BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5509
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/22
Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 47. stav (5) Zakona o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13, 10/21 i 19/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 90. sjednici održanoj 18.08.2022. godine, donijela je


ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU PRODAJE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA


I-UVOD


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način prodaje šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda porijeklom iz državnih šuma na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i obaveza transparentnog i tržišnog postupanja, ciljevi, način računanja minimalne cijene, te nadzor nad njenom primjenom.

Član 2.
(Pojam prodaje šumskih drvih sortimenata)

Pod prodajom šumskih drvnih sortimenata podrazumijeva se prodaja šumskih proizvoda pravnim i fizičkim licima na način i pod uslovima iz ove odluke.

Član 3.
(Ciljevi)

Ciljevi donošenja ove odluke su:

a) razviti tržište drvetom, uspostaviti tržišne cijene i omogućiti svim zainteresovanim kupcima da pod istim tržišnim uslovima nabave šumske drvne sortimente i nedrvne šumske proizvode,

b) izgraditi sistem prodaje koji isključuje nezakonite radnje i odlučivanje pojedinca kod izbora kupaca i određivanja cijena, te raspodjelu količina po kupcima,

c) isključenje mogućnosti ostvarivanja "ekstra-profita" jednog ili više kupaca po osnovu favorizovanih ili privilegovanih,

d) obezbjeđenje lokalnog stanovništva ogrjevnim drvetom,

e) u potpunosti razdvojiti administrativne od ekonomskih funkcija i omogućiti provođenje Zakona o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13,10/21 i 19/22),

f) sprječavanje nelegalne aktivnosti i sankcionisanje iste.

II - ŠUMSKI DRVNI SORTIMENTI


Član 4.
(Načini prodaje)

(1) Prodaja šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma se vrši na slijedeće načine:

a) prodaja putem ugovora za sukcesivnu isporuku,

b) prodaja licitacijom,

c) prodaja za potrebe mjesnog stanovništva - maloprodaja.

(2) Na bazi godišnjeg plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: KJP "Sarajevo-šume") planira količine po načinima prodaje koje razmatra i usvaja Uprava KJP "Sarajevo-šume" najkasnije do kraja novembra tekuće godine za narednu poslovnu godinu.

Član 5.
(Uslovi za učešća pravnih lica u kupovini šumskih drvnih soritmenata)

(1) Pravo učešća u kupovini šumskih drvih sortimenata, imaju sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

a) za prodaju putem ugovora za sukcesivnu isporuku - da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj;

b) za prodaju licitacijom i prodaju visokovrijednih sortimenata - da ispunjavaju uslove navedene pod tačkom a) ovog člana, ili da su registrovani za promet šumskih drvnih sortimenata i PDV broj;

c) za sve načine prodaje - da nisu u sudskom sporu sa KJP "Sarajevo-šume" u vezi isporuke/nabavke drveta, da avansno plaćaju šumske drvne sortimente ili da obezbijede garanciju plaćanja, da nisu dužnici privrednim društvima u šumarstvu ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

(2) KJP "Sarajevo-šume" je dužno kod propisivanja uslova prodaje uzeti u obzir slijedeće kriterije:

a) stepen finalizacije,

b) kapacitet prerade šumskih drvnih sortimenata,

c) ukupan broj zaposlenih prijavljenih radnika u poslovnoj jedinici koja se bavi rezanjem drveta kod potencijalnog kupca, a po zvaničnoj evidenciji kod nadležnog organa,

d) uslov plaćanja,

e) procenat obaveznog preuzimanja učešća lošijih kvalitetnih klasa (jamsko, ogrijev, celuloza, gule) u odnosu tražene količine pilanskih trupaca,

f) procenat preuzimanja F i L trupaca,

g) izvoznu orjentiranost kupca sa finalnim proizvodima od drveta ili prerađenim drvetom (sitno cijepanim),

h) ekonomski bonitet kupca (bankovna ganacija za ozbiljnost ponude).

(3) U cilju zaštite domaćih drvoprerađivača - pod istim uslovima drvoprerađivači na području Kantona imaju prednost.

(4) Posebne uslove prodaje, odnosno kriterije za rangiranje kupaca i procedure prodaje donosi KJP "Sarajevo-šume" internim aktom uvažavajući pri tome tržišne principe.

III - NAČINI PRODAJE


Odjeljak A. Prodaja putem ugovora za sukcesivnu isporuku


Član 6.
(Sukcesivna isporuka)

(1) Ugovori za sukcesivnu isporuku šumskih drvnih sortimenata sklapaju se sa privrednim društvima registrovanim za primarnu, polufinalnu, finalnu, hemijsku preradu i cijepanje drveta koja ispunjavaju opće i posebne uslove prodaje.

