BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1222
Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016. godine razmatrani su i prihvaćeni:

ORIJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete


Ovi orijetnacioni kriteriji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ“ broj: 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list RBiH“ broj: 2/92 i 13/93, „Sl. novine FBiH“ broj: 29/03 i 42/11 – u daljnjem tekstu: ZOO).



Orjentacioni kriteriji ne predstavljaju formulu koja automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade. U primjeni navedenog zakona valja uvijek imati na umu sve okolnosti slučaja, pri čemu trajanje i jačina fizičkih i duševnih bolova i straha imaju tek značaj naročito važnih, ali ne i jedinih okolnosti koje sud mora imati na umu pri određivanju iznosa pravične novčane naknade.


Ovi kriteriji primjenjuju se na sve parnične postupke na naknadu nematerijalne štete u svim stepenima suđenja.


Uz ove orijetnacione kriterije za pojedine oblike nematerijalne štete podsjeća se i na dugogodišnje pravne stavove sudske prakse. Time se željelo podsjetiti upravo na sve okolnosti slučaja koje sud mora imati u vidu kad primjenjuje odredbu člana 200. ZOO.



FIZIČKI BOLOVI

Orjentacioni kriteriji i iznos za utvrđivanje visine naknade za fizičke bolove (po danima):


Jaki bolovi - 70,00 KM;
Srednji bolovi - 40,00 KM;
Slabi bolovi - 10,00 KM,



Kod utvrđivanja iznosa naknade treba imati na umu da su trajanje i jačina fizičkih bolova dva naročito važna elementa za dosuđivanje pravične novčane naknade, ali sud mora voditi računa i o drugim okolnostima slučaja.



Pravni stav glasi:

„1. Nelagodnosti u toku liječenja (npr. kraća nesvjestica, hospitalizacija, vezanost za krevet, razne vrste imobilizacija i fiksacija, rengensko snimanje, broj operacija, infuzija, transfuzija, injekcije, previjanje rana, ostranjenje šavova, upotreba invalidskih kolica, bolovanje, posjećivanje ambulante, fizioterapija, trajanje rehabilitacionog postupka i sl.) koje trpi oštećenik razmatraju se u okviru naknade za fizički bol“.

2. Može li i pod kojim uslovima pojedina od navedenih nelagodnosti prerasti u kakav drugi samostalni oblik nematerijalne štete (npr. duševni bolovi zbog smanjenja životne aktivnosti) valja ocjeniti uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.“


STRAH

Orjentacioni kriteriji i iznos za utvrđivanje visine naknade za strah (po danima):

veoma jakog intenziteta ................ 70,00 KM
jakog intenziteta............................. 60,00 KM
srednjeg intenziteta ....................... 30,00 KM
slabog intenziteta ........................... 5,00 KM


Korekcija na više ili na niže prema istim kriterijima kao i kod fizičkih bolova, odnosno kriterijima koje propisuje član 200. ZOO, imajući također na umu i sve ostale okolnosti svakog konkretnog slučaja.


Pravni stav glasi:

„Pravična novčana naknada za pretrpljeni strah dosuduje se ako okolnosti slučaja, a naročito trajanje i jačina straha to opravdavaju.“



DUŠEVNI BOLOVI ZBOG SMANJENJA

ŽIVOTNE AKTIVNOSTI




· do 25% .......................................... 5.000,00 KM za svakih 10 %

· preko 25 do 40% ........................... 6.000,00 KM za svakih 10 %

· preko 40 do 60%........................... 7.000,00 KM za svakih 10 %

· preko 60 do 80% .......................... 8.000,00 KM za svakih 10 %

· preko 80 do 100%......................... do 10.000,00 KM za svakih 10 %



Korekcija prema obimu i težini utvrđenih trajnih posljedica, a kao dodatne kriterije treba imati na umu životnu dob, vrstu zanimanja oštećenika i sl.


Ovaj oblik štete je u pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kadje smanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti opravdavaju.



Pravni stav glasi:


„1. Smanjenje životne aktivnosti, kao posebna osnova za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvaća sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti izvjesno ostvarivao. Pod ograničenjem se podrazumjeva i obavljanje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima.“


2. Ovaj oblik štete je u pravilu trajnog karaktera, ali novčana naknada se može dosuditi i kad je smanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti opravdavaju.“



DUŠEVNI BOLOVI ZBOG

NARUŽENOSTI




izrazito jaki stepen........................................ ........................ 10.000,00 KM
jak stepen - vrlo uočljivo trećima ......................................... 7.000,00 KM

-uočljivo samo ponekad (ukućanima, na plaži i sl.).......... 6.000,00 KM

srednji stepen – vrlo uočljivo trećima ................................. 6.000,00 KM

-uočljivo samo ponekad .......................... .................. 3.000,00 KM

laki stepen - vrlo uočljivo trećima ................................... 1.500,00 KM

-uočljivo trećima samo ponekad ............................... 700,00 KM




Korekcija naknade zavisno od životne dobi, vrste zanimanja, lokaciji povreda i sl.



