BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2497
Otkaz ugovora o radu dok traje privremena nesposobnost zbog bolesti

Član 64. stav 1. Zakona o radu

Poslodavac može donijeti odluku o otkazu ugovora o radu dok traje privremena nezaposlenost zbog bolesti, izuzev ako se radi o profesionalnom oboljenju.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je za ocjenu zakonitosti odluke o otkazu ugo‐ vora o radu, broj 299/011 od 29.06.2011. godine, u konkretnom slučaju, irelevantno što se tužitelj na‐ lazio na bolovanju. Naime, u toku postupka je utvrđeno da se u spornom periodu, tužitelj zaista i nalazio na bolovanju, ali radi bolova u stomaku, a ne zbog profesionalne bolesti. Odredbom člana 64. Zakona o radu je propisano, da se zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je privremeno nesposoban za rad, ne može otkazati ugovor o radu. Kako u ko‐ nkretnom slučaju tužitelj nije pretrpio povredu na radu niti je obolio od profesionalne bolesti, to mu je tuženi mogao otkazati ugovor o radu, a kako je to ispravno cijenio i prvostepeni sud.

Ovaj sud je također odbio i prigovore kojim tužitelj ističe, da je odluka o otkazu ugovora o radu do‐ nesena suprotno odredbama iz člana 23. stav 1. tačke 3. Zakona o vijeću zaposlenika F BiH, i 108. stav
2. Zakona o radu F BiH. Kako u konkretnom slučaju, kod tuženog nije bilo formirano niti vijeće zaposle‐ nika, niti sindikat, to se isti nisu mogli ni konsultovati.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 218953 13 Rsž od 22.01.2016. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 218953 16 Rev od 09.02.2017. godine.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]