BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#9
OPĆINSKIH SUDOVI U FBIH

NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA FBiH

Opšinski sud je nadležan:

U kaznenim predmetima:

da u prvom stupnju sudi:

- za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugoga suda

- za kaznena djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskoga suda

- za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud

- u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika

da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice, sukladno Zakonu
da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima, kada je to Zakonom predviđeno
da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke
da postupa po molbama za pomilovanje, sukladno Zakonu

U građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi:

u svim građanskim sporovima i
u izvanparničnom postupku.

U gospodarskim predmetima, općinski sudovi koji imaju gospodarska odjeljenja, u prvom stupnju sude:

u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovi pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koja, u svojstvu samostalnoga poduzetnika ili u drugome svojstvu, obavlja gospodarsku ili drugu registriranu djelatnost u obliku osnovnog ili dopunskog zanimanja
u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu morem i unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika
u sporovima koji se odnose na zrakoplove te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika
sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva
sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum
gospodarske prijestupe
u postupku stečaja i likvidacije, sukladno Zakonu, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije

U drugim predmetima:

da provodi ovršni postupak, ako Zakonom nije drukčije propisano
da određuje mjere osiguranja, ako Zakonom nije drukčije propisano
da rješava u posebnim postupcima, ako Zakonom nije drukčije propisano
da obavlja zemljišno-knjižne poslove, sukladno Zakonu
da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini
da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako Zakonom nije propisano da koje od tih poslova obavlja kantonalni sud
da obavlja poslove upisa u registre pravnih osoba i
da obavlja druge poslove propisane Zakonom
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]