BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5480
Službene novine Federacije BiH, broj 51/22
Na osnovu člana 6. stav 2., te člana 7. stav 6. i člana 43. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 7/98 i 35/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 67. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 15.06.2022. godine, donijelo je


ODLUKU O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, a sve u cilju osiguranja neophodnih količina za prerađivačku industriju i otklanjanja prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini i sprječavanja kritične nestašice ovih proizvoda za stanovništvo i privredu prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata.

Član 2.
(Lista proizvoda)

Privremena zabrana izvoza uvodi se za proizvode sljedećih tarifnih oznaka:

Redni broj


Tarifna oznaka


Naimenovanje

1.


4403 21 10 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

–– od bora (Pinus spp.) pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – trupci za rezanje

2.


4403 21 90 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – od bora (Pinus spp.) pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – ostalo

3.


4403 22 00 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – od bora vrste (Pinus spp.), ostalo

4.


4403 23 10 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – jela (Abies spp.) i smreka (Picea spp.), pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – trupci za rezanje

5.


4403 23 90 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – jela (Abies spp.) i smreka (Picea spp.), pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – ostalo

6.


4403 24 00 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – jela (Abies spp.) i smreka (Picea spp.), ostalo

7.


4403 25 10 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – ostalo, pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – trupci za rezanje

8.


4403 25 90 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo, četinarsko:

– – ostalo, pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća:

– – – ostalo

9.


4403 91 00 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo:

– – od hrasta (Quercus spp.)

10.


4403 93 00 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo:

– – od bukve (Fagus spp.), pri čemu je najmanja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća

11.


4403 94 00 00


Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom korom) ili sa skinutom bjelikom:

– ostalo:

– – od bukve (Fagus spp.), ostalo

12.


4401 11 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima:

– – od četinara

13.


4401 12 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima:

– – od nečetinara

14.


4401 21 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– iverje, sječke i slično:

– – od četinara

15.


4401 22 10 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– iverje, sječke i slično:

– – od nečetinara:

– – – od eukaliptusa (Eucalyptus spp.)

16.


4401 22 90 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– iverje, sječke i slično:

– – od nečetinara:

– – – ostali

17.


4401 31 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– piljevina, otpaci i ostaci, aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– – pelete od drveta

18.


4401 32 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– piljevina, otpaci i ostaci, aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– – drveni briketi

19.


4401 39 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– piljevina, otpaci i ostaci, aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– – ostali

20.


4401 41 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– piljevina, otpaci i ostaci, neaglomerisani:

– – piljevina

21.


4401 49 00 00


Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili u slične oblike:

– piljevina, otpaci i ostaci, neaglomerisani:

– – ostalo
Član 3.
(Primjena Odluke)

Ova Odluka primjenjuje se 90 dana od dana stupanja na snagu.

Član 4.
(Preispitivanje Odluke)

(1) Po isteku roka primjene iz člana 3. ove Odluke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom Odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja o efektima primjene ove Odluke dostavljenih od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a sve do ispunjavanja ciljeva uvođenja mjera privremene zabrane izvoza navedenih u članu 1. ove Odluke.

(2) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može preispitati primjenu ove Odluke i prije isteka roka njenog važenja, u slučaju ispunjenosti ciljeva njenog donošenja, a sve na osnovu prethodno dostavljenog izvještaja od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

VM broj 45/22
15. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]