BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By pravnik
#1161
Pravo intelektualne svojine obuhvata nekoliko grana prava, koje
možemo podijeliti u dvije osnovne grupe:

1. Autorsko pravo i srodna prava

2. Prava industrijske svojine


Autorsko pravo je pravo autora na njihovim djelima iz oblasti
književnosti, nauke i umjetnosti.
Srodna prava obuhvataju prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, izdavača i proizvođača

baza podataka na njihovim izvođenjima, fonogramima, videogramima,
emisijama i bazama podataka.


U prava industrijske svojine ubrajaju se:
- Patent

- Žig

- Industrijski dizajn

- Oznaka geografskog porijekla

- Topografija integrisanog kola


U Bosni i Hercegovini se primjenjuje niz zakona kojima se reguliše oblast prava intelektualne svojine. Radi se o zakonima koji se primjenjuju na teritoriji cijele BiH, odnosno o zakonima koji su doneseni na državnom nivou. U BiH, kada se radi o predmetnoj oblasti, na snazi se sljedeći zakoni:


- Zakon o autorskom i srodnim pravima BiH, kojim se uređuje pravo autora na njihovim djelima iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti; prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, izdavača i proizvođača baza podataka na njihovim izvođenjima, fonogramima, videogramima, emisijama i bazama podataka; ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; zaštita autorskog prava i srodnih prava; kao i oblast primjene samog Zakona,
- Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava uređuje samo jedan od načina ostvarivanja ovih prava, putem kolektivnih organizacija.
- Zakon o patentu BiH, kojim se uređuje pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim patentom, odnosno postupak za priznanje patenta i dodjelu konsenzualnog patenta,

- Zakon o žigu BiH, kojim se uređuje način sticanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine,
- Zakon o industrijskom dizajnu BiH, kojim se regulišu uslovi za zaštitu dizajna, način sticanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita industrijskog dizajna u Bosni i Hercegovini,
- Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH kojim se
uređuje način sticanja, održavanje, sadržaj, prestanak i pravna zaštita oznaka geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini,
- Zakon o zaštiti topografije integriranog kola BiH kojim se uređuje
topografija integrisanog kola, uslovi zaštite topografije integrisanog kola, prava njenog stvaraoca, odnosno stvaraočevog poslodavca ili lica koje je naručilo njenu izradu, kao i način i ostvarivanje tog prava.

Bosna i Herecegovina je, pored zakonskih propisa koji se primjenjuju na njenoj teritoriji, potpisnik velikog broja međunarodnih konvencija i ugovora iz oblasti prava intelektualne svojine, a koje odredbe tih konvencija i ugovora se primjenjuju u zemljama potpisnicama. Sama ideja postojanja međunarodnog prava intelektualne svojine, datira još sa kraja 19. vijeka, kada su donesene prve konvencije iz ove oblasti, čiji je osnovni cilj bio da ublaži sve nedostatke nacionalnih prava intelektualne svojine, kao i velike razlike koje su postojale između njih. Jedne od važnijih konvencija i ugovora koje je BiH potpisala i ratifikovala jesu:

- Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela iz 1886
godine,
- Ugovor o autorskom pravu uz 1996. godine,
- Međunarodna konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača, fonograma i radio-difuznih organizacija iz 1961. godine,

- Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma iz 1971. godine,
- Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine iz 1883. godine,
- Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja iz 1977. godine,
- Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova iz 1989.
godine,
- Lisabonski sporazum o zaštiti oznaka porijekla i njihovom međunarodnom registrovanju iz 1958. godine,
- Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata iz
1971. godine.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]