.

2.2. Poslodavac/isplatilac koji obračunava i uplaćuje doprinose na teret osiguranika obavezan je podnijeti Poreznoj upravi obrazac MIP-1023.

2.3. Obavezu podnošenja obrasca MIP-1023 imaju i fizička lica - rezidenti Federacije BiH koji su:

- zaposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet,

- zaposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizičkih lica - nerezidenata Federacije koji na području Federacije obavljaju nesamostalnu djelatnost,

- zaposlenici koji dohodak od nesamostalne djelatnosti dobivaju direktno iz inostranstva od strane isključivo jednog inostranog poslodavca (pravno lice sa sjedištem van države BiH) prema članu 27. stav (10) Zakona, za iznos doprinosa za PIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (Doprinosi na teret zaposlenika).

2.4. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćen u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

2.5. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike-rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

2.6. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike, rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos obaveznih doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

2.7. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci - privredna društva koja su završila postupak konsolidacije prema posebnoj odluci nadležnog nivoa vlasti o finansijskoj konsolidaciji, kao i oni poslodavci/isplatioci - sportski kolektivi koji su ušli u postupak uplate doprinosa i obračuna plaće prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14, 12/17 i 79/20).

2.8. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatioci - za izaslane/detaširane zaposlenike nerezidente Federacije BiH iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije BiH putem poslovne jedinice - Podružnica nerezidentnog pravnog lica koja ima identifikacioni broj koji počinje sa oznakom 48.

2.9. S obzirom da obračun plaće ima mjesečni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku isplaćenu plaću. Ukoliko se u toku jednog mjeseca isplate dvije plaće/naknade za dva različita porezna perioda, potrebno je za svaku plaću/naknadu sačiniti i podnijeti poseban obrazac.

Dio 1 - Podaci o poslodavcu / isplatiocu i poreznom obvezniku

Ovaj dio sadrži podatke o poslodavcu / isplatiocu prihoda i kontrolne sume

1


JIB/JMB poslodavca/isplatioca


Identifikacioni broj poreznog obveznika (PJIB) koji je poslodavcu /isplatiocu prihoda odnosno uplatiocu doprinosa, dodijeljen od strane Porezne uprave.

JMB upisati samo u slučaju ukoliko poslodavac / isplatilac nema dodijeljen PJIB.

Za vrstu isplate 19 - Upisuje se JIB koji počinje sa oznakama 48

Za vrstu isplate 20 - Upisuje se JMB zaposlenika

2


Naziv


Naziv poslodavca / isplatioca. Ukoliko se u polje 1 upisuje JMB, u ovo polje je potrebno upisati ime i prezime poslodavca / isplatioca

3


Šifra djelatnosti


Upisati šifru osnovne registrovane djelatnosti.

4


Broj zaposlenih


Poslodavci upisuju broj zaposlenih/poreznih obveznika koji bi trebao da odgovara broju redova unesenih u dio 2.

Zavodi zdravstvenog osiguranja, centri za socijalni rad i općinske službe za socijalnu zaštitu upisuju ukupan broj zaposlenika i osiguranika kojima se direktno isplaćuje naknada za bolovanja preko 42 dana, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada roditelju njegovatelju.

5


Ukupan prihod


U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 10 sa svih listova

6


Ukupan iznos doprinosa


U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 15 sa svih listova.

7


Ukupan iznos ličnog odbitka


U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 18 sa svih listova.

8


Ukupan iznos poreza


U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 20 sa svih listova.

Dio 2 - Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak.

Ovaj dio sadrži podatke za svakog zaposlenika/poreznog obveznika kojem su u toku mjeseca isplaćena plaća ili drugi oporezivi prihodi po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo naknade za bolovanje preko 42 dana i naknada roditelja njegovatelja

Na listi je potrebno navesti sve zaposlenike koji su registrovani kod poslodavca/isplatioca.

1


Redni broj


Ne popunjavati.

