BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2492
Postupanje sa naknadno pronađenom imovinom u stečajnom postupku

Član 219. Zakona o obligacionim odnosima

Član 128. Zakona o stečajnom postupku ‐ naknadno pronađena imovina koja ulazi u stečajnu masu Član 291. Zakona o parničnom postupku ‐ stranačka sposobnost


Brisanje privrednog društva iz registra poslovnih subjekata nije smetnja za okončanje parničnog postupka. Stečajni upravnik kao zakonski zastupnik brisanog stečajnog dužnika je ovlašten da traži naplatu potraživanja iz tog parničnog postupka.

Iz obraloženja: Naredbom Odjeljenja Ministarstava odbrane T. od 29.03.1993. godine, za potrebe Armije RBIH izuzet je hotel. Tuženi nije plaćao naknadu za korištenje tog objekta. Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev smatrajući da tužitelj nije dokazao da je u predmetnom periodu mogao izdavati navedeni objekat i od toga sticati dobit. Drugostepeni sud je preinačio prvostepenu presudu nalazeću da je tužena objekat tužitelja koristila bez pravnog osnova, bez ikakve naknade pa je pozivom na odre‐ dbu člana 219. Zakona o obligacionim odnosimaobavezao tuženu na plaćanje dugovanog iznosa sa spo‐ rednim potraživanjima.

Drugostepeni sud je imao u vidu i nove činjenice, na kojem je zakonski zastupnik tužene ukazao na raspravi pred drugostepenim sudom, a iste odnose na stranačku sposobnost tužitelja na koju sud pazi po službenoj dužnosti, u vezi sa činjenicom da je nakon donošenja prvostepene presude izvršeno bri‐ sanje tužitelja iz registra poslovnih subjekata Općinskog suda u Zenici, na osnovu pravosnažnog rješe‐ nja Općinskog suda u Zenici u stečajnom postupku nad pravnim subjektom „ "T“ d.o.o. T., drugostepeni sud je ocijenio da ta činjenica ne može biti smetnja za okončanje parnice u skladu sa zakonom.

Naime, Općinski sud u Zenici je rješenjem kojim je zaključio stečajni postupak, odlučio i da pravo na ostvarivanje potraživanje stečajnog dužnika prema Federaciji BIH koji je predmet ove parnice nakon za‐ ključenja stečajnog postupka pripada stečajnom upravniku, a u slučaju ostvarenja prava naplate potra‐ živanja, stečajni upravnik je dužan postupiti kao naknadno pronađene imovine u skladu sa članom 128. Zakona o stečajnom postupku. Iz toga proizlazi da i pored zaključenja stečajnog postupka nije prestalo ovlaštenje zakonskog zastupnika tužitelja da traži naplatu predmetnog potraživanja, te da postoje za‐ konski uslovi za nastavak stečajnog postupka u slučaju da se njegovo pravo utvrdi. Budući da je advo‐ katu koja zastupa tužitelja u ovoj pravnoj stvari punomoć izdao stečajni upravnik, to su ispunjeni uslovi da se ovaj postupak okonča i pored prestanka tužitelja kao pravnog lica, budući da on u ovom postu‐ pku ima ovlaštenog zastupnika.

Presuda Kantonalnog sud u Sarajevu broj: 65 0 Ps 020428 09 Pž od 25.08.2011.godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Ps 020428 17 Rev 2 od
04.05.2017. godine
Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]