(2) Šumski drvni sortimenti koji se prodaju ugovorima za sukcesivnu isporuku su: F, L trupci, pilanska oblovina I, II i III klase, tt stubovi, sitno tehničko drvo, jamsko drvo, celulozno drvo, drvo za drvene ploče, ogrevno drvo i drvo za proizvodnju energije.

(3) U slučaju elementarnih nepogoda, poremećaja na tržištu u ponudi i potražnji, kao i u slučaju pojave veće količine sanitarnih užitaka, Odlukom Uprave KJP "Šarajevo-šume" uz saglasnost Nadzornog odbora KJP "Sarajevo-šume" utvrdit će se količine drveta za celulozu i jamskog drveta koje će se prodavati putem neposredne pogodbe po cijenama iz važećeg Jedinstvenog minimalnog cjenovnika KJP "Sarajevo-šume". https://www.anwalt-derbeste.de

Odjeljak B. Prodaja licitacijom/javnim nadmetanjem


Član 7.
(Licitacija)

(1) Licitacija podrazumijeva prodaju određene količine šumskih drvnih sortimenata, putem javnog oglašavanja, a po kriteriju ponuđene najviše cijene.

(2) Licitacija/javno nadmetanje se mora objaviti tako da je dostupno svim potencijalnim kupcima. Objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na web-stranici i na oglasnoj ploči KJP "Sarajevo-šume", a provodi se na sljedeće načine:

a) pretprodaja,

b) naknadna prodaja,

c) prodaja visokovrijednih sortimenata.

(3) Objava u dnevnim listovima može biti u vidu obavijesti o prodaji šumskih drvnih sortimenata sa informacijom da se cijeli tekst objave može naći na web-stranici i na oglasnoj ploči KJP "Sarajevo-šume".

(4) Pretprodaja je prodaja svog drveta iz jednog odjela prije izvođenja radova po planiranom sortimentnom napadu. Krojenje, klasiranje i primanje drvnih sortimenata kod panja, te otpremu vrši KJP "Sarajevo-šume". KJP "Sarajevo-šume" ili kupac vlastitim sredstvima ili angažovanjem registrovanih izvođača radova u šumarstvu izvodi radove na sječi, izradi, primicanju i privlačenju šumskih drvnih sortimenta. Pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije - kantonalne šumarske inspekcije, KJP "Sarajevo-šume" vrši nadzor nad poslovima sječe, izrade i izvlačenja šumskih drvnih sortimenata. Kupac preuzima sve sortimente po ostvarenom (realizovanom) sortimentnom napadu na šumskom stovarištu.

(5) Naknadna prodaja je prodaja šumskih drvnih sortimenata po klasama i mjerama na šumskom ili centralnom stovarištu, javnim nadmetanjem/licitacijom. KJP "Sarajevo-šume" se obavezuje da mora u toku godine minimalno 20% klasiranih šumskih drvnih sortimenata tehničke oblovine ponuditi naknadnom prodajom, odnosno licitacijom/javnim nadmetanjem na šumskom ili centralnom stovarištu i to u skladu sa godišnjom dinamikom proizvodnje. Svo "deklasirano drvo" obavezno se prodaje naknadnom prodajom - licitacijom.

(6) Prodaja visokovrijednih sortimenata svih vrsta drveća se vrši po komadu (trupcu) i obavlja se putem licitacije/javnog nadmetanja.

Odjeljak C. Prodaja drveta za potrebe mjesnog stanovništva


Član 8.
(Prodaja mjesnom stanovništvu)

(1) KJP "Sarajevo-šume" će nastojati da udovolji svim potrebama lokalnog stanovništva ukoliko iste ne prelaze planirane količine predviđene šumskoprivrednom osnovom ili godišnjim planom.

(2) Sljedeći sortimenti se mogu prodavati mjesnom stanovništvu i pod slijedećim uslovima:

a) ogrjevno drvo na lokacijama:

- u šumi na panju (uzgojne sječe u visokim, visokim degradiranim i izdanačkim šumama i mjere njege u šumskim kulturama), odobrava se sječa kupcu uz prethodno odabiranje i obilježavanje stabala za sječu i nadzor od strane KJP "Sarajevo-šume". Nakon izvršene sječe i izvlačenja iz šume do međustovarišta vrši se premjeravanje drveta od strane KJP "Sarajevo-šume" i uplata od strane kupca. Po izvršenoj uplati i predočavanju uplatnice od strane kupca drvo se može staviti u promet uz odgovarajući otpremni dokument;

