BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2771
Potrebna dokumentacija za registraciju udruzenja u Bosni i Hercegovini

Za registraciju udruženja, kao i udruženja višeg nivoa (saveza) potrebno je Ministarstvu dostaviti Obrazac 1 sa spiskom osnivača- Obrazac 1.1. i Vodič za razvrstavanje udruženja i fondacija.

Uz zahtjev za upis u registar udruženja (Obrazac 1), s podacima iz člana 7. stav 1. pravilnika i popisom osnivača udruženja (Obrazac 1.1.), podnosilac zahtjeva prilaže:

a) zapisnik s osnivačke skupštine udruženja;

b) osnivački akt udruženja, u skladu s članom 11. Zakona;

c) ovjerene kopije ličnih karata osnivača građana Bosne i Hercegovine, odnosno pasoša i dokaza o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini – osnivača stranca, ili izvod iz registra za osnivača pravnu osobu ili drugi pravni akt kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe osnivača udruženja;

d) statut udruženja u dva primjerka, u skladu s članom 12. Zakona;

e) ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da udruženje u osnivanju nije registrirano pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;

f) odluku o imenovanju tijela udruženja koja sadrži imena, prezimena i adrese imenovanih osoba, njihove dužnosti u udruženju, trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis predsjednika osnivačke skupštine udruženja;

g) ovjeren potpis osobe za zastupanje udruženja;

i) primjerak znaka udruženja, ako je propisan odredbom statuta;

j) prijevod naziva udruženja na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini iz člana 7. st. (5). i (7.) Zakona, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

k) prijevod naziva udruženja na strani jezik, ako udruženje u skladu sa statutom ima naziv i na stranom jeziku, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

l) saglasnost iz člana 7. stav (6) Zakona ako se u naziv udruženja unosi ime neke fizičke osobe;

m) saglasnost nadležnog tijela grada, općine ili naseljenog mjesta o upotrebi naziva grada, općine ili naseljenog mjesta u nazivu udruženja;

n) dokaz o uplati administrativne takse, i

o) drugi dokaz u skladu sa statutom udruženja.

Administrativna taksaPodnosilac zahtjeva je obavezan uz zahtjev dostaviti i dokaz o uplati administrativne takse za spise i radnje u određenoj upravnoj stvari kod Ministarstva, u trenutku podnošenja zahtjeva.

Administrativna taksa u składu sa Tarifnim brojem 108. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12) iznosi:

a) na zahtjev za upis u registar udruženja 200,00 KM;

b) na zahtjev za upis u registar fondacija 200,00 KM;

c) na zahtjev za upis u registar stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 200,00 KM;

d) na zahtjev za upis promjena u registru udruženja i fondacija i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 50,00 KM;

e) na zahtjev za upis brisanja iz registra udruženja i fondacija i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 10,00 KM;

f) na zahtjev za izdavanje izvoda iz registra 20,00 KM;

g) na zahtjev za izdavanje prijepisa rješenja 20,00 KM.

Broj računa na koji se taksa uplaćuje je ŽIRO RAČUN MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH

Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar
Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka
Depozitni račun, broj računa 5556000031201417 Nova Banka a.d. Banja Luka
Depozitni račun, broj računa 5620128137723339 NLB Banka a.d. Banja Luka

VRSTA PRIHODA: 722574

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 0904999

U rubriku: Svrha doznake, upisuje se: Taksa na zahtjev za ... , a taksa se uplaćuje

u korist: Budžeta BiH.

Žalbe upućene na rješenja Ministarstva pravde BiH:

taksa za žalbe protiv rješenja 10,00 KM
brojevi računa kod banaka ostaju isti
vrsta prihoda: 722102
budžetska organizacija: 0904999
u svrhu: taksa na žalbu
u korist budžeta BiH


Vezan tekst: kako-osnovati-udruzenje-bosni-hercegovini-t2407.html

www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]