BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4041
OSLOBAĐANjE PREDUZETNIKA OD OBAVEZE PLAĆANjA KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANjE POSLOVNOG IMENA
Zakon o komunalnim taksama

član 9

Jedinica lokalne samouprave ne može da oslobodi sve preduzetnike na njenoj teritoriji od obaveze plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena za određen vremenski period, već je to moguće samo u odnosu na krug preduzetnika taksativno određenih odredbama Zakona o komunalnim taksama.

"Opština traži pojašnjenje u vezi sa oslobađanjem od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena. U upitu traže odgovor da li Opština može da donese odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena za sve preduzetnike za narednu godinu.

U članu 3. stav 1. tačka i) Zakona o komunalnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012 - dalje: Zakon) propisano je da se komunalne takse mogu utvrditi za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. U članu 6. Zakona propisano je daje pravno lice i preduzetnik, koji obavlja djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa, dužan da na ulazu u svaki poslovni prostorgdje obavlja djelatnost istakne poslovno ime.

Poslovnim imenom, u smislu zakona, smatra se svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja djelatnost. Poslovno ime identično je nazivu ili imenu sadržanom u odobrenju nadležnog organa i ističe se na odgovarajućoj tabli, čiji se oblik može propisati aktom skupštine jedinice lokalne samouprave. Ako se na jednom objektu nalazi više istaknutih poslovnih imena istog obveznika, taksa se plaća samo za jedno poslovno ime.

U članu 7. stav 1. Zakona propisano je da akt o uvođenju komunalne takse donosi skupština jedinice lokalne samouprave, a njime se utvrđuje vrsta, visina, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja komunalne takse. U stavu 2. istog člana propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave može utvrđivati komunalne takse u različitoj visini zavisno od vrste djelatnosti, površine, lokacije odnosno zona u kojima se nalaze objekti odnosno predmeti ili vrše usluge za koje se plaća taksa iz člana 3. Zakona.

U članu 8. stav 1. Zakona navedeno je da su od plaćanja komunalne takse oslobođeni: a) institucije Bosne i Hercegovine, b) organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, v) akreditovane međunarodne organizacije, g) diplomatska i konzularna predstavništva, d) organizacije odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj i đ) lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih izarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata. U stavu 2. istog člana navedeno je da pravo na oslobađanje u slučajevima iz stava 1. tačka d) ovog člana ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijem području je propisana taksena obaveza.

U članu 9. istog Zakona propisano je da aktom o uvođenju komunalne takse jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi i druge slučajeve oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi obvezniku koji: a) obavlja nisko-akumulativne i deficitarne djelatnosti, b) se bavi starim tradicionalnim zanatima, v) prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, ukoliko je obveznik preduzetnik, g) zaposli nove radnike, ukoliko je obveznik preduzetnik i d) je korisnik prava iz socijalne zaštite.

Na osnovu napred navedenog proizilazi da Opština ne može da oslobodi sve preduzetnike od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena na poslovnim prostorijama jer ta mogućnost nije predviđena članom 8. Zakona. Međutim, ostavljena je mogućnost, članom 9. Zakona, da u svojoj Odluci o komunalnim taksama oslobode one preduzetnike koji obavljaju nisko-akumulativne i deficitarne djelatnosti, koji se bave starim tradicionalnim zanatima, ako prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, ako zaposli nove radnike i ako je korisnik prava iz socijalne zaštite."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-2045/17 od 3.10.2017. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]