BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5185
Službeni glasnik BiH, broj 46/21
Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O CEMT DOZVOLAMA


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se način utvrđivanja godišnjeg kontingenta multilateralnih dozvola za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta domaćim prijevoznicima (u daljnjem tekstu: CEMT dozvole), podnošenje zahtjeva, kriteriji za raspodjelu i bodovanje, korištenje i povlačenje CEMT dozvola, način izvještavanja o korištenju CEMT dozvola i certifikati i potvrde o usklađenosti.

Član 2.
(Definicije)

Pojedini izrazi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) "CEMT dozvola" je multilateralna dozvola na osnovu koje je dopušteno obavljanje međunarodnog prijevoza tereta između država članica Međunarodnog prometnog foruma (International Transport Forum, u daljnjem tekstu: ITF) ili u tranzitu preko državne teritorije jedne ili više država članica ITF-a vozilima koja su registrirana u jednoj od država članica ITF-a, na osnovu koje je dopušteno obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom periodu;

b) "dnevnik vožnje" je dokument u koji se upisuju informacije o vožnjama izvršenim na osnovu izdate dozvole, navedene hronološkim redoslijedom, uključujući vožnje s teretom i bez tereta;

c) certifikat za "EURO V sigurna", "EURO VI sigurna" ili "EEV sigurna" vozila je uvjerenje o usklađenosti sa tehničkim odredbama u pogledu emisije buke i ispušnih plinova te sigurnosnih zahtjeva ili uvjerenje o usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima za prikolicu ili poluprikolicu ili uvjerenje o tehničkoj ispravnosti motornog vozila i prikolice ili poluprikolice;

d) "CMR obrazac" je međunarodni tovarni list i predstavlja ugovor o prijevozu u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz tereta cestom.

Član 3.
(Certifikati i potvrde o usklađenosti)

(1) Certifikat o usklađenosti sa tehničkim i sigurnosnim uvjetima za "EURO IV sigurno", "EURO V sigurno", "EEV sigurno" ili "EURO VI sigurno" vozilo izdaje proizvođač ili ovlašteni predstavnik na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa trajnim rokom važenja, u skladu sa Prilogom broj 3. ovog pravilnika.

(2) Certifikat o usklađenosti priključnog vozila sa tehničkim i sigurnosnim zahtjevima izdaje proizvođač ili ovlašteni predstavnik na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa trajnim rokom važenja, u skladu sa Prilogom broj 4. ovog pravilnika.

(3) Pripremu u pogledu štampanja certifikata iz stava (1) i (2) ovog člana obavlja Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te na zahtjev izdaje proizvođaču ili ovlaštenom predstavniku.

(4) CEMT potvrda o kontroli tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila izdaje se na četiri jezika (francuskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) sa jedinstvenom numeracijom koju određuje Ministarstvo, sa rokom važenja od 12 mjeseci, u skladu sa Prilogom broj 5. ovog pravilnika.

(5) Ministarstvo provodi nadzor i kontrolu u pogledu izdavanja certifikata iz stava (1) i (2) ovog člana.

Član 4.
(Kvota)

(1) Bazna kvota CEMT dozvola, koju ITF stavlja na raspolaganje zemljama članicama za svaku godinu, predstavlja osnovicu za izračunavanje godišnjeg kontingenta tako što se dozvola iz bazne kvote zamjenjuje određenim brojem odgovarajućih dozvola za vozila odgovarajućih EURO karakteristika.

(2) Ministarstvo na osnovu kvaliteta i kvantiteta voznog parka teretnih vozila, po kategorijama kojima raspolažu prijevoznici, odlukom utvrđuje godišnji kontingent CEMT dozvola.

(3) CEMT dozvola može biti kratkoročna, sa rokom važenja 30 dana, ili godišnja, sa rokom važenja od jedne kalendarske godine.

