BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4425
Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima

U prilogu možete preuzeti publikaciju Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima - vodič kroz postupak, čiji su autori Linos-Alexandre SICILIANOS, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i Maria-Andriani KOSTOPOULOU, pravni zastupnik pri Kasacionom sudu Grčke.

Kako se navodi u uvodu publikacije “svrha ovog rada jeste da se na najjednostavniji mogući način ispitaju različite faze postupka pred organima Konvencije i da se pruži jedan praktični vodič korisnicima, a naročito onim koji zastupaju podnosioce predstavki.”

Knjiga obrađuje sve faze, od pripreme i podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava do potpunog izvršenja presude ovog suda i zaključenja postupka nadzora koji sprovodi Komitet ministara.

S tim u vezi, ukratko su predstavljeni organi Konvencije i njihova uloga u funkcionisanju cijelog sistema (Poglavlje I), postupak pred Sudom (Poglavlje II) i postupak pred Komitetom ministara (Poglavlje III).
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]