BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#153
POSTUPAK UPISA U REGISTAR DRUŠTAVA

Pravila po kojima sud postupa prilikom upisa su pravila vanparničnog postupka propisana Zakonom o registracji poslovnih subjekata u FBIH, a ako nešto nije uređeno ovim zakonom, supsidijarno se primjenjuju pravila Zakona o parničnom postupku.

Podnošenje prijave za upis u sudski registar
Postupak za upis u sudski registar pokreće se pismenom prijavom na propisanom obrazcu, od strane ovlaštenog lica.
Prijavu za upis u registar društava dužno je podnijeti lice koje je po aktima društva (osvnivačkim aktom ili statutom) ovlašteno za zastupanje društva. Dakle, ovo je isključiva obaveza zastupnika i on je ne može prenositi na advokata.
Prijava sadrži zahtijev za upis svih podataka ili njihovih promjena koje se obavezno upisuju u sudski registar, a podnosi se u dovoljnom broju primjeraka za sud i za svaki subjekt upisa.
Predlagač upisa je dužan da uz prijavu priloži propisane isprave kojima se utvrđuju podaci koji se upisuju u sudski registar, kao i druge isprave kojima se utvrđuje da su ispunjeni opći i posebni uslovi u obavljanju djelatnosti, odn. poslova (npr. za obavljanje privatne ljekarske prakse potrebno je prethodno pribaviti dozvolu Ministarstva zdravlja).
Prijava za upis u sudski registar podnosi se u roku od 15 od dana kad su se stekli uslovi za upis (15 dana od dana završenog postupka osnivanja, organizovanja, statusnih promjena itd).
Kad društvo prestaje sa postojanjem usljed statusne promjene predlagač upisa je dužan da istovremeno podnese prijavu za upis novog društva i prijavu za brisanje društva koji prestaje da postoji.
Postupak upisa u sudski registar je hitan.
Svaki učesnik u postupku snosi svoje troškove.

Ispitivanje prijave
Kada zaprimi prijavu za upis u registar privrednih društava, sud prvo ispituje da li je stvarno i mjesno nadležan za postupanje po prijavi.
Za vođenje registra nadležan je opštinski sud u sjedištu kantona koji je nadležan za vođenje sudskog registra privrednih društava, a za konkretno društvo, mjesno je nadležan sud na čijem području društvo ima sjedište.
Ako sud koji primi prijavu za upis, utvrdi da nije stvarno i mjesno nadležan za postupanje po istoj, prijavu neće odbaciti nego će se oglasiti nenadležnim i ustupiće je nadležnom registarskom sudu.
Kada može doći do promjene nadležnog suda? Ako pravni subjekat mijenja sjedište. U tom slučaju, sve što prethodni sud ima, dostaviće nadležnom sudu.
Sud registra po službenoj dužnosti pazi na isključivost firme. Sud će podnosioca prijave, odmah upozoriti na situaciju ako već postoji firma sa istim imenom i odrediti rok od 15 dana za promjenu firme. Ako podnosilac koji je upućen da promjeni firmu to ne učini u ostavljenom roku, sud će prijavu odbiti, a ako podnosilac otkloni ovaj nedostatak, onda će sud računati da je prijava bila valjana od momenta podnošenja prijave za upis.
Prije donošenja rješenja o zahtijevu za upis u sudski registar, registarski sud po službenoj dužnosti ispituje da li su za upis ispunjeni:
1. formalni uslovi - sud ispituje da li je prijavu podnijela ovlaštena osoba, da li su korišteni propisani obrasci, da li su podnesene odgovarajuće isprave i da li imaju odgovarajući sadržaj.
2. materijalni uslovi - sud ispituje da li je zahtjev za upis u skladu sa zakonom i da li su opći akti podnosioca prijave u skladu sa zakonom (npr. da li je ništav osnivački akt, da li su u društvo uneseni ulozi, da li su uplaćeni, da li se radi o društvu koje se može upisati i dr.).
Ako prijava ne ispunjava navedne uslove (tj. ako prijava sadrži zahtijev koji ne odgovara propisanim uslovima ili ako isprave koje se prilažu uz prijavu ne sadrže sve podatke koji se upisuju u sudski registar), sud može zaključkom naložiti da se ovi nedostaci otklone u odgovorajućem roku. Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, sud će rješenjem odbiti prijavu za upis. Stranka može uložiti žalbu protiv ovog rješenja kojim sud odbija upis u registar. Na ovaj način, stranka će dovesti u pitanje i sam zaključak, protiv kojeg inače nije dozvoljena posebna žalba.

Odlučivanje (rješenje ili zaključak) povodom zahjteva za upis u sudski registar
O zahtijevu za upis u sudski registar u prvom stepenu odlučuje sudija pojedinac, a u drugom stepenu vijeće sastavljeno od trojice sudija.
U postupku upisa u sudski registar sud odlučuje rješenjem ili zaključkom. Rješenjem se odlučuje o zahtijevu za upis (sud donosi riješenje i kada vrši upis i kada se odbija upis), a zaključkom o pitanjima upravljanja postupkom (kada npr. ocijeni da je podnositelju prijave potrebno naložiti da dopuni neke podatke i sl.).
Rješenje kojim se vrši upis sud nije dužan obrazložiti, a ako odbija zahtijev zaupis obrazloženje je obavezno.
Rješenje o upisu je sastavni dio same prijave (formulara) i sudija ga samo potpisuje.
Nadležni registarski sud donosi rješenje o zahtjevu za upis u registar, po pravilu, bez održavanja rasprave. Izuzetno, ako mu je potrebno da razmotri neke činjenice koje su značajne za izvršenje upisa, (ako npr. registarski sud posumnja u istinitost akata) sud može izvidjeti okolnosti i odbiti zahtijev za upis ako nađe da ne postoje zakonski uslovi za upis. Radi izviđanja okolnosti registarski sud će odrediti ročište na koje će pozvati predlagača i druga lica kojima su poznate okolnosti koje se izviđaju. To nije ročište kao u ZPP, radi se samo o razjašnjenju, a ne o utvrđivanju činjenica.

Predlagač može povući prijavu za upis u sudski registar do donošenja prvostepenog rješenja – tada registarski sud rješenjem obustavlja postupak.

Dostavljanje pismena
Rješenje o upisu, sa uputstvom na žalbu, u prijepisu se dostavlja predlagaču i učesnicima na koje se rješenje odnosi.

Pravni liekovi u postupku povodom zahjteva za upis u sudski registar
Protiv rješenja o upisu u sudski registar može se izjaviti žalba, dok protiv zaključka nije dozvoljena posebna žalba.
U postupku za upis u sudski registar nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje i nema mirovanja postupka.
Ne može se izjaviti revizija niti zahtijev za ponavljanje postupka.
Protiv rješenja o upisu u Registar zainteresirano lice može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
U slučaju žalbe nadležni registarski sud (prvostepeni sud) ispituje je li žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlaštenog lica. Ako utvrdi neki od ovih nedostataka, žalbu će odbaciti kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu.
Prvostepnu odluku, registarski (prvostepeni) sud može izmjenit i sam u skladu sa žalbom, ako utvrdi da je žalba osnovana a nije potrebno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih lica zasnovana na pobijanom rješenju.
Ukoliko nadležni registarski sud ne postupi ni na jedan od dva gore navedena načina, dužan je spis predmeta dostaviti nadležnom drugostepenom sudu na odlučivanje u roku od 8 dana od dana prijema žalbe.

Izvor: www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]