Član 5.
(Obaveze i ograničenja)

(1) CEMT dozvolom prijevoznik nakon prve vožnje sa teretom između države registracije prijevoznika i druge države članice ITF-a može izvršiti najviše tri vožnje sa teretom između država u koje nije uključena država registracije prijevoznika, а nakon kojih se vozilo mora vratiti u državu registracije prijevoznika, prazno ili puno.

(2) Vožnje bez tereta se ne smatraju obavljanjem prijevoza.

(3) Ukoliko je povratak u državu registracije uslijedio u okviru tranzitne vožnje, vozač je dužan za tu vožnju u dnevniku vožnje u rubriku "Posebne napomene" upisati slovo "T" te vrijeme i mjesto ulaska u državu registracije prijevoznika.

(4) CEMT dozvolu može koristiti samo prijevoznik naznačen na dozvoli i podaci uneseni u dozvolu ne smiju se mijenjati.

(5) Ukoliko vožnja započinje sa jednom godišnjom ili kratkoročnom dozvolom i nastavlja sa drugom, izdatom za sljedeći period, obje dozvole se moraju nalaziti u vozilu tokom cijele vožnje, a dnevnik vožnje za dozvolu uz koju je vožnja završena mora sadržavati informacije o cijeloj vožnji, dok je vozač dužan u rubrici "Posebne napomene" navesti broj dozvole uz koju je vožnja započela.

(6) CEMT dozvole, dnevnici vožnji i pripadajući certifikati i potvrde ne smiju se oblagati folijom ili sličnim zaštitnim slojem.

(7) U dnevnik vožnje unose se podaci prije početka svake vožnje s teretom između svakog mjesta utovara i istovara te za svaku vožnju bez tereta, i to: datum polaska, mjesto utovara, država utovara, registarski broj vozila, ukupna masa, stanje brojila i posebne napomene.

(8) Na dnevnik vožnje naznačava se broj CEMT dozvole na koju se isti odnosi, a podaci uneseni u dnevnik vožnje moraju biti pravilno i tačno popunjeni, dok se sve eventualne izmjene podataka vrše tako da izvorni zapisi ili brojke ostanu čitljivi.

(9) CEMT dozvolu može u određeno vrijeme koristiti samo jedno vozilo te se ona mora nalaziti u vozilu od mjesta utovara do mjesta istovara za vožnju s teretom ili tokom cijele vožnje vozilom bez tereta koja prethodi vožnji vozilom s teretom ili je slijedi.

(10) Za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza tereta, ukoliko se prijevoz obavlja sa CEMT dozvolom, u vozilu se moraju nalaziti dozvola, dnevnik vožnje, certifikati i potvrde i isti se moraju predočiti na zahtjev kontrolnih tijela.

Član 6.
(Posebna ograničenja)

(1) CEMT dozvola označena crvenim žigom ne može se koristiti na teritoriji države članice ITF-a na koju se žig odnosi.

(2) CEMT dozvolu označenu zelenim žigom mogu koristiti vozila minimalno EURO karakteristike naznačene žigom, pri čemu vozila viših EURO karakteristika mogu koristiti dozvole nižih EURO karakteristika, ali ne i obrnuto.

(3) Izgled žiga iz st. (1) i (2) ovog člana dat je u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov dio.

II. POSTUPAK I KRITERIJI ZA RASPODJELU CEMT DOZVOLA


Član 7.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Raspodjela CEMT dozvola se obavlja na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika na obrascu koji je dat u Prilogu broj 2. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se Ministarstvu u periodu od 1. do 15. septembra tekuće godine i sadrži:

a) naziv podnositelja zahtjeva;

b) broj licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta;

c) broj dozvola koje se traže po vrsti;

d) tabelarni popis kandidiranih vučnih, teretnih i priključnih vozila;

e) tabelarni popis zaposlenih vozača prijavljenih u PIO na dan podnošenja zahtjeva.

