BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2066
Osnivanje dioničkog društva

1. Dioničko društvo mogu osnovati jedan ili više osnivača.
2. Osnivači su obavezno i dioničari dioničkog društva.

Član 108.

(Osnivanje i osnivački akt)

1. Dioničko društvo se osniva ugovorom o osnivanju koji obavezno sadrži:
1. ime i prezime ili firmu i adresu prebivališta ili sjedišta osnivača;
2. firmu i sjedište dioničkog društva;
3. djelatnost;
4. prava i obaveze osnivača;
5. iznos osnovnog kapitala;
6. oznaku klase, ukupan broj i nominalnu vrijednost dionica;
7. opis prava sadržanih u dionici;
8. broj dionica koji upisuje svaki osnivač;
9. postupak i rokove prodaje i banku kod koje se vrši uplata dionica;
10. opis i procjenu vrijednosti uloga u stvarima i pravima;
11. način naknade troškova osnivanja;
12. posljedice neizvršavanja obaveza osnivača;
13. način rješavanja sporova između osnivača;
14. ime i prezime lica koje predstavlja dioničko društvo u postupku osnivanja.
2. Ugovor o osnivanju dioničkog društva mora biti potpisan od svih osnivača ili njihovih punomoćnika, a potpisi ovjereni u skladu sa zakonom.
3. Uz potpis punomoćnika prilaže se ovjereno pisano ovlaštenje.
4. Kada dioničko društvo osniva jedan osnivač, osnivački akt je odluka o osnivanju dioničkog društva.

Član 109.

(Otkup dionica prilikom osnivanja)

Prilikom osnivanja dioničkog društva sve dionice mogu otkupiti osnivači (u daljnjem tekstu: simultano osnivanje), ili ugovoreni broj dionica otkupljuju osnivači, a preostale dionice kupuju druga lica na osnovu javnog poziva za upis i uplatu (u daljnjem tekstu: sukcesivno osnivanje), u skladu sa zakonom kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

www.bosna-forum.eu

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]