- na međustovarištu se ogrjevno drvo prodaje i stavlja u promet nakon izvršene uplate i predočavanja uplatnice od strane kupca uz odgovarajući otpremni dokument;

- prostorno drvo iz redovnih sječa u šumi kod panja može se odobriti kupcu. Nakon izvršene sječe i izvoza oblovine, kupac će po uputstvu i uz nadzor KJP "Sarajevo-šume" izvršiti prikupljanje i iznos/izvoz prostornog drveta do međustovarišta gdje se vrši premjeravanje drveta od strane KJP "Sarajevo-šume" i uplate od strane kupca. Po izvršenoj uplati i predočavanju uplatnice od strane kupca drvo se može staviti u promet uz odgovarajući otpremni dokument;

b) sitno tehničko drvo (hmeljovke, kolje, stožine, bunarske motke, pulčevi i slično) na slijedećim lokacijama:

- u šumi na panju na isti način i po istim procedurama kao pod stavom (2) tačka a) alineja ovog člana;

- na međustovarištu na isti način i po istim procedurama kao pod stavom (2) tačka b) alineja ovog člana;

c) tehnička oblovina može se odobriti lokalnom seoskom stanovništvu za izgradnju objekata koji su potrebni seoskom domaćinstvu (kuća, staja za stoku ili pomoćni objekti) na lični zahtjev, u količini potrebnoj za gradnju planiranog objekta, a najviše do 15 m3, na sljedećim lokacijama:

- u šumi na panju iz sanitarnih sječa na isti način i po istim procedurama kao pod stavom (2) tačka a) alineja 1. ovog člana;

- na međustovarištu na isti način i po istim procedurama kao pod stavom (2) tačka b) alineja 2. ovog člana.

(3) Prodaja drvnih sortimenata mjesnom stanovništvu vrši se u skladu sa Planom odjela predviđenih za maloprodaju.

IV - UTVRĐIVANJE CIJENA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA


Član 9.
(Cijene šumskih drvnih sortimenata)

Prodajne cijene šumskih drvnih sortimenata utvrđene su u trenutno važećem Jedinstvenom cjenovniku proizvoda šumarstva i usluga KJP "Sarajevo-šume", koji usvaja Nadzorni odbor KJP "Sarajevo-šume" uz predhodnu saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a najmanje jednom godišnje vrši se korekcija cijena iz Cjenovnika.

Član 10.
(Odluka o smanjenju cijena)

U uslovima poremećaja na tržištu drvnih sortimenata, KJP "Sarajevo-šume" može u skladu sa članom 9. ove odluke pokrenuti postupak smanjenja cijena drvnih sortimenata u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko se prilikom objave prodaje drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja ne uspije prodati količina koja je planirana za prodaju u skladu sa članom 7. ove odluke,

b) u slučaju da se ugovorima za sukcesivnu isporuku ne može prodati količina koja je predviđena ovakvim načinom prodaje i ukoliko nema interesa kupaca za preuzimanjem drvnih sortimenata,

c) ukoliko su cijene u okruženju, to jest, cijene u drugim ŠPD-ovima manje od cijena u KJP "Sarajevo-šume",

d) u slučajevima kada se određene robe lageruju na stovarištima i kada nema potražnje od strane kupaca za iste, a da ne bi došlo do propadanja i deklasiranja drvnih sortimenata.

V - NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI


Član 11.
(Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda)

(1) KJP "Sarajevo-šume" daje na komercijalno korištenje nedrvne šumske proizvode iz šuma i sa šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u skladu sa šumsko privrednom osnovom i po Jedinstvenom cjenovniku proizvoda šumarstva i usluga KJP "Sarajevo-šume".

(2) Nedrvni šumski proizvodi, a koji pripadaju biljnim vrstama koje nisu zaštićene, daju se na komercijalno korištenje u gospodarskoj jedinici kojom gazduje KJP "Sarajevo-šume", po spisku nedrvnih šumskih proizvoda, koji obavezno sadrži: redni broj, latinski naziv, narodni naziv, korisni dio i način ubiranja.

(3) Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda se mora objaviti tako da je dostupno svim potencijalnim kupcima. Objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na web-stranici i na oglasnoj ploči KJP "Sarajevo- šume". Objava u dnevnim listovima može biti u vidu obavijesti o prodaji šumskih drvnih sortimenata sa informacijom da se cijeli tekst objave može naći na web-stranici i na oglasnoj ploči KJP "Sarajevo-šume".

Član 12.
(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove - Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije - kantonalna šumarska inspekcija.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-31390-12/22
18. augusta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]