(3) Uz zahtjev se dostavlja:

a) ovjerena fotokopija potvrde o registraciji za svako kandidirano vučno, teretno i priključno vozilo;

b) original ili ovjerena fotokopija potvrde da nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema nadležnoj poreznoj upravi za direktne i indirektne poreze zaključno sa 30. junom tekuće godine;

c) dokaz o namjeni za kandidirana teretna i priključna vozila kod kojih je u potvrdi o registraciji naveden oblik karoserije cisterna.

(4) Za učestvovanje u postupku raspodjele CEMT dozvola podnositelj zahtjeva treba posjedovati važeću licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta najmanje jednu godinu od dana izdavanja do dana podnošenja zahtjeva, što se ne odnosi na pravne sljednike prijevoznika.

(5) Kandidirano vozilo koje nema važeću registraciju na dan podnošenja zahtjeva neće se bodovati.

(6) Ministarstvo za podnositelje zahtjeva može po službenoj dužnosti vršiti provjere dostavljenih podataka iz stava (2) i (3) ovog člana.

(7) Zahtjev prijevoznika koji je nepravovremen bit će odbačen, a zahtjev za koji se utvrdi da ne ispunjava uvjete iz stava (4) ovog člana bit će odbijen.

(8) Ukoliko se nakon provedenog inspekcijskog nadzora utvrdi da je prijevoznik koristio dozvolu koja se razlikuje od izdate CEMT dozvole i/ili dnevnik vožnje i/ili bilo koji dokument u vezi sa korištenjem CEMT dozvole, novi zahtjev prijevoznika neće biti razmatran u naredna dva perioda raspodijele CEMT dozvola od dana donošenja rješenja.

Član 8.
(Kriteriji za raspodjelu)

(1) Kriteriji za raspodjelu CEMT dozvola su kvaliteta voznog parka prema EURO karakteristikama, nosivost vozila i broj zaposlenih vozača.

(2) Prijevozniku koji je u tekućoj godini dozvolu koja važi za Austriju ili Italiju ili Grčku koristio na način propisan članom 14. Pravilnika i koji za vrijeme važenja dodijeljene dozvole ima isti ili veći broj bodova kao u vrijeme dobijanja navedene vrste dozvole, za narednu godinu se dodjeljuje ista dozvola, ukoliko u zahtjevu ne navede drugačije.

Član 9.
(Bodovanje)

(1) Za utvrđivanje pripadajućeg broja dozvola po prijevozniku bodovanje se obavlja prema kriterijima iz člana 8. ovog pravilnika.

(2) Prema kvalitetu voznog parka, vozilo "EURO VI sigurno" vrednuje se sa 1,0 bodom.

(3) Prema nosivosti vozila, osim skupa vozila za prijevoz putničkih automobila kod kojih je priključno vozilo O4 kategorije, bodovi se umanjuju na sljedeći način:

a) za vozilo ili skup vozila nosivosti veće od 12 tona a manje od 20 tona ili jednake - 40%;

b) za vozila ili skup vozila nosivosti veće od 7 tona i manje od 12 tona ili jednake - 90%;

c) za vozila ili skup vozila nosivosti manje od 7 tona - 100%;

d) za vučna vozila bez odgovarajućeg priključnog vozila - 80%;

e) za vozila ili skup vozila za prijevoz nafte - 70%.

(4) Prema broju zaposlenih vozača, za vozila bez vozača bodovi se umanjuju za 80%.

(5) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaz o namjeni za kandidirana teretna i priključna vozila kod kojih je u potvrdi o registraciji naveden oblik karoserije cisterna, ista će biti vrednovana kao vozila za prijevoz nafte.

Član 10.
(Bodovanje i redoslijed raspodjele)

(1) Broj bodova za svaku vrstu dozvole računa se tako što se ukupan broj bodova prijevoznika koji učestvuju u raspodjeli za tu vrstu dozvole podijeli sa brojem raspoloživih dozvola.

