BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2515
Posljedice otvaranja stečajnog postupka

Član 55. stav 1. i 3. Zakona o stečajnom postupku

Prekid postupka, kao posljedica otvaranja stečajnog postupka nastupa ex lege i u situaciji kada je nad tražiteljem izvršenja otvoren stečajni postupak.

Iz obrazloženja: Po otvaranju stečajnog postupka, prekid postupka nastaje je po sili zakona, a prema članu
380. ZPP‐a za vrijeme trajanja prekida postupka prestaju teći svi rokovi, te sud ne može poduzimati nikakve ra‐
dnje. To znači da nad tražiteljem izvršenja nisu mogli teći rokovi, ostavljeni u ovoj pravnoj stvari i to od dana
otvaranja stečajnog postupka do preuzimanja predmeta od strane stečajnog upravitelja. Dakle, prvostepeni
sud nije mogao pozivati tražitelja izvršenja na postupanje zaključkom nakon otvaranja stečajnog postupka, ni‐
je mogao ostavljati rokove tražitelju izvršenja koji je u stečaju, niti je prvostepeni sud mogao donijeti ospora‐
vano rješenje o obustavljanju postupka. Ovo stoga jer rokovi za vrijeme stečaja ne teku, sud ne može poduzimati
radnje za to vrijeme, dok ih je u konkretnom slučaju sud poduzimao i tražitelju izvršenja računao rokove.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu br. 65 0 I 341379 16 Gži od 27.09.2017. godine

https://epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]