BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2618
PITANJA ZA PRAVOSUDNI ISPIT iz privrednog prava


PRIVREDA

1. Šta znači osnivački akt?
2. Kako se osniva podružnica i gdje se registrira?
3. Ko može da zastupa privredno društvo, i upisuje lise u sudski registar?
4. Koje poslove može da obavlja punomoćnik, a koje zakonski zastupnik?
5. Prokurista koje poslove može obavljati?
6. Šta je poslovna tajna društva?
7. Šta je javno preduzeće i ko može osnovati javno preduzeće i koji oblik preduzeća?
8. Koji su organi upravljanja privrednim društvom?
9. Koji su organi stečajnog postupka?
10. Stečajni sudija?
11. Ko imenuje stečajnog upravnika?
12. Nadležnost stečajnog upravnika?
13. Ko može da podnese plan reorganizecije?
14. Načela upisa u sudski registar?
15. Koliko ima Zakona koji regulišu upis u sudski registar i nabrojati Zakone?
16. Načelo konstitutivnosti?
17. Šta je rješenje, a šta zaključak?
18. Ko donosi rješenje, a ko zaključak?
19. Komanditno društvo, ko vri upravljanje, ko zastupanje i raspodjelu dobiti?
20. Osnivačka skupština dioničarskog društva?
21. U kom roku se mora sazvati skupština dioničara?
22. Šta je osnivačka skupština koje akte donosi osnivačka sukupština?
23. Kad su ništavi ugovori u privredi?
24. Šta je skladišnica, od čega se sastoji i zašta služi?
25. Sve o bankama, ko osniva banke, kakav je kapital?
26. Kad če agencija oduzeti dozvoku za rad?
27. Koji su organi banke?
28. Šta je ugovor o posredovanju i razlika između ugovora o posredovanju i zastupanju?
29. Šta je koncesija i koji su rokovi?
30. Kad prestaje ugovor o koncesiji?
31. Koji su oblici stranih ulaganja?
32. Šta je berza i ko može osnovati berzu?
33. Komisija za vrijednosne papire koje su joj nadležnosti?

34. Ko odobrava izdavanje vrijednosnih papira kod ruštva za upravaljenje?
35. Razlika između čeka i mjenice?
36. Na koga glasi ček?
37. Dali se ček može umnožiti i mora li ček imati pokriče?
38. Koji su oblici organizacije privrednog društva i šta je privredno društvo?
39. Oblici osnivanja privrednog društva?
40. Sve o dioničarskom društvu?
41. Kako se osniva dioničarsko društvo?
42. Koje su nadležnosti stečajnog suca?
43. Ko vodi registar privrednih društava?
44. Šta se upisuje u registar?
45. Šta je prokura i koje poslove može obavljati prokurista?
46. Koji su elementi ugovora o privredi?
47. Vrijednosni papir?
48. Šta je koncesija?
49. Kad prestaje ugovor o koncesiji?
50. Komisija za vrijednosne papire?
51. Sve o bankama, oblik osnivanja, organi banke, ko daje odobrenje za osnivanje banaka i
Kad prestaje?
52. Pravna i poslovna sposobnost privrednog društva?
53. Dali je nečim ograničena poslovna sposobnost pravne osobe?
54. Odgovornost društva za nastale obaveze?
55. Prestanak duštva na osnovu doluke suda?
56. Društvo sa neograničenom solodarnom odgovorn.?
57. Simultarno i sukcesivno okupljenje dionica?
58. Uloga komisije za virjednosne papire?
59. Uloga osnivačke skuštine?
60. Postupak upisa u sudski registar?
61. Zahtjev za brisanje?
62. Šta je stečajna masa?
63. Kako se vrši namirenje povjerilaca u stečajnom postupku?
64. Šta je tovarni list i kako može glasiti?
65. Kakva je to trasirana i vučena mjenica?
66. Vlastita ili sopstvena mjenica?
67. Šta je predmet zaštite prema industrijskom Zakonu?
68. Vrste stranih ulaganja u BiH?
69. Oblici društva?
70. Ko odgovara za obaveze kod društva kapitala?
71. Statusne promjene društva?
72. Koji su razlozi za prestanak društva?
73. Kad društvo prestaje?
74. Koja je razlika između stečaja i likvidacije?
75. Koji su razlozi za stečaj?
76. Šta je dioničarsko društvo?
77. Šta je dionica?
78. Šta je dionica?
79. Gdje se vodi evidencija dioničara?
80. Šta je komisija za vrijednosne papire?
81. Šta je registar vrijednosnih papira?
82. Ko ima pravo glasa na skupštini?
83. Ko ima pravo na dobit?
84. Šta je ugovor o špediciji?
85. Ugovor o kreditu?
86. Šta je mjenica kako se prenosi i karakteristike?
USTAV I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