(2) Prosječan broj bodova za dodjelu dozvole (u daljnjem tekstu: "D") se računa po formuli:

(ukupan broj bodova svih prijevoznika) / (3xA (broj raspoloživih dozvola za Austriju) +2xI (broj raspoloživih dozvola za Italiju) + (broj raspoloživih dozvola za Grčku) + (broj raspoloživih dozvola koje ne važe za Austriju, Italiju i Grčku)(.

(3) Za svaku dodijeljenu dozvolu podnositelju zahtjeva ukupan broj bodova se umanjuje, kako slijedi:

a) za jednu CEMT dozvolu koja važi na teritoriji Austrije ukupan broj umanjuje se za D pomnožen sa tri;

b) za jednu CEMT dozvolu koja važi na teritoriji Italije ukupan broj umanjuje se za D pomnožen sa dva;

c) za jednu CEMT dozvolu koja važi na teritoriji Grčke umanjuje se za D;

d) za jednu CEMT dozvolu koja ne važi na teritoriji Austrije, Italije i Grčke umanjuje se za D, tako da se sve raspoložive dozvole raspodijele prijevoznicima.

(4) Prijevozniku kojem je povučena CEMT dozvola zbog nedovoljne iskorištenosti ili korištenja isključivo za povratne vožnje ukupan broj bodova za naredni period raspodjele CEMT dozvola umanjuje se za 20%.

(5) Postupak raspodjele dozvola po nižim EURO karakteristikama provodi se kako slijedi:

a) raspodjela CEMT dozvola koje važe za Austriju;

b) raspodjela CEMT dozvola koje važe za Italiju;

c) raspodjela CEMT dozvola koje važe za Grčku;

d) raspodjela CEMT dozvola koje ne važe za Austriju, Italiju i Grčku.

(6) Ukoliko dva ili više prijevoznika imaju isti broj bodova koji je dovoljan za dodjelu CEMT dozvole određene vrste, dozvola će se dodijeliti onom prijevozniku koji ima više zaposlenih vozača.

Član 11.
(Objava raspodjele dozvola)

(1) Ministarstvo na portalu za cestovni prijevoz prometnedozvole.gov.ba (u daljnjem tekstu: portal), najkasnije do 1. novembra tekuće godine, objavljuje listu prijevoznika koji učestvuju u postupku raspodjele dozvola, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola, po vrsti. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Na listu iz stava (1) ovog člana prijevoznik može izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana njene objave.

(3) Ministarstvo, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za narednu godinu po vrsti dozvole, sa podacima o broju pripadajućih bodova, vrsti i broju dodijeljenih dozvola po prijevozniku i isto se objavljuje na portalu.

(4) Protiv rješenja Ministarstva iz ovog člana prijevoznik ima pravo žalbe Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 12.
(Rezervna lista)

(1) Po okončanju postupka raspodjele, Ministarstvo na osnovu preostalih bodova objavljuje na portalu rezervnu listu prijevoznika po vrsti dozvola, prema kojoj se vrši raspodjela eventualno nepreuzetih, vraćenih i povučenih dozvola.

(2) Na prijevoznika kojem je u toku tekuće godine u skladu sa članom 16. Pravilnika povučena dodijeljena CEMT dozvola neće se primijeniti odredbe stava (1) ovog člana.

Član 13.
(Preuzimanje dodijeljene dozvole)

(1) Prijevoznik je dužan dodijeljenu dozvolu preuzeti najkasnije do 15. januara.

(2) Ministarstvo na CEMT dozvoli navodi naziv i sjedište prijevoznika.

