BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4592
Pavel Shishkov protiv Rusije
Pavel Shishkov v. Russia (br. 78754/13), 2.3.2021. Nema povrede člana 8. EK
Aplikant je Pavel Grigoryevich Shishkov, ruski državljanin, rođen 1989. godine u Moskvi, u kojoj i danas živi.

Slučaj se odnosi na odbijanje vlasti da aplikantu priznaju pravo da se brine o kćerci V. koja je smještena u udomiteljsku porodicu, nakon što je njenoj majci oduzeto roditeljsko pravo. Smještaj djevojčice u drugu porodicu izvršeno je bez znanja ili pristanka aplikanta.

Pozivajući se na član 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), aplikant se žali što mu je odbijen zahtjev da mu se njegova kćerka povjeri na brigu i staranje.

Evropski sud je zaključio da je odbijanje vlasti da nalože trenutno povjeravanje V. na brigu i staranje ocu odgovaralo njezinom najboljem interesu, bazirano na njihovoj slobodnoj procjeni i utemeljeno na "relevantnim i dovoljnim" razlozima.

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]