1. Predsjeništvo BiH?
2. Kako se biraju članovi Predsjeništva?
3. Nadležnost Predsjedništva?
4. Zakonodavna tijela kako se biraju poslanici u skupštini?
5. Nadležnost Skupštine?
6. Nadležnosti BiH prema ustavu?
7. Šta je Općina, koja dva organa ima Općina?
8. Ko bira Općinske vijećnike?
9. Nadležnost općinskog načelnika?
10. Od kojih se domova sastoji Parlamentarna skupština?
11. Nadležnost Parlamentarne skupštine?
12. Sudovi u BiH?
13. Koji ssu sodovi na razinii Kantona?
14. Pravobraniteljstva u FBIH na kojim razinama?
15. Federalno pravobranilaštvo?
16. Koji su uvjeti da bi se mogao izabrati az Federalnog pravobranioca i zamjenika?
17. Temeljna Funkcija Federalnog pravobranitelj?
18. Odvjetništvo/advokatura u FBIH?
19. Kako je organizirana advokatura u FBIH?
20. Koji su uslovi upisa u advokatsku komosru?
21. Koja je odvjetnička djelatnost?


22. Zakonodavna tijela Kantona?
23. Kako se biraju zakonodavna tijela Kantona?
24. Dom naroda?
25. Sudov na razini fereracije, Kantona i Općina?
26. Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBIH?
27. Ombusmeni za ljudska prava bih čime su regulirani i koliko ih ima?
28. Sjedište Ombusmena?
29. Ko imenuje Ombusmene?
30. Koje su nadležnosti Ombusmena?
31. Čime je regulisana notarska služba?
32. Koje poslove vrši notar?
33. Koje uvjete treba ispunjavati za imenovanje notara?
34. Pravi polsovi koji zahtjevaju notarku obradu?
35. Izvršna vlast u FBIH?
36. Ko bira Predsjednika i dopriedsjednika FBIH,način izbora ko ih predlaže?
37. Zaštita ljuskih prava akti kojim su ljudska prava zaštičena?
38. Vijeće ministara BIH, organizacija, nadležnost?
39. Državljanstvo BIH, iz Ustava?
40. Parlament FBIH?
41. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovih sloboda?
42. Pravilo nediskriminacije?
43. Pravobraniteljstvo?
44. Čime je regulisano Federalno pravobraniteljstvo?
45. Koja je temeljna funcija Fed. Pravobraniteljstva?
46. Odvjetništvo u FBIH, čime je regulirano i kako je regulisano?
47. Koji su uslovi da bi neko mogao biti upisan u Federalnu komoru?
48. Organizacija Ustavnog suda i nadležnost?
49. Okvirni sporazum za BIH?
50. Dodatne nadležnosti prema Ustavu?
51. Ko čini zakonodavnu vlast u BIH?
52. Ko čini zakonodavnu vlast u Federaciji i Kantonima?
53. Podjela nadležnosti prema Ustavu?
54. Zatečeni propisi prema Ustavu FBIH?
55. Ko čini izvršnu vlast u BIH?
56. Nadležnost VSTV-a?
57. Sudska policija u BIH?
58. Šta su norati?
59. Opći Okvirni sporazum za BIH?
60. Koliko ima aneksa?61.Šta je konstitutivnost?
62. Nadležnost Parlamentarne Skupštine?
63. Izvršna vlast prema Ustavu?
64. Kako se formira vijeće ministara?
65. Izmjene i dopune Ustava BIH?
66. Koja se zagarantirana prava iz Ustava ne mogu promjeniti ili usktatiti?ž
67. Kadn je donesen Ustav Federacije i kad je stupio na snagu?
68. Ko čini zakonodavnu vlast prema Ustavu Federacije?
69. Vlada Federacije?
70. Kantonala vlada kako se formira i ko je na čelu?
71.Organi u Kantonu?
72. Općinska vlast?
73. Ustrojstvo sudstva u Federaciji?
74. Nadležnosrt Kantonalno suda?
75. Nadležnost VSTV-a?
76. Uloga pravobranilaštva?
77. Institucija Ombdusmena?
78. Obavezna ovjera i obrada kod notara objasniti?
79. Obračanje Evropskom sudu za ljudska prava način obračanja?

