BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#838
Poticanje

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude kojom je utvrđeno da je optuženi s namjerom potaknuo malodobna lica da oštete tuđu stvar. Sud ga je oglasio krivim za krivično djelo oštećenje tuđe stvari, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremio: sudija Mladen Jurišić, Kantonalni sud Mostar.
Recenzija: sudija Malik Hadžiomeragić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
OPĆINSKI SUD ________Poslovni broj: __________________

________ , _________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud ________ , po sucu pojedincu M. J., uz sudjelovanje zapisničara B. P., u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženog K. B. zbog kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. u svezi sa člankom 32. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva _____ broj _______ od ________ godine, nakon održane javne glavne rasprave od _______ godine , u prisustvu optuženog K. B. i županijskog tužitelja iz _______ M. M., donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Optuženi :

K. B., sin M., i majke M., rođene P., rođen u ______ dana _____ godine , nastanjen u ________ , ul. ____ , općina _____ , državljanin BiH, Bošnjak, završio srednju trgovačku školu, vlasnik STR «_______» iz ______ , pismen, neoženjen, dobrog imovnog stanja, ranije neosuđivan, ne vodi se drugi postupak protiv njega, brani se sa slobode,


k r i v j e

Što je :

Dana ________ godine u večernjim satima u kafiću «_____» u ______ , nagovorio malodobne P. E. i C. Dž. , obećavši istima novčanu nagradu od po 100,00 KM , da probuše gume i razbiju stakla na putničkom vozilu marke «____» , registarske oznake ______ , vlasništvo T. A. iz ______ , a kako bi se osvetio T. A. zbog neizmirenih novčanih potraživanja , pa su P. E. i C. Dž. u noći _______ godine došli do navedenog vozila koje je bilo parkirano u Ulici ________ u ______, te noževima probušili svaki po dvije gume na vozilu , a kada su počeli kamenjem razbijati stakla na istom vozilu pri tome razbivši zadnje vjetrobransko staklo i dva bočna stakla , na lice mjesta je naišla policijska patrola PU _______ koja ih je privedela u PU ______ ,

Dakle , druge s namjerom potaknuo da oštete tuđu stvar ,

čime je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. KZFBiH u svezi sa člankom 32. stavak 1. KZFBiH , pa ga sud , temeljem istog zakonskog propisa ,

O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 3 ( tri ) mjeseca .


Temeljem članka 212. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu ZKPFBiH ) oštećeni T. A. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je dužan platiti na ime sudskog paušala iznos od 200,00 ( dvjesto ) KM .


O b r a z l o ž e n j e


Optužnicom Županijskog tužiteljstva ______ broj ______ od _______ godine stavljeno je optuženom B.K. na teret izvršenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293. stavak 1. u svezi sa člankom 32. KZFBiH , a na način opisan u izreci iste optužnice .

Optuženi se u ovom postupku branio šutnjom .

U dokaznom postupku su izvedeni dokazi tužiteljstva saslušanjem svjedoka P. E. , C. D. i T. A. , te je izvršen uvid u zapisnik o očevidu PU ______ broj _______ od ______ godine i izvod iz kaznene evidencije PU _____ broj _______ od _______ godine na ime optuženog .

Svjedoci mldb P. E. i mldb C. Dž. su suglasno izjavili da ih je dana _______ godine u kafiću «_______» u _______ optuženi počastio pićem te im je obećao dati po 100,00 KM ukoliko iste noći oštete vozilo marke «______» čije registarske oznake im je rekao optuženi i pojasnio im gdje je isto vozilo parkirano , a tom prilikom im nije rekao tko je vlasnik tog vozila , osim da se radi o nekom čovjeku koji ga je prevario za neki veliki novac . Pošto su bili bez novaca , pristali su na ponudu optuženog , P. E. je otišao do stana nekog svog prijatelja odakle je donio dva noža , sačekali su dok se pogase svjetla u zgradi iza koje je bilo parkirano vozilo koje su trebali oštetiti , nakon čega su prišli vozilu i izbušili svaki po dvije gume na vozilu , a kada su kamenjem počeli razbijati stakla na vozilu i to svaki po jedno bočno staklo a P. E. je razbio i zadnje vjetrobransko staklo , odjednom je naišlo policijsko vozilo , iz vozila su izašli policajci i naredili im da se ne miču , pa su po istoj patroli privedeni u PU _______ gdje su priznali izvršenje djela po narudžbi optuženog .

Svjedok oštećeni T. A. je izjavio da je dužan oštećenom iznos od 3.000 KM , da mu nije bio u prilici odmah vratiti taj dug , te da mu je optuženi prijetio «da će ga zapamtiti» . Isti svjedok je ubijeđen da mu je upravo optuženi oštetio vozilo «_____» kako bi mu se osvetio radi nevraćanja duga .
Sud je u cijelosti poklonio vjeru i dužnu pažnju iskazima svjedoka P. i C. jer isti nemaju nikakvog stvarnog razloga ni motiva da neosnovano terete optuženog , niti su isti imali osobne motive da oštećuju vozilo T. A. kojega i ne poznaju . Kada se ovome doda i izjava oštećenog koja dopunjuje iskaze svjedoka P. i C. , potpuno je jasno da je optuženi doista nagovorio i unajmio navedene maloljetnike da oštete vozilo T. A. a što su ovi i učinili , pa je optuženi time druge s namjerom potakao da počine kazneno djelo oštećenja tuđe stvari , pa je isti u smislu članka 32. stavak 1. KZFBiH odgovoran kao da je sam počinio isto kazneno djelo .

Opredjeljujući se za vrstu kaznene sankcije , sud je cijenio da u konkretnom slučaju nema mjesta izricanju uvjetne osude niti novčane kazne , nego je zbog načina izvršenja djela te korištenja maloljetnika kao izvršitelja kaznenog djela potrebno , posebno iz razloga generalne prevencije, optuženom izreći efektivnu vrstu sankcije . Sud je cijenio da je jedino opravdano i svrsishodno da se optuženom izrekne zatvorska kazna kojom se jedino može ostvariti svrha kažnjavanja iz članka 42. KZFBiH .

Cijeneći viši stupanj kaznene odgovornosti i jačine ugrožavanja zaštićenog dobra , pobude iz kojih je djelo počinjeno , raniji život , obiteljsko i socijalno stanje optuženog , njegovo ponašanje nakon izvršenog djela , sud je optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca smatrajući istu kaznu adekvatnom naprijed pobrojanim okolnostima od značaja za odmjeravanje kazne te odgovarajućom u smislu specijalne i generalne prevencije .

Temeljem članka 212. stavak 3. ZKPFBiH oštećeni T. A. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu jer isti nije u dokaznom postupku precizirao niti odredio imovinskopravni zahtjev .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je obvezan da plati na ime sudskog paušala iznos od 200,00 KM a sud je pri tome cijenio dobre imovne mogućnosti optuženog kao i manju složenost i obimnost ovog predmeta .Zapisničar S u d a c
B.P. M.J.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Županijskom/kantonalnom sudu ______ u roku od 15 dana od dana prijema presude u tri primjerka.
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima
postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu .


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]