BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1479
Prava i obaveze po osnovu funkcije člana uprave i direktora Društva

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 P 485777 16 Spp
Sarajevo, 23.12.2016. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 16.11.2016. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 23.12.2016. godine donio je


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 P 485777 15 P od 16.11.2016. godine.


O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Sarajevu je ovom sudu podnio zahtjev broj 65 0 P 485777 15 P od 16.11.2016. godine, zaprimljen dana 18.11.2016. godine i dostavio cijeli predmet broj 65 0 P 485777 15 P, dana 28.11.2016. godine, radi donošenja odluke o spornom pravnom pitanju.

Predmet se odnosi na pravnu stvar tužitelja Harisa Hadžialić, Skenderija čikma broj 2, Sarajevo, protiv tuženih: 1. ''VTEL BH'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Ul. Hadžidamjanova br. 1, zastupanog po zakonskom zastupniku i direktoru društva Harisu Hadžialić i 2. ''VTEL Holdings Limited'' društvo, koje je organizovano u skladu sa zakonima Emirata Dubaia, registrovano u Internacionalnom finansijskom centru Dubai pod brojem 0231, sa sjedištem u Level 1, Office 119, Building 12, Dubai Internet City, P.O. Box 502424, Dubai, UAE, zastupan po zakonskom zastupniku i direktoru društva Sabih Taher Masri, radi utvrđenja i brisanja upisa iz sudskog registra, v.sp. 1.000,00 KM.

Tužbenim zahtjevom tužitelj traži da se utvrdi da su dana 12.12.2010. godine prestala sva njegova prava i obaveze po osnovu funkcije člana uprave i direktora Društva prvotužene, u skladu sa članom 280. Zakona o privrednim društvima, te da se slijedom toga naloži Registru privrednih društava da tužitelja izbriše iz registra kao direktora prvotužene i da upiše činjenicu prestanka njegove dužnosti u svojstvu direktora sa danom 12.12.2010. godine. Također je zatražio da se utvrdi da sve obaveze, koje se na njega odnose, a koje su nastale poslije 12.12.2010. godine, pređu sa tužitelja na prvotuženu i drugotuženu.

Tužitelj je podnio prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu dana 28.09.2016. godine, da taj sud uputi zahtjev Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja u predmetu broj 65 0 P 485777 15 P, kojeg je definisao na sljedeći način:

Po Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u F BiH nije predviđeno razrješenje direktora društva sa ograničenom odgovornošću na drugačiji način, izuzev davanja ovlaštenja za razrješenje dužnosti direktora od vlasnika privrednog društva, koje tužitelj u konkretnom slučaju ne može dobiti, jer su vlasnici stranci, koji su se povukli sa bosanskohercegovačkog tržišta i tužitelj ne može doći u kontakt s njima, što je u posljednjih 6 godina prouzrokovalo krajnje nezakonite posljedice po njega kao građanina BiH, koje se ogledaju u kršenju temeljnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom BiH. Ovakav stav zakonodavca dovodi u „robovlasnički položaj“ svakog registrovanog direktora, koji zavisi samo od volje vlasnika Društva. Traži da Vrhovni sud F BiH odluči o spornom pravnom pitanju nemogućnosti dobijanja ovlaštenja za razrješenje dužnosti direktora od vlasnika privrednog društva iz objektivnih razloga, jer ovakvi slučajevi nisu regulisani zakonom.

Članom 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, da će prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, kao i dužnost suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Prema stavu (2) istog člana ako stranka predloži pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogućnosti izjasniti se o prijedlogu, sud će dostaviti prijedlog drugoj stranci na izjašnjenje u roku 8 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Općinski sud u Sarajevu, prilikom dostavljanja ovom sudu zahtjeva za pokretanje postupka radi rješavanja spornog pravnog pitanja i spisa tog suda, nije postupio u smislu naprijed navedenih odredaba (član 61a. stav (1) i član 61b. stav (1) i (2) ZPP), odnosno nije naveo da li je dostavio prijedlog drugoj stranci na izjašnjenje, nije priložio sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, niti je iznio razloge zbog kojih se obraća ovom sudu – da pred tim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanjem stava o spornom pravnom pitanju, koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima. To su uslovi, koji moraju biti kumulativno ispunjeni za postupak rješavanja spornog pravnog pitanja pred ovim sudom.

Kako nedostaju naprijed navedeni elementi, kao zakonom propisani uslovi, to je Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 65 0 P 485777 15 P, odbacilo kao nepotpun.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]