KRIVIČNO

1. Krivično djelo izbjegavanja i izdržavanja?
2. Kazna zatvora?
3. Kako se izriče kazna dugotrajnog zatvora?
4. Kako se izriče maloljetnički zatvor?
5. Načelo prava na odbranu?
6. Šta je formalna a šta materijalna odbrana?
7. Pretresanje stana, poslovnih prostorija bez narebe za pretresanje?
8. Izjašnjenje o krivnji, predmet izjašnjenja o krivnji?
9. Koje postoje prvostepene presude?
10. Kad sud donosi presudu da se optužnica odbija?
11. Žalba na prvostepenu presudu?
12. Šta je saobračajna nezgoda?
13. Dali biciklista može izazvati saobračajnu nesreču?
14. Dali čovjek koji leži na cesti učesnik u prometu?
15. Zadača činjenični opis djela?
16. Imavinsko pravni zahtjev?
17. Šta se podrazumjeva pod protivpravnošču?
18. Uzročno posljedična veza između radnje i posledice?
19. Šta se posljedica?
20. Šta imamo u svakom krivičnom djelu?

21. U čemu je razlika između krivičnog djela konkretne opasnosti i apstraktne opasnosti?
22. Šta je biće krivičnog djela?
23. Podsticaj?
24. Neuspjeli podsticaj?
25. Osnvoi iskjučenja krivične odgovornosti koji je predviđen u Zakonu?
26. Stvarna zabluda?
27. Pravna zabluda, zabluda o postojanju određene imovine?
28. Sticaj krivičnih djela kad postoji sticaj?
29. Kakav sticaj može biti?
30. Koja su pravila kad se sudi za sticaj?
31. Kad možemo blaže kazniti pravnu osobu?
32. Može li se izreči uvjetna osuda pravnom licu?
33. Načelo jednakosti u postupku?
34. Kad če se branilac razriješiti u postupku a kad isključiti?
35. Kad branilac ima pravo da vidi spis i sve dolumente?
36. Pretresanje stana i ostalih prostorija?
37. Pretresanje lica kad se mogu pretresti i ko to vrši?
38. Koje odluke sud donosi?
39. Šta je presuda šta rješenje a šta naredba?
40. Koje su pretpostavke da bi se pretres održao?
41. Kad se pretres odlaže?
42. Koje imamo presude?
43. Koje su meritorne a koje procesne presude?
44. Sve o kaznenom nalogu?
45. Šumska krađa?
46. Koji je umišljaj potreban za učinjenje krivičnog djela?
47. Pomaganje?
48. Ublaživanje kazne?
49. Šta znači može se blaže kazniti?
50. Pravni institut koj kojeg zakonodavac propisuje blaže kazne?
51. Načelo ne bis in idem?
52. Posljedice nenadležnosti?
53. Do kada se sud može oglasiti mjesni nenadležnim?
54. Kakav je to zajednički neposredni viši sud?
55. Vrijeme izvršenja naredbe za pretresanje?
56. Optužnica?
57. Šta je pripremanje optužnice?, Načela?
58. Razmatranje izjave o priznavanju krivnje?
59. Ko razmatra izjavu o priznanju krivnje?
60. Koje odluke sud može donjeti nakon izjave da optuženi priznaje krivnju?

