BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3061
POČETAK TOKA ZATEZNE KAMATE NA NEIMOVINSKU ŠTETU
Zakon o obligacionim odnosima

član 277 stav 1

Zatezna kamata na neimovinsku štetu teče od dana kada je tužitelj opredijelio visinu te štete i postavio zahtjev za kamate, a ne od dana podnošenja tužbe.

Obrazloženje:

"Osnovano tužena ukazuje na nepravilnost primjene materijalnog prava u odnosu na odluku o kamatama. Naime, prvostepeni sud je zakonsku zateznu kamatu dosudio za period od podnošenja tužbe 05.04.1982. godine.

Kako proizilazi iz stanja spisa tužitelj je u tužbi od 05.04.1982. godine postavio zahtjev za naknadu nematerijalne štete u tadašnjim YU dinarima, a zahtjev za kamate i nije postavljen. Tužitelj je dana 25.03.2008. godine podneskom uredio tužbu i postavio tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete u sada važećoj valuti a prema orjentacionim kriterijima Vrhovnog suda F BiH iz 2003. godine i postavio zahtjev za isplatu zakonskih kamata od dana utuženja pa do isplate. Dakle, tek ovim podneskom zahtjev iz tužbe koji je bo izražen u YU dinarima tužitelj je konačno opredjelio u pogledu visine neimovinske štete i to u vrijednosti koja je izražena u vrijeme preciziranja zahtjeva, te zatezna kamata na neimovinsku štetu teče od dana kada je tužitelj i opredjelio visinu te štete te i postavio zahtjev za kamate. Dakle, sve navedeno ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primjenio materijalno pravo kada je tužitelju dosudio zakonsku zateznu kamatu od dana podnošenja tužbe a ne od dana postavljanja ovakvog zahtjeva iz kojih razloga je žalbu tuženog valjalo uvažiti, presudu prvostepenog suda u pogledu početka toka kamata preinačiti i odrediti da kamata na novčanu naknadu nematerijalne štete teče od dana postavljanja zahtjeva od 25.03.2008. godine, a primjenom odredbe iz čl. 277. st. 1. Zakona o obveznim odnosima."(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, 43 0 P 013587 10 GŽ od 26.8.2011. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]