BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#1228
Održan dvodnevni seminar „Sudska nagodba“

Danas je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) u Banja Luci održan dvodnevni seminar na temu „Sudska nagodba“. Seminar je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om RS u okviru Projekta unapređenja efikasnosti II kojeg finansira Vlada Norveške.

Tokom prvog dana seminara predstavljeni su pravni okvir sudske nagodbe u BiH s osvrtom na strano zakonodavstvo i smjernice za postupanje sudija u zaključivanju sudske nagodbe odnosno postizanje sporazuma na zadovoljstvo obje stranke uz poštovanje načela nepristrasnosti. Također su predstavljeni primjeri novog pristupa sudija prilikom vođenja i rješavanja predmeta mirnim putem kao i prepreke za intenzivnije korištenje sudske nagodbe i prijedlozima mjera/de lege ferenda.

Drugog dana seminara govorilo se o predmetima koji su pogodni za zaključivanje sudske nagodbe i analizirali su se primjeri iz prakse. Na kraju učesnici su imali priliku učestvovati u simuliranju slučaja sklapanja sudske nagodbe.

Predavači na seminaru su bili Slavica Slavnić, sudija Osnovnog suda u Banja Luci i Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru, a moderator Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda RS. Učesnici na seminaru su bili sudije i stručni saradnici koji žele unaprijediti rad i produktivnost suda te povećati efikasnost pravosuđa u BiH.

Aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II usmjerene ka jačanju kapaciteta sudija i stručnih saradnika u pogledu sudske nagodbe predstavljaju dio ukupnih aktivnosti iz komponente Projekta koja za fokus ima unapređenje efikasnosti rada sudova i smanjenje broja neriješenih predmeta.

Izvor: http://www.epravo.ba
Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

Danilov protiv Rusije

Danilov protiv Rusije (br. 88/05), 1.12.2020.[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja