BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#3984
PRAVILNIK O IZDAVANjU DIPLOMATSKIH PASOŠA

("Sl. glasnik BiH", br. 95/2014 i 28/2018)

Član 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izdavanja diplomatskih pasoša, način vođenja evidencija o izdatim diplomatskim pasošima, postupak poništenja diplomatskog pasoša i druga pitanja u vezi sa izdavanjem, korištenjem i poništavanjem istih.

Član 2

(Nadležnost za izdavanje i osnov propisivanja procedure izdavanja)

Diplomatski pasoš izdaje Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08) - (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

Član 3

(Nosilac diplomatskog pasoša)

(1) Diplomatski pasoš izdaje se:

a) funkcionerima organa, organizacija, odnosno institucija u Bosni i Hercegovini određenih u listi A, kao i bivšim funkcionerima koji su navedeni u istoj, a koji su tu funkciju obavljali od dana stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine;

b) funkcioneru organa, organizacija, odnosno institucija u Bosni i Hercegovini određenih u listi B;

c) zaposlenim koji imaju diplomatski status u sjedištu Ministarstva;

d) članu državne delegacije Bosne i Hercegovine;

e) diplomatskom kuriru;

f) diplomatskom osoblju Bosne i Hercegovine, konzularnom funkcioneru Bosne i Hercegovine, vojno-diplomatskom osoblju Bosne i Hercegovine i zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koji se u svojstvu oficira za vezu upućuju na rad u diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, kao i njihovim bračnim drugovima i djeci, i to:

1) ako dijete nije starije od 27 godina,

2) ako živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša,

3) ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, odnosno radni odnos,

4) ako je poslovno nesposobno ili je lice pod starateljstvom i živi u zajedničkom doma instvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša i ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, bez obzira na godine starosti.

g) bračnom drugu i djetetu iz tač. a) i c) ovog stava kada putuju zajedno s tim licem, i to:

1) ako dijete nije starije od 27 godina,

2) ako živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša,

3) ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, odnosno radni odnos,

4) ako je poslovno nesposobno ili je lice pod starateljstvom i živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša, ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, bez obzira na godine starosti;

h) drugom licu, državljaninu BiH, za koje ministar smatra da je od posebnog interesa za BiH.

(2) Diplomatski pasoš izdaje se i licu koje po odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamenta Bosne i Hercegovine, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine odlazi na rad u međunarodne organizacije na dužnost diplomatskog ranga.

(3) Liste "A" i "B" iz st. a) i b) ovog člana nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i sastavni su njegov dio.

Član 4

(Razlozi odbijanja izdavanja diplomatskog pasoša)

(1) Diplomatski pasoš neće se izdati licu u pogledu koga postoje razlozi predviđeni članom 21. Zakona o putnim ispravama, kao ni zaposlenom u Ministarstvu protiv koga se vodi disciplinski postupak i kome je zbog istog izrečena mjera suspenzije sa posla.

(2) Diplomatski pasoš neće se izdati bivšem funkcioneru sa liste A iz tačke 29., 30. i 31., ukoliko je krivično kažnjavan ili se protiv njega vodi krivični postupak, ili ukoliko se radi o funkcioneru koji je smijenjen.

Član 5

(Podnosioci i rokovi za podnošenje zahtjeva)

(1) Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša podnosi nadležni organ, organizacija ili institucija Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta sa liste A i B;

(2) Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za diplomate zaposlene u sjedištu Ministarstva podnosi rukovodilac osnovne organizacione jedinice u sjedištu Ministarstva;

(3) Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za diplomate, konzularne funkcionere i vojno diplomatsko osoblje na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine podnosi šef diplomatsko-konzularnog predstavništva.

(4) Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za članove državnih delegacija Bosne i Hercegovine podnosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ili Savjet ministara Bosne i Hercegovine i uz isti prilaže odluku o obrazovanju, sastavu i upućivanju delegacije u inostranstvo.

(5) Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti najmanje deset dana prije planiranog putovanja.

Član 6

(Dokumenti uz zahtjev)

Za izdavanje diplomatskog pasoša prilaže se sljedeće:

a) fotokopija lične karte;

b) dokaz o izvršenoj uplati stvarnih troškova za obrazac diplomatskog pasoša na račun Ministarstva, izuzev za zaposlene u Ministarstvu;

c) odluka o službenom putu ili upućivanju na rad u DKP BiH (putni nalog, rješenje o premještenju, rasporedu ili upućivanju na rad u inostranstvo i sl.), izuzev za lica iz člana 3. stav (1) tač. a), b) i c) ovog Pravilnika;

d) postojeći diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine čija se zamjena traži, ukoliko lice takav pasoš posjeduje.

Član 7

(Deponovanje diplomatskog pasoša)

Nosioci diplomatskog pasoša, po završenom putovanju, pasoš deponuju kod podnosioca zahtjeva.

Član 8

(Postupak prilikom nestanka, otuđenja ili oštećenja diplomatskog pasoša)

(1) Gubitak, krađu ili oštećenje diplomatskog pasoša u Bosni i Hercegovini, nosilac istoga je dužan odmah prijaviti Ministarstvu.

(2) Gubitak, krađu ili oštećenje diplomatskog pasoša u inostranstvu, nosilac istoga je dužan odmah prijaviti najbližem DKP-u BiH, a po povratku u zemlju i Ministarstvu.

(3) Licu koje je prijavilo gubitak, krađu ili oštećenje diplomatskog pasoša, na njegov zahtjev, DKP BiH će pošto utvrdi njegov identitet, izdati putni list.

(4) Nosiocu diplomatskog pasoša, kojem je nestao, ukraden ili oštećen diplomatski pasoš, može se izdati novi diplomatski pasoš, pošto se utvrde okolnosti nestanka, krađe ili oštećenja i pošto se nestali pasoš oglasi nevažećim u "Službenom glasniku BiH".

(5) Ministarstvo je dužno da o oglašavanju diplomatskog pasoša u BiH nevažećim obavijesti sva diplomatska predstavništva akreditovana u Bosni i Hercegovini, odmah po oglašavanju istog nevažećim.

(6) Nestanak diplomatskog pasoša, podnosilac zahtjeva prijavljuje Ministarstvu na obrascima propisanim Uputstvom o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 45/09).

Član 9

(Obaveza i rok vraćanja diplomatskog pasoša)

(1) Nosilac diplomatskog pasoša, kome prestane svojstvo na osnovu kojeg je stekao pravo na taj pasoš, dužan je u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva, vratiti pasoš podnosiocu zahtjeva iz člana 5. ovog Pravilnika.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, nosioci diplomatskih pasoša zaposleni u Ministarstvu dužni su u roku od 15 dana od prestanka dužnosti, diplomatski pasoš vratiti u sjedište Ministarstva

(3) Ukoliko nosilac diplomatskog pasoša ne vrati isti u roku iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva za diplomatski pasoš, dužan je odmah po isteku roka podnijeti zahtjev Ministarstvu za elektronsko poništenje istoga, te obezbijediti vraćanje pasoša Ministarstvu, radi fizičkog poništenja u dodatnom roku od 15 dana.

(4) Za nosioce diplomatskog pasoša iz stava (2) ovog člana, elektronsko uništenje diplomatskog pasoša će izvršiti Ministarstvo, po službenoj dužnosti.

(5) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana, Ministarstvo će po isteku roka iz stava (3) ovog člana, pokrenuti postupak oduzimanja diplomatskog pasoša putem nadležnog organa, te zbog neovlaštenog korištenja javne isprave, podnijeti prijavu protiv nosioca diplomatskog pasoša, kao i odgovorne osobe u instituciji, koja je zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša podnijela.

Član 10

(Evidencija o izdatim diplomatskim pasošima)

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti vodi evidenciju izdatih diplomatskih pasoša.

(2) O načinu vođenja evidencije izdatih diplomatskih pasoša, Ministarstvo će donijeti posebno uputstvo.

Član 11

(Prelazne i završne odredbe)

(1) Predmeti koji ne budu riješeni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješiće se po odredbama ovog Pravilnika.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da se primjenjuje Pravilnik o izdavanju diplomatskih pasoša i viza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/02, 1/03, 37/04, 22/05, 90/08 i 41/13).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".LISTA "A"

1. Predsjedavajući Predsjedništva BiH

2. Članovi Predsjedništva BiH

3. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

5. Poslanici oba doma Parlamentarne skupštine BiH

6. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH

7. Ministri u Savjetu ministara BiH

8. Zamjenici ministara u Savjetu ministara BiH

9. Predsjednik Ustavnog suda BiH

10. Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine

11. Javni tužilac Bosne i Hercegovine

12. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine

13. Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka

14. Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine

15. Direktor Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine

16. Direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine

17. Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH

18. Sudije Ustavnog suda BiH

19. Predsjednik Federacije BiH

20. Potpredsjednici Federacije BiH

21. Predsjednik Republike Srpske

22. Potpredsjednici Republike Srpske

23. Predsjednik Vlade Federacije BiH

24. Predsjednik Vlade Republike Srpske

25. Bivši ambasadori i generalni konzuli BiH, koji su na radu u MIP-u BiH proveli najmanje 10 godina, od čega najmanje 5 godina na poslovima ambasadora ili generalnog konzula, pod uslovom da nisu zaposleni u privatnom sektoru.

26. Oficiri za vezu Predsjedništva BiH sa Međunarodnim sudom za ratne zločine

27. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u SECI/SELEC

28. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovin

29. Bivši članovi Predsjedništva BiH*

30. Bivši predsjedavajući Savjeta ministara BiH*

31. Bivši ministri inostranih poslova BiH*

32. direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine;

33. generalni revizor i zamjenici generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;

34. generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine;

35. direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini.

Osobe iz tačke 25., 29., 30. i 31. ostvaruju pravo na diplomatski pasoš po osnovu ranije obavljane funkcije samo u slučaju kada isti to pravo ne koriste po drugom osnovu propisanom ovim Pravilnikom.

*Tačke 29., 30. i 31. odnose se na funkcionere koji su te funkcije obavljali od dana stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine.

Bivši članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, bivši predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i bivši ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine, neće moći ostvariti pravo na diplomatski pasoš ukoliko su krivično kažnjavani ili se protiv njih vodi krivični postupak, ili ukoliko se radi o funkcioneru koji je smijenjen ili nije okončao mandat.

LISTA "B"

1. Šefovi kabineta i Savjetnici članova Predsjedništva BiH

2. Generalni sekretar Predsjedništva BiH

3. Šef Protokola Predsjedništva BiH

4. Šef Službe za odnose sa javnošću Predsjedništva BiH

5. Ombudsmeni za zaštitu ljudskih prava BiH

6. Ministri u Vladi Federacije BiH

7. Ministri u Vladi Republike Srpske

8. Po dva visokodostojnika vjerskih konfesija u Bosni i Hercegovini, koji su članovi Međureligijskog savjeta Bosne i Hercegovine

9. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

10. Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

11. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

12. Potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

13. Predsjedavajući Savjeta naroda Republike Srpske

14. Potpredsjedavajući Savjeta naroda Republike Srpske

15. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

16. Potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske

17. članovi Komisije za evropske integracije Parlamenta Federacije BiH;

18. članovi Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske;

19. stalne sudije i ad hoc sudije u Međunarodnim sudovima/arbitražama, imenovane od strane institucija Bosne i Hercegovine.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]