BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2517
Pobijanje ugovora o kompenzaciji

Član 80. stav 1. , član 81 tačka 3 Zakona o stečajnom postupku F BiH

Kompenzacija koja je preduzeta prije stečajnog postupka može se uspješno pobijati ako je dužnik u trenutku zaključenja kompenzacije bio nesposoban za plaćanje, a povjerilac je znao ili trebao znati za du‐ žnikovu nesposobnost.

Iz obrazloženja: Utvrđeno je da su ispunjeni preduslovi za pobijanje pravne radnje –kompenzacije jer je nad dužnikom otvoren stečajni postupak, a u stečajnoj masi nema dovoljno imovine za potpuno namirenje stečajnih poverilaca. Kompenzacija je zaključena 08.03.2012. godine, a stečajni postupak nad tužiteljem je otvoren 12.03.2012. godine. Tužitelj je bio platežno nesposoban 2‐3 godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka pa je pravilan zaključak prvostepenog suda dapostoje subjektivniuslovi na strani tuženog koji je znao odnosno morao znati za nepovoljno ekonomsko‐finansijsko stanje u kome se du‐ žnik nalazio u vrijeme preduzimanja pobojne pravne radnjejer su stranke kao potpisnici kompenzacije, ko‐ mpezirali početna stanja potraživanja sa datumom 01.01.2012 godine, kompenzacija je potpisana četiri dana pred stečaj u toku predstečajnog postupka, a tuženi je kompezirao svoje potraživanje prema tužitelju iz osnova duga po dva računa datirani sa istim datumom od 17.03.2012 godine ‐ kao datum prodaje što je pet dana poslije otvaranja stečajnog postupka, dakle tuženifakturiše plaćanje prije isporuke robe sa početnim stanjem duga 01.01.2012 godine.Tuženi je znao za platežnu neposobnost tužitelja odnosno takva mu činje‐ nica nije mogla ostati nepoznata obzirom na dugogodišnju poslovnu saradnju stranaka.Prema odredbi čla‐ na 81. tačka 3. Zakona o stečaju, smatraće se se da je povjerilac znao za nesposobnost plaćanja ili za prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ako je znao za okolnosti iz kojih se nužno moralo zaključiti da postoji nespo‐ sobnost za plaćanje ili da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 275032 16 Pž 2 Sarajevo, 27.10.2016. godine, po‐
tvrđena presudom Vrhovnog suda FBIH broj: 65 0 Ps 275032 17 Rev od 05.09.2017. godine

https://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]