2


Vrsta isplate


Ovo polje može imati vrijednosti:

1 - isplata samo plaće

2 - plaća, koristi i ostale isplate na koje se plaćaju porezi i doprinosi

3 - naknada za porodiljsko odsustvo koju isplaćuje poslodavac za svoje zaposlenike (U slučajevima kada se ova naknada obračunava i isplaćuje u punom iznosu na teret poslodavca / isplatioca unosi se vrsta isplate 1)

4 - naknada za porodiljsko odsustvo koju centri za socijalni rad isplaćuju neposredno korisnicima, a za koju se uplaćuju doprinosi

5 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju isplaćuje poslodavac za svoje zaposlenike

6 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju zavodi zdravstvenog osiguranja isplaćuju neposredno korisnicima, a za koju se uplaćuju doprinosi

7 - isplata plaće, drugih ličnih primanja i koristi invalidnih lica, koja su zaposlena u privrednom društvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida

8 - isplata doprinosa za detaširane zaposlenike (plaćaju porez na dohodak na stranoj teritoriji),

9 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 3 ili 2 i 3

10 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 5 ili 2 i 5

11 - uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje federalnom Zavodu PIO/MIO za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta

12 - uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske gdje se nalazi i sjedište poslodavca / isplatioca

13 - uplata doprinosa za PIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlenike - rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta gdje se nalazi i

sjedište poslodavca - isplatioca

14 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 8 ili 2 i 8

15 - isplata plaće, koristi i ostalih isplata prema članu 27. stav (6) Zakona

16 - isplata plaće, obračun i uplata doprinosa za privredna društva koja su završila postupak konsolidacije, a prema odluci nadležnog nivoa vlasti o finansijskoj konsolidaciji

17 - isplata plaće, obračun i uplata doprinosa po Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

18 - isplata plaće, obračun i uplata doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, kojima se isplaćuje plaća u skladu sa članom 6. tačka 10. (izuzetno članom 20a.) Zakona o doprinosima

19 - isplata plaća za izaslane zaposlenike (plaćaju doprinose na stranoj teritoriji, a porez na dohodak u FBiH),

20 - uplata poreza na dohodak, doprinosa za PIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlenike - rezidente Federacije BiH koji ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti direktno iz inostranstva (član 27. stav (10) Zakona o porezu na dohodak)

21 - naknada za roditelje njegovatelje koju Centri za socijalni rad ili općinske službe za socijalnu zaštitu isplaćuju neposredno korisnicima prema odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21)

22 - isplata prihoda od nesamostalne djelatnosti nakon prestanka radnog odnosa.

3


JMB


JMB lica kojem je isplaćena plaća/naknada. Ukoliko je u pitanju nerezident/stranac potrebno je upisati identifikacioni broj koji Porezna uprava dodjeljuje nerezidentima/strancima. https://www.anwalt-derbeste.de

Za vrstu isplate 19 - Upisuje se JIB zaposlenika koji dodjeljuje Porezna uprava.

Za vrstu isplate 20 - Upisuje se JMB zaposlenika.

4


Općina prebivališta


Upisati trocifrenu šifru općine propisanu Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj unijeti šifru općine 300, a za Brčko Distrikt unijeti 099.

5


Datum isplate


Datum kada je izvršena isplata plaće / naknade. Ukoliko je u mjesecu bilo više isplata, upisati datum zadnje isplate.

6


Broj radnih sati


Upisati broj radnih sati za koje je zaposlenik/porezni obveznik bio u radnom odnosu u toku mjeseca u kojem je nastala obaveza plaćanja. Ovdje je uključen ukupan broj radnih sati kao npr. redovan rad, prekovremeni rad, praznici, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, bolovanja do i preko 42 dana, porodiljsko odsustvo i dr.

Npr. ako je zaposlenik/porezni obveznik prijavljen na puno radno vrijeme (8 sati) i mjesec u kojem je nastala obaveza plaćanja je imao 23 radna dana, potrebno je upisati "184" - 8 x 23 = 184.

Za naknade za porodiljsko odsustvo, naknade za bolovanje preko 42 dana i naknade roditelja njegovatelja unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

Za vrstu isplate 19 - Upisani broj radnih sati je nula (0)

7


Broj radnih sati na bolovanju


Upisati broj radnih sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju u toku perioda u kojem je nastala obaveza plaćanja.

Za bolovanje do 42 dana unijeti broj sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju.

