BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#3080
Pismeni testament pred svjedocima

(TESTAMENT)Ja, _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____, star _____godine, pokretan i potpuno svjestan, bez nagovora i prinude, ovim testamentom želim da rasporedim svoju imovinu za slučaj svoje smrti.

U braku sam sa _______________ (rođenom __________).Iz ovog braka rođen je naš sin _______________ koji živi u _______________ i kćerka _______________ koja živi sa mnom i mojom suprugom.

Mojoj supruzi i kćerki ostavljam u nasljeđe porodičnu stambenu zgradu, sa po_____ (koju sam ja naslijedio od svoga oca) u kojoj zajedno živimo, u ul. _______________ br. _____ u _______________, spratnosti_____, površine_____m2, sa trajnim pravom korišćenja zemljišta pred kućom, koje služi za njenu redovnu upotrebu površine od _____m2, označenu kao k.č.br._____, "kuća i kućište", upisanu u ZKUL br. _____, KO _______________. Takođe, supruzi i kćerki, sa istim nasljednim dijelovima, ostavljam u nasljeđe i sve sporedne objekte uz kuću (šupu, garažu, bunar itd.), sve pokućstvo, namještaj, kosilicu i alat za održavanje kuće odnosno domaćinstva.

Svom sinu ostavljam u nasljeđe vikendicu u _______________, prizemnu, veličine_____m sa zemljištem u površini od_____m2, označeno kao k.č. br. _____i upisanu u ZKUL br. _____, KO _______________, sa bunarom, šupom i svim alatom za održavanje vikendice i obradu zemljišta. Sinu ostavljam u nasljeđe i automobil marke "__________", proizveden _____. godine, reg. br. _______________, lovačku pušku dvocijevku i pištolj CZ __________.

Supruzi i kćerki ostavljam u nasljeđe sa po_____svu ušteđevinu (u devizama i KM) u "__________banci" koja se nalazi na mom deviznom računu br. _______________i KM računu br. _______________.

Supruga i kćerka su u obavezi da me liječe kad se razbolim, da mi pomažu, nakon smrti sahrane u _______________, po mjesnim običajima, a poslije godinu dana podignu mramorni nadgrobni spomenik.

Pismen sam, znam čitati i pisati ali sam sastavljanje testamenta povjerio advokatu_______________, iz _______________, koji ga je vjerno sačinio po mom kazivanju na kompjuteru i odštampao ga. Testament sam, zatim, pročitao.

Pred svjedocima (koji su moji dugogodišnji prijatelji): _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____i _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____izjavljujem da sam sačinjeni testament pročitao, da on vjerno odražava moju posljednju volju, pa ga stoga potpisujem.U _______________ dana __________godine

ZAVJEŠTALAC
______________________________ i _______________,obojica iz _______________, kao svjedoci testamenta, potvrđujemo da je _______________,koji nam je osobno poznat više godina, izjavio pred nama, držeći sastavljeni testament u rukama da ga je pročitao, da je to njegov testament i njegova posljednja volja. Zatim je pred nama sačinjeni testament svojeručno potpisao.U _______________ dana __________godine

SVJEDOCI:
1) _______________
2) _______________

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]