61. Ponavljanje krivičnog postupka na štetu optuženog?
62. Dali dijete može odgovarati za krivično djelo?
63. Šta znači mlađi maloljetnik?
64. Šta je zastara u krivičnom materijalnom smislu?
65. Zastara krivičnog gonjenja?
66. Od čega zavisi rok zastare?
67. Kada počinje teči zastara?
68. Za koje vrijeme zastara ne teče?
69. Kakav je odnos između apsplutne i relativne zastare?
70. Vrijeme učinjenja krivičnog djela?
71. Šta je beznačajno krivično djelo?
72. Šta znači dobrovoljno odustajanje?
73. Stvarna zabluda?
74. Uvjetna osuda i mjera upozorenja?
75. Šta je svrha uvjetne osude?
76. Izreka uvjetne osude u pogledu sankcije?
77. Za koja krivična djela se može izreći uvjetna osuda a za koja ne može navesti?
78. Mjera zaštitnog nadzora?
79. Razlika izmeđ odmjeravanja i ublažavanja zakne?
80. Šta znači sudsko a šta zakonsko ublažavanje kazne?
81. Do kojeg nivua sud može ublažiti kaznu?
82. Šta je produženo krivično djelo?
83. Mjere bezbjednosti?
84. Svjedok?
85. Koje vrste presude može donjeti prvostupanjski sud?
86. Oslobađajuća presuda?
87. Kad drugostupanjski sud može preinačiti prvostupanjsku presudu?
88. Vremenskoo važenje krivičnog djela?
89. Nužna odbrana i izreka presude kako glasi?
90. Prekoračenje nužne odbrane da li je to krivično djelo?
91. Uračunljivost i nehat?
92. U koje vrijeme se cijeni neuračunivost?
93. Kazna zatvora?
94. Rad za opće dobro na slobodi?
95. Sticaj krivičnih djela?
96. Šta su odgojne mjere?
97. Princip akuzatornosti?
98. Princip legaliteta?
99. Uviđaj?
100. Pristup osuničenog radi uspješnog vođenja krivičnog postupka?
101. Obrazloženje presude?
102. Šta je kazneni nalog?
GRAĐANSKO PORODIČNO PRAVO I AUTORSKO PRAVO