Za naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

Za vrstu isplate 19 - Upisani broj radnih sati je nula (0)

8


Bruto plaća


Upisati iznos bruto plaće (iznos naknade za rad koji sadrži obavezne doprinose iz osnovice i porez na dohodak) ili iznos bruto naknade za porodiljsko odsustvo ili bruto iznos naknade za bolovanja preko 42 dana ili bruto iznos naknade roditelja njegovatelja ili utvrđeni iznos osnovice za obračun doprinosa za detaširane zaposlenike ili bruto iznos za obračun doprinosa utvrđen za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, kojima se isplaćuje plaća u skladu sa članom 6. tačka 10. (izuzetno članom 20a.) Zakona o doprinosima.

Za vrstu isplate 19 - Upisuje se primljeni/isplaćeni dohodak od nesamostalne djelatnosti

Za vrstu isplate 20 - Upisuje se iznos koji je dobije kada se primljeni/isplaćeni dohodak od nesamostalne djelatnosti podjeli sa 0,695

9


Koristi i drugi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti


Bruto vrijednosti primanja u skladu sa članom 10., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje čine neto vrijednosti odnosno tržišne vrijednosti koristi uvećane za doprinose iz osnovice

Za vrstu isplate 19 - Upisuje se primljeni/isplaćeni dohodak od nesamostalne djelatnosti

Za vrstu isplate 20 - Upisuje se iznos koji je dobije kada se primljeni/isplaćeni dohodak od nesamostalne djelatnosti podjeli sa 0,695

10


Ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti


Zbir vrijednosti kolona 8. i 9.

11


Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje


Uplaćeni iznos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice).

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

12


Ime i prezime


Ime i prezime lica kojem je isplaćena plaća/naknada.

13


Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za zdravstveno osiguranje


Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice).

Za vrstu isplate 16 - Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) prema Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

14


Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za osiguranje od nezaposlenosti


Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice).

Za vrstu isplate 16 - Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) prema Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

15


Ukupan iznos uplaćenih doprinosa iz osnovice


Zbir vrijednosti kolona 11, 13 i 14.16


Prihod umanjen za uplaćene doprinose iz osnovice


Razlika kolona 10 i 15.

Za vrstu isplate 18 - Unosi se iznos oporezivog prihoda (mjesečna plaća) koji se isplaćuje u skladu sa članom 6. tačka 10. (izuzetno članom 20a.) Zakona o doprinosima.

17


Faktor ličnog odbitka prema poreznoj kartici


Ukupni faktor ličnog odbitka prema poreznoj kartici.

Za neoporeziva primanja / naknade i isplate bez primjene ličnog odbitka upisati nulu.

Za vrstu isplate 19 - faktor ličnog odbitka je nula (0)

18


Iznos ličnog odbitka


Proizvod kolone 17 i osnovnog mjesečnog ličnog odbitka u iznosu od 300,00 KM.

19


Osnovica poreza


Razlika kolona 16. i 18.

Za neoporeziva primanja / naknade upisati nulu.

Za isplate bez primjene ličnog odbitka upisati vrijednost iz kolone 16.

U slučaju da poslodavac/isplatilac isplaćuje naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana preko zakonski utvrđenog iznosa, unosi se oporeziva osnovica za obračun poreza.

20


Iznos poreza


Proizvod kolone 19. i stope poreza, odnosno 0,1.

Za vrstu isplate 16 ili 17 - upisati vrijednost uplaćenog poreza na dohodak ili nulu (0,00) ako porez na dohodak nije uplaćen prema Odluci o konsolidaciji ili Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

21


Broj radnih sati sa uvećanim trajanjem


Ukoliko je zaposlenik radio na mjestu za koje je propisano uvećano trajanje ("beneficirani radni staž"), potrebno je upisati broj sati koje je zaposlenik proveo na tom mjestu u periodu u kojem je nastala obaveza plaćanja. Ovaj broj sati ne može biti veći od broja sati u koloni 6.

22


Stepen uvećanja


Upisati stepen uvećanja radnog staža. Npr. ako za 12 mjeseci zaposlenik ostvari 14 mjeseci staža, upisati "14/12".

23


Šifra radnog mjesta sa uvećanim trajanjem


Upisati šifru radnog mjesta za staž sa uvećanim trajanjem prema šifrarniku PIO/MIO.