III. KORIŠTENJE CEMT DOZVOLE I IZVJEŠTAVANJE


Član 14.
(Mjerila iskorištenosti dozvola i vođenje evidencije)

(1) CEMT dozvola nije dovoljno iskorištena ukoliko:

a) dozvolom koja važi za Austriju, prijevoznik mjesečno ne obavi najmanje šest vožnji sa teretom, od kojih 50% prema Austriji, uključujući tranzit;

b) dozvolom koja važi za Italiju, prijevoznik mjesečno ne obavi najmanje četiri vožnje sa teretom, od kojih 50% prema Italiji, uključujući tranzit;

c) dozvolom koja važi za Grčku, prijevoznik mjesečno ne obavi najmanje četiri vožnje sa teretom, od kojih 50% prema Grčkoj, uključujući tranzit;

d) ostalim dozvolama, koje nisu navedene pod tač. a), b) i c) ovog stava, prijevoznik mjesečno ne obavi najmanje dvije vožnje pod teretom.

(2) Vožnjom pod teretom ne podrazumijeva se vožnja za koju, prema bilateralnom sporazumu, nije potrebna dozvola.

(3) Prijevoznik svaku vožnju hronološki upisuje u dnevnik vožnje koji se čuva najmanje godinu dana od dana prestanka važenja dodijeljene dozvole.

(4) Kopije listova iz dnevnika vožnje iz stava (3) ovog člana, sa kopijom CMR obrasca za vožnje sa teretom, odvajaju se i dostavljaju Ministarstvu najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, prijevoznik može dostaviti Ministarstvu skenirane listove iz dnevnika vožnje i CMR obrasce na e-mail: inspektorat@mkt.gov.ba najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

(6) Za prijevoznika koji pravovremeno ne dostavi dokumente iz stava (4) ili (5) ovog člana smatrat će se da, u smislu stava (1) ovog člana, nije dovoljno iskoristio dozvolu.

IV. POVLAČENJE CEMT DOZVOLE


Član 15.
(Oštećenje, gubitak ili krađa CEMT dozvole)

(1) Oštećenu dozvolu prijevoznik dostavlja u Ministarstvo i za istu mu se može izdati zamjenska dozvola.

(2) Prijevoznik koji izgubi CEMT dozvolu ili mu ona bude ukradena, dužan je istu, kao nevažeću, objaviti u "Službenom glasniku BiH".

(3) Izgubljena ili ukradena dozvola može se zamijeniti drugom dozvolom za preostali period važenja.

Član 16.
(Povlačenje dozvole)

(1) Ministarstvo povlači izdatu CEMT dozvolu prijevozniku u slučaju nedovoljne iskorištenosti, korištenja isključivo za povratne vožnje ili upisivanja netačnih podataka u dnevnik vožnje.

(2) Ministarstvo povlači sve izdate CEMT dozvole prijevozniku u slučaju:

a) korištenja dozvole koja je proglašena nevažećom;

b) da se dodijeljena dozvola ustupi, iznajmi ili na bilo koji drugi način prenese drugom prijevozniku;

c) prestanka važenja licence za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta;

d) da je prijevozniku dokazano korištenje falsificiranih CEMT dozvola i/ili dnevnika vožnje i/ili bilo kojeg dokumenta u vezi s korištenjem CEMT dozvole.

(3) Ministarstvo poništava povučenu CEMT dozvolu, a prijevoznik je dužan u roku od osam dana Ministarstvu dostaviti dozvolu koja je povučena.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 17.
(Prijelazne odredbe)

(1) Član 7. stav (4) primjenjuje se od 1. januara 2022. godine.

(2) Izuzetno od odredbi člana 9. stav (2), s obzirom na kvalitet voznog parka prema EURO karakteristikama, bodovanje se obavlja za "EURO V sigurno" ili "EEV sigurno" vozilo sa 0,6 bodova za 2022. godinu i 0,2 boda za 2023. godinu.

(3) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH" br. 52/17, 80/18 i 72/20), kao i odredbe Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima ("Službeni glasnik BiH", br. 35/02, 79/09 i 83/14) u dijelu koji se odnosi na CEMT dozvole.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-2045/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]