Pol oštećenika, sam po sebi, ne utiče na visinu naknade s osnove naruženja.



Pravni stav glasi:

„ Osnova za priznanje novčane naknade za naruženost nije samo u tome da li i u kojoj mjeri izmjenjena vanjština oštećenog izaziva u okolini gađanje, sažaljenje ili druge negativne reakcije, već se uzimaju u obzir i subjektivna mjerila o utjecaju svih elemenata (izmjenjena vanjština, primjetnost, obim itd.) na psihičku ravnotežu oštećenog, odnosno na njegovo psihičko stanje u cjelini. Pri tome se subjektivne osobine oštećenog uzimaju u obzir u razumnoj mjeri.“


Ovaj stav treba tumačiti tako da sud vodi računa kako o objektivnim, tako i o subjektivnim okolnostima.



DUŠEVNI BOLOVI ZBOG

SMRTI BLISKOG SRODNIKA




(bračni i vanbračni partner; dijete; gubitak ploda; roditelji; braća i sestre)

Za slučaj smrti bračnog i vanbračnog partnera i djeteta …….. 20.000,00 KM
Za slučaj gubitka ploda roditeljima............................................. 7.000,00 KM
Za slučaj smrti roditelja.............................................................. 20.000,00 KM
Za slučaj smrti brata ili sestre ...................................................... 7.000,00 KM


Pravni stav glasi:


„Pravična novčana naknada za duševne bolove djeteta zbog smrti roditelja predstavlja naknadu kako za bol izazvanu samim saznanjem za smrt, tako i za sve kasnije bolove koje dijete trpi zbog gubitka roditelja – ljubavi, njege i pažnje koju bi mu roditelj pružao, pa pripada djetetu koje zbog uzrasta nije moglo osjetiti bol zbog same smrti roditelja, jer je u pitanju naknada za jedinstveni oblik nematerijalne štete.“



ako se začeto nerođeno dijete (nasciturus) rodi živo za slučaj smrti roditelja 20.000,00 KM.


DUŠEVNI BOLOVI ZBOG NAROČITO

TEŠKOG INVALIDITETA BLISKE OSOBE



Za slučaj naročito teškog invalditeta

bračnog i vanbračnog druga

(trajnija zajednica života) i djeteta .......... 20.000,00 KM

Za slučaj naročito teškog invaliditeta

roditelja:

- djetetu koje se nalazi na odgoju ............ 20.000,00 KM

i izdržavanju kod roditelja

- djetetu ........... 12.000,00 KM







NEOPRAVDANA OSUDA ILI NEOSNOVANO LIŠENJE SLOBODE



100,00 KM po danu



Pravni stav glasi:


“Duševni bolovi zbog neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstven vid štete koji obuhvata sve štetne posljedice nematerijalne štete vezane za ličnost oštećenog proistekle iz neopravdane osude odnosno neosnovanog lišenja slobode. Za ovu štetu dosuđuje se jedan iznos naknade pri čijem odmjeravanju sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja (ugled koji je oštećeni ranije uživao u svojoj sredini, odnos sredine prema njemu poslije osude, odnosno lišenja slobode, težina i priroda krivičnog djela, vrijeme trajanja lišenja slobode i sve druge okolnosti koje su utjecale na prirodu, težinu i trajanje psihičkih bolova).”







Predsjednica Građanskog odjeljenja,

Zdravka Grebo Jevrtić







*Iz sudske prakse Vrhovnog suda Federacije BiH

ORIJENTACIONI KRITERIJI VRHOVNOG SUDA FBIH NISU MATEMATIČKA FORMULA KOJA PUKIM AUTOMATIZMOM SLUŽI ZA UTVRĐIVANJE I IZRAČUNAVANJE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE, JER ODLUČIVANJE O IZNOSU NEMATERIJALNE ŠTETE JESTE SUDENJE U KOJEM SE PRIMJENJUJE PRAVNI STANDARD PRAVIČNOSTI PRI ODMJERAVANJU NOVČANE ODŠTETE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 36 0 P 005883 10 Rev od 08.09.2011. godine)



Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]