24


Doprinosi za PIO/MIO za staž sa uvećanim trajanjem


Uplaćeni iznos za staž sa uvećanim trajanjem.

Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca

Ovaj dio sadrži podatke o uplaćenim doprinosima na osnovicu (doprinosi na teret poslodavca)

Ukoliko prijava sadrži više listova, ove iznose je potrebno upisati samo na prvom listu.

25


Iznos doprinosa na osnovicu za penzijsko i invalidsko osiguranje


Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za penzijsko i invalidsko osiguranje za period u kojem je nastala obaveza.

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos za doprinose na penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

Za vrstu isplate 20 - Uplaćeni iznos za doprinose na penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

26


Iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje


Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje za period u kojem je nastala obaveza.

Za vrstu isplate 16 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje ili nula (0,00) prema Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje ili nula (0,00) prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

Za vrstu isplate 20 - Uplaćeni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

27


Iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti


Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti za period u kojem je nastala obaveza.

Za vrstu isplate 16 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti ili nula (0,00) prema Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti ili nula (0,00) prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Za vrstu isplate 19 - Uplaćeni iznos doprinosa za osiguranja od nezaposlenosti na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

Za vrstu isplate 20 - Uplaćeni iznos doprinosa za osiguranja za nezaposlenost na teret poslodavca (na osnovicu) je nula (0,00) prema Zakonu o doprinosima.

28


Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje


Ukupan uplaćeni iznos za dodatne doprinose za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za period u kojem je nastala obaveza.
1.1. Napomena: Za Dio 2 , Redni broj 2 - Vrsta isplate

Ukoliko je mjesečna plaća, koja se isplaćuje zaposlenicima u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, veća od iznosa propisanog članom 6. tačka 10. (izuzetno članom 20a.) Zakona o doprinosima, za te zaposlenike ne koristi se vrsta isplate 18.

lznos koji se u rednom broju 16 dobije kao razlika kolone 10 (ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti) i 15 (ukupan iznos uplaćenih doprinosa iz osnovice) ne primjenjuje se kod vrste isplate 18.
Član 8.


U ANEXU 3. Uputstvo za popunjavanje Pojedinačnog mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024) u tački 3.2. iza riječi: "zaposlenika" dodaju se riječi: "/poreznog obveznika"

U tački 3.3. alineja 1. i 5 iza riječi; "zaposlenika" dodaju se riječi: "/poreznog obveznika".

U alinejama 2., 3. i 4. iza riječi: "zaposleniku" dodaju se riječi: "/poreznom obvezniku".

U tački 3.4. iz riječi: "plaće" dodaju se riječi: "/naknade".

U tabeli Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku, Polje 4) Operacija, čitav tekst se mijenja i glasi: "U polje 4) Operacija, izabrati i označiti sa "X" jednu od ponuđenih vrijednosti:

- Dodavanje novog zaposlenika/poreznog obveznika za već predate izvještaje MIP-1023

- Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku/poreznom obvezniku

- Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku/poreznom obvezniku

- Prijava uplata doprinosa

- Prijava zaposlenika/poreznog obveznika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023".

U Operaciji "Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023", čitav tekst se mijenja i glasi:

"Ova operacija označava se, u iznimnim slučajevima, prilikom naknadnog obračuna i uplate plaće/naknade, doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za pojedinačnog zaposlenika/poreznog obveznika, za koga nisu obračunati i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak u vrijeme kad su obračunati i uplaćeni za ostale zaposlenike/poreznog obveznika, za isti porezni period.

Na primjer, navedena operacija se označava u sljedećim slučajevima:

- kada bivši zaposlenik tuži poslodavca zbog neosnovanog otkaza ugovora o radu, te je isti dužan da, po presudi suda, isplati sve zaostale plaće, doprinose i porez na dohodak;

- kada isplatioci naknada roditeljima njegovateljima, naknada za bolovanje preko 42 dana i naknada za porodiljsko odsustvo (centri za socijalni rad ili općinske službe za socijalnu zaštitu ili zavodi) dodaju novog korisnika za naknade na koje se obračunavaju i uplaćuju doprinosi i porez na dohodak;

- kada ovlaštene osobe Porezne uprave Federacije BiH, prilikom kontrole, utvrde nezakonit način angažovanja zaposlenika (najčešći slučajevi - nezakonito sklapanje ugovora o djelu, umjesto ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima), te na isplaćene iznose obračunaju doprinose i porez na dohodak na način propisan za nesamostalnu djelatnost;

- kada poslodavac, greškom, nije izvršio isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak za nekog svog zaposlenika, u vrijeme kada je isplatio plaću i dužne doprinose ostalim zaposlenicima.