1. Šta je suština podjele stvari na pokretne i nepokretne?
2. Šta su pokretne stvari?
3. Zakon o vlasničko pravnim odnosima?
4. Koje su pravne posljedice kod prometa nekretninama?
5. Kako se stiče pravo vlasništva na nekretninama i gdje je to pripisano?
6. Zakon o zalozima?
7. Koji su to pravni poslovi koji su JUS TITULUS?
8. Ugovor o diobi, ugovor o zamjeni?
9. Šta je ugovor o zamjeni?
10. U čemu je razlika iuzmeđu posjeda i vlasništva?
11. Šta je idealni posjed?
12. Šta je princip reprezentacije ili predstavljanja?
13. Koje imamo vrste upisa u ZK?
14. Šta je hipoteka?
15. Koje se zabiljške kod hipoteke upisuju?
16. Koje su predpostavke za donošenje presude zbog popuštanja?
17. Šta tužba mora sadržavati čl.55 ZPP-a?
18. Ko može biti punomoćnik čl. 31 ZPP-a?
19. Šta je prinačenje tužbe?
20. Može li se zaključiti brak bez prisustva jedne stranke?
21. Pravna priroda bračne stečevine?
22. Šta je bračni ugovor i koja je forna bračnog ugovora?
23. Šta znači obrada?
24. Izdržavanje djeteta, izdržavanje bračnog partnera?
25. Kako se određuje visina elementacije?
26. Odluke o žalbenom postupku?
27. Kad če sid preinačiti presudu ili rješenje?
28. Kad je žalba neblagovremena, a kad nedopuštena?
29. Presuda zbog poropuštanja?
30. Dali je dozvoljena posebna žalba na odluku o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje?
31. Šta je ročište?
32. Smetanje posjeda?
33. Kad se stiče pravo valsništva na nekretninama i dali je dovoljan valjan pravni posao?
34. Šta je potrebno za upis?
35. Pravo na diobu suvlasnika?
36. Koje su valsničke tužbe?
37. Šta je samostalan posjed?38. Ugovor o zakupu- ko je samostalan posjednik?
39. Kvalisficirani posjednik?
40. Koji je zakonit posjed?
41. Istinit posjed?
42. Rokovi za smetanje posjeda?
43. Šta je privremeni zastupnik?
44. Presuda na osnovu odricanja?
45. Osnovi sticanja stvarnog prava na nekretninama?
46. Konstitutivno načelo upisa u ZK?
47. Dosjelost?
48. Zaštita prava vlasništva?
49. Koje su vrste služnosti i kako se štiti pravo služnosti?
50. Pravo upisa?
51. Načela zemljišnih knjiga?
52. Načelo zabrane zloupotrebe prava?
53. Opće predpostavke za zaklučenje punovažnog ugovora?
54. Šta su rušljivi ugovori?
55. Opće pravilo za odgovornost za naknadu štete?
56. Ogovornost više lica za istu štetu?
57. Prestanak obligacije zastatjelošču?
58. Šta je pismeno priznanje zastare obaveze?
59. Prestanak obligacije oprostom duga?
60. Ustupanje ugovora?
61. Koja su prava autora?
63. Pokretanje parničnog postupka?
64. Kad nastaje obaveza plačanja takse?
65. Šta sadrži tužbeni zahtjev kod REI VINDIKACIO?
66. Granice odlučivanaj o žalbi na koje povrede drugostupanjski sud pazi?
67. Vrste presuda?
68. Šta je sudskoo poravnanje ili nagodba?
69. Žalba na prvostupanjsku presudu iz kojih razloga se podnosi?
70. Kad če drugostupanjski sud preinačiti prvostupanjsku presudu?
71. Ko se smatra ocem djeteta izvan braka?
72. Pokretanje postupka za razvod braka?
73. Prava priroda bračne stečevine?
74. Koja su pravila za usvojenje?OBLIGACIJE

1. Šta je obligacija?
2. Šta je cesija?
3. Kakva je uloga dužnika?
4. Koje mogu biti promjene na strani dužnika?
5. Koji su izvori nastanka obligacije?
6. Šta je smisao predugovora i koji su uvjeti?
7. Kad predugovor obavezuje?
8. Koji su bitni elementi kod ugovora oo prodaji?
9. Šta je smisao kapare?
10. Kakva je to šteta, izmakla dobit i korist?
11. Jemstvo?
12. Procesne kamate?
13. Koje promjene imamo na strani dužnika?NASLJEDNO PRAVO

1. Šta je testament?
2. Koje su vrste testamenta?
3. Šta je svojeručni testament?
4. Kako se opoziva testament?
5. Može li se pobijati testament zbog nužnog nasljđa?
6. Ugovor o poklonu?
7. Šta je pravna priroda ugovora o poklonu?
8. Razlika između ugovora o poklonu i testamenta?
9. Nužni nasljednici, nabrojati i koliki je nužni dio?
10.Nasljednička izjava?
11.Prvi nasljedi red?VANPARNICA I IZVRŠENJE

1. Pravni lijekovi u izvršnom postupku?
2. Ko odlučuje o prigovoru a ko o žalbi?
3. Nabrojati vanparnične postupke?
4. Šta je autorsko djelo i kako se štiti?
5. Izvršenje odluke stranog suda?
6. Karakteristike vanparničnog postupka, a posebno žalbe?
7. Statusni postupak?UPRAVA I RADNO

