BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1189
Potraživanja sa međunarodnim elementom

Ugovorne strane su slobodne da u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja svoje odnose urede po svojoj volji, međutim nije dozvoljeno ugovaranje primjene drugog prava ukoliko su ugovorne strane domaći državljani, a sadržina ugovora-predmet, mjesto i vrijeme izvršenja su vezani za teritoriju države ugovornih strana. Ukoliko se radi o licima koja su pod različitom pravnom jurisdikcijom, pogotovo kada su u pitanju pravna lica što je čest slučaj, moguće je ugovoriti izvršenje ugovora na teritoriji druge države u kom slučaju će važiti zakoni te države, uključujući i pravila o zastari. Dakle, zavisno od ugovorne obaveze i mjesta izvršenja ugovora zavisiće i mjerodavno pravo: ako obavezu treba izvršiti na teritoriji države dužnika primjenjivaće se pravo države dužnika, ukoliko obavezu treba izvršiti na teritoriji države povjerioca tada će važiti odredbe zakonodavstva države kojoj pripada povjerilac

Ograničenja koja se odnose na rokove u kojima povjerilac može tražiti ispunjenje svog potraživanja odnose se i na obligacionopravne zahtjeve koje ima prema državi i prema drugim javnim ustanovama i državnim organima.

Potraživanja koja su utvrđena sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, zastarijevaju u periodu od deset godina u Republici Srpskoj, odnosno za pet godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak i kada je zakonom predviđen kraći zastarni rok, ali povremena potraživanja koja proističu iz tih odluka i dospijevaju ubuduće, zastarijevaju u skladu sa predviđenim zakonskim rokom koji iznosi 3 godine od svakog dospjelog potraživanja, dok samo pravo iz kojeg proističu ta potraživanja zastarijeva za pet godina od najstarijeg dospjelog potraživanja.

http://epravo.ba


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]