Napomena: U slučajevima iz alineje 3. poslodavac, koji je protivno propisima o porezu na dohodak, za zaposlenike koji obavljaju nesamostalnu djelatnost obračunavao i uplaćivao doprinose i porez na dohodak na način propisan za povremene samostalne djelatnosti (angažovanje po ugovoru o djelu umjesto po ugovoru o radu), shodno propisima o povratu, u obavezi je da uplati porezne obaveze u kompletnom iznosu, a za ranije, pogrešno uplaćene iznose doprinosa i poreza na dohodak može podnijeti zahtjev za povrat."

U Operaciji "Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku", čitav tekst se mijenja i glasi:

"Putem obrasca PMIP - 1024 Poreznoj upravi se mogu naknadno dostaviti izmijenjeni i/ili dopunjeni podaci o isplaćenim prihodima, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na prihode od nesamostalne djelatnosti za pojedine zaposlenike/porezne obveznike, koji se odnose na period za koji je poslodavac/isplatilac Poreznoj upravi već dostavio obrazac MIP - 1023, za isti porezni period.

Ukoliko se poslodavcu/isplatiocu ukaže potreba za ispravkom odnosno izmjenom podataka o uplaćenim doprinosima i poreza za više zaposlenika/poreznog obveznika, potrebno je sačiniti i predati Poreznoj upravi više obrazaca PMIP - 1024, tj. za svakog zaposlenika/poreznog obveznika posebno.

U slučajevima kad centri za socijalni rad ili općinske službe za socijalnu zaštitu ili zavodi vrše isplatu naknada (naknada za bolovanje, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada roditeljima njegovateljima) korisnicima/poreznim obveznicima, a predali su MIP-1023 za svoje zaposlenike, dostavit će PMIP-1024 posebno za korisnike naknada.

Poslodavac će označiti operaciju "Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku", u slučajevima naknadnog otkrivanja grešaka u bilo kom dijelu 2 već predatih obrazaca MIP-1023:

- neunošenja ili nepravilnog unošenja u obrazac MIP1023 raznih naknada ili koristi od nesamostalne djelatnosti;

- naknadnog obračuna i isplate dijela plaće/naknade i uplate odnosnih doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za koji su već isplaćene plaće/naknade i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak;

- kada poslodavac, po osnovi tužbe zaposlenika i presude suda, naknadno isplati dio zaostalih plaća i uplati odnosni iznos doprinosa i poreza na dohodak, za koje je već predat obrazac MIP-1023;

- Izmjena finansijskih i nefinansijskih podataka u dijelu 2 obrasca MIP-1023 koji je ranije predat i poslan fondovima. Pod nefinansijskim podacima u dijelu 2 podrazumijevaju se polja: 6, 7, 21, 22 i 23 obrasca MIP-1023. Nije dozvoljena izmjena polja 3) JMB u dijelu 2. obrasca MIP-1023 ovom operacijom.

Polja u obrascu PMIP-1024 popunit će se na način da se unesu tačni podaci za odnosni period, kao da prethodni podaci nisu ni dostavljeni Poreznoj upravi Federacije BiH.

Za slučaj razlike na više, poslodavac će prethodne podatke sabrati sa novim, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti ukupni iznos.

Za slučaj razlike na manje, poslodavac će prethodne podatke oduzeti od novih, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti razliku ta dva iznosa.

Podaci uneseni u PMIP-1024 zamijenit će već dostavljene podatke na obrascu MIP-1023 od istog poslodavaca, za određenog zaposlenika/poreznog obveznika i odgovarajući porezni period."

Član 9.


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-4431/21-3
Marta, 2022. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]