1. Na koji način se može steči državljanstvo BIH?
2. Naturalizacija?
3. Kome se daje odpust državljanstva?
4. Kako se osnivaju ogani uprave?
5. Šta znači stvarna nadležnost organa uprave?
6. Kojim se zakonom u Federaciji osnivaju organi uprave?
7. Koje podzakonske propise donose organi uprave?
8. Koji uvjet treba ispunjavati da bi se donjeo zaključak?
9. Koja su načela upravnog postupka?
10. Načelo supsidijarne primjene zakona?
11. Kako se pokreće upravi postupak?
12. Kako se provodi skračeni postupak?
13. Nabrojati dokazna sredstva u upravnom postupku?
14. Kad svjedok može uskratiti svjedočenje?
15. Šta je rješenje i koji su sastavni dijelovi rješenja?
16. Šta sadrži uvod?
17. Šta znači djelimično rješenje?
18. Proglašavanje rješenjaništavim?
19. Kako se pokreče upravni spor i ko je nadležan?
20. Koji su konačni upravni akti?
21. Zakon o radu?
22. Elementi ugovora o radu?
23. Vijeće zaposlenika?
24. Radna knjižica šta sadrži?
25. Koji su opći uvjeti zaposljenja?
26. Ko postavlja državne službenike, ko provodi konkurse, šta radi agencija za državnu službu?
27. Odbor za žalbe?
28. Ima li namještenik pravo na žalbu?
29. Vrste staža?
30. Sticanje državljanstva?
31. Stvarna nadležnost organa uprave?
32. Poslovi organa uprave?
33. Nadležnost upravnih nadzora?
34. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji?
35. Šta znači sistematizacija radnih mjesta?
36. Načelo konačnosti u upravnom postupku?
37. Načelo supstidijarnosti?
38. Šta znači načelo saslušanja stranaka?
39. Ko može biti stranka u upravnom postupku?
40. Kako se pokreče upravni postupak po službenoj dužnosti?
41. Skračeni postupak?
42. Osnivanje Federalnog organa uprave?
43. Osnovi poslovi koje vrše organi uprave?
44. Šta znači konačnost a šta pravomočnost rješenja?
45. Stvaran i mjesna nadležnost u upravnom postupku?
46. Do kada stranka može odustati od zahtjeva?
47. Posebni ispitni postupak?
48. Ko može biti svjedok u upravnom postupaku?
49. Žalba na rješenje?
50. Šta se u žalbi mora navesti?
51. Šta prvostepeni organ utvrđuje kada primi žalbu?
52. Pravo pokretanja upravnom postupka?
53. Šta se ispituje u upravnom sporu?
54. Zahtjev za vanredno isšitivanje sudske odluke?
55. Državni službenici?
56. Radna mjesta u državnoj službi?
57. Koje poslove namještenici obavljaju?
58. Ugovor o radu?
59. Ko obavlja poslove uprava u FBIH?
60. Koji su organi uprave?
61. Federalni organ uprave?
62. Ko osniva ministarstva?63. Koji organ uprave donosi provodbene propise?
64. Načela rada Vlade Federacije?
65. Načela upravnog postupka?
66. Šta podrazumjeva načelo slobodne ocjene dokaza?
67. Šta znači konačno rješenje?
68. Kada je rješenje pravomočno?
69. Stvarna i mjesna nadležnost za rješavanje upravnog postupka?
70. Sstavni dijelovi rješenja?
71. Žalba?
72. Pravo pokretanja upravnog spora?
73. Neki od razloga pobijanja upravnog akta?
74. Kad tužitelj može odustati od tužbe?
75. Vandredni pravni lijekovi?
76. Koji su uvjeti za sticanje državljanstva?
77. Koji pšropisi reguliraju radno-pravni status?
78. Koji su opći uvjeti za postavljanje državnog služenika?
79. Kako se vrši popunjavanje u državnoj službi?
80. Nadležnost agencije za državnu službu?
81. Ko su namještenici?
82. Ko uživa posebnu zaštitu?
83. Zaštita iz radnog odnosa?
84. Koja su prava iz mirovnog i invalidnoskog osiguranja?

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]