BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5538
OTPIS POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITA U MIKROKREDITNOJ ORGANIZACIJI
Odluka o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija

član 3 st. 1 i 2

S obzirom na to da se finansijskim institucijama priznaju rashodi po osnovu indirektnog otpisa plasmana koji su u skladu sa internim aktima finansijske institucije, mikrokreditnom društvu koje je izvršilo indirektni otpis plasmana u skladu sa navedenom zakonskom odredbom troškovi rezervisanja se priznaju u godini u kojoj je rezervisanje izvršeno i taj otpis potraživanja ne utiče na poresku osnovicu.

"Društvo... d.o.o. iz Federacije BiH obratilo se Ministarstvu finansija zahtjevom za mišljenje vezano za poreski tretman otpisa potraživanja po osnovu kredita. U dopisu se navodi da se njihov klijent, mikrokreditno društvo iz Republike Srpske, nalazi u postupku likvidacije. Mikrokreditno društvo će raskinuti ugovore o kreditima sa klijentima, tako da će biti primorano da izvrši otpis nenaplaćenih potraživanja po osnovu plasiranih kredita. Dalje se navodi da je mikrokreditno društvo tokom svog redovnog poslovanja u svojim knjigovodstvenim evidencijama priznalo rezervisanja za kreditne gubitke u skladu sa Odlukom o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija. Navedena rezervisanja su tretirana kao poreski priznat rashod u godini u kojoj su rezervisanja izvršena u skladu sa članom 22. Zakona o porezu na dobit. Takođe, navodi se da će donošenjem odluke o otpisu kredita doći do netiranja potraživanja po osnovu kredita i ranijih rezervisanja za kreditne gubitke u bilansu stanja u punom iznosu i priznavanje istog u vanbilansnoj evidenciji. U skladu sa naprijed navedenim, postavljena su dva pitanja: koji su uslovi za otpis potraživanja i da li takvo postupanje dovodi do poreskih efekata.

Članom 22. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019 - dalje: Zakon) propisano je da se finansijskim institucijama, osim osiguravajućim društvima, priznaju rashodi po osnovu indirektnog otpisa plasmana koji su u skladu sa internim aktima finansijske institucije iskazani u bilansu uspjeha u poreskom periodu, a najviše do iznosa koji propisuje Agencija za bankarstvo Republike Srpske, osim za plasmane koji u skladu s tim propisom imaju najkvalitetnije karakteristike.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske donio je Odluku o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 3/2007 - dalje: Odluka). Odlukom je propisana visina, način formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija - dalje: MKO. Članom 2. Odluke propisano je da osnovicu za obračun rezervi čini iznos neotplaćenog kredita, dospjele kamate i naknade i sve druge stavke kod kojih je MKO izložena riziku nemogućnosti naplate. Članom 3. st. 1. i 2. Odluke određeni su kriterijumi za izdvajanje za rezerve po osnovu kreditnih gubitaka na teret troškova, a stavom 3. istog člana propisano je da sva potraživanja koja su dospjela, a nenaplaćena preko 180 dana MKO je dužna da isknjiži iz bilansa stanja i evidentno vodi u vanbilansu do naplate potraživanja ili definitivnog otpisa (isknjižavanje iz knjiga).

Shodno naprijed navedenom, mikrokreditnom društvu koje je izvršilo indirektni otpis plasmana u skladu sa članom 22. Zakona i članom 3. st. 1. i 2. Odluke, troškovi rezervisanja se priznaju u godini u kojoj je rezervisanje izvršeno. Isto tako, potraživanja koja nisu naplaćena od klijenata u roku od 180 dana, MKO je dužna saglasno članu 3. stav 1. Odluke da isknjiži iz bilansa stanja i vodi u vanbilannoj evidenciji do naplate potraživanja ili definitivnog otpisa (isknjižavanja iz poslovnih knjiga). Isknjižavanje navedenih potraživanja iz bilansa stanja i prenos u vanbilansnu evidenciju ne utiče na poresku osnovicu, odnosno nema promjena na strani prihoda ili rashoda. Znači, otpis potraživanja (isknjižavanje iz knjiga) ne dovodi do nikakvih poreskih efekata, odnosno ne utiče na poresku osnovicu. Uslovi za otpis potraživanja navedeni su u Odluci, a Zakon ne propisuje nikakve dodatne uslove."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1743/21 od 21.6.2021. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]